You are on page 1of 22

¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷.

¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

1.0 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û


¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ


மாணவர்கள் :
1 1.1 ±ñ½¢ý Á¾¢ôÒ 1.1.1 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çô ¦ÀÂâÎÅ÷: எண்களளச் சரியாகக்
2/1/2019 («) ±ñÁ¡Éò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ Å¡º¢ôÀ÷. கூறுதல் .
Ó¾ø (¬) ±ñÌÈ¢ôÀ¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ì ÜÚÅ÷. 235-ஐ ‘இருநூற் று முப் பத்து
4/1/2019 (þ) ±ñÁ¡Éò¾¢ü§¸üÀ ±ñ¨½ þ¨½ôÀ÷.
Ũà ஐந்து’ எனக் கூறுதல் .
‘இரண்டு மூன் று ஐந் து’
1.1.2 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñகளின் Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷:
(«) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±ñ¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ñÀ¢ôÀ÷. என் று அல் ல.
2
7/1/2019 (¬) ¦À¡Õû ÌÅ¢Âø¸¨Ç ±ñ¸Ù¼ý þ¨½ôÀ÷.
Ó¾ø (þ) þÕ ±ñகளின் Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷.
11/1/2018 (®) ¦À¡Õû¸¨Ç ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺¢Öõ ¿¢ÃøÀÎòÐÅ÷.
¦À¡Õû, À¼õ, ±ñ§¸¡Î, º£ÉÁ½¢îºð¼õ
Ũà 4:1 ¬¸¢ÂÅü¨È ±ñ¸¨Çô
À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ô ÀÂýÀÎòоø.

3 1.2 ±ñ¸¨Ç ±Øоø. 1.2.1 ±ñ¸¨Ç ±ñÁ¡Éò¾¢Öõ ±ñÌÈ¢ôÀ¢Öõ ±ØÐÅ÷.


14/1/2019
Ó¾ø
18/1/2019 1.3 ±ñ ¦¾¡¼÷. 1.3.1 ±ñ¸¨Ç ±ñÏÅ÷. ¦À¡ருள் , படம் , எண்§¸¡டு,
Ũà 1.3.2 ஏதாவது ஓர் ±ñ ¦¾¡¼¨Ã ÓبÁôÀÎòÐÅ÷. சீனமணிச்சட்டம் 4:1
ஆகியவற் ளறப்
பயன் படுத்தி ±ñ¸¨Ç ´ýÚ ´ýÈ¡¸,
ÀòÐ Àò¾¡¸, áÚ áÈ¡¸ ²Ú Å⨺¢Öõ
þÈíÌ Å⨺¢Öõ ±ñϾø.
1.4 þ¼ Á¾¢ôÒ. 1.4.1 ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ½¢ý þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸ Á¾¢ô¨ÀÔõ ÜÚÅ÷. இடமதிப் ளபயும் இலக்க
1.4.2 ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ þ¼Á¾¢ôÒ, þÄì¸ மதிப் ளபயும் கூற பல் வளக
Á¾¢ôÀ¢ü§¸üÀ À¢Ã¢ôÀ÷.
இடமதிப் பு
பிரதிநிதிப் ளபயும்
சீனமணிச்சட்டம் 4:1ஐயும்
பயன் படுத்துதல் .
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

1.0 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û


Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

மாணவர்கள் :
4
1.5 «ÛÁ¡É¢ò¾ø. 1.5.1 ¦À¡ÕÇ¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ²üÒ¨¼Â Ũ¸Â¢ø «ÛÁ¡É¢ôÀ÷. ‘²Èį̀ÈÂ’, ‘Å¢¼ ̨È×’, ‘Å¢¼
21/1/2019
Ó¾ø «¾¢¸õ’ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢
25/1/2019 ±ñ½¢ì¨¸¨Â «ÛÁ¡É¢òÐì ÜÚ¾ø.
ŨÃ

1.6 ¸¢ðÊ Á¾¢ôÒ. 1.6.1 ÓØ ±ñ¸¨Çì ¸¢ðÊ áÚ Å¨Ã ±ØÐÅ÷. ±ñ§¸¡Î, ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ ¸¢ðÊ Á¾¢ôÀ¢üÌ
Á¡üÈÄ¡õ.
5 1.7 ±ñ §¾¡Ã½¢. 1.7.1 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ ¦¾¡¼÷¸Ç¢ý §¾¡Ã½¢¨Â ±ñ §¾¡Ã½¢¸¨Ç ²Ú Å⨺¢Öõ
28/1/2019 அளடயாளங் காண்பர். þÈíÌ Å⨺¢Öõ ´ýÚ ´ýÈ¡¸, ÀòÐ
Ó¾ø 1.7.2 ÀøŨ¸ ±Ç¢Â ±ñ §¾¡Ã½¢¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷. Àò¾¡¸, áÚ áÈ¡¸ ±Øоø.
01/2/2019
Ũà 1.8 À¢ÃÉì ¸½ìÌ 1.8.1 «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

1.0 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û


¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ ±ñ¨½ì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

2 ±ñ½¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷; ±ñ¸¨Ç Å⨺ôÀÎòÐÅ÷.

 ²¾¡ÅÐ ±ñ¨½ «ÛÁ¡É¢òÐ ¸¢ðÊ Á¾¢ôÀ¢üÌ Á¡üÚÅ÷.


3
 ±ñ ¦¾¡¼ளரயும் ±ñ §¾¡Ã½¢¨Âயும் ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.

4 ±ñ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5 ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ±ñ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌத் ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

6 ¬ì¸, Òò¾¡ì¸ச் º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É ±ñகளள ¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
2.0 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

2.1 1000ìÌû §º÷ò¾ø. மாணவர்கள் : ÀøŨ¸ ¸½ì¸¢Îõ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢î §º÷ò¾ø.


6 2.1.1 ÜðÎò¦¾¡¨¸ 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É þÕ ±ñ¸¨Çî
4/2/2019
§º÷ôÀ÷.
Ó¾ø
8/2/2019 ¦À¡Õû, À¼õ, ±ñ§¸¡Î, º£ÉÁ½¢îºð¼õ 4:1, ÁÉ츽ì̸¨Çô
Ũà 2.1.2 ÜðÎò¦¾¡¨¸ 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ãýÚ ÀÂýÀÎò¾¢ §º÷ò¾ø ¸½ì̸¨Çî ¦ºö¾ø.
±ñ¸¨Çî §º÷ôÀ÷.

2.2 1000ìÌû ¸Æ¢ò¾ø. 2.2.1 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É þÃñÎ ±ñ¸¨Çì ÀøŨ¸ ¸½ì¸¢Îõ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¸Æ¢ò¾ø.
7 ¸Æ¢ôÀ÷.
11/2/2019
Ó¾ø
15/2/2019 2.2.2 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ஏதாவது ஓர் ¦À¡Õû, À¼õ, ±ñ§¸¡Î, º£ÉÁ½¢îºð¼õ 4:1 ÁüÚõ
Ũà எண்ணிலிருந்து இரண்டு ÁÉ츽ì̸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¸Æ¢ò¾ø ¸½ì̸¨Çî ¦ºö¾ø.
±ñ¸¨Çக் ¸Æ¢ôÀ÷.
2.3 1000ìÌû ¦ÀÕì¸ø. 2.3.1 «ÊôÀ¨¼ ÜüÚìÌ ²üÀ ¦ÀÕìÌÅ÷. அடிப் பளட கூற் றுக்கு ஏற் ப µÃ¢Äì¸ ±ñϼý
µÃ¢Äì¸ ±ñ¨½ô ¦ÀÕì̾ø.
8 2.3.2 µ÷ þÄì¸ ±ñ¨½ 10¯¼ý ¦ÀÕìÌÅ÷.
18/2/2019 ¦ÀÕìகுதø, ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø §º÷ò¾ø ஆகும் .
Ó¾ø
22/2/2019 «ÊôÀ¨¼ ¦ÀÕì¸ø Üü¨È ¯ÕÅ¡ì¸×õ ÌÈ¢ôÀ¢¼×õ ÀøŨ¸
Ũà ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòоø.

¦À¡Õû, À¼õ, ±ñ§¸¡Î, º£ÉÁ½¢îºð¼õ 4:1, ÁÉ츽ì̸¨Çô


ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ÀÕì¸ø ¸½ì̸¨Çî ¦ºö¾ø.
Á¡üÚ Å¢¾¢களளத் ¦¾¡டர்புப் படுத்துதல் :
ab = ba

2.0 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û


¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

2.4 1000ìÌû ÅÌò¾ø. மாணவர்கள் : «ÊôÀ¨¼ Üü¨È ¯ûǼ츢, Á£¾Á¢øÄ¡ÁÖõ Á£¾õ


9
25/2/2019
2.4.1 «ÊôÀ¨¼ ÜüÚìÌ ²üÀ ÅÌôÀ÷.
ÅÕõ Ũ¸Â¢ல் ÅÌò¾ø.
Ó¾ø
01/3/2019
2.4.2 ²¾¡ÅÐ ®Ã¢Äì¸ ±ñ¨½ 10¬ø ÅÌôÀ÷. µÃ¢Äì¸ ±ñணாலும் ÁüÚõ 10¬லும் ÅÌò¾ø.
ŨÃ

ÅÌò¾ø ±ýÀÐ ºÁÁ¡¸ப் À¢Ã¢ò¾ø, குழுவாக


இளணத்தல் , ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ¢ò¾ø,
¦ÀÕì¸Ä¢ý ±¾¢÷Á¨È ¬Ìõ.

«ÊôÀ¨¼ ÅÌò¾ø Üü¨È ¯ÕÅ¡ì¸×õ ÌÈ¢ôÀ¢¼×õ ÀøŨ¸


¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòоø.

¦À¡Õû, À¼õ, ±ñ§¸¡Î, º£ÉÁ½¢îºð¼õ 4:1, ÁÉ츽ì̸¨Çô


ÀÂýÀÎò¾¢ ÅÌò¾ø ¸½ì̸¨Çî ¦ºö¾ø.

10 2.5 À¢ÃÉì ¸½ìÌ. 2.5.1 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, þÕ ±ñ¸¨Ç ¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò
04/3/2019 ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ÝÆ¨Ä ¾£÷× ¸¡Ï¾ø.
Ó¾ø ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
08/3/2019 À¢ýÅÕமம À¢ÃÉìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ ÅƢӨȸமமமம
2.5.2 «ýÈ¡¼ ÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø,
Ũà மமமமமமமமமமமமமம:
¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø À¢ÃÉì
 À¢ÃɨÂô ÒâóÐ ¦¸¡ñΠŢÇì̾ø.
¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
 ¾£÷× ¸¡Ïõ ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø.
 ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòоø.
 Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø.

§À¡Äî ¦ºö¾¨ÄÔõ ÅÊ×Õ ÝƨÄÔõ ÀÂýÀÎòоø.

2.0 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û

¾Ã «¨¼×
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ல் , ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âí¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.

2 §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âí¸ளள உறுதிôபடுத்துவர்; விளக்குவர்.

§º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É கணித வாக்கியங் களுக்குத் தீர்வு கண்டு விளடயின்
3
²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

4 §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5 §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌô ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò
6
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

3.0 À¢ýÉÓõ ¾ºÁÓõ


¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

மாணவர்கள் :
11 3.1 ¾Ì À¢ýÉõ 3.1.1 ¦¾¡Ì¾¢ ±ñ ´ýÈ¡¸×õ À̾¢ ±ñ ÀòРŨâÖõ ¯ûÇ ¾¢¼ô¦À¡Õû, À¼í¸û, ¸¡¸¢¾ ÁÊôҸǢý Ш½Ô¼ý
11/3/2019
¾Ì À¢ýÉò¨¾ «¨¼Â¡Çí¸ண்டு கூறுவர். À¢ýÉò¾¢ý ¸ÕòÐըŠŢÇì̾ø.
Ó¾ø
15/3/2019 3.1.2 ¦¾¡Ì¾¢ ±ñ 9 ŨâÖõ À̾¢ ±ñ 10 ŨâÖõ ¾Ì À¢ýÉò¨¾ ¯Ú¾¢ôÀÎò¾ ஒரு ¦À¡Õளளப்
Ũà ¯ûÇ ¾Ì À¢ýÉò¨¾ப் பபயரிடுவர். ÀÂýÀÎòоø.

3.1.3 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢ýÉò¨¾ô À¼ò¾¢ø


À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÀ÷. Ũþø, ¸Õ¨Á¡ì̾ø, ´ðξø, Åñ½õ ¾£ðξø
3.1.4 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾Ì À¢ýÉò¨¾ ±ØÐÅ÷. §À¡ýÈÅüÈ¢ý ÅÆ¢ பின் னத்ளதப்
13 À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºö¾ø.
01/4/2019 3.1.5 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÕ ¾Ì À¢ýÉò¾¢ý Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷. ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ À¡¸ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÜÈôÀÎõ
Ó¾ø ¾Ì À¢ýÉò¨¾Ôõ ±Øоø.
05/4/2019
Ũà ¸¡¸¢¾ ÁÊôÒ, À¢ýÉôÀĨ¸, À¼மம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமம ´ôÀ£Î
¦ºö¾ø.
14 3.2 ¾ºÁõ 3.2.1 Àò¨¾ô À̾¢Â¡¸ì ¦¸¡ñ¼ À¢ýÉò¨¾ò ¾ºÁò¾¢üÌ À¼í¸û, ±ñ§¸¡Î Ш½Ô¼ý தசமத்தின் ¸ÕòÐÕ¨Å
08/4/2019 Á¡üÚÅ÷. Å¢Çì̾ø.
Ó¾ø
12/4/2019 3.2.2 ÍÆ¢Âõ ¾ºÁõ ´ýÚ Ó¾ø ÍÆ¢Âõ ¾ºÁõ ´ýÀÐ
Ũà ŨÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁò¨¾ì ÜÚÅ÷.
3.2.3 0.1 Ó¾ø 0.9 ŨÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁ ±ñ¸¨Çì ¸¡ñÀ¢ôÀ÷.
3.2.4 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾ºÁò¾¢üÌ ²üÀ À¼ò¨¾ப்
பிரதிநிதிப் பர்.

3.0 À¢ýÉÓõ ¾ºÁÓõ


Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

15 3.2.5 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾ºÁò¨¾ ±ØÐÅ÷. ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ À¼த்ளதயும் எண்§¸¡ட்ளடயும்


15/4/2019 ¦¸¡ண்டு, ÜÈôÀÎõ ¾ºÁò¨¾ ±Øоø.
Ó¾ø
19/4/2019 3.2.6 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÃñÎ ¾ºÁ Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷. ¸¡¸¢¾ ÁÊôÒ, À¢ýÉôÀĨ¸, À¼மம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமம ´ôÀ£Î ¦ºö¾ø.
16 3.3 À¢ýÉமும் 3.3.1 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢மமம மமமமமமமமமமம ¾ºÁ ¾¢¼ô¦À¡Õû, À¼í¸û மமமமமமமமம ´ôÀ¢Î¾ø.
22/4/2019 ¾ºÁமும் மமமமமமமÔõ ´ôÀ¢ÎÅ÷.
Ó¾ø
26/4/2019

17 3.4 À¢ÃÉì ¸½ìÌ 3.4.1 «ýÈ¡¼ச் சூழல் ¦¾¡டர்பான À¢ÃÉì


29/4/2019 ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
Ó¾ø
03/5/2019
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

3.0 À¢ýÉÓõ ¾ºÁÓõ


¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 ¾Ì À¢ýÉò¨¾Ôõ ¾ºÁò¨¾Ôõ ÜÚÅ÷.

 ¾Ì À¢ýÉத்¨¾Ôõ ¾ºÁò¨¾Ôõ ±ØÐÅ÷.


2
 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾Ì À¢ýÉò¨¾Ôõ ¾ºÁò¨¾Ôõ À¼ò¾¢ø À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÀ÷.

3 þÕ ¾Ì À¢ýÉõ, þÕ ¾ºÁ Á¾¢ôÒ, À¢ýÉ Á¾¢ôபு ஆகியவற் றுடன் ¦¸¡டுக்கப் பட்ட ¾ºÁ Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷.

4 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5 À¢ýÉõ,¾ºÁõ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌô ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

6 ¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É À¢ýÉò¨¾ ¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

மாணவர்கள் :
18
06/5/2019 4.1 §¿¡ðÎõ º¢øÄ¨È ¸¡Í¸Ùõ 4.1.1 RM100 வளரயிலான Á§Äº¢Â ¿¡½Âí¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷. «ýÈ¡¼ ÝÆÄ¢ø À½ò¨¾ô ÀÂýÀÎòоø.
Ó¾ø 4.1.2 RM100 வளரயிலான À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À
10/5/2019 º£ÉÁ½¢îºð¼ò¾¢ø 4:1 À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àô
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.
Ũà À¢Ã¾¢¿¢¾¢ò¾ø.
º¢øÄ¨È ¸¡Í¸¨ÇÔõ §¿¡ðθ¨ÇÔõ þ¨½òÐô
ÀÂýÀÎòоø.
19 4.2 À½ò¨¾î §º÷ò¾ø 4.2.1 ÜðÎò¦¾¡¨¸ RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É þÃñÎ À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àî
13/5/2019 §º÷ôÀ÷.
Ó¾ø
17/5/2019 4.2.2 ÜðÎò¦¾¡¨¸ RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É ãýÚ À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àî
§º÷ôÀ÷.
4.3 À½ò¨¾ì ¸Æ¢ò¾ø 4.3.1 RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É þÃñÎ À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸Æ¢ôÀ÷.
21 4.3.2 RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É À½ò¾¢ý Á¾¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ
10/6/2019 ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø þÕ À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸Æ¢ôÀ÷.
Ó¾ø
14/6/2019
Ũà 4.4 À½ò¨¾ô ¦ÀÕì̾ø 4.4.1 ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àô µÃ¢Äì¸ ±ñளண 10ஆல் ¦ÀÕì̾ø;
¦ÀÕìÌÅ÷. வகுத்தல் .

22
4.5 À½ò¨¾ ÅÌò¾ø 4.5.1 RM100 வளரயிலான À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À ÅÌôÀ÷.
17/6/2019
Ó¾ø 4.6 §ºÁ¢ôÒம் ӾģÎம் . 4.6.1 §ºÁ¢ôபிற் கும் ӾģðÎìÌம் «ÊôÀ¨¼Â¡É ¿¢¾¢¨Â RM100 வளரயிலான
21/6/2019 ¾¢ÈõÀ¼ ¿¢÷Ÿ¢ôÀ÷. ¦À¡ருளாதாரத்ளத நிர்வகிக்க
ŨÃ
ஏற் புளடய சூழளலப் பயன் படுத்தி
விளக்குதல் .

4.7 À¢ÃÉì ¸½ìÌ. 4.7.1 «ýÈ¡¼ச் சூழல் ¦¾¡டர்பான À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷×
¸¡ñÀ÷.
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

4.0 À½õ

¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨Àì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.

2 RM100 ŨÃÂ¢Ä¡É À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

À½õ ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸ñÎ «¾ý Å¢¨¼Â¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷; ¾¢ÈõÀ¼ ¿¢¾¢¨Â
3
¿¢÷Ÿ¢ôÀ÷.

4 À½õ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5 À½õ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌô ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

6 ¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É À½ò¨¾ ¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2
5.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

5.1 §¿Ãõ Á½¢Â¢Öõ மாணவர்கள் :


23
¿¢Á¢¼ò¾¢Öõ
24/6/2019 5.1.1 ¸Ê¸¡Ã Ó¸ôÀ¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¢Á¢¼ «ÇÅ¢ý ÌÈ¢¸¨Ç Àüºì¸Ãக் ¸Ê¸¡Ãò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ³óது
Ó¾ø «È¢Å÷. Á¼í¸¢Ä¡É ¿¢Á¢¼ ÌÈ¢ளயயும்
28/6/2019
Ũà þÄì¸ò¨¾யும் «È¢¾ø.

5.1.2 §¿Ãò¨¾ Á½¢Â¢Öõ ¿¢Á¢¼ò¾¢Öõ ÜÚÅ÷; ӾĢø Á½¢, ³ó¾¢ý Á¼í¸¢Ä¡É ¿¢Á¢¼
¸¡ðÎÅ÷. நநரத்ளத «È¢Ó¸õ ¦ºö¾ø. «¨Ã, ¸¡ø
Á½¢ நநரம் ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢Ó¸õ ¦ºö¾ø.
Àüºì¸Ã, þÄ츢Âø ¸Ê¸¡Ãத்தின்
Á½¢ளயயும் ¿¢Á¢¼ò¨¾யும்
«È¢Ó¸ôÀÎò¾ôÀÎòоø.
5.1.3 ±ñÁ¡Éò¾¢ø ¯ûÇ Á½¢, ¿¢Á¢¼ §¿Ãò¨¾
24
01/7/2019 ±ñÌÈ¢ôÀ¢Öõ, ±ñÌÈ¢ôÀ¢ø ¯ûÇÅü¨È
Ó¾ø ±ñÁ¡Éò¾¢Öõ Á¡üÚÅ÷.
05/7/2019
Ũà 5.1.4 §¿Ãò¨¾ Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼ò¾¢ø Á½¢, ¿¢Á¢¼ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «ýÈ¡¼
ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀ÷. ¿¼ÅÊì¨¸ì¸¡É §¿Ãò¨¾ì ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀ÷.

5.2 §¿Ãò¾¢ý ¦¾¡¼÷Ò 5.2.1 ¿¡ளுக்கும் Á½¢ìÌõ; Á½¢க்கும்


25
08/7/2019 ¿¢Á¢¼ò¾¢üÌõ ¯ûÇ ¦¾¡¼÷¨Àì ÜÚÅ÷.
Ó¾ø
12/7/2019 5.3 À¢ÃÉì ¸½ìÌ 5.3.1 «ýÈ¡¼ச் ÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò
Ũà ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

51
6.0 «Ç¨Å §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

மாணவர்கள் :
26
15/7/2019 6.1 ¿£ð¼ÄǨÅ. 6.1.1 ¿£ð¼ÄǨŨ «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷. «Çק¸¡ø, «Ç׿¡¼¡Å¢ø ¯ûÇ «Çவு ÌÈ¢¨Â «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
Ó¾ø Á£ð¼¨Ã «È¢¾ø.
19/7/2019 ¦ºýÊÁ£ð¼÷, Á£ð¼Ã¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¿£Çò¨¾ cm, m ±Ûõ
Ũà «Ç¨Å ÌȢ£ðÊø ±Øоø.

6.1.2 ¿£ð¼ÄǨŨ «ÇôÀ÷. cm, m «Ç¨Å ÌȢ£ð¨¼ô ÀÂýÀÎò¾¢ «ÇóÐ «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¾ø.


27 ¦À¡Õû¸¨Çî ¦ºýÊÁ£ð¼÷, Á£ð¼÷ «Ç× ÌȢ£ð¨¼ô ÀÂýÀÎò¾¢ «ÇóÐ
22/7/2019 À¾¢× ¦ºö¾ø.
Ó¾ø cm, mþø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¿£Çò¾¢üÌ ²üÀ §¿÷§¸¡Î Ũþø.
26/7/2019
Ũà ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ´Õ ¦À¡ÕÇ¢ý ¿£Çò¨¾î ¦ºýÊÁ£ð¼÷, Á£ð¼Ã¢ø «ÛÁ¡É¢òÐ
ºÃ¢Â¡É «Ç×¼ý ´ôÀ¢Î¾ø.
6.1.3 ¿£ð¼ÄǨŨ «ÛÁ¡É¢ôÀ÷.

6.2 ¦À¡Õñ¨Á 6.2.1 ¦À¡Õñ¨Á¢ý «Ç¨Å ¿¢Ú¨Å¢ø ¸¡½ôÀÎõ «Ç¨Å ÌȢ£ð¨¼ì ¦¸¡ñÎ ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ, ¸¢Ã¡õ
28 «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷. ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢¾ø.
29/7/2019 ¦À¡Õñ¨Á¨Âì ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡Á¢ø «È¢¾ø.
Ó¾ø ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡Á¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¦À¡Õñ¨Á¨Â g, kg ±Ûõ
02/8/2019 «Ç¨Å ÌȢ£ðÊø ±Øоø.
ŨÃ

55
6.0 «Ç¨Å §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

6.2.2 ¦À¡Õñ¨Á¨Â «ÇôÀ÷. ¦À¡ÕÇ¢ý ¦À¡Õñ¨Á¨Âì ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡Á¢ø அளò¾ø;


ÌÈ¢ô¦ÀÎò¾ø.

6.2.3 ¦À¡Õñ¨Á¨Â «ÛÁ¡É¢ôÀ÷. ¦À¡ÕÇ¢ý «Ç¨Å ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡Á¢ø «ÛÁ¡É¢òÐ ºÃ¢Â¡É «Ç×¼ý
´ôÀ¢Î¾ø.

29 6.3 ¦¸¡ûÇÇ× 6.3.1 ¦¸¡ûÇǨŨ «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.


05/8/2019 ¿£ள் ¯Õ¨Ç¢ø ¸¡½ôÀÎõ «Ç¨Å ÌÈ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ Á¢øÄ¢ லிð¼÷,
Ó¾ø லிð¼¨Ã «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø.
9/8/2019
Ũà ¦¸¡ûÇǨÅளய Á¢øÄ¢ லிð¼÷ ÁüÚõ லிð¼Ã¢ø «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø.
Á¢øÄ¢ Ä¢ð¼÷, Ä¢ð¼Ã¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦¸¡ûÇǨÅளய
𝑚ℓ, ℓ ÌȢ£ðÊø ±Øоø.

6.3.2 ¦¸¡ûÇǨÅளய «ÇôÀ÷. ¦¸¡ûÇǨÅளய 𝑚ℓ, ℓ «ÇóÐ «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ ÌÈ¢ô¦ÀÎò¾ø.

30 6.3.3 ¦¸¡ûÇǨÅளய «ÛÁ¡É¢ôÀ÷ ¦¸¡ûÇǨÅளய Á¢øÄ¢ லிð¼÷, லிð¼Ã¢ø «ÛÁ¡É¢òÐ


19/8/2019
Ó¾ø ºÃ¢Â¡É «Ç§Å¡Î ´ôÀ¢Î¾ø.
23/8/2019
ŨÃ
6.4 À¢ÃÉì 6.4.1 «ýÈ¡¼ச் ÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É
¸½ìÌ. À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

56
§¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

6.0 அǨÅ

¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 ¦ºýÊÁ£ð¼÷, Á£ð¼÷, ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ, Á¢øÄ¢ லிð¼÷, லிð¼÷ ¬¸¢Â «Ç¨Å «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

2 ¿£ð¼ÄǨÅ, ¦À¡Õñ¨Á, ¦¸¡ûÇǨÅளய «ÇôÀ÷.

3 «Ç¨Å¨Â «ÛÁ¡É¢ôÀ÷; ´ôÀ¢ðÎ, ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

57
6.0 அǨÅ
§¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

4 «Ç¨Å ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5 «Ç¨Å ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌô ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

¬ì¸, Òò¾¡ì¸ச் º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «Ç¨Å¨Â ¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨É கணக்குகளுக்குத் ¾£÷×
6
¸¡ñÀ÷.

7.0 ÅÊÅ¢Âø

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

32 மாணவர்கள் :
02/9/2019
Ó¾ø 7.1 ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅõ 7.1.1 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ தன் ளமக்§¸üÀ ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸¨Ç ¸ÉîºÐÃõ, ¸ÉùŸõ, ºÐà «Ê¾Ç ÜõÀ¸õ,
«¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷. ¯Õ¨Ç, ÜõÒ ¬¸¢Â¨Å ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸û
06/9/2019
¬Ìõ.
Ũà 7.1.2 ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼ ÅÊÅí¸¨Ç
«¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

33 7.1.3 ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸Ç¢ý பல வளகயான


9/9/2019 58
Ó¾ø
13/9/2019
ŨÃ
§¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

ŢâôÒ¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

7.2 இருபரிமா½ 7.2.1 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢Çì¸ò¾¢ü§¸üÀ þÕÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸¨Ç ºÐÃõ, ¦ºùŸõ, Ó째¡½õ, Åð¼õ ¬¸¢Â¨Å
வடிவம் «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷. þÕÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸û ¬Ìõ.
34 7.2.2 þÕÀâÁ¡½ «ÊôÀ¨¼ ÅÊÅí¸¨Ç Å¨ÃÅ÷.
16/9/2019
Ó¾ø
7.3 பிரச்சளனக் 7.3.1 «ýÈ¡¼ச் ÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷×
20/9/2019
Ũà கணக்கு ¸¡ñÀ÷.

59
7.0 ÅÊÅ¢Âø
§¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 þÕÀâÁ¡½ ÅÊÅங் களளயும் ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅங் களளயும் Å¢ÅâôÀ÷.

2 þÕÀâÁ¡½ ÅÊÅங் களளயும் ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸¨Çயும் «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

 ŢâôÒ¸¨Çக் ¦¸¡ண்டு முப் பரிமாண வடிவங் களள உறுதிப் படுத்துவர்.


3  «ÊôÀ¨¼ þÕÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸¨Ç Å¨ÃÅ÷.
 Å¢¨¼Â¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

4 ÅÊÅ¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5 ÅÊÅ¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ளளô ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

6 ¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É ÅÊÅ¢Â¨Ä ¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼ப் À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

60
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

8.0 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

35 மாணவர்கள் :
¾Ã׸¨Ç ¿¢ÃøÀÎò¾ ÀøŨ¸ ÅƢӨȸ¨Çì
23/9/2019 8.1 ¾Ã׸¨Çî §º¸Ã¢ò¾ø, 8.1.1 «ýÈ¡¼ச் ÝÆÖìÌ ²üÀ ¾Ã׸¨Çî §º¸Ã¢ôÀ÷.
Ó¾ø ¨¸Â¡Ù¾ø.
Ũ¸ôÀÎòоø,
27/9/2019
ŨÃ
¿¢ÃøÀÎòоø

36 8.2 பட்ளடக் 8.2.1 பட்ளடக் குறிவளரளவப் படித்துத் x-«îÍ, y-«îº¢ø ¯ûÇ µ÷ «Ç× ÌÈ¢, µ÷ «Ç¨Å
30/09/2019 குறிவளரவு. தகவளலச் நசகரிப் பர். À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõÀÊ ¦¾¡¼í̸.
Ó¾ø
04/10/2019
ŨÃ

37
07/10/2019
Ó¾ø
11/10/2019
ŨÃ

38
8.3 பிரச்சளனக் 8.3.1 அன்றாடச் சூழல் ¦¾¡டர்பான À¼ìÌȢŨÃÅ¢ø ¾¨ÄôÒ, º¡Å¢, x-«îÍ, y-«îÍ
14/10/2019 கணக்கு. பிரச்சளனì ¸½ì̸ÙìÌò தீர்வு காண்பர். Å¢ÇìÌžüÌ ±Ç¢Â ¦º¡ü¸ÇﺢÂò¨¾ô ÀÂýÀÎòи.
Ó¾ø
18/10/2019
ŨÃ

63
¬ñÎò ¾¢ð¼õ §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 2

8.0 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø


¾Ã «¨¼×

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ

1 Àð¨¼ì ÌȢŨÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.

2 «ýÈ¡¼ச் ÝÆÄ¢மமÕóÐ ¾Ã׸¨Çî §º¸Ã¢ôÀ÷.

3 Àð¨¼ì ÌȢŨÃÅ¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾¸Åø¸Ç¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

4 Àð¨¼ì ÌȢŨÃ× ¦¾¡டர்பான அன்றாடப் பிரச்சளனக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்பர்.

Àð¨¼ì ÌȢŨÃ× ¦¾¡டர்பான அன்றாடப் பிரச்சளனக் கணக்குகளுக்குப் பல் வளக உத்திகளளப்


5
பயன்படுத்தித் தீர்வு காண்பர்.

ஆக்க, புத்தாக்கச் சிந்தளனயுடன் வழக்கத்திற் கு மாறான Àð¨¼ì ÌȢŨèŠஉள் ளடக்கிய


6
அன்றாடப் பிரச்சளனக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்பர்.

64