You are on page 1of 45

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.

SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ુ રાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈ યારી માટે .
ગજ

ુ રાતી સાહિત્ય
ગજ
 કશવન ંુ નામ, ઉપનામ, જન્સમ્થળ, શવિેષતા (િેમાં પ્રખ્યાત છે )

તેન ંુ અલગથી ટે બલ.

ુ રાતી સાહિત્યના 40 કશવઓની કૃશતઓને યાદ રાખવાની
 ગજ

સરળ ચાવીઓ.

ુ રાતી સાહિત્યના પરીક્ષામાં પછ
 ગજ ુ ાયેલા પ્રશ્નો.

ANGEL ACADEMY
7575 072 872
માગક દિકક : સામત ગઢવી
ુ વી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)
(10 પરીક્ષાઓમાં સફળ થયેલ અનભ
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 1

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ુ રાતી સાહિત્યકાર શવષેની કેટલીક અગત્યની માહિતી :
ગજ

સાહિત્યકારનું નામ તખલ્લુસ / ઉપનામ જન્સમ ્થળ પ્રદાન / પ્રખ્યાત
નરશસિંિ મિેતા આહદકવી, નરસૈયો તળાજા(ભાવનગર) પ્રભાશતયા, ઝૂલર્ા છંદ
મીરાંબાઈ જનમ જનમની દાસી મેડતા (રાજ્થાન) પદ
ભાલર્ આખ્યાનના શપતા પાટર્ આખ્યાન
અખો (અક્ષયદાસ સોની) જ્ઞાનનો વડલો, િસતો હફલસુફ, ઉત્તમ છપ્પાકાર જેતલપુર(અમદાવાદ) છપ્પા
પ્રેમાનંદ મિાકશવ, આખ્યાન શિરોમણર્ વડોદરા આખ્યાન
િામળ પ્રથમ વાતાકકાર, પદ્યવાતાકના શપતા અમદાવાદ પદ્યવાતાક
ધીરો કાફીના શપતા ગોઠડા(વડોદરા) કાફી
ભોજો ચાબખાના શપતા અમરે લી ચાબખા
દયારામ ભકતકશવ, મ્તકશવ, ગરબી સમ્રાટ , બંસીબોલનો કશવ ડભોઈ ગરબી
ગંગાસતી સોરઠની મીરા રાજપરા, પાણલતાર્ા ભજન
દલપતરામ લોકહિતણચિંતક, કવીશ્વર વઢવાર્ િડૂલા
(ઉખાર્ા પ્રકારની રચના)
મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટ કશવ કાંત, મધુર ઊશમિકાવ્યના સર્જક, ખંડ કાવ્યના જનક ચાવંડ ખંડકાવ્ય
રમર્ભાઈ નીલકં ઠ મકરં દ, ગુજરાતના પ્રથમ સમથક િા્યકાર, ભદ્રંભદ્રના સર્જક અમદાવાદ િા્યલેખક
બળવંતરાય કલ્યર્રાય સેિની, વલ્કલ ભરૂચ સોનેટ
ઠાકોર (14 પંક્તતનું કાવ્ય)
કનૈયાલાલ મુનિી ્વપ્નદ્રષ્ટા ભરૂચ ઐશતિાશસક નવલકથા
દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર સવાઈ ગુજરાતી સતારા, મિારાષ્ર લણલત શનબંધ
ગૌરીિંકર જોષી ધ ૂમકે ત ુ વીરપુર નવણલકા (ટૂંકીવાતાક)
ઝવેરચંદ મેઘાર્ી કસુબ
ં લ રં ગનો ગાયક, રાષ્રીય િાયર, પિાડનું બાળક, ચોટીલા લોકસાહિત્ય
સાહિત્યિાસ્ત્રી
રમર્લાલ વસંતલાલ દે સાઈ યુગમ ૂશતિ વાતાકકાર શિનોર (વડોદરા) વાતાકપ્રધાન નવલકથા
ન્સિાનાલાલ કશવવર, કશવ સમ્રાટ, પ્રેમભક્તત અમદાવાદ ઊશમિકાવ્ય, ડૌલન િૈલી
પન્નાલાલ પટે લ સાહિત્ય જગતનો ચમત્કાર માંડલી(રાજ્થાન) નવલકથા
ઝીર્ાભાઈ દે સાઈ ્નેિરશિમ, જીવન માંગલ્યના કશવ ચીખલી(વલસાડ) િાઈકુ (5-7-5 = 17 અક્ષર)
બાલાિંકર કં થાહરયા બાલ, મ્ત, કલાન્સત, ગુજરાતી ગઝલના શપતા નહડયાદ ગઝલ
ણગજુભાઈ બધેકા મુછાળીમા, શવનોદી, બાળકોના બેલી બાળસાહિત્યકાર
જ્યોશતન્સદ્ર દવે અવળવાણર્યા, ગુપ્તા સુરત િા્યસાહિત્યકાર
મોિનલાલ પટે લ લઘુકથા
વલ્લભ મેવાડો અમદાવાદ ગરબા
નમકદ યુગ શવધાયક સર્જક, અવાકચીનોમાં આદ્ય સુરત
એલેકઝાંડર ફાબકસ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યનો પરદે િી પ્રેમી લંડન
ગોવધકનરામ શત્રપાઠી પંહડતયુગના પુરોધા, જગત સાક્ષર નહડયાદ
મણર્લાલ દ્વદ્વવેદી અભેદમાગકના પ્રવાસી, બ્રહ્મશનષ્ઠ નહડયાદ
નરશસિંિરાવ હદવેટીયા સાહિત્ય હદવાકર, ગુજરાતી ભાષાના જાગ્રત ચોકીદાર અમદાવાદ
સુરશસિંિજી ત. ગોહિલ કલાપી, સુરતાની વાડીનો મીઠો મોરલો, પ્રર્ય અને અશ્રુના લાઠી
કશવ
રામનારાયર્ પાઠક દ્વદ્વરે ફ, િેષ, ્વેરશવિારી, જાત્રાળુ ગાર્ોલ(અમદાવાદ)
નટવરલાલ પંડયા ઉિનસ્, આરણ્યક સાવલી(વડોદરા)
રશસકલાલ પરીખ મ ૂશષકાર, રોમે રોમે શવદ્યાના જીવ સાદરા
શત્રભુવનદાસ પુ. લુિાર સુન્સદરમ, શત્રશુલ, ગાંધીયુગના મ ૂધકન્સય કશવ શમયાં-માતર

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 2

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ઉમાિંકર જોષી વાસુહક, શવશ્વિાંશતના કશવ બામર્ા (સાબરકાંઠા)
લાભિંકર ઠાકર લઘરો, પુનવકસ ુ પાટડી
આનંદિંકર ધ્રુવ પ્રબુદ્ધ જ્ઞાનમ ૂશતિ અમદાવાદ
મનુભાઈ પંચોલી દિકક પંચાશિયા(મોરબી)
દામોદર ખુ. બોટાદકર સૌદયકદિી, બોટાદ
રશસકલાલ પરીખ મ ૂશષકાર, રોમે રોમે શવદ્યાના જીવ સાદરા
ચંદ્રવદન ચી. મિેતા ચાંદામામા સુરત
રાજેન્સદ્ર િાિ ં ૃ ાવની
રામવદ કપડવંજ
રમેિ પારે ખ છ અક્ષરનું નામ
ણચનુમોદી ઈિાકદ શવજાપુર
રઘુવીર ચૌધરી લોકાયતસ ૂરી બાપુપરુ ા, ગાંધીનગર
બકુ લ શત્રપાઠી ઠોઠશનિાળીયો
ઈશ્વર પેટલીકર(પટે લ) પેટલી (આર્ંદ)

ુ :
કેટલાક સાહિત્યકારના ઉપનામ અથવા તખલ્લસ

સાહિત્યકાર તખલ્લુસ ભોગીલાલ ગાંધી ઉપવાસી

બરતત અલી શવરાર્ી બેફામ સુરેિ દલાલ હકરાત વકીલ

િરજી લવજી દામાર્ી િયદા ઈબ્રાિીમ પટે લ બેકાર

બાલાભાઈ દે સાઈ જયણભખ્ખુ સ ૂયકકાંત શત્રપાઠી શનરાલા

લાભિંકર ઠાકર પુનવકસ ુ અનંતરાય રાવળ િૈશનક

અમ ૃતલાલ ભટ્ટ ઘાયલ ઘનિંકર શત્રપાઠી અઝીઝ

હકિનશસિંિ ચાવડા જજપ્સી મનુભાઈ શત્રવેદી સરોદ, ગાહફલ

અબ્બાસ વાસી મરીઝ જયિંકર ભોજક સુદ
ં રી

કે િવ િષકદ ધ્રુવ વનમાળી રાજેિ વ્યાસ શમસ્્કન

રમર્ભાઈ નીલકં ઠ મકરં દ ધનવંત ઓઝા અહકિંચન

ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી જયેન્સદ્ર દવે યયાશત

સુદ
ં રજી બેટાઈ દ્રૌપાયન
્વામી પ્રેમાનંદ પ્રેમસખી
પ્રફુલ્લ દવે ઈવાડેવ
બાલાિંકર કં થાહરયા કાલાંન્સત બાલ મ્તી
કે .કા િાસ્ત્રી કાઠીયાવાડી શવદુર
અલીખાન બલ ૂચ શ ૂન્સય પાલનપુરી
બંસીલાલ વમાક ચકોર
પરમાનંદ મર્ીિંકર ભટ્ટ ત્રાપજકર
લલ્લુભાઈ ઠકકર ણભક્ષુ અખડાનંદ
ુ ન પારે ખ
મધુસદ શપ્રયદિી
જ ંયશત પટે લ રં ગલો
હદનકર રાય વૈધ શમનશપયાસી
હિિંમતલાલ દવે ્વામી આનંદ
અરદે િર ખબરદાર અદલ, મોટાભાઈ
શપ્રશતસેન ગુપ્તા અશ્ક્ય, નામુમહકન
ફકીર મુિમ્મદ ગુલામનબી આહદલ મનસુરી

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 3

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ુ રાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ કૃશતઓ -::
::- ગજ

ક્રમ પ્રકાર કૃશત લેખક
1. રાસ. ભારતેશ્વર બાહુબણલ રાસ. િાણલભદ્ર સ ૂહર.
2. ફાગુ કાવ્ય. શસહરયુણલભદ્ ફાગુ. જજનપહ્મસ ૂહર.
3. લોકવાતાક. િંસરાજ-વચ્છરાજ ચોપાઈ. શવજયભટ્ટ.
4. ઋતકુ ાવ્ય અને શુગ
ં ાર કાવ્ય. વસંત શવલાસ. -
5. રૂપકકાવ્ય. શત્રભુવન દીપક પ્રબંધ. જયિેખર સ ૂહર.
6. બારમાસી કાવ્ય. નેશમનાથ ચતુષ્પાહદકા. શવનયચંદ્ર.
7. પ્રબંધ. કાન્સિડદે પ્રબંધ. પદ્મનાભ.
8. આખ્યાન. સુદામાચહરત્ર. નરશસિંિ મિેતા.
9. નાટક. લક્ષ્મી દલપતરામ.
10. નવલકથા. કરર્ઘેલો નંદિંકર મિેતા.
11. જીવન ચહરત્ર. કોલંબસનો વ ૃતાંત. પ્રાર્લાલ મથુરદાસ.
12. ઈશતિાસ. ગુજરાતનો ઈશતિાસ. પ્રાર્લાલ એદલજી ડોસા.
13. મનોશવજ્ઞાન. ણચત્તિાસ્ત્ર. મણર્લાલ નભુભાઈ દ્વદ્વવેદી.
14. મિાનવલ. સર્વતીચંદ્ર. ગોવધકન રામ શત્રપાઠી.
15. નવલકથા. કરર્ઘેલો. નંદિંકર મિેતા.
16. નવણલકા ગોવાલર્ી. કં ચનલાલ મિેતા
17. કાવ્યસંગ્રિ ગુજરાતી કાવ્યદોિન દલપતરામ.
(કશવતા) (બાપાની પીંપર.) (દલપતરામ)
18. આત્મકથા. મારી િકીકત. નમકદ.
19. િબ્દકોષ. નમકકોષ. નમકદ.
20. શનબંધ. મંડળી મળવાથી થતાં લાભ. નમકદ.
21. ખંડકાવ્ય. વસંત શવજય. કાન્સત.
22. એકાંકી. લોમિશષિર્ી. બટુભાઈ ઉમરવાડીયા.
23. સોનેટ. ભર્કાર. બ.ક.ઠાકોર.
24. ગઝલ. બોધ. બાલિંકર કં થાહરયા.
25. વાચનમાળા િોપ વચનમાળા. -
26. મુહદ્રત પુ્તક. શવદ્યાસંગ્રિપોથી. -
27. પંચાગ. સંવત 1871નું ગુજરાતી પંચાગ. -
28. કરૂર્ પ્રિક્્ત. ફાબકસ શવરિ. દલપતરામ.
29. વાતાકસગ્ર
ં િ. તાહકિકબોધ. દલપતરામ.
30. િા્યપ્રધાન કૃશત. ભદ્રંભદ્રં. રમર્ભાઈ નીલકં ઠ.
31. ચહરત્ર. કશવચહરત્ર. નમકદ.
32. મૌણલક નાટક. ગુલાબ. સૌપ્રથમ ગુજરાતી ્નાતક નગીનદાસ મારફશતયા.
33. લાંબી ગદ્યકથા. પ ૃથ્વી ચંદ્રચહરત. ં રસ ૂહરકં ત.
મણળકયસુદ
34. દે િભક્તત કાવ્ય. હુન્નરખાનની – ચડાઈ. દલપતરામ.
(અવાકચીન ગુજરાતી ભાષનુ)ં

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 4

ગાંધીનગર angelacademy. સર્વતી ચંદ્ર. કર્કદેવ. પરભુગોર. તલાટી. ભાનુભાઈ લક્ષમર્ની અક્ગ્ન પહરક્ષા જોસેફ મેકવાન સુિીલા. જજજ્ઞાસુની ડાયરી (પ્રકૃશતકી ભાષા સમજો) પુરૂરાજ જોષી. પન્નાલાલ પટે લ.ુ નરિહર અંતરપટ ઝીર્ાભાઈ દે સાઈ સંતો. સમ્શુદ્દીન. ં રી. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. સાચા િમર્ા. પ્રાક્ષી. ધીરૂબેન પટે લ. ણભલ્લમ. શવલાસ. તૈલપ. ઘ-6 કોનકર . ડં કકક . ચુનીલાલ મહડયા. રામાનંદ િાસ્ત્રી. કરર્ઘેલો. સેકટર:7-C. માધવમંત્રી. ચુનીલાલા મહદયા. શમથ્યા ણભમાન. લક્ષ્મર્ િાસ્ત્રી. દલપત ચૌિાર્. અબ્દુલ કલામ. પન્નાલાલ પટે લ. ધ ૂમકે ત. પજ જનમટીપ. ભાગુ. સર્વતી ચંદ્ર.જકકલા. યિ. રૂપસુદ ગુર્સુદ ં રી. ઈશ્વર પેટલીકર. ગોવધકનરામ શત્રપાઠી. ચંદા. મેઢી. મરીયમ. મ ૃર્ાલવતી. મથુર.કાળુ. સેકટર: 29. પરે િ. ચંદ્રવદન મિેતા. ુ આબેદીન. TAT. જીવરામ ભટ્ટ. ્વામીજી. િાિ. ઝવેરચંદ મેઘાર્ી. દહરયાલાલ. શત્રભુવન પાટર્ની પ્રભુતા કનૈયાલાલ મુનિી ભગીરથી.કે શ. TAT.ભગો. રૂખી. શસદ્ધરાજ. ં લ. સજ્જન.રાજુ. બુદ્વદ્ધધન. ધમો. ચીમી. કાનજી. લક્ષમર્. ઘ-3. ભટ્ટનું ભોપાળું . પોલીસ.શવષ્ણુ નાઈક.જે. ભગવતીકુ માર િમાક. પહરક્રમા નમકદા મૈયાની.સુખલાલ. ઉમાિંકર જોષી. ભવસાગર. સહરતા. શિવ ‘’અગન પંખ’’ પ્રકાિન. Dy. ચૌલા. ્મરર્યાત્રા (આકકા) કાકા સાિેબ કાલેલકર. લીલુડી ધરતી. રામમામા. મીનળ. દં ડૌતીબાવા. ગુમાન. કનૈયાલાલ મુનિી ગંગસવકજ્ઞ. મગુ. મળે લા જીવ. ગંગા બારર્ે ટકોરા. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 5 . રામજીભા. જોન્સસ. કં કુ. પની. કોન્સ્ટેબલ. વોચમેન અલીડોસો. રૂખી. સંત. આકાર ચંદ્રકાન્સત બક્ષી.ુ ભીમદે વ સોલંકી ચોલાદવી ધ ૂમકે ત ુ ભોળા ભટ્ટ. જીવ (છકડો) જયંશતલાલ ગોહિલ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. મુખી.co.શિવિંકર. માનવીની ભવાઈ. લક્ષ્મી. સ ૂરજ. ં ૂ ો.પી. PSI-ASI. પો્ટઓહફસ. કોિા. જોસેફ મેકવાન. સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .મર્ી. કે સરીશસિંિ. મીનળદે વી. કે િવમંત્રી. મનોરદા.મંજરી.આકકા. અિમદ જલાલુદ્દીન. ધરમિી. મણર્બા. વળામર્ાં. આગગાડી. પ ૃથ્વી વલ્લભ. ઈશ્વર પેટલીકર. આશિયામ્મા. જીવી.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ધીમુ. વ્યાજનો વારસ.કુ મદ ં રી. ગુર્ સુદ ુ સુદ ં રી. તલાટી. પ્રિલાદ શસિંઘ. પન્નાલાલ પટે લ ડોિી. કું દરન. કનૈયાલાલ મુનિી. નવલરામ પંડયા.નાયબ મામલતદાર. ચંદ્રકાન્સત બક્ષીની શ્રેષ્ઠવાતાકઓ (ચક્ષુ:શ્રવા) ચંદ્રકાન્સત બક્ષી.નીરા. આંધળી ગલી. આંગણળયાત. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ઉદો. જમના. હરખવ. કલાકક . ઈશ્વર પેટલીકર. કાક.ભીમદે વ સોલંકી જય સોમનાથ. પન્નલાલા પટે લ. લોિીની સગાિી. બાધરજી. શપનાક. દત્તુ. કલાકક . ભીમો. નગીન. ટીિો.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.. મુજ ં . ઝમકુ . રાજુલા. અમ ૃતલાલ વેગડ. ણગલો. મુજા ં લ. સુભાંગી.માલો. નીલકં ઠ.ં શવભા ધીમું અને શવભા જયંતી દલાલ વાલજી વર્કર. િરગોવન. ઝૈનલ વીંગ્ઝ ઓફ ફાયરનું ગુજરાતી અનુવાદ એ.in ુ રાતી ભાષા સાહિત્યના અગત્યના પાત્રો : ગજ પાત્ર કૃશત લેખક અશનલ. કાનો. મલક. લક્ષ્મીનંદન. ગુર્વંતરાય આચાયક. શનયશત.ં અમરતકાકી લોિીની સગાઈ ઈશ્વર પેટલીકર ગોરાર્ી. શત્રવેદીજી. વેશવિાળ.ુ અમરતકાકી. ખોડુભા. મલય. Dy.SO . મુજા ગુજરાતનો નાથ. કનૈયાલાલ મુનિી. શવવેકાનંદજી. કીશતિદેવ. માંડર્. મંગ. શિવ સુબ્રમણ્યા ઐય્યર. નંદિંકર મિેતા. દલપતરામ.ુ ગોબર. સમયદ્વદ્વપ. અરશવિંદમ.સુલેખા.

1939 પ્રજાબંધ. 1964 નવચેતન. રમર્લાલ વ. દે સાઈ. અમદાવાદ. અમદાવાદ. Dy. રામનારાયર્ શવ. સુરેિ જોષી. (ગુજરાતી સાહિત્યનું પ્રથમ સામશયક) નમકદ 1864 ઊશમિ-નવરચના. 1880 ફાબ્સ ગુજરાતી સભાનું ત્રૈમાશસક અમદાવાદ. અમદાવાદ. તલાટી. રાવજી પટે લ. 1935 શ્રી સયાજીશવજય. PSI-ASI. શનિાદ. તલાટી. રમર્લાલ વ. લીલાવતી. દે સાઈ. દે સાઈ.કલ્યાર્ી. ગોપાળબાપા ઝેરતો પીધા ઝાર્ી ઝાર્ી મનુભાઈ પંચોળી ભદ્રંભદ્ર. નારદ. મુબ ં ઈ. 1921 ગ્રંથ. રૂદ્રદત્ત. ખેડા. અશશ્વન. બાથટબમાં માછલી. 1958 બાલજીવન. ઘ-3.. 1930 ગુજરાતી. માધવ યાંય નથી. ખેમી. અશનકે ત. દાદ. નહડયાદ. રમર્ભાઈ નીલકં ઠ. જ્ઞાંસધ 1887 ન ૂતન શિક્ષર્. Dy.માલા. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 6 . મંગળપાંડે.in બોદલેર. પાઠક. કલાકક . મુબ ં ઈ. કૃષ્ર્.SO .મુબ ં ઈ. 1913 શમલાપ. ઉદયન. 1947 સર્વતી શૃગ ં ાર. રામનારાયર્ં શવ. 1855 પ્ર્થાન. અલો ખાચર. રશુવીર ચૌધરી. 1924 રા્ત ગોફતાર. અમદાવાદ. ચંપક. ભાવનગર. 1920 સુગણર્તમ. વડોદરા.જાલકા. 1902 બુહદ્રપ્રકાિ. 1947 ગુજરાતી પંચ. 1963 ફૂલછાબ.સુદત.દવે. પાઠક. 1926 ગુજરાતશમત્ર. 1931 કૈ સરે હિિંદ. કાણલદાસ. 1892 રે ખા. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.SO-નાયબ મામલતદાર(p). મધુરાય. 1851 કુ માર. અમદાવાદ. 1898 અખંડઆનંદ. ગાંધીનગર angelacademy. 1873 ઘરિાળા. અજય. અમદાવાદ. 1934 ુ ા. મુબ ં ઈ. રમેિ પારે ખ. 1900 લોકમત. સુરત. શછન્નપત્ર. સુરત. ભાવનગર . 1950 હિિંદુ્તાન. પોલીસ. મુકંુ દરાય મુકંુ દરાય રામનારાયર્ પાઠક લણલતા.નાયબ મામલતદાર. ચિેરા.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. 1922 સમાલોચક. રમર્લાલ વ. 1923 સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ઈસ્ન્સદરા. સેકટર: 29. 1921 ્વાધ્યાય. ભદ્રંભદ્ર. પેહરહકલસ. વડોદરા. સુિીલા. અમદાવાદ. રાઈનો પવકત. મુબ ં ઈ. 1919 સમપકર્. મુબ ં ઈ. 1901 સં્કૃશત. રાઈ. મુબ ં ઈ. અમદાવાદ. રમર્લાલ નીલકં ઠ. મુબ ં ઈ. અમદાવાદ. િહરન્સદ્ર દવે. કમળા.સત્ય. 1863 ગુજરાત ટાઈમ્સ. પવકતરાય. TAT. ઘ-6 કોનકર . અમદાવાદ. અમદાવાદ. (વ ૃક્ષ) લાભિંકર ઠાકર. નહડયાદ. કલાકક . સુહરતા. સોનલ. રાજકોટ 1930 મુમહકન. અરૂર્. મિેરૂ. 1881 જન્સમભુશમ. 1950 વીસમી સદી. ગ્રામલક્ષ્મી. સત્યકામ. ગૌતમ. અમદાવાદ. રજકોટ. ભારે લો અક્ગ્ન. વડોદરા. TAT. રાજકોટ. 1880 સ્ત્રીજીવન. 1930 ગુજરાત. મુબ ં ઈ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. કલ્યાર્કામ.અમદાવાદ. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. મુબ ં ઈ. 1947 વસંત.co. 1917 જનકલ્યાર્. 1851 કૌમુદી. ઝેક્ન્સથપી સોક્રે હટસ મનુભાઈ પંચોળી રોહિર્ી. હદપશનવાકર્. કોઈ સાદ પાડે છે .ુ અમદાવાદ. 1924 સત્યપ્રકાિ. શ્રીલેખા. 1822 િહરજનબંધ. વડોદરા. લઘરો લાભિંકર ઠાકરનું કાવ્ય પાત્ર લાભિંકર ઠાકર ુ રાતી ભાષાના સમાચાર પત્રો : ગજ મુબ ં ઈ સમચાર. છગનભાઈ. કોન્સ્ટેબલ. અમદાવાદ. રમેિ પારે ખના કાવ્યપત્રો.ુ અમદાવાદ. 1995 ગાંડીવ. દં વતી. 1963 સૌરાષ્ર. ઋત ુ મ ૂદુ. ઓઝા જક્ષર્ી. મણર્લાલ પટે લ. સુરત. અમ ૃતા. અમ ૃતા. અશ્રુઘર. હદવ્યચક્ષુ. મુબ ં ઈ. અમદાવાદ. 1923 ખેડા વતકમાન. 1952 નવજીવન. અમદાવાદ. મનુભાઈ પંચોળી ‘દિકક’ સોક્રે હટસ. મુબ ં ઈ. મિારાજ. અમદાવાદ. 1926 ડાંહડયો. બિેનપર્ી.ચંકુ. જનાદક ન.આનંદ. સેકટર:7-C. ખેમી.ડાક.

1939માં તેની સાથે નમકદનું નામ સંકળાતાં તે 'નમકદ સાહિત્ય સભા' બની. કોન્સ્ટેબલ. ઘ-3. આ ઉપરાંત પહરષદ સાહિત્ય પ્રવ ૃશત્તને પ્રેરર્ા આપત ંુ સામશયક 'પરબ' પર્ ચલાવે છે .in ુ રાતી સાહિત્યના શવકાસ સાથે સંકળાયેલી સં્થાઓ : ગજ 1. પહરસંવાદ. ફાબકસ ગુજરાતી સભા: ગુજરાતી ભાષાનાં પ્રાચીન િ્તણલણખત પુ્તકોના સંગ્રિના આિયથી ઈ. 1849માં 'નેહટવ લાઈબ્રેરી' ની ્થાપના કરવામાં આવી. PSI-ASI. સેકટર: 29. 1916માં 'વડોદરા સાહિત્ય સભા' ની ્થાપના થઈ. ઈ.ં આ સં્થાએ લગભગ એક િજાર પુ્તકોનું પ્રકિન કરીને સાહિત્યશવકાસમાં મિત્વનો ફાળો આપ્યો છે . 1904માં રર્જજતરામ વાવાભાઈ મિેતાએ અમદાવાદમાં 'ગુજરાત સાહિત્ય સભા' ની ્થાપના કરી. ગુજરાત સાહિત્ય સભા: ગુજરાતી ભાષા. 1905માં ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદની ્થાપના કરવામાં આવી િતી. ગ્રંથપકાિન વગે રે પ્રવ ૃશત્તઓ કરે છે . કલા સાહિત્ય. ઘ-6 કોનકર . ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. Dy. ઈ. TAT.. ગુજરાત વનાક ક્યલ ુ ર સોસાયટી (ગુજરાત શવધાસભા): આ સં્થાની ્થાપના 26 હડસેમ્બર. 1928ના રજત જયંતી વષકથી ગુજરાતની અક્્મતાને પોતાના કાયક અને કૃશત દ્રારા પ્રગટ કરતા સાહિત્યસર્જક કે કલાકારને 'રર્જજતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક'થી પુર્કૃત કરવામાં આવે છે . ભાષાશવમિક નામે ત્રૈમાશસક બિાર પાડે છે . 1982માં થઈ. સં્થાનું મુખપત્ર 'િબ્દસ ૃસ્ષ્ટ' શનયશમત પ્રગટ થાય છે . કલાકક . નમકદ સાહિત્ય સભા: ઈ. સં્થાએ ઈ. યાખ્યાનો. તેના દ્વારા ગૌરવ પુ્કાર અપાય છે . ગાંધીનગર angelacademy. 1850ના રોજ 'બુદ્વદ્ધપ્રકાિ'(પખવાહડક) િરુ કયુ. આ સં્થાએ ધમક. સ. આ ઉપરાંત સાહિત્ય સર્જન તથા સંિોધન માટે ફેલોશિપ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. 1848ના રોજ ફાબકસ સાિેબ અમદાવાદમાં કરી િતી. તલાટી. સ. 1849ના રોજ આ સં્થાએ 'વરતમાન' (અઠવાહડક) પ્રગટ કયુ.સ.સ. વષક દરશમયાન પ્રગટ થયેલી કૃશતઓમાંથી સારી કૃશતને અકદમી પુર્કાર(ગૌરવ પુ્કાર) આપે છે અને સર્જકોનું બહુમાન કરે છે . ગુજરાતી સાહિત્ય પરીષદ: સમ્ત ગુજરાતી ભાષી પ્રજાને સાહિત્ય અને શવધાના રસથી આંદોણલત કરી એને સાહિત્ય પ્રીત્યથે એકશત્રત કરવા ઈ. ઈ.સ. સાહિત્ય અને સંિોધનને ઉત્તેજન આપવા માટે ઈ. અમદાવાદના ભદ્ર શવ્તારમાં આવેલ ંુ આ પુ્તકાલય હિમાભાઈ ઈન્સન્સ્ટટયુટ તરીકે પ્રખ્યાત છે . કાયકશિણબર. 7. પોલીસ. શવિાળ સંમેલનો. સમારોિ જેવા કાયકક્રમો અને ઉત્સવો યોજી ગુજરાતી સાહિત્ય અને કલની આરાધના કરી છે . કશવ સંમેલનો. 1865માં આ સં્થા ્થાપાઈ િતી. પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા: ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યના શવકાસ અને ઉન્નશતના ઉદ્દે િથી વડોદરામાં ઈ. સાહિજત્યક ગ્રંથોનું પ્રકાિનુ તેમજ સાહિત્યકારોની જયંતીઓની ઉજવર્ી આ સં્થા કરે છે . સાહિત્ય. સાહિત્યક પ્રવ ૃશત્તનાં પાસાંને પલ્લશવત કયાું છે .SO-નાયબ મામલતદાર(p). સ.ું આજે પર્ 'બુદ્વદ્ધપ્રકાિ' (માશસક) પ્રગટ થાય ચી.SO .સ. 2. 4 એશપ્રલ. 1932થી પોતાના મુખપત્ર 'ફાબકસ ગુજરાતી સભા' ત્રૈમાશસક પત્રનું પ્રકાિન િરૂ કયુું િતું જે આજે પર્ પ્રગટ થાય છે . આ સં્થાએ મિોત્સવ. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 7 . Dy. 6. 1940 થી 'નમકદ સુવર્કચદ્ર ં ક' એનાયત કરે છે .સ.સ.ું સાહિત્યોયોગી જ્ઞાનવધકક વ્યાખ્યાનો.ું 15 મે. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.સ. 'ગુજરાત વનાકક્યલ ુ ર સોસાયટી' નું પછી 'ગુજરાત શવધાસભા' માં રૂપાંતર થયુ. પુરાતત્વનાં પ્રદિકનો. પ્રથમ અશધવેિનના અધ્યક્ષ : ગોવધકનરામ શત્રપાઠી 4. 5. શવજ્ઞાન અને સંિોધન ક્ષેત્રે 75 જેટલાં પ્રકાિનો પ્રશસદ્ધ કયાું છે .નાયબ મામલતદાર. સેકટર:7-C. સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . તલાટી. કલાકક . આ સં્થા ઈ. જેર્ે ઈ. ગુજરાતી સાહિત્યનો શવ્તાર કરવા અને તેને લોકશપ્રય બનાવવા શવશવધ પ્રવ ૃશત્તઓ િરુ કરી. 3. નાટયપ્રયોગો અને લોકસંગીતના કાયકક્રમો દ્રારા પહરષદે નવજાગ ૃશત અને નવચેતનાનો સંચાર કરી. દર 2 વષે પ્રેમાનંદ ચંદ્રક એનાયત કરે છે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.સ.સ. 1944માં 'પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા' નામ ધારર્ કયુ.co. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી: ગુજરાત રાજ્ય સંચાલીત 'ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી'ની ્થાપના ઈ. 1923માં સુરતમાં 'ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળ' ની ્થાપના થઈ. TAT.

TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. TAT. અથવા કડવુ માં શવભાજીત કરે લા માટે ભાલર્ ને કડવાના શપતા  ફાગુ એ રાગ છે અને ફાગર્ માસ માં ગાવા માં આવે છે . (8) છપ્પા :-  ગરબી ના પીતા દયારામ છે . સેકટર: 29. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.SO .પ્રેમાનંદ  બારમાસી મુખ્યત્વે “બારમાસની શવરિનુ વર્કન કરતો સાહિત્ય પ્રકાર છે આખ્યાન શિરોમર્ી :.કશવ બાપુ સાિેબ  નરશસિંિ મિેતા ઉપરાત મીરાબાઈ. (4) આખ્યાન (3) ફાગુ :. તલાટી. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 8 .. ગરબો સગ  પ્રબંધ માં મુખ્યત્વે શવરરસ િોય છે .  જૈન સાહિત્યમા ફાગુ સાહિત્ય પ્રકારમાં શ ૃગાંર પ્રદાન ના શવષયવ્તુને  આખ્યાન ને એટલે કે આરં ણભને કિેવ ુ – પૌરાર્ીક કે ઐશતિાશસક કથા ધ્યાનમા રાખવામાં આવે છે . ઘ-3. PSI-ASI. આવેલ છે . તલાટી.  ગરબાના સર્જકે અમદાવાદમાં જન્સમેલા મેવાડો વલ્લભ ભટ્ટ તેમના  િેમચંદ્રાચાયક ની કૃશત દે િીનામ માળા માં રાસક િબ્દ પરથી ઉતરી ભાઈ મેવાડો ઘોળા ભટ્ટે ગરબાનુ સર્જક કરીયુ છે .  છપ્પા એ જ્ઞાન આધાહરત સાહિત્ય પ્રકાર છે .  ગરબી સ્ત્રી-પુરુષ પ્રધાન સાહિત્ય પ્રકાર ગર્ાય છે . રાસને રજુ કરવામાં આવે છે . (2) ગરબી :.  પદ્મનાભ નામના સાહિત્ય કાર દ્રારા લખાયેલી કાન્સિડદે શ્રેષ્ઠ પ્રબંધ છે . ગાંધીનગર angelacademy.  મેવાડા ભાઈ ઓ એ આદ્યિક્તત માં અંબેની આરતી આપેલ છે . કલાકક .  નવરાત્રીના પ્રસંગોમા ગાવામાં આવતો આનંદનો ગરબો કાળીકાળનો (2) પ્રબંધ ં ૃ ારનો ગરબો કજોડા નો ગરબો આપેલ છે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.  નવરાત્રી ના પ્રસંગોમાં માતાજી ની ્તુતી અંગે -ગાવામાં આવતા ગરવા  િાલીભદ્રશુરી દ્રારા લખાયેલો ભરતેશ્વર બિાબલીરાસ એ ગુજરાતી તેમર્ે લખ્યા છે તેમર્ે િક્તત-ભક્તત પર આધારીત ગરબા લખેલા છે . ઘ-6 કોનકર . સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . પગલુ થાય છે (6) રાજીયા :-  પદ બે અથવા ચાર ણલટીમાં લખાયેલ મધ્યકાલીન ગુજરાતી નુ સૌથી  મ ૃત્યુ પ્રસંગે ગાવામાં આવતા િોકગીત ને રાજીયા કિેવાય નાનો અને સૌથી વધુ લખાયેલ સાહિત્ય પ્રકાર છે .  આખ્યાન ના બીજ નરશસિ મિેતા પાસે થી મળ્યા. સાહિત્યનો ઉત્તમ રાસ સાહિત્ય પ્રકાર છે . Dy. લોકો સમક્ષ રજુ કરવામાં આવતી ઘટનાને પદ્યવાતાક કિેવાય છે . (1) રાસ (3) ગરબો  રાસ એ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌથી પ્રથમ સાહિત્ય પ્રકાર  ગરબો િબ્દ એ સં્કૃત ભાષાના ગભકહદપ માથી ઉતરી આવ્યો છે . (5) કાફી  જૈનોતર સાહિત્ય ્વરૂપ  એક જ રાગમાં ગવાતા પાંચ-કડીના પદ (1) પદ :.  ફાગુ િબ્દ એ “ફગુ” પરથી આવેલો છે .  આખ્યાનનો િાબ્દીક અથક િરૂવાત થી આરં ણભને કરવુ એવો થાય છે . TAT. તેમર્ે આખ્યાન ને કડવા જોવા મળે છે . ભાલર્ પર્ કિેવાય. પોલીસ. Dy. કોન્સ્ટેબલ.િામળ મિારાજ  ગરબી એ િક્તત અને કૃષ્ર્ ભક્તત સાથે સંકળાયેલ સાહિત્ય પ્રકાર છે .  રાજીયા ના રચીતા મ ૂળ મરાઠી તથા કબીર પંથના :.in ુ રાતી સાહિત્યના પ્રકારો : ગજ  જૈન સાહિત્ય ્વરૂપ  દયારામે હક્રષ્ર્ ભક્તત આધારીત ગરબી લખેલી છે . (7) પદ્યવાતાક :-  મીરાબાઈ ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌથી વધુ પદ લખેલ છે ભજન અને  જુની પુરાર્ીક પ્રચણલત કથાવ્ત ુ કે કાલ્પનીક યાત્રોનો આધાર લઈને પ્રભાતીયા પદના પેરા પ્રકાર છે તેમના રચીતા પર્ નરશસિ મિેતા છે .  ગરબા એ માત્ર સ્ત્રી પ્રધાન છે . સાહિત્ય કૃશત છે . દયારામ પાસેથી વીસાળ પદોનુ ગાયકવાડ પ્રમાર્ મળે છે . છે .co.  પદ્યવાતાકના સર્જક :.  કાફી ના રણચતા :. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.  ફગુ િબ્દનો પ્રથમ ઉલ્લેખ િેમચંદ્રાચાયકની કૃશત દે િીનામમાળા માં  પરં ત ુ આખ્યાનો “શપતા ભાલર્” કિેવાય છે .પ્રેમાનંદ  જેમા મનુષ્ય જીવનના ્વજનો દ્રારા શવરિની વેદનાને અિી સુદ ં ર રીતે  પ્રેમાનંદે આખ્યાનને આજી વીકાનુ સાધન બનાવેલ ુ પ્રેમાનંદને વર્કવી છે ગુજરાતી સાહિત્યનો આખ્યાન શિરોમર્ી કે મિાકશવ નુ ણબરોદ મળે ક  શવનયચંદ્ર સુરી દ્રારા લખાયેલ ુ નેમીનાથ – ચલુખ્યાદીકો અથવા છે . ચતુ્ત પાદીકા એ ઉત્તમ બારમાસી સાહિત્ય છે .ધીરો ભગત  પદ ની રચના નરશસિંિ મિેતા એ કરી છે પદનો િાબ્દીક અથક ડગલુ કે  કાફી એ જ્ઞાન આધાહરત સાહિત્ય પ્રકાર છે .  આખ્યાન સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તતને માર્ભટ્ટ – તરીકે ઓળખાય છે .  આ બન્ને ભાઈઓ બહુચરાજીમા ભક્તત કરતા િતા અને પછી તેમર્ે  રાસ માં મુખ્યત્વે જૈન તીથકકરો ની કથા વ્તુને ધ્યાનમાં લઈ વદ ં ૃ મા બેચરાજીને કમકભ ૂશમ – બનાવી િતી. (4) બારમાસી  શ્રેષ્ઠ આખ્યાન કાર :. સેકટર:7-C.SO-નાયબ મામલતદાર(p).  મિાપુરૂષ ના યુદ્ધગાથા કે િૌયકગાથા ને રજુ કરવામાં આવે છે .નાયબ મામલતદાર. કલાકક . વ્તુનો આધાર લઈને લોકો સમથક રજુ કરવામાં આવતી ઘટનાને  રાજ િેખર સુરી દ્રારા લખાયેલ ુ નેમીનાથ ફાગુ વસંતવીલાસ શ્રેષ્ઠા આખ્યાન કિેવાય.

કરી સાચા ધમક અને નૈતીક – મુલ્યની ્થાપના માટે તેમર્ે જ્ઞાન –  ભવાઈ ના સર્જક શપતા :. આધારીત – છપ્પા લખેલા છે . છે . PSI-ASI. તલાટી. કોન્સ્ટેબલ. સેકટર: 29.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. કલાકક .co.રઘુવીર ચૌધરી -2015 નામ િરૂયાત પ્રથમ છે લ્લે રર્જજતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક 1928 ઝવેરચંદ મેઘાર્ી સાહિત્ય અકાદમી પુર્કાર 1955 મિાદે વભાઈ દે સાઈ ગૌરવ પુર્કાર 1983 શવષ્ણુપ્રસાદ શત્રવેદી નરશસિંિ મિેતા એવોડક 1999 રાજેન્સદ્ર િાિ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. Dy.. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.in  મધ્યકાળમાં છપ્પાના રચીતા અજ્ઞય જ્ઞોની (અખો) ને ગર્વામા આવે  ભોજા ભગત ભોજારામ તરીખે પર્ જાર્ીતા છે . ગાંધીનગર angelacademy. ઘ-6 કોનકર .અસાઈત ઠાકર જે શસધ્ધપ ૂર ના િતા. Dy.  360 જેટલા વેિ આપેલ આ ઉપરાત અસાઈત ઠાકરે િંસાઉલી નામે (9) ચાબખા :. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 9 . (10) ભવાઈ  છપ્પા એટલે છ લીટીનુ નાનકડુ કાવ્ય  ભવાઈ જુના – પ ૂરાર્ીક આધર લઈ ભવાઈ ના પાત્રો દ્રારા રજુ  અખાએ મુખ્યત્વે સમાજમાં પ્રવેિેલો સડાવો ધમકના આડં બરો ને દુર કરવામાં આવે છે . સેકટર:7-C. પોલીસ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. TAT.SO . TAT.  ચાબખા ના રચીતા ભોજા ભગત સંત શ્રી જલારામ બાપ ૂના ગુરુ િતા (શવરપ ૂર) * જ્ઞાનપીઠ એવોડક શવજેતા કૃશતઓ : ૧) શનિીથ ( કાવ્યસંગ્રિ ) ઉમાિંકર જોષી – ૧૯૬૭ ૨) માનવીની ભવાઈ ( નવલકથા ) પન્નાલાલ પટે લ – ૧૯૮૫ ૩) ધ્વશન ( કાવ્યસંગ્રિ ) – રાજેન્સદ્ર િાિ – ૨00૧ ૪) અમ ૃતા (નવલકથા) .SO-નાયબ મામલતદાર(p). ગ્રંથ પર્ લખેલો  કટાક્ષ ની ભાષામાં લખાયેલ સાહિત્ય પ્રકાર છે  રામદે વ પીરનો વેિ સૌથી જુનામા જુનો િતો. તલાટી.નાયબ મામલતદાર. ઘ-3. કલાકક .

યોંકી દ્રયા દ્રયાશ્રય કાવ્ય કા કાવ્યનુ િાસન છંદા છંદાનુ િાસન સં્કૃતભાષાકોષ સં્કૃત ભાષાકોિ ઔર યોગિાસ્ત્ર કા યોગિાસ્ત્ર 3. તે જ હું તેજ હું િબ્દ બોલે. માતા-દયાકું વર. ગાંધીનગર angelacademy.. TAT.. હફલ્મ બનાવી  ં ૃ ાવન મોરર્ી વાગે છે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.. કોન્સ્ટેબલ. કું વરબાઈનું મામેરુ કું વરબાઈનું મામેરુ  પ્રેમની પ્રેમની પ્રેમની રે મને લાગી કટારી પ્રેમની.. વ ૃદાવન કી કું જ ગલી મે ં રુ બાંધ મીરા નાચી પગ ઘુઘ રામ રમકડુ જડીયુ રે લે ને તારી લાકડી ૨.. ઘ-3.  શસધ્ધિેમિબ્દાનુિાસન ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ વ્યાકરર્ ગ્રંથ ચાવી કૃશતઓ ગર્ાય છે . શપતા....co.. સેકટર: 29..  ઉંચી મેડી તે મારા સંતની.  મુખડાની માયા લાગી રે મોિન પ્યારા ! મુખડું મે જોયું તારૂં........ Dy.કૃષ્ર્દાસ. ઘ-6 કોનકર . │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. કલાકક . ઉપનામ કણલકાલસવકજ્ઞ  પ્રેમરસ પાનેત... તલાટી.. ૧.ં િામળિાનો શવવાિ િામળિાનો શવવાિ  રામ રાખે તેમ રિીયે. તેમે કિો છો તો વળી તેવા રે .ંુ મોરના શપચ્છઘર તત્વનું ટૂપણું તચ્ુ છ લાગે . છોડ દે દે િી નામમાળા  જળકમળ છોડી મને બાળા. નરસૈયો જન્સમ તળાજા-ભાવનગર  મીરાંબાઈની જાર્ીતી પંક્તતઓ : વસવાટ-જૂનાગઢ  િાં રે કોઈ માધવ લો.  વૈષ્ર્વજન તો તેને રે કિીયે. સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .. વીતરાગ જન્સમ મેડતા – મારવાડ – રાજ્થાન રાવ દૂ દાજીની પૌત્રી  િેમચંદ્રાચાયકને શસધ્ધિેમ િબ્દાનુ િાસન લખવાની પ્રેરર્ા શસસોદે યા વંિના રાર્ા સંગ્રામશસિંિના પુત્ર ભોજરાજની પજત્ન શસદ્ધરાજ જયશસિંિે આપેલી. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.. કલાકક .. પજત્ન. શસધ્ધ શસધ્ધિેમ િબ્દાનુ િાસન  િળવે િળવે િળવે િહરજી મારે મંહદહરયે આવ્યા રે ..માર્ેકબાઈ.. ભરાવવા ચાતરુ ીઓ ચાતરુ ીઓ પ ૂવકક દાર્લીલા દાર્લીલા કરાવી  નરશસિંિ મિેતાની જાર્ીતી પંક્તતઓ :-  નીરખને ગગનમાં કોર્ ધ ૂમી રહ્યો... ચાવી કૃશતઓ  મેરે તો ણગરધર ગોપાલ. દૂ સરા ના કોઈ. સેકટર:7-C... વાગે છે રે વાગે છે વદ સુદામચહરત્ર સુદામાચહરત્ર  જૂન ંુ થયું રે દે વળ જૂન ંુ તો થયુ. ઓધવજી રામ રાખે તેમ રિીયે. તલાટી. પોલીસ.SO . નામ નરશસિંિ મિેતા (પ્રભાશતયા) િા રે કોઈ માધવ લો ઉપનામ આહદકશવ... ચાવી કૃશતઓ  એવા રે અમો રે . શ્રીકૃષ્ર્ને લીધા અને  ઝેર તો પીધા છે જાર્ી જાર્ી મેવાડના રાર્ા. નરશસિંિ મિેતાએ ત્રર્ મેરા પશત સોઈ. તેમા હિરો તરીકે  અબ તો મેરા રામ નામ દૂ સરા ન કોઈ.. જન્સમ ધંધકુ ા  અણખલ બ્રહ્માંડમાં એક તુ જ શ્રીિહર......... PSI-ASI... અણભ-ણચિંતા અણભધાન-ણચિંતામર્ી  સખી આજની ઘડી તે રડીયામર્ી રે લોલ..in ુ રાતી સાહિત્ય ગજ  ભ ૂતળ ભક્તત પદારથ મોટંુ બ્રહ્મલોકમાં નાિી રે ..... તેમનીપાસે હુંડીઓ હુંડીઓ  નંદલાલ નિી રે આવું ને ઘેર કામ છે . પુત્રી – કું વરબાઈ સવક જગ થયું ખારૂ..SO-નાયબ મામલતદાર(p). પુત્ર – િામળદાસ.... TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 10 . Dy... TAT. જાકે શસર મોરમુકુટ........ TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.. નામ િેમચંદ્રાચાયક  િામણળયો તે ઉરનું ભ ૂષર્ િદયા ભીડી રાખું રે .નાયબ મામલતદાર.. નામ મીરાબાઈ (પદ) પ્રમાર્ પ્રમાર્મીમાંિા ઉપનામ જનમ જનમની દાસી વીત ગયા િે.

સાદી કડી. પછી ચોરીનો છપ્પા’’] અનુભવ ઉપનામ પ્રથમ વાતાક કાર’. ઘ-6 કોનકર . સેકટર:7-C. Dy. આખ્યાન શિરોમણર્ 32 શસિંિ સુડાબિોતેરી જન્સમ વડોદરા 72 સુ વેતાલપચ્ચીસી 25 વે ચાવી કૃશતઓ પ્રેમાનંદ કિે સુદામાચહરત્ર સુદામાચહરત્રમાં  દોહ્યલા હદવસ કાલે વામિે.. આંધળાને કાર્ા પર ભાવ.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ગાઈ પછી ત્રર્ સંવાદ  પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા વડોદરામાં આવેલ છે .. તલાટી. ચંદ્ર ચંદ્રચંદ્રાવતી  અખાની જાર્ીતી પંક્તતઓ : મદન મદનમોિન  અમારે િજારે વષક અંધારે ગયા.. માત શવના સ ૂનો સંસાર. તેની દ્વારા દર 2 લખ્યા વષે પ્રેમાનંદ ચંદ્રક આપવામાં આવે છે . શવદ્યા મળતાં વધ્યું િેર. નામ પ્રેમાનંદ [ આખ્યાન ] નંદબત્રીસી 32 નંદ શસિંિાસનબત્રીસી ઉપનામ મિાકશવ. ત્યાર બાદ  ‘’જ્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષાનો બીજી ભાષાઓના કરતા શવિેષ બારમાસ બારમહિના ુ ી પાઘડી પિેરીિ નિીં’’ પ્રમાનંદની ઉત્કષક થાય નિીં ત્યાંસધ સાખીઓ સાખીઓ આ પ્રતીજ્ઞા જાર્ીતી છે . કોન્સ્ટેબલ. બરાસ બરાસક્તુરી  ઓછં પાત્રને અસકું ભણ્યો..’’ . કલાકક . ગામે શિવપુરાર્ શિવપુરાર્  દે િાણભમાન િત ુ પાિેર.. PSI-ASI. TAT. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.નાયબ મામલતદાર.SO . જીવતો નર ભદ્રા પામિે.co. ‘’લક્ષ્મી તેને લીલા લિેર’’.. સાંભળવા ગયા ત્યાં િામળ મિારાજે તેમને 4 વાતાક કિી 5. પોલીસ. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 11 . સુધન્સવાઆખ્યાન સુ  સાદી ભાષા... ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.SO-નાયબ મામલતદાર(p). નળાખ્યાન ન એ જ કશવજન એક. TAT. ’ઉત્તમ છપ્પાકારા’’. દિમ્કં ધ દિમના ‘’ગાજ્યા મેિ વરસે નહિ’’ પર્ િામળા છપ્પાની જ પંક્તતઓ હદવસે છે .. વઢકર્ી વહુએ દીકરો જણ્યો. સેકટર: 29.. ઘ-3.in 4. ગુરુ શિષ્ય સંવાદ ગુરુ શિષ્ય સંવાદ  ગોળશવના મોળો કં સાર. નામ અખો ( અક્ષયદાસ સોની ) [ છપ્પા ] અણભમન્સયુન ંુ અણભમન્સયુઆખ્યાન ઉપનામ જ્ઞાનનો વડલો. Dy. તલાટી. પથ્થર એટલા પ ૂજે દે વ. અને પદ્માવતી પદ્માવતી  સો અંધામા કાર્ો રાવ. કૈ વલ્યગીતા  પ્રેમાનંદની ‘’સુદામાચહરત્ર’’ કૃશત દર િશનવારે ગવાય છે . │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. નામ િામળ [’ ’પદ્યવાતાકના શપતા. સાદામાં શિક્ષા કથે. ચંદ્રિાસ આખ્યાન ચંદ્ર  આ ઉપરાંત ‘’પેટ કરાવે વેઠ’’. તમે આવા ડાહ્યા બાળક રાવર્ રાવર્ – મંદોદરી સંવાદ યાંથી થયા ? અંગદ અંગદશવસ્ષ્ટ  એક મ ૂરખને એવી તેવ. કલાકક . ગાંધીનગર angelacademy. મામેરુ મામેરુ ‘’િસતો હફલસુફ ઓખાના ઓખાિરર્ રર્માં ભરાિે રર્યજ્ઞ જન્સમ જેતલપુર – અમદાવાદ ત્યારે શવવેક વર્ઝાિે શવવેક વર્ઝાિે દે સાઈની પોળ ખાડીયા સુભદ્રાનું િરર્ કરિે સુભદ્રા િરર્ ચાવી કૃશતઓ બે ગીતા લખી  પ્રેમાનંદ જાર્ીતા માર્ભટ્ટ્ (કથાકાર) અથવા ગાગહરયા ભટ્ટ્ અખેગીતા િતા. દ્રોપદી દ્રોપદી  ભાષાને શું વળગે ભ ૂર ? રર્માં જે જીતે તે શુર. સાદી વાત શવવેક. સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . અખેગીતા કૈ વલ્યગીતા  પ્રેમાનંદની ‘’ઓખાિરર્’’ કૃશત દર ચૈત્ર મહિનામાં ગવાય છે . પદ્યવાતાકના શપતા અનુભવ થતા તેન ંુ જન્સમ અમદાવાદ [1700 – 1770] પંચીકરર્ પંચીકરર્ ચાવી કૃશત કરાવી દીધુ. કૃષ્ર્-ઉદ્રવ સંવાદ કૃષ્ર્-ઉદ્રવ સંવાદ ણચત્ત-શવચાર સંવાદ ણચત્ત-શવચાર સંવાદ 6.

સેકટર: 29. અને િામળ સતસઈ િામળ સતસઈ વચ્ચેન ંુ કથન કથન સપ્તિતી ‘’ગરબી સમ્રાટ’’ . અને રૂકમર્ી રૂકમર્ી શવવાિ  દલપતરામની નીચેની કૃશતઓ જે શવિેષતા ધરાવે છે . ] લક્ષ્મી લક્ષ્મી ઉપનામ ભતત કશવ / મ્તકશવ.SO . નામ એલેકઝાન્સડર ફાબકસ દલપરામ લોકહિિંતણચિંતક ઉપનામ ગુજરાતી ભાષા સાહિતયનો પરદે િી િતા એટલે લોકહિત માટે પ્રેમી દલપરામ કાવ્ય 1 અને2 દલપતરામ કાવ્ય 1 અને2 જન્સમ લંડન(1821 – 1865) દલપરામ શપિંગળ દલપતશપિંગળ કાવ્યદોિન કૃશત રાસમાળા ભાગ 1 અને 2 કાવ્યદોિન ત્યાર બાદ તેમર્ે ત્રર્ તેમના નામે સાદરમાં ફાબકસ બજાર અને ફાબકસ ્કુ લ આવેલી છે .  ઓ વાંસલડી વેરર્ થઈ લાગી રે . લીધી તે પાસ થતા  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી કશવતા – બાપાની પીંપર. તલાટી. ઘ-6 કોનકર . ‘બંસીબોલા’’ તાહકિક રીતે તાકીક બોધ જન્સમ ચાંદોદ-કરનાળી વર્કવેલ ંુ છે . (ઉખાર્ા પ્રકારની રચના) માટે જાણર્તા છે . PSI-ASI.in શમથ્યાણભમાન શમથ્યાણભમાન 7. નામ દયારામ [ગરબી.  ‘લક્ષ્મી’ નાટક દલપતરામે ગ્રીક નાટયકાર એહર્ટો ફેશનસની  ઉભા રિો તો કહું વાતડી ણબિારીલાલ ‘્લુટસ’ નામની કૃશતના આધારે રચાયું િતુ.  દલપતરામનું શ્રેષ્ઠ પાત્ર – જીવરામ ભટ્ટ. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 12 .co. શનિંબધ લખ્યા જ્ઞાશત જ્ઞાશતશનબંધ ભ ૂશત ભ ૂશતશનબંધ બાળશવવાિ બાળશવવાિ 10. ને ભક્તતપોષર્ ભક્તત પોષર્  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી વાતાકસગ્ર ં િ – તાહકિક બોધ. રશસકવલ્લભે રશસકવલ્લ્ભ  એલેકઝાન્સડર ફાબકસ સાથે મળી ‘’ગુજરાત વનાકક્યલ ુ ર કૃષ્ર્લીલામાં કૃષ્ર્લીલા સોસાયટી’’ (ગુજરાત શવદ્યાસભા) ની ્થાપના કરી તથા તેના દાર્ચાતરુ ી પ ૂવકક દાર્ચાતરુ ી દ્વારા પ્રકાશિત સામાશયક ‘’બુદ્વદ્ધપ્રકાિ’’ ના તંત્રીપદે પર્ રહ્યા.  વ્રજ વિાલું રે . અને અજાશમલ અજાશમલ આખ્યાન  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી કરૂર્પ્રશિક્્ત – ફાબકસ શવરિ. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. કમકભ ૂશમ ડભોઈ(1775 – 1853)  અવાકચીન ગુજરાતી સાહિત્યના સૌ પ્રથમ કશવ.ં 8.  છંદિાસ્ત્રમાં પ્રકાશિત થયેલ દલપતરામનું પુ્તક – દલપત  શ્ક્યામ રં ગ સમીપે ન જાઉં. નામ દલપતરામ ઉપનામ લોકહિત ણચિંતક.નાયબ મામલતદાર.ં  દલપતરામનું શ્રેષ્ઠ નાટક – શમથ્યા ણભમાન. કલાકક . પછી તેમને અવાકચીનોમાં આદ્ય ફાબકસ શવરિ લખી જેમાં ફાબકસ શવરિ જન્સમ સુરત(1833 – 1880) સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .ં સત્યભામા સત્યભામા શવવાિ  િડૂલા. TAT. Dy. નામ નમકદ જે દે વ તુલ્ય રહ્યા દૈ વજ્ઞ દપકર્ ઉપનામ યુગ શવધાયક સર્જક.. Dy. શપિંગળ. ઋતુવર્કન કયું છે તે ુ ર્કન ઋતવ  એલેકઝાન્સડર ફાબકસે દલપતરામને ‘’કશવશ્વરનુ’ં ’ ણબરૂદ આપ્યું વાંચી શ્રી કૃષ્ર્એ શ્રી કૃષ્ર્ મિાત્મય િતુ. વૈ કું ઠ નિીં આવુ. કોન્સ્ટેબલ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. પોલીસ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ઠરે . ઘ-3. ની પ્રેમપહરક્ષા પ્રેમપહરક્ષા  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી નાટક – લક્ષ્મી. સેકટર:7-C. અને ભક્તતવેલ ભક્તતવેલ  અવાકચીન ગુજરાતીનું સૌ પ્રથમ દે િભક્તત કાવ્ય –  દયારામની જાર્ીતી પંક્તતઓ : હુન્નરખાનની ચડાઈ. કશવશ્વર જન્સમ વઢવાર્(1820-1898) 9. તલાટી. TAT. શ્ક્યામ શ્ક્યામ રં ગ સમીપે ન જાઉ  દલપતરામે તત્કાલીન વડોદરાના મિારાજા ખંડેરાવ અને િોભાના િોભા સલુર્ા શ્ક્યામની ગાયકવાડના દરબારમાં જઈને ‘’રૂડી ગુજરાતી વાર્ી રાર્ીના પ્રેમરસનું પ્રેમરસગીતા વકીલ’’ તરીકે પોતાની ઓળખાર્ આપી િતી. ગાંધીનગર angelacademy.  હું શું જાણું જે વ્િાલે મુજમાં શું દીઠું.SO-નાયબ મામલતદાર(p). તેમેની સાથે શવવાિ કયાક  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી કાવ્યસંગ્રિ – કાવ્યા દોિન. કલાકક .  જે કોઈ પ્રેમ-અંિ અવતરે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.

(રૂપાંતર) ગધાવલી ગધાવલી  ડગલું ભયુું કે ના િટવુ.ં ગુજરાતના બ્રાહ્મર્ોના ગુજરાતના બ્રાહ્મર્ો  વીર સત્યને રસીક ટે કીપણુ. નામ ગોવધકનરામ શત્રપાઠી નમક કથાકોિ કથા કોિ ઉપનામ પંહડત યુગના પુરોધા. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. ઘ-6 કોનકર . જ્યારે સુદિકન સુદિકન  િંખનાદ સંભળાયે ભૈયા. TAT. લખી િરીર ગયા અને ધન ગયા. કૃષ્ર્ કુ મારી  ઈ.નાયબ મામલતદાર. દીપે અરૂર્ પરભાત. Dy.co. બુદ્વદ્ધ ગઈ. આત્મ શનમજ્જનની આત્મ શનમજ્જન ફતેિ છે આગે . અને ધમક શવચાર સજીવા રોપર્  ગુજરાતી સાહિત્યની સૌ પ્રથમ ‘’મિાનવલકથા’’ – ‘’સર્વતી સજીવા રોપર્ કયાક છે . શિક્ષા લીધી શિક્ષા િતક  કોની કોની છે ગુજરાત. Dy. તલાટી. કોન્સ્ટેબલ.ં બળ્યું તમારૂ િાર્પણુ.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. મર્ીલાલ શત્રવેદી કિે છે કે ન ૃશસિંિાવતારમાં કાન્સતા ન ૃશસિંિાવતાર  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ચહરત્ર – કશવચહરત્ર. યા િોમ કરીને પડો. ઘ-3.ં અહરપર્ ગાિે હદલથી. તરવો સાગર ઉતરરામચહરતનુ ઉપરામચહરતમ (રૂપાંતર) િાડેકે.ં સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . 1905માં અમદાવાદમાં યોજાયેલ પ્રથમ ગુજરાતી આ િકીકત દ્રોપદી સાહિત્ય પહરષદના અશધવેિનના પ્રમુખ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ગાંધીનગર angelacademy. કુ સપ ં ે રાજ્ય ગયા. અભેદ માગકના પ્રવાસી  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી િબ્દકોષ – નમકકોિ જન્સમ નહડયાદ(1858 – 1898)  સૌ પ્રથમ ગુજરાતીશનબંધ – મંડળી મળવાથી થતાં લાભ.સ.in નમકદે નમક નામે પાંચ કૃશતઓ  જગતનું ન ૂર સંપ છે . TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 13 . કૃષ્ર્કુ મારી સીતાિરર્ દ્રોપદી િાર િાકુ ન્સતલ સીતા ને સાર િાકુ ન્સતલે વાંચી 12. (1864) ગુલાબશસિંિ નારીપ્રશતષ્ઠા  ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌ પ્રથમ દે િાણભયાન શવધાન – કલમને સાથે પ્રેમજીવન ગુલાબશસિંિ ખોળે હું.. ઘર ગયા. PSI-ASI. સેકટર: 29.  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી આત્મકથા – મારી િકીકત.SO-નાયબ મામલતદાર(p). કલાકક . સેકટર:7-C. પોલીસ. શવતાવવાની પ્રેમજીવન  નમકદની જાર્ીતી પંક્તતઓ : અમર આિા િતી આથી અમર આિા  જય જય ગરવી ગુજરાત. તલાટી. ’જગત સાક્ષર’’ જન્સમ નહડયાદ (1885 – 1907) ત્યારબાદ ત્રર્ પ્રવેિ કયાક અલંકાર પ્રવેિ ગોવધકમાન શત્રપાઠીએ બે અલંકાર પ્રવેિ બુક લખી શપિંગળ પ્રવેિ શપિંગળ પ્રવેિ ૧) સર્વતી ચંન્સદ્ર જેમાં સર્વતીચંન્સદ્ર ભાગ 1 થી 4 રસ પ્રવેિ રસ પ્રવેિ દયારામનો અક્ષર દે િ અને દયારામનો અક્ષર દે િ પછીબે િકીકત લખી મારી િકીકત લીલાવતી જીવન કલા વર્કવી લીલાવતી જીવન કલા છે મારી િકીકત કશવ અને કશવતા ૨) ્કે પ બુક ્કે પબુક જેમા કશવ અને કશવતા કશવ ચહરત્ર જેમા ્નેિમુદ્રા ્નેિમુદ્રા તેમજ કશવ ચહરત્ર શવિેલખ્યું મેવાડની િહકકત અને સાક્ષર જીવન સાક્ષર જીવન જ્યારે મેવાડની િહકકત ઉતર નમકદ ચહરત્ર ની વાતો લખી છે મા ઉતરના રાજ્ય રં ગ રાજ્ય રં ગ ધમક શવચાર  ગોવધકનરામને કશવન્સિાનાલાલે ‘’જગત સાક્ષર’’ કહ્યા છે . ચંદ્ર’’ ના સર્જક. દોિયલો યાર. સુવ ંુ િાસ્ત્ર પર ધાર. નમક કશવતા કશવતા નમક ગદ્ય ગદ્ય નમક વ્યાકરર્ વ્યાકરર્ નમક કોિ કોિ 11. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. શસધ્ધાંત અનુસાર શસધ્ધાંતસાર  સજન નેિ નીભાવવો ઘર્ો. બ્ય ૂગલો વાગે . તેર્ે પ્રાર્ વીનીમય અને પ્રાર્ વીનીમય  સહુ ચલો જીતવાને જ ંગ. શ ૂર પુરૂષને તેડું િો. શધ:ક શધ:ક અને માલતી માધવે માવલે માધવ દાસપણુ. નારીને કાન્સતા  સૌ પ્રથમ ગુજરાતી સાહિત્યનું સામશયક – ડાંહડયો. TAT. કલાકક . નામ મર્ીલાલ નભુભાઈ શત્રવેદી ઉપનામ બ્રિમશનષ્ઠ / િીલાિતક /  નમકદની કે ટલીક કૃશતઓ જે શવિેષતા ધરાવે છે .SO .

કલાકક .. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. / ’ગુજરાતી ભાષાના જાગ્રત ચોકીદાર’’  ઓ હિન્સદુ દે વભ ૂશમ સંતાન સૌ તમારા. જન્સમ અમદાવાદ[1859 – 1937] ્વીકારજો અમારા. નામ મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટ ઉપનામ પ્રબુધ્ધ જ્ઞાનમ ૂશતિ ઉપનામ કાન્સત[મધુર કોમલ ઉશમિકાવ્યના જન્સમ અમદાવાદ[1869 – 1942] સર્જક] ’ખંડ કાવ્યના જનક’’ હિિંદુ ધમકની બાળપોથી હિિંદુ ધમકની બાળપોથી જન્સમ ચાવડ . ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. અશતજ્ઞાનના કારર્ે અશતજ્ઞાન સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . “ગુજરાતના સમથક તરં ગલીલા િા્યકાર” અને ્મરર્મુકુર જન્સમ અમદાવાદ[1869-1928] 2 મુકુર મનોમુકુર રમર્ભાઈ નીલકં ઠે ભદ્રંભદ્ર ભદ્રંભદ્ર ગુજરાતી લેંગ્વેજ મા લખેલા ગુજરાતી લેંગ્વેજ એન્સડ લીટરે ચર ની િોધમા િોધમા છે આ ઉપરાંત રાઈનો પવકત ખોદયો રાઈનો પવકત ્મરર્સહિતામાં ્મરર્સહિતા તેમાથી િા્યમંહદર િા્યમંહદર ુ માળા કુ સમ ુ માળા કુ સમ કશવતા અને સાહિત્ય કશવતા અને સાહિત્ય ભાગ 1 થી 4 અને પ્રેમાળજ્યોત પ્રેમાળજ્યોત ધમક અને સમાજ શનકળ્યા ધમક અને સમાજ ભાગ 1 અને 2 ના નોપુર ઝંકાર ન ૃપુર ઝંકાર ને િદયવીર્ા િદયવીર્ા સાથે સરખાવી છે . TAT. કલાકક . સેકટર: 29. તલાટી. Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p).અમરે લી નજીક નામની હફલ્મનુ ગુરુ ગોશવિંદશસિંિના સમયમાં ગુરુ ગોશવિંદશસિંિ હદગ્દિકન હદગ્દિકન કયુું સાગર અને િિી સાગર અને િિી તેમાં તેમના ત્રર્ શવચાર “રોમન રાજ્યના રોમન રાજ્યના કાવ્યત્વ શવચાર કાવ્યત્વ શવચાર દુુઃખી સંસારમાં ના દુુઃખી સંસાર સાહિત્ય શવચાર સાહિત્ય શવચાર શિક્ષર્નો ઈશતિાસ” મા શિક્ષર્નો ઈશતિાસ શવચાર માધુરી શવચાર માધુરી સંવાદમાલા માંથી ભર્તા સંવાદમાલા ત્રર્ ધમક િતા જ્યારે આપર્ો ધમક આપર્ો ધમક વસંતશવજય વસંતશવજય હિિંદુ ધમક હિિંદુ(વેદ) ધમક અને ચક્રવાક શમથુન અને ચક્રવાક શમથુન ધમક વર્કન ધમક વર્કન પ્રેશસડેન્સટ ણલિંકનના ચરીત્ર પ્રેશસડેન્સટ ણલિંકનનું ચરીત્ર દિાકવ્યા છે .  મંગલ મંહદર ખોલો દયામય મંગલ મંહદર ખોલો. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 14 . TAT. કોન્સ્ટેબલ.  આનંદિંકર ધ્રુવે રમર્ભાઈ નીલકં ઠને ગુજરાતના જાિેર જીવનના ‘’સકલ પુરૂષ’’ કહ્યા છે . PSI-ASI.નાયબ મામલતદાર. શસધ્ધાંતસારનું અવલોકન શસધ્ધાંતસારનું અવલોકન કરતા િતા ત્યારે  વારાર્સીની હિન્સદુ યુશનવશસિટીના ઉપકુ લપશત પદે રિેનાર. કરીએ તમોને વંદન. Dy. ગાંધીનગર angelacademy.ક કુ માર અને ગૌરીએ કુ માર અને ગૌરી  કં ઈ લાખો શનરાિામાં અમર આિા છપાઈ છે .  પ્રેમળ જ્યોશત તારો દાખવી. નામ નરશસિંિરાવ હદવેટીયા ઉપનામ સાહિત્ય હદવાકર. પોલીસ.co. પ ૂવાકલાય કયોકે આપર્ને પ ૂવાકલાય િીરા માર્ેકની મોટી એક િીરા માર્ેકની મોટી એક ખાર્ ખાર્ મળિે 13. તલાટી. નરશસિંરાવની રોજનીિી નરશસિંિરાવની રોજનીિીમા 15.in મા કયુ. નામ આનંદિંકર ધ્રુવ 14. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.SO . મુજ જીવનપંથ ઉજાળ 16. ઘ-6 કોનકર .  અશવ્મરર્ીય અને ગુજરાતી ભાષાની સૌ પ્રથમ  આ વાદ્યને કરૂર્ ગાન શવિેષ ભાવે. િા્યપ્રધાનકૃશત “ભદ્રંભદ્ર” ના સર્જક.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. નામ રમર્ભાઈ નીલકં ઠ 2 લીલા શવવતકલીલા ઉપનામ મકરં દ. સેકટર:7-C. ઘ-3.

એક તોડેલી ડાળ એક તોડેલી ડાળના  જ્યારે કશવ સુદ ં રમે કલાપીને ‘’યુવાનોનો કશવ’’ કહ્યો છે . સોશવયેત નવજુવાની સોશવયેતને  જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.મા. PSI-ASI. સૌદયક પિેંલા દિકશનયુ દિકશનયુ પામતા સુદ ં ર બનવું પડે.  રસિીને ધરા થૈ. ઠાકોર. Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p). │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. પાપી તેમાં પંચોતેરમે પંચોતેરમે વષે સાંભરે છે ડૂબકી દઈને પુણ્યિાળી બને છે . ’પ્રેમભક્તત’’ માટે જાર્ીતા) ‘’કશવસમ્રાટ’’ સોનેટ એટલે 14 ણલટીનું કાવ્ય. TAT.અમરે લી િરીદિકન દરમ્યાન થયેલા િરીદિકન ચાવી શવષે લખ્યુ. વલ્કલ. સેકટર:7-C... મુનિીએ ‘’પ્રર્ય અને અશ્રુના કશવ ‘’ કહ્યા છે .ભર્કાર પ ૃથ્વીછંદમાં સોનેટ રચવા ઉપનામ ગુજરાતના કશવવર.ક. ગાંધીનગર angelacademy. નામ બળવંતરાય કલ્યાર્રાય ની શત્રપુટી િદયશત્રપુટી ઠાકોર ને ્વીડનબગક ્વીડનબગકના શવચારો સાથે કશ્ક્મીરનો પ્રવાસ કશ્ક્મીરનો પ્રવાસ ઉપનામ સેિન ે ી. સુરતાની વાડીનો ત્યાર બાદ િરીસંહિતા મીઠો મોરલો. જજિંદગી ણઝિંદાહદલનું નામ છે . ચાવી  શનિાન ચ ૂક માફ નિીં નીચું શનિાન. ના ના સુદ ં રતા મળી. કોન્સ્ટેબલ. “ગુજરાતના િરીસંહિતા વસંતોત્સવ વસકઝવથક’’ . ઘ-6 કોનકર .ક.ં કલાપીનો કે કારવ સાંભળી કલાપીનો કે કારવ આ ઉપરાંત માયા અને મુહદ્રકાએ માયા અને મુહદ્રકા શવરાટ હિિંડોળો શવરાટ ભરત ભરત શવલાસની િોભા અને શવલાસ ણબલ્વમંગળ ણબલ્વમંગળ કે ટલાક કાવ્યો ભાગ 1-3 માટે કે ટલાક કાવ્યો અને િમીરજી ગોહિલ િમીરજી ગોહિલ બાળકાવ્યો સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . સેકટર: 29. તલાટી. નામ ન્સિાનાલાલ દલપતરામ સાહિત્યનું સૌ પ્રથમ સોનેટ. Dy..ં ઉપનામ ‘’કલાપી’’. કલાકક . ઠાકોર કિે છે કે ઉગતી  કશવ કલાપીને તેમના શમત્ર કાન્સતે ‘’સુરતાની વાડીનો મીઠો ઉગતી જવાની જવાનીમાં મોરલો’’ કહ્યો છે . દયાિીન થયો ન ૃપ. ઘ-3.. મ્િારા સોનેટ મ્િારા સોનેટ  જે પોષતું તે ભારતું એવો દીસે ક્રમ કુ દતરી.નાયબ મામલતદાર.SO . ન્સિાના ન્સિાના રાસમા ગીતમંજરી  પુષ્કળ કશવતા માત્ર શ્રવર્રં જની. પોલીસ. કલાકક . કરવા કિે છે . શનિહદન િવે થાય ઝંખા િમારી. જન્સમ અમદાવાદ[1877 – 1946]  વ્િાલા મારા. ન્સિાનાલાલે ન્સિાના ન્સિાના રાસ  જીવત ંુ હદલ જેતવાનું કામે છે . બ. જયારે  સૌદયક વેડફી દે તા... TAT. ગીતમંજરી સારશથ  ુ લટે ધરૂ ્વચ્છ આ મોગરો.. ને કશવતા શિક્ષર્માં કશવતા શિક્ષર્  હક્મત કરાવે ભ ૂલ તે ભ ૂલો કરી નાંખ ુ બધી. શપ્રયે.co. ‘’ગુજરાતના ઓમાર મા વસંતોત્સવ કુ રુક્ષેત્ર ખય્યમ’’ દરમ્યાન કુ રુક્ષેત્ર ણચત્રદિકન મા યોજાયેલ ણચત્રદિકન જન્સમ લાઠી .. ભર્કારધારા 1 અને 2 ભર્કાર  ક. લગ્નમા બહ્મચયક લગ્નના  િા પ્તાવો ! શવપુલ ઝરણું ્વગક થી ઉતયુું છે . નામ સુરશસિંિ તખ્તશસિંિજી ગોહિલ ઉષા ઉષા શવષે લખ્યુ. તું જ ખ ૂનની તલવાર છે . તજ ના સારશથ મિેરામર્ના મોતી મિેરામર્ પ્રાર્ેશ્વરી અને તેની પ્રાર્ેશ્વરી 18. કરી ત્યાથી ‘’આધુશનક કશવતાના જ્યોશતધકર’’ કલાપીની પત્રધારા કલાપીની પત્રધારા જન્સમ ભરૂચ[1869 – 1952] લાવવા કહ્ુ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 15 .ક. પ્રયોગ પ્રયોગમાળા  ચળકાર તારો એ જ પર્ .ં ચાવી બ. ઠાકોરનું વખાર્ાત ંુ સાહિત્ય : ‘’સોનેટ’’ (ગુજરાતી 19.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.  બ.in 17. તલાટી.

મેિ. સેકટર:7-C. 1928 તેવી રીતે થી સાહિત્યકારોને ‘રર્જજતરામ સુવબકચદ્ર ં ક’ આપવામાં િેષના કાવ્યો િેષના કાવ્યો આવે છે . TAT. પોલીસ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. Dy. ્વૈરશવિારી ્વપ્નદ્રષ્ય જન્સમ ગાર્ોલ જજ. વીણ્યા વર્ાય નિીં.SO .SO-નાયબ મામલતદાર(p). PSI-ASI. ્મરર્યાત્રા કરી ્મરર્યાત્રા એ જતા  અસત્યો માંિે થી પ્રભુ પરમ સત્યે ત ંુ લઈ જા. ઘ-3. પ્રદીપ જીવન પ્રદીપ તેમા ભારતી જીવન ભારતી આપર્ા સાક્ષરરત્નો સાક્ષરરત્નો લીલા જીવન લીલા સહિત્યમંથન સાહિત્યમંથન સં્કૃશત જીવન સં્કૃશત શપત ૃતપકર્નું વર્કન કયુક છે . મનોશવિાર મનોશવિાર મા જક્ષર્ી જક્ષર્ી 21. અને શપત ૃતપકર્ આ ઉપરાંત જીવતા તિેવારો ની વાતો લખી. 1965માં રાષ્રીય સાહિત્ય અકાદમી એવોડક પ્રાપ્ત થયો. સવાઈ ગુજરાતી પ ૂછયુ કે (ગાંધીજી) બ ૃિત શપિંગળ શું છે . TAT. કોન્સ્ટેબલ. નામ કનૈયાલાલ માર્ેકલાલ મુન્સિી ચાવી કૃશત ઉપનામ ઘનશ્ક્યામ. અને સાહિત્ય લોક સાહિત્ય લોક તેમજ કાવ્યની િક્તત કાવ્યની િક્તત  કનૈયાલાલ મુનિીએ રર્જજતરામ મિેતાને ‘’ગુજરાતની અને કાવ્ય પરીિીલન” કાવ્ય પરીિીલન રાષ્રીય અક્્મતાના અવતારા’’ તરીકે ઓળખાવ્યા િતા. બ ૃિતશપિંગળ જન્સમ સતારા – મિારાષ્ર 23. Dy.  (વતન કાલેલી િોવાથી કાલેલકર કિેવાયા)  ધન્સયો િો ! ધન્સય પુણ્ં ય પ્રદે િ ! અમારો ગુણર્યાલ ગુર્જર  કાકાસાિેબનું વખાર્ાતું સાહિત્ય : લણલત શનબંધ. 20 નામ રર્જજતરામ વાવાભાઈ મિેતા 22.co.. િો નંદલાલ. ભીજ ેં મારી ચુદ ં લડી. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 16 . કરતાં  નથી કાંઈ પ ૂછયુ.સ. કલાકક . તલાટી. કલાકક . પ ૂર્કરંગ ને પ ૂર્કરંગ  ઝીર્ાં ઝરમર વરસે. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ગાંધીનગર angelacademy. ્વપ્ન દ્રષ્ટ ણચિંતન જીવન ણચિંતન આનંદ જીવન આનંદ જન્સમ ભરૂચ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ઘ-6 કોનકર . હિમાલયના પ્રવાસ હિમાલયનો પ્રવાસ  ગણ્યા ગર્ાય નિીં. દરશમયાન ગીતા સાથે ગીતા ધમક  ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટંુ છે ત ુ જ નામ. જેમા  સૌદયક િોભે છે િીલથી ને યૌવન િોભે છે સંમય વડે. નામ દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ર્ એ ગોશવિંદ ગોશવિંદગમન કાલેલકર(રાજાધ્યક્ષી) ઉધ્ધીને ને ઉધ્ધીને ઉપનામ કાકા સાિેબ. જન્સમ સુરત[1881 – 1917] ચાવી કૃશત ચાવી દ્વદ્વરે ફની વાતોમાં લખે છે દ્વદ્વરે ફની વાતો ભાગ 1-2 રર્જજતરામ કૃશતસંગ્રિ રર્જજતરામ કૃશતસંગ્રિ ખેમીએ ખેમી અને રર્જજતરામ ગદ્યસંચય રર્જજતરામ ગંધસંચય મુકુન્સદરાયને મુકુન્સદરાય માં શવમિક કરતાં શવમિક રર્જજતરામના શનબંધો એક પ્રશ્ન પુછયો એક પ્રશ્ન રર્જજતરામના શનબંધો અને લોકગીતનો “સાહિત્ય સાહિત્ય લોકગીત સંગ્રિ કરવામાં આવ્યો. સેકટર: 29. ન નીતખ્યા િહરને જરી. અમદાવાદ. િેષ. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. રખડવાનો આનંદ યાદ રખડવાનો આનંદ  મ્િારા નયર્ાંની આવસરે . નામ રામનારાયર્ શવ.in અને બાળકાવ્યો લખ્યા.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. પાઠક ઉપનામ ગુજરાતી સાહિત્યસભા અને પહરષદના ઉપનામ દ્વદ્વરે ફ. નથી કાંઈ પ ૂછવું રે . તલાટી. તિેવારો દરમ્યાન ઓતરાદી ઓતરાતી હદવાલો હદવાલો  નીલો કમલરં ગ વીંઝર્ો. માં શું તફાવત છે તેમની યાદમાં ‘ગુજરાત સાહિત્ય સભા’ દ્વારા ઈ.નાયબ મામલતદાર. ભ ૂશમ !  નદીને ‘’લોકમાતા’’ કિી.

સ. ધ ૂમકે તએ ચાવી કૃશત ઠગ ઠગ 26. 1952-57 : ઉત્તરપ્રદે િમાં રાજ્યપાલ. ‘’માર્સ પોતાની 24. કર્ાકવતી અને કર્ાકવતી  ઈ. પોલીસ.1922 : ‘’ગુજરાત’’ માશસકનું પ્રકાિન. તર્ખા ભાગ 1થી4 સાથે થતાં તર્ખા  ં ઈ રાજ્યમાં ગ ૃિપ્રધાન.સ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. સેકટર:7-C. Dy.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.  શ્રેષ્ઠ નવણલકા : પો્ટ ઓહફસ (શવશ્વાતાક સાહિત્યમાં ્થાન મળે લ છે . ઘ-6 કોનકર .1904 : ભરૂચમાં મફત પુ્તકાલયની ્થાપના કરી. નામ રમર્લાલ વસંતભાઈ દે સાઈ દ્ર્ ્સ્ષ્ટ છોડી બીજાની દે અષ ૃએ જુએ તો અડધુ જગત િાંત ઉપનામ યુગમુશતિ વાતાક કાર થઈ જાય. કલાકક .સ.સ.1912 : ‘’ભાગકવ’’ માશસકની ્થાપના કરી. ઈ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. કલાકક . ધ્રુવદે વી ધ્રુવદે વી  ભારતમાં વન મિોત્સવની િરૂઆત કરાવાનાર. મુબ ં ઈ ખાતે. તલાટી. પો્ટઓહફસ ધ ૂમકે ત ુ પડતા અલીડોસો  ઈ.સ.સ. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 17 . TAT.સ. 1938 : ભારતીય શવધાનસભાની ્થાપના. નામ ગૌરીિંકર જોિી એ ્વપ્ન શસધ્ધીની િોધમાં ભગવાન કૌહટલય ઉપનામ ધ ૂમકેત ુ.)  પો્ટ ઓહફસ વાતાકની જાર્ીતી પંક્તત. 1948માં : ભારતના બંદ્ગારર્ માટે ની “ખરડા સશમશત” ના અને ભૈયાદાદા બિાર ભૈયાદાદા સભ્ય.co. નામ ઝવેરચંદ મેઘાર્ી અપ્સરાએ તેના અપ્સરા ઉપનામ રાષ્રીય િાયર.  ુ ંુ વખાર્ાતું સાહિત્ય : ટૂંકીવાતાક. શત્રભેટો નો શત્રભેટો  ઈ.સ. 1959 : સકમપકર્” માશસકરનો પ્રારં ભ.SO . ઘ-3. ટૂંકીવાતાક ના કસલી લોપામુદ્રા ્વપ્ન શસધ્ધીની િોછમાં જન્સમ વીરપુર ધારર્ કરી લોપામુદ્રા ચાવી કૃશત જય સોમનાથ જય સોમનાથ આમ્રપાલી આમ્રપાલી ના જાપ િરૂ કયાું. (ધ ૂમકે ત ુ ટૂંકીવાતાકને ‘’તર્ખો’’ કિેતા િતા)  ઈ. TAT. 1937-39 : મુબ રાજ સંન્સયાસી થયા ત્યારે રાજ સંન્સયાસી  ઈ.સ.સ. તલાટી. 1950 : કે ન્સદ્રમાં પ્રધાન પદે .’’ જન્સમ શિનોર(વડોદરા)  ુ ‘’ગીતાંજલી’’ નો અનુવાદ કયો િતો. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.નાયબ મામલતદાર. અવંશતનાથ અવંશતનાથે  ઈ.સ. (નવણલકા) ધ ૂમલેતન  ઈ. કસુબલરં ગનો હદવ્ય ચક્ષુ હદવ્યચક્ષુ ગાયક.. ‘’પિાડનું બાળક’’. આવ્યા  ઈ.in ચાવી કૃશત વરસાવી પ ૂણર્િમા પ ૂર્ીમા કૃષ્ર્ાવતાર કૃષ્ર્ાવતાર ના હદવસે બાલાજોગર્ બાલાજોગર્ મા પાટર્ની પ્રભુતા પાટર્ની પ્રભુતા અને ગ્રામલક્ષ્મી ગ્રામ લક્ષ્મી જાળવવા ગામમાં પ્રલય સર્જયો જેમાં વેરની વસુલાત જયંત તેમજ વેરની વસુલાત જયંત ગુજરાતના નાથ શિરીષ કરવા ગુજરાતના નાથ શિરીષ રાજાધીરાજ હૃદયનાથ રાજાધીરાજ હૃદયનાથ પ ૃથ્વીવલ્લભ કોહકિંલા એવા પ ૃથ્વીવલ્લભ કોહકિંલા ભગ્ન પાદુકા કાંચન અને ગે રુ ભગ્ન પાદુકા કાંચન અને ગે રુ અડધે ર્તે મ ૃત્યુ પામ્યા પિેરી અડધે ર્તે સીધા ચઢાર્ થી સીધા ચઢાર્ ભયાક જયારે તેમના કાકા ભગવાન કૌહટલય કાકાની િીિી 25.1954 : શવશ્વ સં્કૃશત પહરષદની ્થાપના. 1946 : ઉદયપુરમાં ‘’અણખલ ભારત હિન્સદ સાહિત્ય બાજી સંભાળી એટલામાં પહરષદ’’ ના પ્રમુખ. બાજુની પો્ટઓહફસમાં  ઈ. સેકટર: 29. વડે ભારે લો અક્ગ્ન ભારે લો અક્ગ્ન ’સાહિત્યિાસ્ત્રી’’ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . જજબ્રાનની જીવનવાર્ી જજબ્રાન  ઈ.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ગાંધીનગર angelacademy. કોન્સ્ટેબલ. Dy. સેનીમામા વનવેણ ંુ વનવેણ ંુ હફલ્મ જોતી વખતે  ‘’ગુજરાતી અક્્મતા’’ નો સવક પ્રથમ જયઘોષ કરનાર ચૌલાદે વી ચૌલાદે વી ‘’્વપ્નરષ્ટા’’. PSI-ASI.

7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. પોલીસ. પાદરના તીથક માથી ્વગક  છે લ્લો કટોરો આ : પી જજો બાપુ ! સાગર પીનારા ! અંજણલ ્વગકકંપ મા અવતરર્ પામી નવ ઢોળજો. શત્રશુલ.ું ઉંત્કં ઠા કરવાની તેની ઉંત્કઠા વધી વાસંતી પ ૂણર્િમા એટલે વાસંતી પ ૂર્ીમા 27.in જન્સમ ચોટીલા રશસકલાલ પરીખ કાવ્યાનું િાસન ચાવી કૃશત કાવ્યાનું િાસનમા ્મ ૃશત ્મ ૃશત વસુધરાનો વિાલો દવાલો વસુધરાનો વિાલો દવાલો િશવિલક િશવિલક કોઇનો લાડકવાયો કોઇનો લાડકવાયો મેના ગુજરાતી અને મેના ગુજરાતી સૌરાષ્રની રસધાર સૌરાષ્રની રસધાર જીવનના વિેર્ો ના જીવનના વિેર્ો સોરઠી બિારવટીયો સોરઠી બિારવટીયો લખ્યાં છે માર્સાઇનો દીવો માર્સાઇનો દીવો પ્રભુ પ્રભુપધાયાક રાર્ો પ્રતાપ પધારી રહ્યો છે રાર્ા પ્રતાપ તેવી યુગવદના યુગવદના 28. અંધારાપટ સોયનું નાકુ  િજારો વષકની જુની અમારી વેદનાઓ. આતમ વીજે પાંખ.co.. યારો.. કશવ. કલાકક . સેકટર: 29.. Dy. TAT.SO-નાયબ મામલતદાર(p). સોયનું નાકુ પરોવ્યુ.SO .નાયબ મામલતદાર. મ ૂશષકાર લોકલીલા અને લોકલીલા જન્સમ સાદરા ને સાથે લઈને નીકળી ચાવી કૃશત ર્તામાં તેર્ે સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .. કલાકક .1928) મુહદતા મા કહ્ું છે કે મુહદતા  ‘’છે લ્લો કટોરો’’ એ ગાંધીજીને ગોળમેજી પહરષદમાં ભાગ વરદા ની વરદા(ઉમર) થતાં લેવા અનુલક્ષીને રચેલી કૃશત છે . │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. ‘’બંસીબોલના કશવ’’  ઘટમાં ઘોડા થનગને. TAT. તલાટી. ગાંધીનગર angelacademy.  ઝલકે ઝલકે જળ માછલી. ચાવી કૃશત યાદરાખો : શત્રભુવનદાસ લુિારે  સૌ પ્રથમ રર્જજતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક મેળવનાર-ઝવેરચંદ કાવ્યમંગલા કાવ્યમંગલા મેઘાર્ી (ઈ. PSI-ASI. નામ રશસકલાલ પરીખ વસુધા ના રોજ તે વસુધા ઉપનામ રોમે રામે શવધાના જીવ.સ. આગે કદમ. અર્દીઠેલી ભોમ પર જન્સમ શમયા – માત્તર યૌવન માંડે આંખ. બાપુ ! અવતરર્ આ માટે તેર્ે અંધારાપટ  નથી જાણ્યુ અમારે પંથ થી આફત પડી છે . આગે કદમ. ફનાના પંથ પર ઉપનામ સુન્સદરમ. તલાટી. છલકે જાર્ે વીરા મારાની આંખ રે . ઘ-3.. 29. સેકટર:7-C. નામ શત્રભુવનદાસ લુિાર  આગે કદમ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 18 . ગાંધીયુગના મ ૂધકન્સય આગે કદમ. Dy. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ઘ-6 કોનકર .ં  ઓ રાજ નમે લાગ્યો કસુબ ં ીનો રં ગ. પાવકના કં થે પાવકના પંથે  ‘’નાર્સાઈના દીવા’’ પુ્તકમાં રશવિંકર મિારાજના યાત્રા યાત્રા અનુભવોને આધારે ઉજાગર કરતી વાતાકઓનું આલેખન કયુ. કોન્સ્ટેબલ. નામ જયંશત દલાલ રવીન્સદ્ર વીર્ા રવીન્સદ્ર વીર્ા ઉપનામ સાહિત્યકાર અને સમાજસેવક વગાડતા શસધુડા એ કરી શસધુડો જન્સમ અમદાવાદ એ વખતે કં કાવટી કં કાવટી ચાવી કૃશત ના વેવીિાળ વેવીિાળ જયંશતલાલ દલાલ ત્યારે થતા તે રઢીયાળી રાતે રઢીયાળી રાતે ઝબુયા જ્યારે ઝબુયા શિવાજીનુ િાલરડુ ગાતી શિવાજીનુ િાલરડુ તેમર્ે ગાલનું કાજળ કૃશત ગાલનું કાજળ અને સોરઠના વિેતા પાર્ી સોરઠ તારા વિેતા પાર્ી લખી તેમાં ધીમુ અને શવભા ધીમું અને શવભા ુ િી યારો જોઇ ત્યા તલ તુલિી યારો ની માની દીકરી માની દીકરી બનાવ્યો જવશનકા જવશનકા દ્રોપદીનો સિકાર  ગાંધીજીએ ઝવેરચંદ ‘’યુગવંદના’’ કાવ્યસંગ્રિ બદલ ‘રાષ્રીય દ્રોપદીનો સિકાર મળવા તે પાદર િાયર’ કિી નવાજ્યા િતા.

કડકવાળી અને ભાષાભવનના અધ્યક્ષ રિી ચ ૂયા છે .  ભ ૂખ્યા જનોનો જઠરાક્ગ્ન જાગિે. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.1985માં પ્રાપ્ત થયો િતો. નાથ. સેકટર:7-C. ગાંધીનગર angelacademy.. ભવાઈ’’ને જ્ઞાનપીઠ પુર્કાર ઈ. બીજી આકાદમીના અધ્યક્ષ પદે રહ્યા િતા..  િજાર િસવા કરૂં.  મોટાઓની અલ્પતા જોઈ થાયો... TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.સ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.  ં ુ ચેરીમાં ્થાયી થયા મિશષિ અરશવિંદના પ્રભાવના કારર્ે પુડ  ભોશમયો શવના મારે ભમવા’તા ડુંગર.  તમે મે ઝંખી છે .. તલાટી. “સાચા સામર્ા સાચા સામર્ા છે જજિંદગીંના ખેલ જજિંદગીનાખેલ ચાવી કૃશત એટલે તો મળે લો જીવ મળે લા જીવ શવશ્વિાંશત શવશ્વિાંશત બંને છે માનવીની ભવાઈ” માનવીની ભવાઈ માટે ગોષ્ઠી ગોષ્ઠી તેન ંુ ઉદાિરર્ છે કરતા અને ધાર્ીનું ગીત ઘાર્ીનું ગીત સુખ દુખના સાથી સુખ દુખના સાથી ગાતા કચ અને દે વયાની શ્રાવર્ીનો મેળો કચ અને દે વયાની.ુ મ્તકને િાથ..  મળતા મળી ગઈ મોંફ્િેરી ગુજરાત.સ.1968માં ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદના પ્રમુખ પદે ઈ. તલાટી.સ. ઉરઝરર્ ગાિે પછી આપમેળે.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. નમુ... કરી. Dy. િદયમાં ખુિાલી નથી. TAT.. છે તથા િાંશતશનકે તન શવશ્વભારતી યુશનવશસિટીના ઉપકુ લપશત સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) ...  ઉમાિંકર જોષી ઈ. Dy. િતા. હિરાકર્ી અને બીજીવાતો િીરાકર્ી અને બીજીવાતો  વ્યક્તત મટીને બનું શવશ્વમાનવી. કોન્સ્ટેબલ.. એકવાર શ્રાવર્ીનો મેળો વાત્રકને કાંઠે ગંગોત્રી વાત્રક પ ૂર્ક કરી ગંગોત્રી વૈતરનીની કાંઠે અને વૈતરર્ીને કાંઠે ફરવા નીકળ્યા નવુ લોિી પ્રાચીના નવુ લોિી ર્તામાં પ્રાચીના નગદનારાયર્ શનિીથ જોતા નગદનારાયર્ે અને નીિીથ ના છટકે િવેલી ના છટકે કહ્ું કે ની િવેલી પાથકને કિો ચડાવે બાર્ શવસામો પાથકને કિો ચડાવે બાર્ મા શવસામો સુરભી સુરભી ખાવા પિોચ્યા વળામર્ાં ઉઘાડી બારી ના વળામર્ા ત્યા બારી ઉધાડતા કં કુ સાપના ભારા કં કુચોડી સાપના ભારા પાછલે બારર્ે એક ચુસાયેલ ગોટલો પાછલે બારર્ે અને એક ચુસાયેલ ગુટલો થી કરીશુ મળ્યા  નવલકથા : પન્નાલાલ પટે લની નવલકથા ‘’માનવીની  ઉમાિંકર જોષી રાજ્યસભાના સભ્ય રિી ચ ૂયા છે . નામ ઉમાિંકર જોિી પન્નાલાલ પટેલ અલપઝલપ અલપઝલપ ઉપનામ વાસુકી. ઘ-6 કોનકર . સેકટર: 29.  સૌંદયક પી.ુ 31.સાબરકાંઠા.SO-નાયબ મામલતદાર(p). TAT. આખો મર્ નિીં માંગ. સાથે ધુળ વસુધ ં રાની.  નમુ તને પથ્થરને ! નિી નિી શ્રધ્ધા તર્ા આસનને નમુ  મને મળી શનષ્ફળતા અનેક. લડો પાપ સામે.co.  હું માનવી માનવ થાઉં તોય ઘણુ.ં  ત્રર્ વાના મુજને મળ્યા. 1978 થી 82 સુધી ગુજરાતી સાહિત્ય  વાિ રે માનવી. શવશ્વિાંશતના કશવ માં લખે છે કે જન્સમ બામર્ા જજ.ં શવમલ હદલના ગુપ્ત બળથી. ં ૂ ડા.નાયબ મામલતદાર..1970માં ગુજરાત યુશનવશસિટીના ઉપકુ લપશત રિી ચોયા  મનના મોરલા મનમાં જ રમાડવા અને મનખો પુરો કરવો... સાત સાત રં ગમાં ન ઉપનામ સાહિત્ય જગતનો ચમત્કાર ઝાલી ઝલાતી. નામ પન્નાલાલ પટે લ  માનવના નેર્માં ન વેર્માં સમાતી. નાનાની મોટાઈ જોઈ જીવું  િજી ઘર્ અદ્વદ્વ ઉલંઘવાના.SO . પોલીસ.  જગની સહુ કડીઓમાં ્નેિની સવકથી વડી.  શવિાળે જગ શવ્તારે નથી એક જ માનવી. કલાકક .  માનવી પ્રકૃશત સૌને વસુદૈવ કુ ટુમ્બરકમ.  ગાંધીજીના િ્તે ‘’તારાગૌરી રૌપ્ય ચંદ્રક’’ મેળવનાર. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 19 .in કડકવાળી.. જન્સમ માંડવી – રાજ્થાન  ં ર ચીજ સ ૃસ્ષ્ટની. બહુ દઈ દે ધ ંુ  િર્ો ના પાપીને. જે ચોથુ નથી માંગવુ. PSI-ASI.. યુગોથી ઘીખેલા પ્રખર સિારતી તરસથી. કલાકક . હું ચાહું છં સુદ ચાવી કૃશત 30. પા પ્રીતના ઘટ  ઈ. િજી ઘર્ા સાગર માપવાના.. તેથી થયો સફળ કૈ ક હું જીંદગીમાં. દ્વદ્વગુર્ બનિે પાપ જગના. ગુજરાત મોરી મોરી રે . તારં ુ િૈય ંુ ! એક પા લોિીના કોગળાને... ખંડેરની ભ્મકર્ી ન લાધિે.  ધન્સયભ ૂશમ ગુજરાત ધન્સય િે ધન્સય ણગરાગુજરાતી.સ..  એક કર્ રે આપો. ઘ-3. છં. િૈય.

SO . પોલીસ. તલાટી. ઓટ પછી જુવાળ. નામ મનુભાઈ પંચોળી આગ ગાડી આગ ગાડી ઉપનામ દિકક અને દે ડકાની પાંચ િેરી દે ડકાની પાંચ િેરી જન્સમ પંચાશિયા મળી. ગાંધીનગર angelacademy. આર્ંદ) ઉપનામ જીવનમાગલ્યના કશવ. નામ ચંદ્રવદન ચીમનલાલ પિેતા ઉપનામ ચાંદામામા. ચાવી કૃશત  જાગી ઉઠે ઉર ઉર મીઠી વેદના ઓ અતીતા ! આજે મારે િદય ધરા ધુર્જરી ધરા ધુર્જરી રર્કે તારૂં ઉન્સમત્ત ગીત. ઘ-6 કોનકર . સેકટર: 29. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. કોન્સ્ટેબલ. તલાટી.in  ં ૂ ો નથી. સેકટર:7-C. જ્યારે યમલ ચાવી કૃશત યમલ ઈલા મનુભાઈ પંચોળી કિે છે કે ઈલાકાવ્યો અઢારસો સતાવન અને ખમ્માબીપુ અઢારસો સતાવન ખમ્માબાપુ જણલયાવાલા સંતાકુ કડી મા જણલયાવાલા સંતાકુ કડી સોક્રે હટસે ચાંદાપોળી બાગમાં સોક્રે હટસે ચાંદાપોળી ઝેર તો પીધા જાર્ી જાર્ી બાંધ ગઠહરયા ઝેર પીધુ તેન ંુ બાંધ ગઠહરયા દીપ શનવાકર્ રમકડાની દુકાન શનવાકર્ થતા તેની રમકડાની દુકાન ચેતોશવ્તારની યાત્રા વગે રે રમતા રમતા િતાં. ભ ૂખ ભડ માનવી ભડ ં ૂ ી છે .નાયબ મામલતદાર. કલાકક ...7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 20 . પ્રેમનું મોતી પ્રેમનું મોતી છે એટલે તેર્ે ગીફટમાં મોંઘી ગાડી મોંઘી ગાડી 34. ન િોવા છતાં સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .  અમે ઉત્તર ગુર્જર વાસી. મિેતા  ઊંચી નીચી ફયાક કરે જીવનની ઘટમાળા. ્નેિરક્શ્ક્મ ચાવી કૃશત જન્સમ ચીખલી(વલસાડ) ઈશ્વર પેટલીકરને જનમટીપ ચાવી કૃશત જનમટીપ ની સજા થઈ કાળ કોટડી એટલે કાળ કોટડીમાં બંધ ઝીર્ાભાઈ દે સાઈએ નવી દુશનયા કયાક તેઓ શવચારતા િતાં કે નવી દુશનયા સાફલયટાણું મારા પર દુખના પોટલા દુખના પોટલા બનાવી જેમાં સાફલયટાણું ઉઘડે નવી ણક્ષશતજો પડયા છે થાય એટલે નવી ણક્ષશતજો ભવસાગર િવે આ ભવસાગર ઉઘડે અંતરપટ કઈ રીતે પાર થિે અને અંતરપટ મારી િૈયા સગડી મારી િૈયા સગડી ભાગ 1-2 મા ગાતા આસોપાલવ ગાતા આસોપાલવ કોર્ બનિે? નીકળે તેમજ તુટેલા તાર તુટેલા તાર અકળલીલા ત્યારે અકળલીલા થઈ ્વગક અને પ ૃથ્વી ્વગક અને પ ૃથ્વી લોિીની સગાઈ લોિીની સગાઈ ને જોડેતા. ભરતી એની ઓટ જન્સમ વડોદરા છે . ચં.. ચેતોશવ્તારની યાત્રા કુ રુક્ષેત્ર કુ રુક્ષેત્ર માંથી નીકળી  પ્રભો ! છંકારી દે સકલ ગ્રિ તારા ઉદશધમાં. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. નામ ઈશ્વર પેટલીકર ઉપનામ 33. નો અખો અખો અને બીજા નાટકો  એવરે ્ટ તો પગ નીચે.. નામ ઝીર્ાભાઈ દે સાઈ જન્સમ પેટલી(પેટલાદ. જયારે પનઘટ પનઘટ  મેલ ંુ છં ધરતી ખોળે ખેલતો. ત્યારી મિાભારતનો મમક મિાભારતનો મમક  ્વતંત્રતા ! ્વતંત્રતા ! રિો હદલે તુ મ ૂશતિમત ં . મારી માટીનો મોંઘેરો મોર..ચી. 35.. કલાકક . PSI-ASI.. TAT. Dy.. TAT. ઘ-3.SO-નાયબ મામલતદાર(p).co. સમજાયો.. Dy.. પર સોનેરી ચાંદ સોનેરી ચાંદ અને રૂપેરી સ ૂરજ રૂપેરી સ ૂરજ રમત રમતા 32.

37. તલાટી. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 21 . નાટય ગઠહરયાં. બાંધ ચંદ્રવદન મિેતા દે વાની ધારી પર દે વાની ધારી સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .SO . નામ યંિવત શુકલ ઉપનામ 39. Dy. નામ ભોળાભાઈ પટે લ ઉપનામ જન્સમ સોજા ચાવી કૃશત અન્સય અગત્યની કૃશતઓ શવહદિા ગાય છે કે શવહદિા અમાસન તારા હકિનશસિંિ ચાવડા રાધે તારા ડુંગહરયા રાધે તારા ડુંગહરયા પર અમ ૃતા રઘુવીર ચૌધરી કાંચનજગાં અને કાંચનજગાં હિમાલય દે વાત્મા હિમાલય અિલ્યાથી ઈણલઝાબેથ સરોજ પાઠક બોલે ઝીર્ા મોર અને બોલે ઝીર્ા મોર આકાર ચંદ્રકાન્સત બક્ષી પ ૂવોત્તરમાં પ ૂવોત્તર આગગાડી.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.. સેકટર: 29. કોન્સ્ટેબલ. ગાંધીનગર angelacademy. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. કલાકક . નામ ફકીર મિંમદ ગુલામનની મનસ ૂરી ઉપનામ ઉપનામ આહદત્ય મનસ ૂરી જન્સમ ખંભારા જન્સમ અમદાવાદ ચાવી કૃશત ચાવી કૃશત િરીન્સદ્ર દવે કિે છે કે કયાં છે દહરયો કયાં છે કયાં છે દહરયો અપકર્ અપકર્ સાહિલ કયાં છે સાહિલ મૌન મૌન માં કિી છે કે િતો કારર્કે પેક્ન્સસલની કબર માધવ કયાંય નથી મધુવન પેક્ન્સસલની કબર અની મીર્બતી માધવ કયાંય નથી મા મધુવનમાં આસવ સતત સતત ત્યારે આસવે કૃષ્ર્ અને માનવસંબધો સમય િાથપગ બંધાયેલા િાથપગ બંધાયેલા તેને કહ્ું રિેતો જડબેસલાક જડબેસલાક રામ જાંબ ુ કૃષ્ર્ અને માનવસંબધો થઈ જાય છે અને પગરવ સમય સાથે વધતા જાય છે પગ વળાંક વળાંક લેતા નથી. નામ િરીન્સદ્ર દવે 40. કલાકક . 36.co. પોલીસ. TAT. ઘ-6 કોનકર .in તેને કાિીનું કારવત મળ્યું ચૈત્તર ચમકે ચાંદની ચૈત્તર ચમકે ચાંદની કાિીનું કારવત એટલે તેઓ ઋર્ાનુબધ ં ન ઋર્ાનુબધ ં ન થયાં. તલાટી. Dy. TAT.SO-નાયબ મામલતદાર(p). સેકટર:7-C. ઘ-3. નામ રઘુવીર ચૌધરી જન્સમ ઉમરે ઠ ઉપનામ લોકાયતસુરી ચાવી કૃશત જન્સમ બાપુપરુ ા યંિવત શુકલ કે ન્સદ્ર અને પરીઘ ચાવી કૃશત કે ન્સદ્ર અને પરીઘમાં લખે છે ક્રાન્સતીકારી ગાંધીજી અમ ૃતા અમ ૃતા કે ક્રાન્સતીકારી ગાંધીજી ્નેિનો િબ્દ પ ૂવકરાગ પ ૂવકરાગ કિેતા ્નેિ ઉપલબ્ધી પર્પર પર્પર ની ઉપલબ્ધી સમય સાથે વિેતા પ્રેમ પ્રેમ સમય ઉપર ઉપરવાસ સાથે સમાજ ઘડતર સમાજ ઘડતર અંતર અંતરવાસ માં અગત્યનો ભાગ ભજવે સિ સિવાસ છે . 38. PSI-ASI.નાયબ મામલતદાર.

કલાકક . મારા અનુભવો ્વામી ચ્ચ્ચદાનંદ િશવિલક રશસકલાલ પરીખ ણચિન ધીરે ન્સદ્ર મિેતા શિયાળાની સવારનો તડકો વાડીલાલ ડગલી જનમટીપ ઈશ્વર પેટલીકર શ્રેયાથીની સાધન નરિહર પરીખ જયાજયંત ન્સિાનાલાલ વ્યક્તત ઘડતર ફાધર વાલેસ જાતર અમફત ઓઝા સત્યના પ્રયોગો. યુગવંદના ઝવેરચંદ મેઘાર્ી અક્ગ્નકું ડમાં ઊગે લ ંુ ગુલાબ નારાયર્ દે સાઈ શમથ્યાણભમાન દલપતરામ અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકાં હિમાંિી િેતલ મોરનાં ઈંડાં કૃષ્ર્લાલ શ્રીધરાર્ી આત્મકથા (ભાગ 1થી 5 ) ઈન્સદુલાલ યાણજ્ઞક મોત પર મનન હફરોજ દાવર આપર્ો ઘડીક સંગ હદગીિ મિેતા મ ૂળ સોતાં ઊખડેલાં કમુબેન પટે લ એક ઉંદર અને જદુનાથ. સમયરં ગ ઉમાિંકર જોષી સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .નાયબ મામલતદાર. TAT. સેકટર:7-C.SO . સચરાચરમાં બકુ લ શત્રપાઠી શવહદિા ભોળાભાઈ પટે લ ગુજરાતી દણલતવાતાકઓ િહરિ મંગલમ્ શવદે િ વસવાટનાં સંભારર્ાં જજતેન્સદ્ર દે સાઈ ચિેર મધુ રાય શવવેક અને સાધના કે દારનાથ ચલો અણભગમ બદલીએ. TAT. મુનિી શવખુટા પડીને અશશ્વન દે સાઈ ગોશવિંદે માંડી ગોઠડી. PSI-ASI. Dy. પોલીસ. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 22 . મંદાહકની નીરખ શનરં જન શનરં જન શત્રવેદી આપર્ો ધમક આનંદિંકર ધ્રુવ પ્રસન્ન ગઠહરયાં.co. શવનોદની નજરે શવનોદ ભટ્ટ અખંડ દીવો લીલાબિેન બીજી સવારનો સ ૂરજ િસુ યાણજ્ઞક અણભનય પંથે અમ ૃત જાની ભદ્રંભદ્રં. ગાંધીનગર angelacademy.. ભજનરસ મકરં દ દવે સુદામા ચહરત્ર નરશસિંિ મિેતા થોડાં આંસુ થોડાં ફૂલ જયિંકર સુદ ં રી સોનાનો હકલ્લો સુકન્સયા ઝવેરી દણક્ષર્ાયન સુન્સદરમ્ સાત પગલાં આકાિમાં કું દશનકા કાપહડયા હદગહદગંત પ્રીશત સેનગુપ્તા શસદ્રિેમિબ્દાનુિાસન િેમચંદ્રાચાયક હદ્રરે ફની વાતો રા. ઘ-6 કોનકર . │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. Dy. રાઈનો પવકત રમર્ભાઈ નીલકં ઠ અણભનવનો રસશવચાર નગીનદાસ પારે ખ મળે લા જીવ. દે સાઈ વનવગડાનાં વાસી વનેચર ગ ૃિપ્રવેિ સુરેિ જોષી વનાંચલ જયંત પાઠક ગુજરાતનો નાથ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.SO-નાયબ મામલતદાર(p). મા. સેકટર: 29. પાટર્ની પ્રભુતા ક. શવ. હિિંદ ્વરાજ્ય ગાંધીજી જીવનનું પરોઢ પ્રભુદાસ ગાંધી સર્વતીચંદ્ર ગોવધકનરામ શત્રપાઠી જજગર અને અમી ચુનીલાલ િાિ સમ ૂળી ક્રાક્ન્સત હકિોરલાલ મિરૂવાળા ઝેર તો પીધાં છે જાર્ી જાર્ી મનુભાઈ પંચોલી સાવજકથાઓ કનૈયાલાલ રામાનુજ તર્ખ (ભાગ 1થી 4 ) ધ ૂમકે ત ુ સાત એકાંકી તારક મિેતા તપોવનની વાટે .in ગઠહરયાં. કલાકક . કોન્સ્ટેબલ. લઘરો લાભિંકર ઠાકર રં ગતરં ગ (ભાગ 1થી 5) જ્યોશતન્સદ્ર દવે ઊધ્વકમ ૂલ ભગવતીકુ માર િમાક રચના અને સંરચના િહરવલ્લભ ભાયાર્ી કલાપીનો કે કારવ કલાપી રાનેરી મણર્લાલા દે સાઈ ુ માળા કુ સમ નરશસિંિરાવ હદવેહટયા રે ખાણચત્ર લીલાવતી મુનિી કે ન્સદ્ર અને પહરઘ યિવંત શુકલ લીલુડી ધરતી ચુનીલાલ મહડયા કુ ષ્ર્નું જીવનસંગીત ગુર્વંત િાિ વસુધા સુન્સદરમ્ ખોવાયેલી દુશનયાની સફરે યિવંત મિેતા વડવાનલ ધીરુબિેન પટે લ ગ્રામલક્ષ્મી (ભાગ 1થી 4 ) ર. તલાટી. વ. તલાટી. માનવીની ભવાઈ પન્નાલાલા પટે લ અલગારી રખડપટ્ટી રશસક ઝવેરી માધવ યાંય નથી મધુવનમાં િરીન્સદ્ર દવે અશ્વવત્થ ઉિનસ્ માર્સાઈના દીવા. પાઠક હિમાલયનો પ્રવાસ કાકા કાલેલકર શનિીથ. ઘ-3. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.

સોનેટનો ઉદભવ કયાં થયેલો ગર્ાય છે ? ઈટાલી 16. ‘રિને કો ઘર નહિિં િૈ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. ઘ-3.co. કલાકક . Dy. સેકટર:7-C. ‘સદા સૌમ્ય િી વૌભવે ઉભરાતી. PSI-ASI.SO-નાયબ મામલતદાર(p).in ુ રાતી સાહિત્યના પરીક્ષામાં પછ ગજ ુ ાયેલા તેમજ પાઠયપ્ુ તક પર આધારીત અગત્યના પ્રશ્નો : 1. કશવ ન્સિાનાલાલનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? અમદાવાદ 5. ઘ-6 કોનકર . તલાટી. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. ગુજરાતના લોકનાટય ભવાઈનો પ્રારં ભ કોર્ે કયો ? અસાઈત ઠાકર 7. ‘િહરનો મારગ છે શ ૂરાનો’ પદની રચના કરનાર કશવશ્રી પ્રીતમદાસની અન્સય રચના કઈ છે ? આનંદ મંગળ કરૂં આરતી 11. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 23 . ‘આવો’ કવ્યમાં કશવએ ‘અમે’ િબ્દ કોના માટે વાપયાક છે ? આત્મા 10.. સાહિત્યક્ષેત્રે અપાતો જ્ઞાંનપીઠ એવોડક સૌ પ્રથમ કઈ મહિલાને અપાયો િતો ? આિાપ ૂર્ાક દે વી 14. જપમાળાનાં નાકાં ગયા’ આ પ્રશસદ્ર પંક્તતના કશવ કોર્ છે ? અખો 2. કયા સર્જકને ‘અમીર નગરીના ગરીબ ફકીર’ નું ણબરૂદ મળે લ છે ? ઈન્સદુલાલ યાણજ્ઞક 18. ધોરર્-6ના ગુજરાતીના એકમ ‘લાયક ઉમેદવાર’ ના લેખક કોર્ છે ? અનંતરાય રાવળ 4. આત્મકથા 9. ‘સાપનાં ભારા’ અને ‘ઉઘાડી બારી’ એ કોની કૃશતઓ છે ? ઉમાિંકર જોષી 24. સારજિાં િમારા’ આ વાય પ્રયોગ શ્રી જયંશત દલાલે કોના માટે કયો િતો ? ઈન્સદુલાલ યાણજ્ઞક 17.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ગુજરાત મોરી મોરી રે .નાયબ મામલતદાર. પોલીસ. ગાંધીનગર angelacademy. વષક 2012માં અવસાન પામનાર સાહિત્યકારશ્રી અશશ્વન ભટ્ટની જાર્ીતી કૃશત કઈ ? આિકામંડળ 13. અમ ૃતા પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 6. લોિીની સાગાઈ – વાતાક કયા લેખકની છે ? ઈશ્વર પેટલીકર 19. કલાકક . ‘સત્યના પ્રયોગો’ પુ્તકનો સાહિત્યપ્રકાર જર્ાવો. તલાટી. ‘બ્રહ્મ સત્ય છે કગત શમથ્યા છે ’ એવું કય કશવએ લહ્ું છે ? અખો 3. યાં કશવના ‘ શનિીથ’ કાવ્ય ગ્રંથને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પાહરતોશષક એનાયત થયું િત?ંુ ઉમાિંકર જોષી 23. ‘શતલક કરતાં ત્રેપન થયાં.’ આ કાવ્ય પંક્તતના સર્જક કશવનું નામ શુ?ં ઉમાિંકર જોષી 20.. Dy. કયા જાર્ીતા ગુજરાતી કશવ અને સાહિત્યકારનું તખલ્લુસ ‘ વાસુકી’ છે ? ઉમાિંકર જોષી 22. જ્ઞાનપીઠ એવોડક પ્રાપ્ત કરનારા પ્રથમ ગુજરાતી કોર્ િતા ? ઉમાિંકર જોષી 21. ‘આંખે કં કુના સ ૂરજ આથમ્યા’ કાવ્યમાં કશવ કઈ વેલને િર્ગારવાનું કિે છે ? અંશતમ શવદાય માટે ની 8. હિન્સદુ ધમકની બાળપોથી કોર્ે લખ્યું છે ? આનંદિંકર ધ્રુવ 12.SO . મળી માત ૃભાષા મુને ગુજરાતી’ માત ૃભાષા વંદનાની આ પંક્તતઓ કયા ઉમાિંકર જોષી કશવની છે ? સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . સેકટર: 29.. TAT. TAT. કોન્સ્ટેબલ. ‘મજિબ નિીં સીખાતા આપસ મેં બૈર રખના’ ના કશવ કોર્ છે ? ઈકબાલ 15. ‘મળતા મળી ગઈ મોંઘેરી ગુજરાત. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.

‘જય જય ગરવી ગુજરાત . જનનીની જોડ સખી ! નિી.SO-નાયબ મામલતદાર(p). પશુ છે પક્ષી છે વનોની છે વન્પશત’ પ્રખ્યાત પંક્તતઓ કયા ઉમાિંકર જોષી કશવની છે ? 26.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. તુજ ખ ૂનની તલવાર છે .SO . PSI-ASI. ભારતી શવધાભવનની ્થાપના કોર્ે કરી િતી ? કનૈયાલાલ મુન ં િી 35. ઘ-6 કોનકર . ‘જ્યાં જયાં વસે ગુજરાતી . ‘જય દ્રારકે િ.. ગની દિીવાલા 57. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 24 . ગુજરાતી ભાષાના પ્રભુત્વને લઈને ‘સવાઈ ગુજરાતી’ તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? કાકાસાિેબ કાલેલકર 46. ‘જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે . આ પંક્તત કયા કશવની છે ? કલાપી 36. ‘અશતજ્ઞાન’ ના રચશયતા કશવ કાન્સત છે . દયારામ સાથે કયું સાહિત્ય્વરૂપ સંકળાયેલ ંુ છે ? ગરબી 59. સેકટર: 29. જય બોલો શવશ્ર્વના નાથની’ આ કાવ્યના રચશયતા કશવ કોર્ છે ? કશવ રમેિ ગુપ્તા 45. TAT. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.. ‘લોિીની સગાઈ’ વાતાકના લેખક કોર્ છે ? ઈશ્વર પેટલીકર 30... િાલમાં અમદાવાદ ક્્થત ‘ગુજરાત શવધાસભા’નું મ ૂળનામ શું િતું ? ગુજરાત વનાકકયુલર સોસાયટી સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ‘હદવસો જુદાઈના જાય છે ‘ આ પંક્તતના રચશયતા કોર્ છે ? ગની દિીંવાલા 58. તલાટી. ગાંધીજીએ કોને સવાઈ ગુજરાતી કિીને નવાજ્યા િતા ? કાકાસાિેબ કાલેલકર 47. ‘ગુર્વંતી ગુજરાત અમારી ગુર્વંતી’ ગુજરાતના કશવ કોર્ છે ? ખબરદાર 53. ગઝલ 56... ‘ગુજરાતનો નાથ’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 32. ‘ઘનશ્ક્યામ’ કયા લેખતનું ઉપનામ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 34. ત્યાં-ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત’ આ પંક્તત કોની છે ? કશવ ખબરદાર 39. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કશવ કાન્સતની રચનાઓ અશતજ્ઞાન. ચળકાટ તારો એ જ પર્. બાળકોની મ ૂછાળી મા કોને માટે વપરાયેલ છે ? ણગજુભાઈ બધેકા 60..in 25. “એવા રે અમે એવા” પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? શવનોદ ભટ્ટે 29.. TAT.. યાદી ભરી ત્યાં આપની’ કયા કશવની પ્રખ્યાત ગઝલ છે ? કલાપી 38... િા પ્તાવો !શવપુલ ઝરણું ્વગકથી ઉતયુું છે . ‘હડમલાઈટ’ કૃશતનો સાહિત્ય પ્રકાર જર્ાવો. એકાંકી 27. પ્રેમાનંદની કઈ કૃશત દર ચૈત્ર માસમાં ગવાય છે ? ઓખાિરર્ 31. પોલીસ. ‘ઉગી જવાના’ શ્રી િષક બ્રહ્મભટ્ટ રણચત . Dy. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘જય સોમનાથ’ . કશવ નાનાલાલ કોના પનોતા પુત્ર િતા ? કશવ દલપતરામ 40. કોન્સ્ટેબલ.. “ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી.ના રચશયતા કોર્ છે ? કશવ બોટાદકર 44...નાયબ મામલતદાર. ગાંધીનગર angelacademy. ‘ ગુજરાતની અક્્મતા’ િબ્દના પ્રર્ેતા કોર્ િતા ? કનૈયાલાલ મુનિી 33...co. તલાટી. ઝવેરચંદ મેઘાર્ીની છે લ્લી નવલકથા કઈ િતી ? કાળચક્ર 51. ‘મારી િકીકત’ કોની આત્મકથા છે ? કશવ નમકદ 41. કચદે વયાની એ કયો પ્રકાર ખંડકવ્ય કિેવાય છે ? 54. ચક્રવાન શમથુન. નહિ ઉન્નશતના પતન સુધી”.. ભારતના િેતસપીયર તરીકે સાહિત્યજગતમાં કોર્ ઓળખય છે ? કાણલદાસ 49. ઘ-3. ગીતાધમક કૃશત કોની છે ? ્વામી આનંદની 61..અશતજ્ઞાન’ શું છે ? ખંડકાવ્ય 55.કયા કશવની રચનામાં આ ઉલ્લેખ આવે છે ? ચીનુ મોદી 52. ‘ખમ્મા વીરાને જાઉં વારર્ે રે લોલ’ ની રચના કોર્ે કરી છે ? કશવ બોટાદકર 43. સુરશસિંિજી તખ્તશસિંિજી ગોહિલનું ઉપનામ શું છે ? કલાપી 37. કલાકક . ‘વ ૃક્ષ’ શ્રી લાભિંકર ઠાકર રણચત સાહિત્યનો કયો પ્રકાર છે ? એકાંકી 28. ‘ચકોર’ નું નામ નીચેનામાંથી િેની સાથે સંકળાયેલ ંુ છે ? કાટૂક ન 48. સેકટર:7-C. ‘શવિાળે જગ શવ્તરે નથી એક માનવી... કલાકક .’ ની પંક્તતઅઓના સર્જક કયા મિાનુભાબ છે ? કશવ નમકદાિંકર દવે 42. આ ... Dy. કાવ્યમાં યશત કોને કિેવાય છે ? કાવ્યમાં કયાંક શવરામ લેવાય તે 50. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.

‘અખો’ કયા સાહિત્ય ્વરુપ માટે પ્રખ્યાત છે ? છપ્પા 81. ‘વ્યવિાર અને પરમાથક ‘ પાઠનો પ્રકાર લખો. સેકટર: 29.મા. શ્રધ્ધાનો િોય શવષય તો પુરાવાની િી જરૂર?” જલનમાતરી 86. Dy. લગ્નોત્સુક નાયીકાની િતાિા અને શનરાિાની વેદના કયા કાવ્યમાં રજૂ થઈ છે ? ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પ ૂજ્યા 68. મુનિીની કઈ નવલકથા ઉપરથી હફલ્મ બનાવવામાં આવી િતી? જય સોમનાથ 83. પ્રશસદ્ર ગુજરાતી ગીત ‘ કોઈનો લાકડવાયો’ના રચશયતા છે . ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. ગુજરાતમાં શ્રેષ્ઠ કશવ નાનાલાલ િેને માટે પ્રખ્યાત છે ? ડોલનિૈલી 97. કથાકાયો. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 25 . Dy. ણચત્રકાવ્યો કઈ િૈલીમાં લખ્યાં છે ? ડોલનિૈલી 98.. ઘ-3. ‘આગગાડી’ના રચશયતા કોર્ છે ? ચંદ્રવદન મિેતા 75. કઈ સં્થા ભાષા સાહિત્ય પ્રત્યે અભીરુણચ જાગે એ માટે ‘આ્વાદ’ . ‘ અખોવન’ કૃશત કોની છે ? ગુર્વંતરય આચાયક 67... નરશસિંિ મિેતાનું જન્સમ્થળ કયું છે ? તળાજા સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . કલાકક . TAT. ્વામી દયાનંદ સર્વતીની જન્સમભ ૂશમનું નામ. ‘રે તીની રોટલી’ નામે િા્ય શનબંધ કોર્ે લખ્યો છે ? જ્યોતીન્સદ્ર દવે 89. ‘આજ રે સપનામાં’ કાવ્યામાં જેઠની સરખામર્ી કોની સાથે કરવામાં આવી છે ? ઘમ્મર વલોણું 72.. ‘તપ્વી સાર્વત’ પાઠના લેખક જર્વો... ચંદ્રકાન્સત િેઠ 74. ‘સૌરાષ્રની રસધાર’ ના લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 94.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘પેહરણલશસસ’ નવલકથા કયા લેખકની છે ? ચંદ્રકાન્સત બક્ષી 73. સેકટર:7-C. ‘ઈિાકદ’ઉપનામ ધારર્ કરનાર. ‘ ઈલા કાવ્યો’ ના લેખક કોણ્? ચંદ્ર્વદન ચી. ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 90. કોન્સ્ટેબલ. ટં કારા 96. કોનું તખલ્લુસ માય હડયર જયુ છે ? જયંશતલાલ ગોિેલ 85.. દૈ નીકપત્રમાં ‘શવચારોના વ ૃદાવનમાં ‘ કોલમ લખનાર લેખક કોર્ છે ? ગુર્વંત િાિ 66. થોડા ફૂલ’ કોની આત્મકથા છે ? જયિંકર સુદ ં રી 82. ક.. ગાંધીનગર angelacademy. તલાટી. ગૌરીિંકર જોષી 71. ‘વનાંચલ’ કૃશતના લેખક કોર્ છે ? જયંત પાઠક 84. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. મિેતા 77. ગુજરાતી બાળસાહિત્યનું અમર પાત્ર ‘ શમયાં ફૂસકી’ ના સર્જક કોર્ છે ? જીવરામ જોષી 88. TAT.’સં્કાર’ અને ‘હદક્ષા’ પરીક્ષાઓ યોજે છે ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદ ? 65.. ઘ-6 કોનકર . ‘ લીલુડી ધરતી’ નવલથાના લેખક કોર્ િતા ? ચુનીલાલ મહડયા 80. ણચનુ મોદી 78.નાયબ મામલતદાર.. 93.SO .. રર્જીતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક સૌ પ્રથમ યા સાહિત્યકારને મળ્યો િતો? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 91. ‘’ ઘટમાં ઘોડા થનગને આતમ વીંઝે પાંખ અર્દીઠેલી ભોમ પર યૌવન માંડે આંખ’’ પંક્તતઓના ઝવેરચંદ મેઘાર્ી રચતશયતા કશવ એટલે. ‘થોડા આંસુ. ગુજરાતી ભાષાનો ‘સાથક જોડ્ર્ીકોિ’ કઈ સં્થાનું પ્રકાિન છે ? ગુજરાત શવધાપીઠ 63.. પોલીસ.co. ણચિંતનાત્મક શનબંધ 79. કલાકક . લોકશપ્રય કાવ્ય ‘ કસુબ ં ીનો રં ગ ‘ ના કશવ કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 92. PSI-ASI. તલાટી. કયા સાહિત્યકારનું તખલ્લુસ ‘ચંદામામા’ છે ? ચંદ્રવદન મિેતા 76. ‘ધ ૂમકે ત’ુ નું મ ૂળ નામ જર્ાવો. ‘માર્સાઈના દીવા’ પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 95. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘બ્રેડ લેબર’ િબ્દનો ગાંધીજીએ િો અનુવાદ કયો છે ? જાતમિેનત 87. કશવ નાનાલાલે ઉશમિકાવ્યો.in 62. રર્જજતરામ સુવર્કચદ્ર્ ં ક કોર્ એનાયત કરે છે ? ગુજરાત સાહિત્ય સભા 64. પ્રથમ ગુજરાતી ટંુ કી વાતાકન ંુ િીષકક શું િતું ? ગોવાલર્ી 70. ગુજરાતની પ્રથમ મિાનવલ કથા ‘સર્વતી’ કોના દ્રારા રચવામાં આવેલી િતી ? ગોવધકનરામ શત્રપાઠી 69.

‘જાગીને જુએ તો જગત દીસે નિીં બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે’ પ્રભાશતયાની આ રચના કોર્ે કરી ? નરશસિંિ મિેતા 118.સી.. TAT. ગુજરાતી સહિત્યમાં ‘અવાકચીનોમાં આધ’ જાર્ીતા સર્જક કોર્ છે ? નમકદ 128.. Dy. સેકટર: 29. ‘સોક્રે હટસ’ નવલકથાના સર્જક કોર્ છે ? દિકક 104.. “પગ મને ધોવા દો રઘુરાય” કોની રચના છે ? દુલાભાયાકાગ 108. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. પોલીસ.. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 26 . ગુજરાતી ભાષાનું સૌ પ્રથમ નાટક ‘લક્ષ્મી’ કોની રચના છે ? દલપતરામ 105. ‘લાડુન ંુ જમર્’ વાતાકન ંુ મુખ્ય પાત્ર કયું છે ? દે વિંકર 109.નાયબ મામલતદાર..’ ના રચશયતા કોર્ િતા ? નરશસિંિ મિેતા 119. ‘ઉિનસ’ તખલ્લુસથી જાર્ીતા બનેલા કશવનું નામ જર્ાવો. અમદાવાદમાં કશવ અખાનું મકાન કયાં આવેલ ંુ છે ? દે સાઈની પોળ 110. િેષ. કોન્સ્ટેબલ. ‘અક્ગ્નકું ડમાં ઉગે લ ુ ગુલાબ’ પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? નારાયર્ દે સાઈ 132. શત્રશુળ. Dy. તલાટી. નંદિંકર તુળજાિંકર મિેતા 131. ‘મંગલ મંદીર ખોલો દયામલ મંગલ મંદીર ખોલો’આ પંક્તત કયા કશવની છે ? નરશસિંિરાવ હદવેટીયા 121. ‘જય જય ગરવી ગુજરાત . નીચેન ંુ શવધાન કોર્ે કહ્ું છે તે જર્ાવો . રામનારાયર્ શવ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. કલાકક . ‘નળાખ્યાન’ ની રચના કોર્ે કરી ? પ્રેમાનંદ અને નરશસિંિ મિેતા 120.. TAT. ‘ગોવધકનરામ શત્રપાઠી’ નો જન્સમ કયાં થયો િતો ? નહડયાદ 115.co. ‘હ્દયવીર્ા’ અને ‘ શવવતકલીલા’ કોની રચનાઓ છે ? નરશસિંિરાવ દીવેટીયા 122. ‘અવાકચીન ગઘના શપતા’ તરીકે કોર્ જાર્ીતા છે ? નમકદ 129. ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ નવલકથા લખનારનું નામ દિાકવો. ગુજરાતી સાહિત્યકાર મનુભાઈ પંચોળીનું તખલ્લુસ જર્ાવો.’’આખો પ્રાંત ઘર્ા જુગની ભર શનિંદ્રામાંથી ચોંકીને જાગ્યો અને નમકદ બિાવરુ જોવા લાગ્યો’’? 126. ગાંધીનગર angelacademy. કલમને ખોળે છં આ શવધાન કોનું છે ? નમકદ 125. સેકટર:7-C.. ‘સુન્સદરમ્’ એ કયા લેખકનું તખલ્લુસ છે ? ઉપરાંત બીજુ ં કયું ઉપનામ ? શત્રભુવનદાસ લુિાર. ગુજરાતી ભાષામાં ભક્તતગીતો લખવાનો પ્રારં ભ કોર્ે કયો ? નરશસિંિ મિેતા 117.ટી. જાત્રાળુ 111... કાકાસાિેબ કાલેલકરનું મ ૂળ નામ શું ? દત્તત્રેય 102. દીપે અરુર્ પ્રભાત’ આ પંક્તત કોની છે ? નમકદ 127. તલાટી. PSI-ASI... શ્રી ઉમાિંકર જોષીની નીચેની કૃશતમાંથી કઈ કૃશતને એવોડક મળે લ છે ? નીિીથ 133. નમકકોિ 124. શ્રી ગૌરીિંકર જોષીનું તખલ્લુસ કયું છે ? ધ ૂમકે ત ુ 112. ઘ-6 કોનકર . ના હદવા્વપ્ન અભ્યા્્મમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે ? 107.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ગુજરાતમાં પાયાની કે ળવર્ી માટે ‘મ ૂછાળીમા’ તરીકે જાર્ીતા શિક્ષર્િાસ્ત્રીનુ6 કયું પુ્તક પી. કોયાભગત 101. ગાંધીજીનું સૌથી શપ્રય કિેવાતુ ભજન ‘વૌષ્ર્વ જન તો તેને રે કિીએ . પાઠકના ઉપનામ કયા છે ? હદ્રરે ફ. ઘ-3.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ‘આહદ કશવ’ તરીકે કોર્ જાર્ીત ંુ છે ? નરશસિંિ મિેતા 116.in 99. ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ િબ્દકોિ. િાઈકુ માં કે ટલી પંક્તતઓ િોય છે ? ત્રર્ 100. ભારતીય શવધાભવન દ્રારા પ્રગટ થતું ગુજરાતી સામશયક કયું છે ? નવનીત-સમપકર્ 130. નટવરલાલ કુ બેરદાસ પંડયા 114.SO . ‘દે ખ ણબચારી બકરી કે રો જોતા ન કોઈ પકડે કાન એ ઉપકાર ગર્ી ઈશ્વરનો િરખ િવે તું હિન્સદુ્તાન’ દલપતરામ અંગ્રેજ િાસનથી અંજાઈને દાસત્વની માનશસતતા દિાકવતી આ પંક્તતઓ કયાં કશવની છે ? 106. કલાકક ... ‘પ્રેમભક્તત’ કોનું ઉપનામ છે ? ન્સિાનાલાલ કશવ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . બાલમુકુન્સદ દવેએ કયું આખ્યાન લખી સર્જનની િરૂઆત કરી િતી ? ધ્રુવ્યાખ્યાન 113. ્વૈરશવિારી. માનવ અથકિાસ્રના લેખક કોર્ છે ? નરિહર પરીખ 123. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. દિકક 103.

ધમક. ‘અલપઝલપ’ ના લેખક કોર્ છે ? પન્નાલાલ પટે લ 139. ગુજરતી સાહિત્યમાં ‘ઓખિરર્’ ના સર્જકનું નામ શું છે ? પ્રેમાનંદ 150. ‘લીલેરો ઢાળ’ કવ્યસંગ્રિના સર્જક કોર્ છે ? શપ્રયકાન્સત મર્ીયાર 147. ‘સાર્વત’ ઉપનામ કયા લેખકનું છે ? પુરૂરાજ જોષી 143.ં . PSI-ASI.. ગુજરાતી પાઠયપુ્તક મંડળનું સામશયક કયું છે ? બાલસ ૃસ્ષ્ટ 159. સેકટર:7-C.SO . Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ગુજરાતી સાહિત્યમાં સોનેટ કાવ્યની િરૂઆત કયા કશવએ કરી િતી ? બળવંતરાય ઠાકોર 158. ગુજરાતી સહિત્યના સવોત્તમ આખ્યાન કશવ કોર્ છે ? પ્રેમાનંદ 152. ‘ધ ૂણળયે મારગ’ કશવતાના કશવ કોર્ છે ? મકરં દ દવે 169. સંવધકન અને ભારતીય શવધાભવન સંગોપન કરતી સં્થાનું નામ શું ? 167. કોન્સ્ટેબલ.ઠાકર 154. ‘દુશનયા અમારી’ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ? ભાનુપ્રસાદ પંડયા 166. લાભિંકર ઠાકર બીજા કયા નામે જાનીતા છે ? પુનવકસ ુ 141..’આવી પ્રશતજ્ઞા કોર્ે લીધી િતી પ્રેમાનંદ ? 149.. ઘ-6 કોનકર . ‘જયા સુધી ગુજરતી ભાષાને ગૌરવ નિીં મળે ત્યાં સુધી પાઘડી નિીં પિેરુ. ઘ-3. તલાટી. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.ક. “ભુલો ભલે બીજુ ં બધુ મા બાપને ભુલિો નહિ” ? પુશનત મિારાજ.. ગાંધીનગર angelacademy. ગુજરાતી સોનેટના શપતા તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? બ.ક. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. સેકટર: 29.ક. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘જમો થાળ જીવર્ જાઉં વારીં કોર્ે લખ્યું છે ? બ્રહ્માનંદ ્વામી 163. કલાકક .’ ગ્રંથમાં કયા કશવની સમગ્ર કશવતાઓ પ્રગટ થઈ છે ? શપ્રયકાન્સત મણર્યારની 146. ‘આ નભ ઝૂક્યુ. TAT..ક. ગુજરાત સાહિત્ય પહરષદ દર માસે એક સામશયક બિાર પાડે છે જેનું નામ. ્વ. શવધાક.મા. ‘શનિાન ચ ૂક માફ . ‘કે મ પ ૂજા કરં ુ ’ કાવ્યનું સાહિત્ય ્વરૂપ કયું છે ? પદ 135..in 134. બરકતઅલી ગુલામહુસેન વીરાર્ીનું ઉપનામ કયું છે ? બેફામ 161. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 27 .ઠાકોર 155. ‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથાના લેખક છે ? પન્નાલાલ પટે લ 137. ‘મદનમોિના’ આ મધ્યકાલીન કૃશત કયા ્વરૂપની છે ? પધવાતાક 136.. ગુજરાત વનાકક્યલ ુ ર સોસાયટીની વ્યવ્થાપક સશમશતમાં ્થાન મેળવનાર સૌ પ્રથમ ગુજરાતી કોર્ િતું ? મગનલાલ વખતચં િેઠ 170. મુનિી ્થાશપત. ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ પ્રશિ્ટ િા્ય નવલકથા કઈ ? ભદ્રંભદ્રં 165. Dy. નયનને બંધ રાખીને.co. શવશ્વકક્ષાએ થયેલા વાતાકસચ પો્ટ ઓહફસ 145. ગઝલના રચશયતા કોર્ છે ? બરકત વીરાર્ી 157.ઠાકર 153. ઈશતિાસ અને સાહિત્યનું સંિોધન. સૌથી દીધકકાલીન આયુષ્ય ધરાવતા સામયીકનું નામ જર્ાવો ? બુદ્વદ્ધપ્રકાિ 160. ‘ જનનીની જોડ સખી નિીં જડે રે લોલ’ આ પંક્તત કોની રચેલી છે ? બોટાદકર 162. TAT. બકુ લ શત્રપાઠી 156. પોલીસ. ‘ચંદ્ર્વન ચીમનલાલ મિેતા ‘ પાઠના લેખક જર્ાવો .. નિીં માફ નીચું શનિાન ‘પંક્તત કોર્ે લખી છે ? બ. કઈ કૃશત ભતત કશવ દયારામની છે ? પ્રેમરસગીતા 148. 142. ‘કાન્સત’ નું મ ૂળ નામ શું છે ? મણર્િંકર ભટ્ટ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ‘કશવ-શિરોમર્ી’ નું માન કોર્ે મળ્યું છે ? પ્રેમાનંદ 151. ‘સ્ત ુ સાહિત્ય’ ના ્થાપક કોર્ િતા ? ણભક્ષુ અખંડાનંદ 168. ભારતીય સંસકૃશત. તલાટી. છે ? પરબ 140. મીરાંબાઈ કે વા વસ્ત્રો પસંદ કરે છે ? ભગવાં 164.નાયબ મામલતદાર.. ગુજરાતીમાં સૌ પ્રથમ ‘ભર્કારા’એ સોનેટ સંગ્રિના લેખક કોર્ ? બ. ‘જક્કલા’ પાત્ર કઈ કૃશતમાં આવે છે તે દિાકવો ? પ ૃશથવીવલ્લભ ં યમાં ‘ધુમકે ત’ુ ની કઈ વાતાકને ્થાન મળ્યું િતું ? 144. કલાકક .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ‘મળે લા જીવ’ કોની કૃશત છે ? પન્નાલાલ પટે લ 138.

. મોિનલાલ શત્રપાઠી 182. આગને પર્ ફેરવીશું બાગમાં” િેખાદમ આબુવાળા. દે સાઈ 195. Dy. પ્રભુ તારા બનાવેલા. ‘ગોરમાને પાંચ આંગળીએ પ ૂજ્યા’ ગીતના કશવ કોર્ ? રમેિ પારે ખ 191..એમ. સેકટર: 29.’ પદના રચશયતા કોર્ છે ? મીરાંબાઈ 180. ઘ-6 કોનકર . ગુજરાતના મ ૂકસેવક એટલે કોર્ ? રશવિંકર મિારાજ 192.in 171. મોતી પ્રકાિ 181.SO-નાયબ મામલતદાર(p).7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. પન્નાલાલ પટે લને તેમની કઈ ક્રુશત માટે ભારશતય જ્ઞાનપીઠ પાહરતોશષક એનાયત થયું િતું ? માનવીની ભવાઈ 176. ‘કાળુ’ અને ‘રાજુ’ આ પાત્રો કઈ કૃશતના છે ? માનવીની ભવાઈ 177... ‘માતાનું ્મારક’ – કૃશત કયા વાતાકસગ્ર ં િમાંથી લેવામાં આવ્યું છે ? મોિમ્મદ માંકડની વાતાકઓ ભાગ -1 183. અડધી સદીની વાંચનયાત્રાના સંપાદક કોર્ છે ? મિેન્સદ્ર મેઘાર્ી 174. ‘ગુજરાત સાહિત્ય સભા’ની ્થાપના કોર્ે કરી િતી ? રર્જીતરામ મિેતા 186. રાજાશધરજ પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 194. િેમચંદ્રાચાયક કૃત ‘શસધ્ધિેમ’ કયા પ્રકારનો ગ્રંથ છે ? વ્યાકરર્ગ્રંથ 202. સફારી કયા શવષયનું પાણક્ષક છે ? શવજ્ઞાન 199. એન.. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 28 . ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. જજિંદગીની આગમાં.. ‘ડીમલાઈટ’ એકાંકીના લેખક કોર્ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 184. ‘છ અક્ષરનું નામ’ કાવ્યસંગ્રિ કયા કશવનો છે ? રમેિ પારે ખ 190. તલાટી. ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર કયું છે ? િબ્દસ ૂસ્ષ્ટ 204. ‘સીદ્ધાંત શિરોમર્ી’ ગ્રંથ કયા શવષય સાથે સંબશં ધત છે ? શવજ્ઞાન 198.. ગાંધીનગર angelacademy. મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટ 172.co. શિવખેરા 206.SO . વેદોને ણબજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ? શ્રુશત સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ‘એક અપુત્ર માર્સનો પ્રબંધ’ પાઠના લેખક જર્ાવો. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ આત્મકથા કઈ છે ? મારી િકીકત 178. 208. સત્યના પ્રયોગો-આત્મકથાના લેખક કોર્? શ્રી મોિનદાસ કરમચંદ ગાંધી 209. “અમને નાખી દો. તલાટી. કયું સામશયક ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું મુખ્પત્ર છે ? િબ્દસ ૂસ્ષ્ટ 203. ગુજરાત સાહિત્ય સભા દ્રારા સાહિત્ય માટે અપાતો પુર્કાર જર્ાવો. ‘પુવાકલાપ’ના રચશયતા .. સેકટર:7-C. ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદના િાલના પ્રમુખ કોર્ છે ? વષાક અડાલજા 197.” િયદા 205. કોન્સ્ટેબલ. TAT.. ઘ-3. ‘’ ટે લ-ઓફ ટૂ યુશનવશસિટીઝ’’ પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? ડાક.. ‘શપ્રયદિી’ કોનું ઉપનામ છે ? ુ ન પારે ખ મધુસદ 173. Dy. ‘જજત તમારી’ પુ્તકના લેખક . ‘િા રે કોઈ માધવ લ્યો’ કૃશત કોની ? મીરાં 179. ‘ઝેની’ પાઠના લેખક જર્ાવો.. રર્જજતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક 185. ‘કલમ ! િવે તારે ખોળે છઉં’ આ અરજ કોની ? વીર નમકદ 201. ‘ભદ્રંભદ્ર’ એ કોની જાર્ીતી કૃતી છે ? રમર્ભાઈ નીલકં ઠ 188. ‘અનુભશુ ત’ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ? શુરેિ દલાલ 207. કયા સાહિત્યકાર બાળસાહિત્યકાર તરીકે ઓળખય છે ? રમર્લાલ સોની 189. શવશ્વિાંશત એ કયા કશવની કૃશત છે ? ઉમાિંકર જોષીની 200. ‘દુિા’ એ િાનો શવશિષ્ટ પ્રકાર છે ? લોકસાહિત્યનો 196. પોલીસ. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. “મને આ જોઈને િસવું િજારોવાર આવે છે . ગુજરાતી િા્ય સાહિત્યમાં ‘ િા્યસમ્રાટ’ નું ણબરૂદ કોને મળ્યું છે ? રતીલાલ બોરીસાગર 187. કયો શનબંધ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ ગર્ાય છે ? મંડળી મળવાથી થતા લાભ 175. TAT. કલાકક . કલાકક .. ‘ભોળી રે ભરવાડર્. ‘માર્સાઈના દીવા’ પુ્તકનું મુખ્ય પાત્ર કયું છે ? રશવિંકર વ્યાસ 193.નાયબ મામલતદાર. PSI-ASI.

મીરાંબાઈને કૃષ્ર્ ભક્તતનો મહિમા કોર્ે સમજાવ્યો િતો ? દાદારાવ દુદાએ 247. શસદ્ધિેમ િબ્દાનુિાસન વ્યાકરર્ ગ્રંથ કોર્ે રચ્યો છે ? િેમચંદ્રાચાયક 242. કલાકક . તલાટી. ‘અજ્ઞેય’ તખલ્લુસથી કયા હિિંદી સાહિત્યકાર જાર્ીતા છે ? સચ્ચ્ચદાનંદન વાત્સાયન 211. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.in 210. કલાકક . 249. પ્રભુ ! તારાં બનાવેલા આજે તને બનાવે છે !’’ પ્ર્તુત પંક્તત િરજી લવજી દામાર્ી ‘િયદા’ કય ગઝલકારની છે ? 231.. િેમચંદ્રાચાયકને દીક્ષા કોર્ે આપી િતી ? જૈનાચાયક દે વચંદ્રસ ૂહર 241. જાપાન દે િનો કયો કાવ્યપ્રકાર ગુજરાતી સાહિત્યમાં આવ્યો છે ? િાઈકુ 236. શ્રી ઝીર્ાભાઈ દે સાઈનું તખલ્લુસ કયું છે ? ્નેિરક્શ્ક્મ 228.SO . કશવ નમકદ કયા િિેરના વતની િતા ? સુરત 219. શિક્ષાપાત્રી અને વચનામ ૃતની રચના કોર્ે કરે લ છે ? ્વામી સિજાનંદ 230. ઉમાિંકર જોષીનું કયું સામશયક સાહિત્ય ક્ષેત્રે અજોડ ગર્ાય છે ? સં્કૃશત 215. ‘મા-બાપને ભ ૂલિો નિીં’ એ યાદગાર ભજનની રચના કોર્ે કરી ? સંત પુશનત મિારાજ 213. ‘માધવ યાંય નથી’ મોરશપચ્છ જેવી મુલાયમ આ નવલકથાના િબ્દ્વામી િહરન્સદ્ર્દ દવે 234. કોન્સ્ટેબલ. મોંજાને ચીંધવા સિેલા નથી. સેકટર: 29. ‘અનલિક’ એટલે શું ? હું બ્રહ્મ છં 237. TAT. જેના નામ સાથે ‘ કણલકાલ સવકજ્ઞ’ નું સન્સમાનસ ૂચક શવિેષર્ વપરાય છે .નાયબ મામલતદાર. ‘જગની સૌ કડીઓમાં ્નેિની સવકથી વડી ‘ આ પંક્તતના કશવનું નામ શું છે ? સુદ ં રમ 223. ઘરિાળા સં્થા-ભાવનગર સાથે કયા કે ળવર્ીકરનું નામ સંકળાયેલ ંુ છે ? િરભાઈ શત્રવેદી 233. ‘’અધોગશતનું મ ૂળ : વર્કવ્યવ્થા’’ તથા ‘’ શિવાજીની િાયકગાથા’’ પુ્તકોના સર્જક કોર્ છે ? ્વામી સચ્ચ્ચદાનંદ 229. ‘નરશસિંિ મિેતા’ એ રચેલી કઈ કૃશતમાં આખ્યાનના મ ૂળ જોવા મળે છે ? સુદામાચહરત્ર 218. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં કયો સાહિત્ય પ્રકાર નથી ? સોનેટ 225. ઘ-6 કોનકર .. ‘થીગડું’ વાતાકના લેખક કોર્ છે ? સુરેિ જોષી 220. િેમચંદ્રાચાયકનો જન્સમ યાં થયો િતો ? ઘંધકુ ા 240.. TAT.? િેમચંદ્ર સુરી 238. સુરેિ દલાલ 221.. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાવ્યનો ‘િાઈકુ ’ પ્રકાર કોર્ે પ્રચણલત કયો? ્નેિરક્શ્ક્મ 227. નરશસિંિ મિેતાનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? તળાજા 244. ગાંધીનગર angelacademy. અખાની કટાક્ષમય રચનાઓ કયા નામે ઓળખાય છે ? છપ્પા સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . Dy. ગુજરાતી ભાષા કઈ ભાષા પરથી ઉતરી છે ? સં્કૃત 214. જ્ઞાનના વડલા તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? અખો. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 29 .SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘િયદા’ એ કોનું તખલ્લુસ છે ? િરજી લવજી દામાર્ી 232. ગાંધીજીએ કાકાસાિેબને કયા નામથી નવાજ્યા િતા? સવાઈ ગુજરાતી 212. ‘’મને એ જોઈને િસવું િજારોવાર આવે છે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ઘ-3.. Dy. PSI-ASI. જન્સમ જનમની દાસી મીરાંબાઈનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? મેડતા (મારવાડ) 246. ‘કલાપી’ ઉપનામથી જર્ીતા કશવ કોર્ છે ? સ ૂરશસિંિજી તખ્તશસિંિજી ગોહિલ 224. 239. ‘ હું માનવી માનવ થાઉં તો ઘણુ’ં આ પંક્તત કયા કશવની ? સુદ ં રમ 222.. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. જ્ઞાનપીઠ એવોડક કયા ક્ષેત્ર માટે અપાય છે ? સાહિત્ય ક્ષેત્રે 217.co. કું દનીકા કાપહડયા દ્રારા કઈ કૃશત રચવામાં આવી છે ? સાત પગલાં આકાિમાં 216. મીરાંબાઈના લગ્ન કોની સાથે થયા િતા ? મેવાડના રાર્ા સાંગાના મોટાપુત્ર ભોજરાજ સાથે 248. પોલીસ. સેકટર:7-C. ‘ શ્વેતણગહર તરફ જતાં ગંધવે મનોમંથન અનુભવ્યુ’ં કોની કૂશતમાં આ ઉલ્લેખ છે ? ્નેિરક્શ્ક્મક[્વગક અને પ ૂથ્વી] 226. કાણલકાલસવકજ્ઞ તરીકે કોર્ જાર્ીતું છે ? િેમચંદ્રાચાયક. તલાટી. ‘ભ ૂધરકાકા’ નું પાત્ર કઈ કૃશતમાં આવે છે ? િવેલી 235. ગુજરાતી ભાષાના આહદકશવ કોર્ ગર્ાય છે ? નરશસિંિ મિેતા 243. નરશસિંિ મિેતા રણચત દાર્લીલા ચાતુરીઓ કે વા પ્રકારની રચનાઓ છે ? ભક્તત રચનાઓ 245.

. 260. ‘લોકહિતણચિંતક’ તરીકે કોન ઓળખાય છે ? દલપતરામ 274. ભોજાભગતની પદ્યરચનાઓ કયા નામે ઓળખાય છે ? ચાબખા 268. સેકટર: 29. ભાલર્ે કઈ કૃશતનો સં્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કયો િતો? કાદં બરી 254. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. કલાકક . Dy. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. Dy. ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ શનબંધ ‘મંડળી મળવાથી થતા લાભો’ લખનાર ? નમકદ 284. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. TAT. ‘ચંદ્રચંદ્રાવતી’. પોલીસ. ગાંધીનગર angelacademy. PSI-ASI. ચેલૈયા આખ્યાન અને નાની ભતતમાળા કોની કૃશતઓ છે ? ભોજાભગત 269. TAT. ‘િદયવીર્ા’ જેવી કૃશતઓના રચનાકાર ? 290. ‘અજાશમલ આખ્યાન’ કોની કૃશતઓ છે ? દયારામ 267. દલપતે ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ નાટક કયું લખ્યું િતુ ? લક્ષ્મી 279. કલાકક . એવી પ્રશતજ્ઞા પ્રેમાનંદે કોર્ે લીધી િતી ? 258. પ્રથમ વાતાકકાર તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? િામળ. ‘ભટ્ટનું ભોપાળુ’. કોન્સ્ટેબલ. ગુજરાતી ભાષાનો પરદે િી પ્રેમી તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? એલેકઝાન્સડર ફાબકસ 280. ઘ-3. સેકટર:7-C. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવે પાનબાઈ’ કૃશતઓ કોની છે ? ગંગાસતી 273. દલપતરામ કયા સામાશયકના તંત્રીપદે રહ્યા િતા ? બુદ્વદ્ધપ્રકાિ 277. ‘રાવર્ મંદોદરી સંવાદ’ કોની કૃશતઓ છે ? િામળની 262. ગુજરાતી ભાષાને અન્સય ભાષા જેવું ગૌરવના મળે ત્યાં સુધી માથા પર પાઘડી નહિિં પિેરૂં. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 30 . ગોવધકનરામ શત્રપાઠી રણચત ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ મિાનવલકથા તથા સાહિત્ય ક્ષેત્રનું અદ્વદ્વશતય સર્વતી ચંદ્ર : 1 થી 4 સર્જન એટલે ? 289. ‘કુ સમ નરશસિંિરાવ હદવેટીયા સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ‘મેઘછંદ’. અખાનું મ ૂળનામ શું છે ? અક્ષયદાસ સોની. સંત જલારામના ગુરૂ કોર્ ગતા ? ભોજાભગત 270.in 250. િામળનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? વેંગર્પુર (અમદાવાદ) 261.co. તલાટી. નમકદ દ્વારા રચાયેલ કયો પ્રથમ કોષ ગર્ાય છે ? નમકકોષ 286. ભતતકશવ દયારામનો જન્સમ યાં થયો િતો ? ડભોઇ 264. 1848માં ગુજરાત વનાકકુલર સોસાયટીની ્થાપના કોર્ે કરી િતી? એલેકઝાન્સડર બાબકસે 281. નમકદે કઈ પ્રથમ આત્મકથા લખી િતી ? મારી િકીકત 285. પાનબાઈ ગંગાસતીના કોર્ િતા ? પ ૂત્રવધુ 272. ‘શ્ક્યામરં ગ સમીપે ન જાવુ. કોની પ્રેરર્ાથી પ્રેમાનંદે ગુજરાતીમાં સાહિત્ય રચ્યું ? ગુરૂ રામચરર્ની 257. સુરતમાં જન્સમેલ નમકદ કયા નામે જગપ્રશસદ્ધ છે ? યુગ શવધાયક સર્જક 283.નાયબ મામલતદાર. આખ્યાનના શપતા તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? ભાલર્ 253. ગુજરાતી ભાષા એવો િબ્દ પ્રથમવાર ઉચ્ચારનાર કશવ કોર્ િતા ? પ્રેમાનંદ 259. બાળકાવ્યો લખવાની િરૂઆત કોર્ે કરી િતી ? દલપતરામી 276. િૈવસંપ્રદાયમાંથી વૈષ્ર્વ સંપ્રદાય કોર્ે અપનાવ્યો િતો ? દયારામે 265. તલાટી. ‘મેરૂ તો ડગે જેના મન ના ડગે . પંહડત યુગના પુરોધા ગર્ાતા ગોવધકનરામ શત્રપાઠીનો વ્યવસાય શું િતો ? વકીલ 288.SO-નાયબ મામલતદાર(p). એલેકઝાન્સડરની યાદમાં ફાબકસ બજાર અને ફાબકસ ્કૂલની ્થાપના યાં કરવામાં આવી છે ? સાદરા 282.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.ં ‘દાર્ચાતરુ ી’. 251. બ્રહ્મશનષ્ઠ. ઘ-6 કોનકર . ‘મદનમોિના’. કોની સાહિત્ય રચનાઓ કાફી તરીકે ઓળખાય છે ? ધીરો 263. ‘બાળલગ્ન બત્રીસી’ જેવી કૃશતઓના રચનાકાર કોર્ છે ? નવલરામ 287. કોની રચનાઓ ‘ગરબી’ તરીકે ઓળખાય છે ? દયારામ 266. દલપતરામ કયાંના વતની િતા ? વઢવાર્ 275. મિાકશવ પ્રેમાનંદનો જન્સમ યાં થયો િતો ? વડોદરા 255. અખાનો જન્સમ યાં થયો િતો ? જેતલપુર (અમદાવાદ) 252. ગંગાસતી યાંના વતની િતા ? સમહઢયાળા (ભાવનગર) 271.SO . અભેદમાગકના પ્રવાસી મણર્લાલ નભુભાઈ દ્વદ્વવેદીનું ગુજરાતી શસવાય કઈ ભાષાઓના શવદ્વાન અંગ્રેજી અને સં્કૃત િતા ? ુ માળા’. ગુજરાતી ભાષાની સૌપ્રથમ કરૂર્ પ્રિક્્ત ‘ફાબકસ શવરિ’ કોર્ે લખી િતી ? દલપતરામે 278. પ્રેમાનંદનો વ્યવસાય શું િતો ? માર્ભટ્ટ 256.

TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 31 . ‘પ્રમાર્મીમાંસા’ કોની કૃશતઓ છે ? સુખલાલ 311. (મિારાષ્ર) 315. પ ૂવાકલાપ 293. ‘ભદ્રભદ્ર’ . ઠાકોરનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? ભરૂચ 297. ‘કાશ્ક્મીરનો પ્રવાસ’. Dy. ‘ટૂંકી વાતાકના કસબી ‘એટલે કોર્ ? ગૌરીિંકર જોષી 327. પંહડત યુગની પ્રશતભા મ ૂશતિઓમાં અગ્રર્ી કોર્ ગર્ાતા િતા ? આનંદ િંકર ધ્રુવ 296. સાહિત્ય કૃશતઓ કોની છે ? બ.ઠાકોર 298.નાયબ મામલતદાર. ‘શનિાહરકા’. કનૈયાલા મુનિીનું ઉપનામ શું િત ંુ ? ્વપ્નદ્રષ્ટા 319. ‘જય સોમનાથ’. િીતળાના રોગનો ભોગ બનતા 16 વષકની વયે આંખો ગુમાવી છતાં પ્રકાંડ પંહડત બનનાર કોર્ ? સુખલાલ 310. દે સાઈ યાંના વતની િતા ? શિનોર 325.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘ન્સિાના ન્સિાના રાસ’. ‘ભારે લો અક્ગ્ન’. ઉગતી જવાની. ્વામી આનંદનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? શિયાર્ી (ઝાલાવાડ) 316.મુનિી 324.શવ. કોન્સ્ટેબલ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. ભારતીય શવદ્યાભવનના ્થાપક ? ક. સેકટર: 29. તલાટી.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. કલાકક . શ ૂરતાની વાડીનો મીઠો મોરલો આ નામથી કોર્ જગપ્રશસદ્ધ છે ? સ ૂરશસિંિજી તખતશસિંિજી ગોહિલ 299.ક. ઘ-6 કોનકર . સ ૂરશસિંિજી ગોહિલનું ઉપનામ જર્ાવો. ‘્વૈરશવિારી’ ઉપનામથી કોર્ે શનબંધો લખ્યા છે ? રા. લગ્નમાં બ્રહ્મચયક વગે રે.પાઠકે ‘દ્વદ્વરે ફ’ ઉપનામથી શું લખ્યું છે ? વાતાકઓ 307. ‘ણચિંતન’. TAT. બંધારર્સભાના સભ્ય તરીકે કોર્ે કાયક કરે લ ંુ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 321.in 291. કનૈયાલાલ મુનિી કયા ઉપનામથી કશવતા લખતા ? ઘનશ્ક્યામ 320. ‘પાટર્ની પ્રભુતા’.વ. PSI-ASI. ‘વેરની વસ ૂલાત’. ‘મારૂ જેવનવ ૃત’. નવો સાહિત્યપ્રકાર ‘સોનેટ’નું સર્જન કરનાર બળવંતરાય ક. રશસકલાલ પરીખનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? સાદરા સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.co. ‘કલાપીનો કં કારવ’. ‘ઈશુન ંુ બણલદાન’. ‘ગાંધીજીના સં્મરર્ો’ કોની કૃશતઓ છે ? ્વામી આનંદ 318. ‘િદય શત્રપુટી’.SO . કશવ કાન્સતના મ ૃત્યુના હદવસે પ્રગટ થયી િતી તે કૃશતનું નામ જર્ાવો.મા. ‘િા્યમંહદર’ કોની કૃશતઓ છે ? રમર્ભાઇ નીલકં ઠ 295. ગાંધીનગર angelacademy.મા. રા. રામનારાયર્ શવ. ‘યુગમ ૂશતિ વાતાકકાર’ રમર્લાલ વ. Dy. દે સાઇ 326. ‘રાઈનો પવકત’.મુનિી 322. ઝવેરચંદ મેઘાર્ી પોતાને શું કિીને ઓળખાવતા ? પિાડનું બાળક 333. કોની કૃશતઓ છે ? કશવ ન્સિાનાલાલની 304. પોલીસ. સૌરાષ્રના દુિાઓ અને લોકકથાઓ કોર્ે પુનજર્જવીત કયાક િતા ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 331. ‘ઈન્સદુકુ માર’. ‘કાકાની િીિી’ કોની કૃશતઓ છે ? ક. કશવ કલાપીનું જન્સમ્થળ જર્ાવો. કલાપી 300..પાઠકે 308. પાઠકના કાવ્યો કયા નામે ઓળખાય છે ? િેષ ઉપનામથી 306. ‘પ્રલય’ કોની કૃશતઓ છે ? ર. ઝવેરચંદ મેઘાર્ીને રાષ્રીય િાયરનું ણબરૂદ કોર્ે આપ્યું િતું ? મિાત્મા ગાંધીએ 332. ‘યોગદિકન’. કલાકક . ગૌરીિંકર જોષીનું તખલ્લુસ ? ધ ૂમકે ત ુ 328. ગુજરાતના પ્રથમ સમથક િા્યકાર તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? રમર્ભાઇ મહિપતરામ નીલકં ઠ 294. લાઠી 301. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ખુબ જ આગળ વધનાર કાલેલકરજીનો જન્સમ યાં થયો િતો ? સતારા. રામનારાયર્ શવ. ગૌરીિંકર જોષીનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? વીરપુર 329.મા. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો.પાઠકને કોર્ ગાંધીયુગના ‘સાહિત્ય ગુરૂ’ તરીકે ઓળખાવે છે ? ઉમાિંકર જોષી 309. તલાટી. ઊશમિકાવ્યના સર્જક મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટનું તખલ્લુસ ? કાન્સત 292. ‘ણબલ્વમંગળ’ કોની કૃશતઓ છે ? કલાપી 302.મુનિી એ કયા રજ્યના રાજ્યપાલ તરીકે કાયક કયુું છે ? ઉત્તરપ્રદે િ 323. રર્જજતરામ મિેતાના માનમાં રર્જીતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક કયા વષકથી એનાયત થાય છે ? 1928 313.પાઠકનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? ગાર્ોલ 305. ‘હદવ્યચક્ષુ’.શવ. TAT. સવાઈ ગુજરાતી તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? દત્તાત્રેય બાળકૃષ્ર્ કાલેલકર 314. કશવવર ન્સિાનાલાલ કોના પુત્ર િતા ? દલપતરામના 303. ઘ-3. સેકટર:7-C. ‘જયાજયંત’. ્વામી આનંદનું મુળનામ શું િતું ? હિિંમતલાલ દવે 317. ‘લોકગીતા’. અમદાવાદમા 1904માં ગુજરાત સાહિત્યસભા તથા 1905માં ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદની ્થાપના કરનાર રર્જજતરામ વાવાભાઇ મિેતા કોર્ િતા ? 312. ક. ‘પ ૂણર્િમા’. ભર્કારા ભાગ 1-2. ઝવેરચંદ મેઘાર્ીનું જન્સમ્થળ કયું છે ? ચોટીલા 330. રામનારાયર્ શવ.

1985 354. યિવંત શુકલનું જન્સમ ્થળ ? ઉમરે ઠ 360. ઊઘડે તવી ણક્ષશતજો’. ગ્રામ દણક્ષર્ામ ૂશતિ સર્ોસરાની લોકભારતી શવદ્યાપીઠ જેવી કે ળવર્ીની બુશનયાદી સં્થાઓમાં કોર્ે સેવાઓ દિકક આપેલી છે ? 357. ‘ખોટી બે આની’. કોન્સ્ટેબલ. માનવીની ભવાઈ નવલકથા માટે પન્સન્નાલાલ પટે લને કયા વષકમાં જ્ઞાનપીઠ પુર્કાર મળ્યો િતો ? ઇ. કલાકક .SO . સેકટર:7-C.in 334. ઝીર્ાભાઈ દે સાઈને કયા સાહિત્ય પ્રકારના પ્રર્ેતા માનવામાં આવે છે ? િાયકુ 341. ્નેિરક્શ્ક્મનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? ચીખલી 343. ‘અખો અને બીજા નાટકો’. ‘પ્રાથકને કિો ચડાવે બાર્’ વગે રે કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ? પન્સન્નાલાલ પટે લ 355. ઈલા કાવ્યોના સર્જક ચંદ્રમિેતાનું જન્સમ ્થળ કયું િતુ ? વડોદરા 338. મનુભાઈ પંચોળી શવધાનસભાના સભ્ય બની ગુજરાતમાં કયા મંત્રી પદે સેવા આપી િતી ? શિક્ષર્મંત્રી 358. ‘દીપશનવાકર્’.નાયબ મામલતદાર. તલાટી. ‘સાપન ભારા’. શવશ્વિાંશતના કશવ ઉમાિંકર જોષીનું જન્સમ ્થળ જર્ાવો. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 32 . ‘શવશ્વિાંશત’. ‘મારી િૈયાસગડી’. ગાંધીનગર angelacademy. ‘વસુધા’. ઝીર્ાભાઈ દે સાઈનું તખલ્લુસ ? ્નેિરક્શ્ક્મ 340. ‘જીવના વિેર્ો’. સુરેિ જોષીનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? વાલોડ 365. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. બામર્ા 348. ‘શનિીથ’. ‘ગંગોત્રી’.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘સોયનું નાકું ’. ‘એકાન્સત’. બકુ લ શત્રપાઠીના કયા િા્ય કટાક્ષ લેખોના સંગ્રિને ગુજરાત સરકાર તરફથી ઉત્તમ િા્ય પુ્તક તરીકે ન ંુ સચરાચર ઈનામ મળ્યું િત ંુ ? 371. ‘માની દીકરી’. કોયાભગત. ઈશ્વર પેટલીકર કયા માશસક દ્વારા સામાજજક પ્રશ્નોની છર્ાવટ કરતા િતા ? સંસાર 363. ‘પ્રેમનું મોતી’ વગે રે કૃશતઓ કયા કશવની છે ? ચંદ્રવદન મિેતા 339. ‘કયાં છે દહરયો કયાં છે સાહિલ’. ‘ઈદમ્ સવકમ’્ વગે રે કોની કૃશતઓ છે ? સુરેિ જોષી 366. TAT. ‘ઝબ ૂક વીજળી ઝબ ૂક’. ‘િીરાકર્ી’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ? સુન્સદરમ્ 346. બકુ લ શત્રપાઠીનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? નહડયાદ 370. ‘પનઘટ’ વગે રે કોની કૃશતઓ છે ? ્નેિરક્શ્ક્મ 342. ‘ઉપલન્સબ્ધ’. શમયામાતર કોનું જન્સમ ્થળ છે ? શત્રભુવનદાસ લુિાર 344. ‘કાવ્યમંગલા’. ઘ-3. ‘ઝેરતો પીધા છે જાર્ી જાર્ી’ વગે રે કૃશતઓ કોની છે ? દિકક 359. પોલીસ. ‘યાત્ર’. Dy. ‘વળાંક’ વગે રે કૃશતઓ કોની છે ? આહદલ મનસુરી 374. ‘તરર્ા’. ‘િશવિલક’. ‘ઈલાકાવ્યો’. ‘કાિીનું કરવત’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ? ઇશ્વર પેટલીકર 364. મકરં દ દવેન ંુ જન્સમ ્થળ કયું છે ? ગોંડલ 367. મનુભાઈ પંચોળીનું તખલ્લુસ ? દિકક 356.મરીણચ 345. ‘જન્સમટીપ’. ‘મળે લા જીવ’. ‘વડ અને ટે ટા’. ‘દણક્ષર્ાયન’. ‘મેનાગુર્જરી’. ‘બાંધ ગઠહરયા’. ‘પગરવ’.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ‘લગ્નનો ઉમેદવાર’. ‘િ્તાક્ષર’.. મ ૂળ અમદાવાદના આહદલ મનસુરીનું મ ૂળનામ શું િતું ? ફકીર મોિંમદ ગુલામનબી મનસુરી 373. શવદ્રતા અને િા્યનો શવશનયોગ જ્યોશતન્સદ્ર દવે યાંના વતની િતા ? સુરત 336. TAT. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. Dy.સ. ‘અમે બધા’ વગે રે કોની કૃશતઓ છે ? જ્યોશતન્સદ્ર દવે 337. ‘સાફલ્ય ટાણુ’ં . ઘ-6 કોનકર . કલાકક . ‘સુરજમુખી’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ? મકરં દ દવે 369. ‘દ્રોપદીનો સિકાર’ કોની કૃશતઓ છે ? જયંશત દલાલ 347. ‘શસમ્ફેની’. ‘કથોપકથન’. શત્રભુવનદાસ લુિારનું તખલ્લુસ ? સુન્સદરમ્. સેકટર: 29.co.’ણભલ્લું ચલક ચલાણુ’ં કોની કૃશતઓ છે ? સુરેિ દલાલ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ઉમાિંકર જોષી કયા માશસકના સંપાદક તરીકે રહ્યા િતા ? સં્કૃશત 350. ગુજરાત યુશનવશસિટી અને િાંશતશનકે તનના ઉપકુ લપશત તરીકે રિેલા ઉપરાંત રાજ્યસભાના સભ્ય અને ઉમાિંકર જોષી રાષ્રીય સાહિત્ય એકે ડેમીના પ્રમુખ પદે કોર્ રહ્ુ િતું ? 349. ઈશ્વર પેટલીકરનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? પેટલાદ (પેટલી) 362. ‘મરર્ોત્તર’.સ. તલાટી. ઉમાિંકર જોષીનો ‘શનિીથ’ કાવ્ય સંગ્રિ માટે જ્ઞાનપીઠ પુર્કાર કયા વષે મળ્યો િતો ? ઇ. પન્સન્નાલાલ પટે લનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? માંડલી (રાજ્થાન) 353. ‘કાવ્યાનુિાસન’ કોની કૃશતઓ છે ? રશસકલાલ પરીખ 335. 1967 352. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. ‘્મ ૃશત’. ‘ભાગ્યાના ભેરં ુ ’. ‘સમય સાથે વિેતા’ કોની કૃશતઓ છે ? યિવંત શુકલ 361. ‘અંતરપટ’. ‘સપ્તપદી’ વગે રે કોની કૃશતઓ છે ? ઉમાિંકર જોષી 351. દહરયાઈ સાિસની નવલકથાઓના લેખક તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? ગુર્વંત આચાયક 372. PSI-ASI. ‘સોક્રે હટસ’. ‘કે ન્સદ્ર અને પહરઘ’. મકરં દ દવેએ વલસાડ જજલ્લાના આહદવાસી શવ્તારમાં નંદીગ્રામની ્થાપના કયા વષકમાં કરી િતી ? 1985 368. ‘તારીખનું ઘર’.

તલાટી. નટવરલાલ કુ બેરદાસ પંડયાનું તખલ્લુસ ? ઉિનસ્ 390. ‘મૌન’. કલાકક . સાસુ વહુની લડાઇ 386. સેકટર:7-C. ‘પરખ’.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. TAT. ‘્કં દપુરાર્’ કયાં રચાયું િતું ? વડનગર 413. ‘ઉપરવાસ’ વગે રે કોની કૃશતઓ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 393. ૧૯૮૨થી ૧૯૮૫ સુધી ગુજરાત સરકારના માહિતી શનયામક તરીકે કોર્ રહ્યા િતાં ? ભ ૂપત વડોદહરયા 381. ચુશનલાલ મડીયા 408. ‘સિવાસ’. અમદાવાદનો ઈશતિાસ લખનાર પ્રથમ ઈશતિાસકાર કોર્ િતા ? મગનલાલ વખતચંદ િેઠ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . આઠોજામ ખુમારી 387. બાપુપરુ ા 395. ‘સવકરી’.SO . ‘સમય’. ‘અગન શપપાસા’ કોની કૃશત છે ? કું ડશનકા કાપડીયા 405.નાયબ મામલતદાર. ‘મારે પર્ એક ઘર િોય’ કોની કૃશત છે ? વષક અડાલજા 404. ચંદ્રકાન્સત બક્ષીનું શત્રઅંકી નાટક કયું છે ? જ્યુશથકા ંુ રી’ના રચશયયા કોર્ છે ? 410. કયા િા્યલેખકને ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા પાંચ વખત પાહરતોશષક મળ્યું છે ? શવનોદ ભટ્ટ 416. ચંદ્રકાંત બક્ષીનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? પાલનપુર 376. ભારત સરકાર દ્વારા શ્રેષ્ઠ નાટયકારનો એવોડક સૌરાષ્રના કયા નાટયકારને મળ્યો છે ? પ્રભુદાસ શત્રવેદી 412. ‘માધવ કયાંય નથી’કોની કૃશતઓ છે ? િહરન્સદ્ર દવે 378. ભ ૂપત વડોદહરયા કયા દૈ શનતના તંત્રી તરીકે રહ્યા િતાં ? ફૂલછાબ અને સમભાવ 380. ‘અમાસના તારા’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ? જજપ્સી 402. પ્રથમ ગુજરાતી રં ગીન હફલ્મ. ઘ-3. ‘શવનોદશવમિક’ નામનું ગુજરાતી ભાષાનું િા્યનું સૌ પ્રથમ ગંભીર પુ્તક કોનું છે ? શવનોદ ભટ્ટ 396. અક્્તત્વવાદી શવચારસરર્ીને લીધે કોને ઘટનાના બેતાજ બાદિાિ તરીકે ઓળખવમાં આવે છે ? ચંદ્રકાંત બક્ષી 377. પ ૂવકરાગ’. ‘અંતરવાસ’. ‘અમ ૃતા’. ઘ-6 કોનકર . ‘સાત પગલા આકાિમાં’. ‘ઈિાકદ ગઢ’ કોની કૃશતઓ છે ? ણચનુ મોદી 399.co. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. Dy. મહિપતરામ શનલકં ઠે લખેલી પ્રથમ સામાજીક નવલકથાનું નામ જર્ાવો. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. તલાટી. બાલાિંકર કં થારીયા િેના શપતા તરીકે ઓળખાય છે ? ગુજરાતી ગઝલ 403. બાલાભાઈ વીરચંદ દે સાઈનું તખલ્લુસ ? જય ણભખ્ખુ 391. ગુજરાતમાં આધુશનક ન ૃત્ય પ્રયોગોમાં સંગીતને ન ૃત્યની સમકક્ષ દરજ્જો કયા કલાકારે અપાવ્યો ? અતુલ દે સાઇ 415. ‘અંતરના રૂપ’. હકિનશસિંિ ચાવડાનું તખલ્લુસ ? જજપ્સી 401. ‘મરી જવાની મજા’કોની પ્રખ્યાત કૃશત છે ? લાલિંકર ઠાકર 397. PSI-ASI. ‘પ્રેમ એક પ ૂજા. ગાંધીનગર angelacademy. લીલુડી ધરતીના સર્જકનું નામ જર્ાવો. સેકટર: 29. અમ ૃત ઘાયલની સમગ્ર રચનાઓના સંગ્રિનું નામ જર્ાવો. કોન્સ્ટેબલ. અિલ્યાથી એણલઝાબેથ કોની કૃશત છે ? સરોજ પાઠક 406. કશવ શપ્રયકાન્સત મણર્યારનો પરં પરાગત વ્યવસાય ? ચ ૂડીઓ બનાવવાનો 417. ‘કુ મકુ મ’. ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા ‘કરર્ઘેલો’ ના લેખકનું નામ જર્ાવો.in 375. ‘ક્ષર્ોના મિેલમાં’. શપ્રયકાન્સત મણર્યાર કે વા શમજાજના કશવ તરીકે પ્રખ્યાત છે ? રોમેન્સટીક 389. ‘ભાગ્ય શનમાકર્’. Dy.. 2001માં ધ્વશન કાવ્ય સંગ્રિ માટે જ્ઞાનપીઠ પુર્કાર કોને મળ્યો િતો ? રાજેન્સદ્ર િાિ 388. રઘુવીર ચૌધરીને તેમની કઈ કૃશત માટે જ્ઞાનપીઠ મળે લ છે ? અમ ૃતા 394. કલાકક . TAT. ‘મીરા યાણજ્ઞકની ડાયરી’ કોની કૃશત છે ? ણબિંદુ ભટ્ટ 400. સુપ્રશસદ્ધ નાહટકા ‘કર્કસદ કશવ ણબલ્િર્ 411. ગુજરાતના પ્રથમ પ્રવાસ ગ્રંથ ઈંગ્લેન્સડની મુસાફરીનું વર્કન કોર્ે લખ્યો િતો ? મહિપતરામ રૂપરામ શનલકં ઠ 385. ‘ઘરે બાહિરે ’ કોની કૃશતઓ છે ? ભ ૂપત વડોદહરયા 382. ણગજુભાઈ બધેકા કયા નામે ઓળખાય છે ? બાલકોની મુછાળી મા 398. ભ ૂપત વડોદહરયાનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? ધ્ાંગધ્ા 379. રઘુવીર ચૌધરીનું ઉપનામ અને જન્સમ્થળ જર્ાવો ? લોકાયતસ ૂરી. જયદે વ દ્વારા રચવામાં આવેલ ગીત ગોશવિંદનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કોર્ે કયો િતો ? કે િવ િષકદ ધ્રુવ (વનમાળી) 414. મોિમ્મદ માંકડનું જન્સમ ્થળ કયું છે ? પાણળયાદ 383. ‘પ્રેમનું મંહદર’ વગે રે કોની કૃશતઓ છે ? ઉિનસ્ 392. 1982માં મોિમ્મદ માંકડ કઈ અકાદમીના પ્રથમ અધ્યક્ષ પદે ્થાન પામ્યા િતા ? ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી 384. ‘માદરે વતન’. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. અમદાવાદમાં સૌ પ્રથમ ગુજરતી સાહિત્ય સભાની ્થાપના કોર્ે કરી િતી ? રર્જીતરામ મિેતા 409.SO-નાયબ મામલતદાર(p). TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 33 . પત્રકાર સાહિત્યકાર ઈશ્વર પેટલીકરની અખબારમાં છપાતી કઈ કોલમ ખ ૂબ લોકશપ્રય બની િતી ? લોકસાગરને તીરે તીરે 418. ‘ધરતીની પુત્રી’. નંદિંકર તુલજાિંકર મિેતા 407. પોલીસ.

કશવ ન્સિાનાલાલે મિાકાવ્યનો પ્રયોગ કઈ રચનામાં કયો છે ? કુ રૂક્ષેત્ર 427. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. તલાટી. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. “રણખયલ રૂડો રાજવી ભોજ સમોવડ ભ ૂપ” કાવ્યપંક્તત િામળે કોની માટે લખી િતી ? રણખદાસ 426. પોલીસ. Dy. ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ બાળપાણક્ષક કયું િતું ? ગાંડીવ 446. ઘ-3. TAT. મહિપતરામ નીલકં ઠ સંપાહદત ભવાઈ સંગ્રિની પ્રથમ આવ ૃશત્તમાં કુ લ કે ટલા વેિોનો સમાવેિ થયો છે ? 15 424. પ્રેમાનંદે 165 કડવાનું કયું સૌથી મોટુ આખ્યાન લખ્યું છે ? દિમ્ક્રં ધ 422. “જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 34 . TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. તલાટી. ભારતમાં વનમિોત્સવ દ્વારા વ ૃક્ષારોપર્નો શવચાર કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારની ભેટ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 458.SO-નાયબ મામલતદાર(p).પાઠક 436.સ. ‘સ્ત ુ સાહિત્ય’ના ્થાપક કોર્ િતા ? ણભક્ષુ અખંડાનંદ 443. કલાકક . સુન્સદરમ્ કાવ્ય_____ શવવેચનનો ઐશતિાશસક ગ્રંથ ? અવાકચીન કશવતા 428. નહિિં માફ નીચુ શનિાન” કોનું શવધાન છે ? બળવંતરાય ઠાકોર 455. કશવ કાન્સતના કયા નાટકને રં ગભ ૂશમ પર અનેકવાર ભજવવામાં આવ્યું છે ? જાણલમ ટુણલયા 423.co. કશવ અખો અમદાવાદમાં યાં રિેતા િતા ? દે સાઇની પોળ ખાહડયા 445. ગુજરાતમાં કાશતિકીપ ૂનમનો સૌથી મોટો મેળો કયાં ભરાય છે ? સોમનાથ 459.નાયબ મામલતદાર.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. સુખે ભજીસુ શ્રી ગોપાળ” આ ઉક્તત કયા ભતત કશવની છે ? નરશસિંિ મિેતા 457. “શનિાન ચ ૂક માફ. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો પિેલો રાસ કયો ગર્ાઅ છે ? ભરતેશ્વર બાહુબણલરાસ 452. સર્જન છે ” આ શવધાન કયા સાહિત્યકારનું છે ? રામનારાયાર્ શવ. પ્રભુ ! તારા બનાવેલા આજે તને બનાવે છે !” આ પંક્તત કયા િરજી લવજી દામાર્ી (િાયદા) ગઝલકારની છે ? 450. સેકટર: 29. ઘ-6 કોનકર . ‘યુગવંદના’ કયા કશવનો કાવ્યસંગ્રિ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 434. ‘આપઘાત’ અને ‘અલ્લાબેલી’ જેવી સુપ્રશસદ્ધ નવલકથાઓના લેખક કોર્ છે ? ગુર્વતંરાય આચાયક 429. િા્ય લેખક તારક મિેતાએ કોને ગુરૂ માન્સયા છે ? જ્યોશનન્સદ્ર દવે 421. ‘લીલુડી ધરતી’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ? ચુશનલાલ મહડયા 430. ‘્વગકની શનસરર્ી’ કોની કૃશત છે ? કશવ પ્રેમાનંદ 449. કલાકક . ‘વળાંક’. તેને કોર્ ચાખે” આ પદ કોર્ે રચ્યું છે ? કશવ ધીરો 453. ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત’ આ પ્રશસદ્ધ કાવ્ય કોર્ે રચ્યું છે ? અરદે િર ખબરદાર 448. Dy. કોન્સ્ટેબલ. “મને એ જોઈને િસવું િજારો વાર આવે છે . ‘્મરર્યાત્રા’ કોની આત્મકથા છે ? કાકાસાિેબ કાલેલકર 435. ગુજરાતી લોકસાહિત્યના ફેલાવા માટે કઈ કોમનો મિત્વનો ફાળો છે ? ભાટચારર્ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . િામળની ‘સ ૂડાબિોતેરી’માં કે ટલી નાનકડી પદ્યવાતાકઓ સમાયેલી છે ? 72 441. TAT. કશવ કલાપીના જીવન પર આધાહરત હફલ્મ કોર્ે બનાવી િતી ? મનિર રસકપ ૂર 437. લાભિંકર ઠાકરનું ઉપનામ શું છે ? પુનવકસ ુ અને લઘરો 431.. હિન્સદુ વેદ ધમક પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? આનંદિંકર ધ્રુવ 456. ‘આંધળી માનો કાગળ’ કૃશતના લેખક કોર્ િતા ? ઇન્સદુલાલ ગાંધી 447. મિેપતરામ નીલકં ઠે કોનું જીવન ચહરત્ર લખ્યું છે ? કરિનદાસ મ ૂળજી 425. પોતાની કારહકદીની િરૂઆતના ગાળામાં સુરશસિંિજી તખ્તશસિંિ ગોહિલ (કલાપી) કયા ઉપનામથી મધુકર કાવ્યસર્જન કરતા િતા ? 440. ‘પગરવ’ અને ‘સતત’ એ કયા જાર્ીતા ગઝલકારના કાવ્ય સંગ્રિ છે ? આહદલ મનસુરી 433.SO . “જેને રામ રાખે. સેકટર:7-C. “કલાએ અનુકરર્ નથી. ‘અખોવન’. ગુજરાતી કશવતામાં ‘ખંડકાવ્ય’નો શુભારં ભ કોર્ે કયો િતો ? કશવ કાન્સત 454.in 419. કળાના ક્ષેત્રે કચ્છી ઘરાનાની િરૂઆત કરનાર કોર્ િતો ? રામશસિંિ માલમ 420. સાધુ બાવાના મેળા તરીકે કયો મેળો કયા ્થળે ભરાય છે ? શિવરાશત્રનો મેળો. ભતત કવશયત્રી મીરાં કઈ સાલમાં ગુજરાતના દ્વારકામાં આવીને વ્યા િતા ? ઇ. 1537 451. ગાંધીનગર angelacademy. “ભલું થયું ભાંગી જ ંજાળ. ‘સવ્યસાચી’ ઉપનામ ધરાવતા સાહિત્યકાર ? ધીરૂભાઇ ઠાકર 432. ગોવધકનરામનો એકમાત્ર કાવ્ય સંગ્રિ કયો છે ? ્નેિમુદ્રા 439. આનંસિંકર ધ્રુવ અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજમાં કયા શવષયના અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવતા િતા ? સં્કૃત 442. નહડયાદમાં ‘િહરઓમ આશ્રમ’ િરૂ કરનાર કોર્ િતા ? પ ૂજ્યશ્રી મોટા 444. કશવતાને છંડોના બંધનમાંથી મુતત કરવા ન્સિનાલાલે કઈ નવી િૈલીનું સર્જન કયુું ? ડોલન િૈલી 438. ગીરનારમાં 460. PSI-ASI.

TAT.SO-નાયબ મામલતદાર(p). મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના કયા કશવ શનરક્ષર િતા ? ભોજા ભગત 494.ડી. તલાટી. ગુજરાતી ભાષા કઈ ભાષા ઉપરથી ઉતરી આવી છે ? સં્કૃત 462. ‘day to Day Gandhi’ ડાયરી લખનાર કોર્ િતા ? મિાદે વાભાઇ દે સાઇ 475. કશવ નાકરનું વતન કયું િત ંુ ? વડોદરા 495.in 461. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ભવાઈ સંગ્રિ નામનો ગ્રંથ કોર્ે સંપાહદત કયો છે ? મહિપતરામ નીલકં ઠે 488. સુપ્રશસદ્ધ સાહિત્યકાર રમર્લાલ નીલકં ઠે ગુજરાતના નામ પરથી કઈ રાષ્રીય સં્થા ્થાપી િતી ? ગુજરાત સભા 472. તાના અને રીરી કયા ભતત કશવ સાથે લોિીનો સંબધ ં ધરાવે છે ? કશવ નરશસિંિ મિેતા (દોહિત્રી) 470. સેકટર: 29. નરશસિંિ મિેતાએ કોના પર હંડૂ ી લખી િતી ? િામળિા િેઠ 464. ગાંધીજીને શપ્રય “કાચબા-કાચબી”ના ભજનના રચશયતા ? કશવ ભોજા ભગત 499. ભવાઈના આદ્યશપતા અસાઈત ઠાકર કઈ સદીમાં થઈ ગયા ? 15મી સદીમાં 479. ઘ-3. ગુજરાતી કશવતા સાહિત્યમાં ‘મિાકશવ’ કે ‘કશવ સમ્રાટ’ તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? કશવ ન્સિાનાલાલ 496. ગાંધીનગર angelacademy. “આનંદ મંગળ કરં ુ આરતી” ના સર્જક ? કશવ પ્રીતમ 491. “શસિંિને િસ્ત્ર િા ! વીરને મ ૃત્યુ િા!” પંક્તતના કશવ કોન િતા ? ન્સિાનાલાલ 471. Dy. તલાટી. ગુજરાતી બાળસહિત્યના અમરપાત્રો ‘શમયાં ફુસકી’ અને ‘તભા ભટ્ટ’ના સર્જકનું નામ આપો. શિક્ષાપત્રીની રચના કોર્ે કરી િતી ? સિજાનંદ ્વામીએ 466. ભતત કશવ નરશસિંિ મિેતાએ સુદામાચહરત્રના પદો કયા સં્કૃત ગ્રંથને આધારે રચ્યા િતા ? શ્રીમદ્ ભાગવત 483. Dy. ગુજરાતી સાહિત્યના શવશિષ્ટ કલા્વરૂપ ‘આખ્યાન’ને કયા મિાકશવએ ઘાટ આપ્યો ? કશવ પ્રેમાનંદ 473. જ્ઞાનપીઠ પાહરતોશષક શવજેતા પન્સન્નાલાલ પટે લનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? માંડલી 501. ગુજરાતીમાં અક્્મતા િબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોર્ે કયો િતો ? કનૈયાલાલ મુનિી 497. સેકટર:7-C. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ભવાઈના આદ્યશપતા અસાઈત ઠાકર નાત બિાર મ ૂકાયા બાદ કયાં આવીને વ્યા િતા ? ઊંઝા 502. રશવિંકર મિારાજનું મુખ્ય સુત્ર કયું િતું ? ઘસાઇને ઉજળા થઇએ 474. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 35 . મોઢેરા ન ૃત્ય મિોત્સવનું આયોજન દર વષે કયા માસમાં થાય છે ? જાન્સયુઆરી 477. અસાઈત ઠાકર ઉંજામાં આવ્યા પછી કઈ જ્ઞાશતએ ઓળખાવા લાગ્યા ? તરગાળા 503. ગુજરાતી ભાષા માટે સૌ પ્રથમ ‘ગુર્જર ભાષા’ એવો િબ્દ પ્રયોગ કરનાર કોર્ િતું ? કશવ ભાલર્ 492. કશવ ભાલર્ે ‘નળાખ્યાન’ની રચના કયા સં્કૃત ગ્રંથોને આધારે કરી િતી ? નૈષશધય ચહરત અને નલચંપ ૂ 481. “મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાક મિાકાળી રે ” આ ગરબો લખનાર? િામળ 493. ગુજરાતની સૌપ્રથમ પ્રાદે શિક મ ૂક હફલ્મ કઈ િતી ? ભતત શવદૂ ર 486. મિાદે વાભાઇ દે સાઇનું જીવનચહરત્ર કોર્ે લખ્યું ? કયા નામે ? નારાયર્ભાઈ દે સાઈ. કોન્સ્ટેબલ. ્વાશમનારાયર્ સંપ્રદાયના કયા સંતે દરરોજ કાવ્ય રચવાનો શનયમ રાખ્યો િતો ? બ્રહ્માનંદ ્વામી સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .નાયબ મામલતદાર.SO . જીવરામ જોષી 467. કાિીનો દીકરો હફલ્મમાં પ્રથમવાર અને છે લ્લીવર કયા જાર્ીતા સંગીતકારે સંગીત આપ્યું િતું ? ુ ાઇ હદવેટીયા ક્ષેમભ 487. રશવન્સદ્રનાથ ટાગોરના ‘ગીતાંજલી’ કાવ્યસંગ્રિનો ગુજરાતી અનુવાદ કોર્ે કયો છે ? નગીનદાસ પારે ખ 498. ગુજરાતી ભાષાના જાગ ૃત ચોકીદાર તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? નરશસિંિરાવ હદવેટીયા 463. પોલીસ.co. પ્રેમાનંદના નળાખ્યાનમાં આવતો નળ કયા દે િનો રાજા છે ? નૈષધ 465. ઘ-6 કોનકર . સુપ્રશસદ્ધ મધ્યયુગની કશવ ભાલર્ે મિાકશવ બાર્ભટ્ટ ચહરત કયા સં્કૃત ગ્રંથનું ગદ્ય રૂપાંતરર્ કયુું િતું ? કાદં બરી 482. અક્ગ્નકું ડમાં ઉગે લ ુ ગુલાબ 476. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. કલાકક . કયા મિારાષ્રીયન કશવએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે ? બાપુ સાિેબ ગાયકવાડ 500. ગુજરાતી સાહિત્યના કયા કશવ જન્સમથી અંધ િતા ? કશવ પ્રીતમ 490. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં કયા કબીરપંથી સંત પોતાને િહરની દાસી તરીક ઓળખાવે છે ? દાસી જીવર્ 489. કશવ દયારામને ગુરૂ ઈચ્છારામ ભટ્ટે કયો મંત્ર આપ્યો િતો ? શ્રી કૃષ્ર્ : િરર્ં મમ 485. PSI-ASI. TAT.ઇન્સડોલોજી 478. સંત પુશનત મિારાજની ગ્રંથશ્રેર્ીનું નામ શું છે ? જ્ઞાન ગંગોત્રી 468. કલાકક . કશવ નમકદે કય સામાશયક દ્વારા સમાજ સુધારાની દાંડી પીટી િતી ? ડાંહડયો 484.. પ ૂજ્ય શ્રી મોટાનું મ ૂળ નામ શું છે ? ચુનીલાલ આિારામ ભાવસાર 469. ભટ્ટ વલ્લભ મેવાડાની પદ રચનાઓ કયા નામે જાર્ીતી છે ? િક્તતની ભક્તત 480.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. અમદાવાદમાં આવેલી કઈ સં્થામાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં જૈન ધમકની દુલકભ િ્તપ્રેતો સચવાયેલી છે ? એલ.

. સેકટર:7-C.. કલાકક .” ઉમાિંકર જોષી 523. ઘ-6 કોનકર .” અમ ૃત ઘાયલ 513.. ડુંગર કોઈ દે ખે નહિિં.” પન્સન્નાલાલ પટે લ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . યા િોમ કરીને પડો... “વ્રજ વિાલુ રે ગોકુ લ નહિિં આવુ. દીપે અરૂર્ પ્રભાત..” ગની દિીવાલા 531. જગત શમથ્યા” આ કૈ વલાદ્વૈતના શસદ્ધાંતનું પ્રશતપાદન કરનાર કશવ કોર્ છે ? જ્ઞાની કશવ અખો 507.... “જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની. “જે પોષત ુ તે મારત ંુ એવો ક્રમ હદિે કુ દરતી. PSI-ASI. તલાટી...” કરસનદાસ માર્ેક 526.in 504.co... “વાિ રે માનવી.. “મને એ સમજાતું નથી કે આવું િાને થાય છે . રશવન્સદ્રનાથે ટાગોરે આનંદિંકર ધ્રુવને કયું ણબરૂદ આપ્યું િતું ? ઉત્તમ વ્યવિારજ્ઞ 509.. ગુજરાતના કબીરપંથી સંત મોરાર સાિેબ યાંના રાજકું વર િતા ? થરાદ 505.. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.. “મળતા મળી ગઈ મોંઘેરી ગુજરાત.નાયબ મામલતદાર. “હું તો બસ ફરવા આવ્યો છં હું કયું એકે કામ તમારૂ કે મારૂં.” આહદલ મનસુરી 517... “જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી બોલાતી ત્યાં ત્યાં ગુર્જરી મિોલાત.” ન્સિાનાલાલ 545. “મનના મોરલા મનમાં જ રમાડવા અને મનખો પુરો કરવો..” ઉમાિંકર જોષી 520.. “સૌ ચલો જીતવા જ ંગ. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.” પન્સન્નાલાલ પટે લ 547. ગાંધીનગર angelacademy... “ભ ૂતળ ભક્તત પદારથ મોટંુ બ્રહ્મલોકમાં નાિીં રે .” દયારામ 535...” નરશસિંિ મિેતા 539... TAT... “ખોબો ભરીને અમે એટલું િ્યા.... શવદ્યા ભર્તા વધ્યુ િેર.. પોલીસ.. “પગ મને ધોવા દો રઘુરાય. “શ્રદ્ધાનો િોય શવષય તો પુરાવની િી જરૂર ?” જલન માતરી 534.. ફતેિ છે આગે .. ઘ-3..” શનરં જન ભગત ે ી પ્રભુ પરમ સત્યે ત ંુ લઈ જા.” અરદે િર ખબરદાર 514. બ્યુગલો વાગે .” ઉમાિંકર જોષી 519. “જય જય ગરબી ગુજરાત.” 543. “ચળકાટ તારો એ જ પર્ ત ંુ જ ખુનની તલવાર છે .. ગુજરાત મોરી મોરી રે . “ન હિિંદું નીકળ્યા ન મુસલમાન નીકળ્યા. તારૂ િૈ ય ંુ ! એક પા લોિીના કોગળા ને. “મંગલ મંહદર ખોલો દયામય.” કલાપી 528.” કરસનદાસ માર્ેક 525. કલાકક . “ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી નહિિં ઉિાશતના પતન સુધી. સેકટર: 29. “જીવન અંજલી થાજો મારૂ જીવન અંજલી થાજો... “િોધતો િતો ફુલ ને ફોરમ િોધતી િતી મને..” કરસનદાસ માર્ેક 524. “વ્યક્તત મટીને બનું શવશ્વમાનવી... માથે ધરં ુ ધ ૂળ વસુધ ં રાની. “અસત્યો માંિથ ન્સિાનાલાલ 544.. “ભોશમયા શવના મારે ભમવાતા ડુંગરા.. “તરર્ા ઓથે ડુંગર રે ..SO-નાયબ મામલતદાર(p)...7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.” નરશસિંિ મિેતા 538.. “છે ગરીબોના કુ બામાં તેલ ટીપુય ં દોિયલુ.” અખો 511..” ઉમાિંકર જોષી 521. કોન્સ્ટેબલ. ભવાઈમાં સૌથી પિેલા કોનો વેિ ભજવાય છે ? ગર્પશત 510.” અખો 512.... TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 36 . “દે િાણભમાન િત ંુ પાિેર શવદ્યા ભર્તા વધ્યું િેર. “દે વડીએ દં ડ પામે ચોર મ ૂડી જારના..ં .. “જ્યારે પ્રર્યની જગમાં િરૂઆત થઈ િિે. Dy.” નરશસિંિરાવ હદવેટીયા 540. ભવાઈમાં સામાન્સય રીતે નટોની સંખ્યા કે ટલી િોય છે ? 21 508. “ગુર્વંતી ગુજરાત અમારી ગુર્વંતી ગુજરાત. તલાટી.. “શવિાળ જગ શવ્તારે નથી એક જ માનવી.. “ધન્સય િો! ધન્સય જ પુણ્ય પ્રદે િ! અમારો ગુણર્યલ ગુર્જર દે િ.” નમકદ 542.. “ધન્સય ભ ૂશમ ગુજરાત ધન્સય િે ણગરા ગુજરાતી...” દુલા ભાયા કાગ 536. “બ્રહ્મ સત્ય...” નમકદ 541..” કરસનદાસ માર્ેક 527. TAT.” જગદીિ જોષી 533.. કે કુ વો ભરીને અમે રોઈ પડયા.. “ભોખ્યા જનની જઠરાક્ગ્ન જાગિે. “માનવી ભડ ં ૂ ો નથી ભ ૂખ ભડ ં ૂ ે છે . “વૈષ્ર્વજનતો તેને કિીએ જે પીડ પરાઈ જાર્ે રે .” ચંદ્રકાન્સત િેઠ 532..” ઉમાિંકર જોષી 522. “જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત.” અરદે િર ખબરદાર 516.ં ....” કલાપી 529. “દે િાણભમાન િત ુ પાિેર.” ધીરો 537..SO .” ઉમાિંકર જોષી 518. ખંડેરની ભ્મ કર્ી ન લાગિે. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ઈડરના રાજા રર્મલ્લનાં જીવન પર આધાહરત કઈ કૃશત રચાઈ છે ? રર્મલ્લ છંદ 506. Dy..” પન્સન્નાલાલ પટે લ 546.” કલાપી 530.” અરદે િર ખબરદાર 515.

. “િર્ોના પાપીને દ્વદ્વગુર્ બનિે પાપ જગનાં લડો પાપો સામે.ં .સ.. મીરાબાંઇ 559.” વેર્ીભાઇ પુરોહિત 567. નાથાલાલ ભાર્જી દવેનો જન્સમ યાં થયો િતો ? અમરે લી જજલ્લાના ભુવા ગામમાં 578.. “આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજીને ચાંદની તે રાધા રે ..ુ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . “ઈંધર્ાં વીર્વા ગૈ તી મોરી િૈયર.. “ભાઈ રે આપર્ા દુ:ખનું કે ટલુ જોર ? નાની એવી જાતક વાત. પોલીસ. પ્રભુ તારા બનાવેલા તને બનાવે છે . ગાંધીનગર angelacademy.. “મારી આંખે કં કુના સુરજ આથમ્યા.. રમર્લાલ સોનીને રર્જજતરામ સુવર્કચદ્ર ં ક યારે અપકર્ કરવામાં આવ્યો ? 1996માં 575... ‘િહરનો મારગ છે શ ૂરાની નહિિં કાયરનું કમ જોને.” સુદ ં રમ્ 572. “પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા.. ‘કદાચ’.SO-નાયબ મામલતદાર(p). નવજીવન અને િહરજન બંધ. TAT. ્વામી આનંદે કયા િીષકકથી લેખમાળા લખીને ગુજરાતી લેખન િરૂ કયુું િતું ? ઇશુન ંુ બણલદાન 586.” રાજેન્સદ્ર િાિ 563... “અમે રે સુકંુ રે રૂનું પુમડું..” મણર્લાલ ન. ‘જનમટીપ’માંથી લેવામાં આવેલી ‘સાંઢ નાઠયો’ના લેખક કોર્ છે ? ઇશ્વર પેટલીકર 587.. “જુન ંુ તો થયુ રે દે વળ જુનું તો થયુ. ગમતાનો કરીએ ગુલાલ. “મને આ જોઈને િસવું િજારોવાર આવે છે .” િયદા 568.. ઝવેરચંદ મેઘાર્ીને રર્જજતરામ સુવર્ક ચંદ્રક યારે મળ્યો િતો ? 1928માં 574. સેકટર:7-C. ઓધવજી રામ.. Dy.” રમેિ પારે ખ 561.” મણર્લાલ દે સાઇ 557... તારા બોલનો બંધાર્ી.” રાજેન્સદ્ર િાિ 564. તલાટી. કલાકક . “જીવને શ્વાસ તાર્ી સગાઈ ઘરમાં ઘડી ન રાખે ભાઈ.” ભોજો ભગત 553. “તારી આંખનો અફીર્ી..SO .” પુશનત મિારાજ 549... કોન્સ્ટેબલ. ઘ-6 કોનકર . ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. સેકટર: 29.. રમર્લાલ સોનીનો જન્સમ યાં થયો િતો ? અરવલ્લી જજલ્લાના કોકાપુર ગામમાં 582.” રાવજી પટે લ 566. ઉમાિંકર જોષીને યારે જ્ઞાનપીઠ પુર્કારથી નવાજવામાં આવ્યા િતા ? ઇ... આગને પર્ ફેરવીશું બાગમાં..” રાજેન્સદ્ર િાિ 562. તમે અત્તર રં ગીલા રસદાર....ં .. “હું માનવી માનવ થાઉં તોય ઘણુ.. ‘બરફના પંખી’ અને ‘ઓરાં આવો તો વાત કરીએ’ આ કાવ્યસંગ્રિો કોના છે ? અશનલ જોષી 577.. “કોક હદન ઈદ અને કોક હદન રોજ.. રશતલાલ બોરીસાગર યાંના વતની િતા ? અમરે લી જજલ્લાના સાવરકું ડકલાના 580......” મીરાંબાઇ 560.... “જનની ની જોડ સખી નિીં જડે રે લોલ. ‘કન્સયા શવદાય’ ગીતના કશવ કોર્ છે ? અશનલ જોષી 576. કશવ દુલા ભાયા કાગ કયાંના વતની િતા ? અમરે લી જજલ્લાના મજાદર ગામના 579.” સુન્સદરમ્ 570. યંિ ઇસ્ન્સડયા.” સુદ ં રમ્ 571. “ભ ૂલો ભલે બીજુ બધુ.. ઈશ્વર પેટલીકરનું મ ૂળનામ શું િત ંુ ? ઇશ્વર મોતીભાઇ પેટલી 589.” િહરન્સદ્ર દવે 573.. “ઊંબરે ઉભી સાંભળું રે બોલ વાલમના. હદ્રવેદી 558.. Dy. “કં ઈ લાખો શનરાિાઓમાં અમર આિા છપાઈ છે .” પ્રીતમ 551. 1968માં 585..” રાજેન્સદ્ર િાિ 565.” િેખાદમ આબુવાલા 569.” શપ્રયકાંત મણર્યાર 550... “ગમત ંુ મળે તો અલ્યા ગુજે ં ન ભરીએ.in 548. PSI-ASI... ‘ભવસાગર’ અને ‘મારી િૈયાસગડી’ આ જાર્ીતી નવલકથાના લેખક કોર્ છે ? ઇશ્વર પેટલીકર 588. મિાત્મા ગાંધી કયા કયા શવચારપત્રોના તંત્રી િતા ? ઈસ્ન્સડયન ઓશપયન.” મકરં દ દવે 554.. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે.”. ‘સત્યના પ્રયોગો’ નો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે ? આત્મકથા ખંડ 584.co.” બોટાદકર 552. કલાકક . માં-બાપને ભ ૂલિો નહિિં. “જગની સહુ કડીઓમાં ્નેિી સવકથી વડી. “આપર્ા ઘડવૈયા બાંધવ આપર્ે.” મકરં દ દવે 556. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 37 . “કે વહડયાનો કાંટો અમને વન વગડામાં વાગ્યો રે .નાયબ મામલતદાર.. “રામ રાખે તેમ રિીએ.. તલાટી. ‘સૌંદયકની નદી નમકદા’ અને ‘પહરક્રમા નમકદમૈયાની’ આ જાર્ીતી રચનાઓ કોની છે ? અમ ૃતલાલ વેગડ 581.” મકરં દ દવે 555. TAT. ઘ-3. જજિંદગીની આગમાં. “અમને નાંખીદો. ‘આપર્ે’ આ ગીતની રકના કોર્ે કરી ? અશસત બુચ 583. “આ મન પાંચમના મેળામાં સહુ જાત લઈને આવ્યા છે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.

સાિસકથાનું શનરૂપર્ કરતી ‘માત ૃ િદય’ના લેખક કોર્ છે ? કનૈયાલાલ રામાનુજ 609. ‘મળતા મળી ગઈ મોંઘેરી ગુજરાત. ‘સાપના ભારા’ અને ‘િવેલી’ જેવા અંકાકી સંગ્રિોના લેખક કોર્ છે ? ઉમાિંકર જોષી 595. ‘રીંછ દરબારમાં અણગયાર રાતો’ અને ‘અપંગ તનમાં પર્ મનમાં નહિ’ આ જાર્ીઆ કનૈયાલાલ રામાનુજ પુ્તકો કોના છે ? 610. ‘મિેરામર્ના મોતી’. ‘જ્યોશતધામ’ કાવ્યના લેખક કોર્ છે ? કરસનદાસ માર્ેક 611. જાર્ીતો પ્રવાસ સંગ્રિ ‘કાશ્ક્મીરનો પ્રવાસ’ના લેખક કોન છે ? કશવ કલાપી 617. ‘સાવજનું અપમાન’. એથી મીઠી તે મોરી માત રે ’. થોભો નહિિં મઝધારમાં. ‘ગંગોત્રી’ અને ‘શનિીથ’ જાર્ીતા કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? ઉમાિંકર જોષી 592.’આ ઊશમિગીતના લેખક કોર્ છે ? ઉમાિંકર જોષી 598. થાકો નહિિં. ઉમાિંકર જોષીને તેમના કયા સર્જન માટે સાહિત્ય અકાદમીનો પુર્કાર મળ્યો િતો ? કશવની શ્રદ્ધા 627. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. િૌયકગીત ‘અમે બાંધવો સરદારના’આ કાવ્યના રચશયતા કોર્ છે ? ઉષા ઉપાધ્યાય. ‘સોિાગર્’ તેમજ ‘પાનેતર’ આ બાળકાવ્યોની રચના કોર્ે કરી િતી ? કશવ ન્સિાનાલાલ 620. કલાકક . ‘કલ્લોણલની’ આ જાર્ીતા કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? કશવ બોટાદકર 624. ખ્યાતનામ કૃશત ‘શમથ્યાણભમાન’કોની છે ? કશવ દલપતરામ 618. ‘જય સોમનાથ’ના લેખક કોર્ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 607. ‘પાટર્ની પ્રભુતા’ કોની કૃશત છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 605. ‘મિારથી કર્ક’. ગુજરાતના કયા લોકસાહિત્યકાર ‘ભગત બાપુ’ તરીકે ઓળખાય છે ? કશવ દુલા ભાયા કાગ 619. ‘જીવનનો આનંદ’ અને ‘રખડવાનો આનંદ’ના લેખક કોર્ છે ? કાકસાિેબ કાલેલકર 629. નવલકથા ‘કીશતિદેવનો મુજા ં લ સાથે મેળાપ’ રચના કોની છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 604. Dy. આ જાર્ીતી પંક્તત કોની છે ? ઉષા ઉપાધ્યાય 602.. ‘ત ૃર્નો ગ્રિ’ અને ‘્પંદ અને છંદ’ આ કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? ઉિનસ્ 601.. આ સુપ્રશસદ્ધ પંક્તત કોની છે ? કશવ બોટાદકર 622. કયા કશવ સૌંદયકદિી કશવ તરીકે ઓળખાય છે ? કશવ બોટાદકર 626. ‘જીવન ચહરત્ર’. ‘મિાપ્ર્થાન’. ‘શવિાળ જગશવ્તારે .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ‘સપ્તપદી’ વગે રે કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? ઉમાિંકર જોષી 593. કોન્સ્ટેબલ. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. TAT. પ્રખ્યાત પંક્તત કોની છે ? ‘મારા કે રચટ ભીના કં થ દો.. 603. ‘હિમખંડ’ અને ‘મંગલ-અમંગલ’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ? હકિોર અંધાહરયા સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 38 . PSI-ASI. Dy.નાયબ મામલતદાર. ‘શનઝકહરર્ી’ અને ‘િૈવણલની’ આ પ્રશસદ્ધ કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? કશવ બોટાદકર 625. ‘શવકર્ક’ અને ‘ઘરવડો’ જેવી નવલકથાઓના સર્જક કોર્ છે ? કલ્પેિ પટે લ 614.SO .. સેકટર: 29. પોલીસ. ‘પ ૂજ્ય મોટા’ના લેખક કોન છે ? કલ્પેિ પટે લ 612. પ્રખ્યા કૃશત ‘વળાવી બા આવી’ના લેખક કોર્ છે ? ઉિનસ્ 599. કશવ દુલા ભાયા કાગન લખનનો સંગ્રિ કય નામે પ્રશસદ્ધ છે ? કાગવાર્ી 631. ‘્મરર્યાત્રા’ કોની આત્મકથા છે ? કાકસાિેબ કાલેલકર 630. કલાકક .SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘ગુજરાતનો નાથ’ અને ‘રાજાશધરાજ’ નવલકથા કોની છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 606. િારો નહિિં..in 590. ગાંધીકથાના લેખક કોર્ છે ? ઉમાિંકર જોષી 597. ‘ગોસ્ષ્ઠ’ અને ‘ઉઘાડી બારી’ શનબંધ સંગ્રિોના લેખક કોર્ છે ? ઉમાિંકર જોષી 596. ‘રાસતરં ણગર્ી’. TAT. ઘ-3.co. ‘શ્રાવર્ી મેળો’ અને ‘શવસામો’ જેવા વાતાક સંગ્રિો કોર્ે આપ્યા છે ? ઉમાિંકર જોષી 594. ‘સ્ત્રોતક્્વની’. ‘પ્રસુન’ અને ‘નેપથ્યે’ અને ‘આદ્રા’ આ કાવ્યસંગ્રિો કોના છે ? ઉિનસ્ 600. ગુજરાત મોરી મોરી રે . ‘વેરની વસુલાત’ અને ્વપ્નદ્રષ્ટા’ના લેખક કોર્ છે ? કનૈયાલાલ મુનિી 608. ઘ-6 કોનકર . મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટનું તખલ્લુસ કયું છે ? કાન્સત 632. ‘મામાનું ઘર’ કૃશત કોની છે ? કલ્પેિ પટે લ 615. ‘મીઠાં મધુને મીઠા મેહુલા રે લોલ. શસિંધાયો જી રર્વાટ’ કશવ ન્સિાનાલાલ 621. ‘જતની’ કાવ્યની રચના કોર્ે કરી ? કશવ બોટાદકર 623. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. તલાટી. ‘વાડ’ અને ‘મલાજો’ આ જાર્ીતા વાતાક સંગ્રિો કોના છે ? કલ્પેિ પટે લ 613. મનુબેન ગાંધીનો જન્સમ યાં થયો િતો ? કં ચાચી 628. ‘અણભજ્ઞા’. સેકટર:7-C. ‘પ્રાચીન’. ગાંધીનગર angelacademy. ખંડકાવ્ય ‘ગ્રામમાતા’ના સર્જક કોર્ છે ? કશવ કલાપી 616. તલાટી.’ આ પ્રખ્યાત કાવ્યના સર્જક કોર્ છે ? ઉમાિંકર જોષી 591.

ગૌરીિંકર જોષીનું જન્સમ કયાં થયો િતો ? ગોંડલના વીરપુરમાં 654. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. વાતાક સંગ્રિ ‘અંત:સ્ત્રોતના’ લેખક કોર્ છે ? ચુનીલાલ મહડયા 668. કનૈયાલાલ મુનિીનું ઉપનામ શું િતું ? ઘનશ્ક્યામ 658. જલન માતરીનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? ખેડા જજલ્લાના માતરમાં 645. ‘ધ્મસરે ’ અને ‘મનતા ભ ૂત’ આ નાટય સંગ્રિો કોના છે ? ગુલાબદાસ બ્રોકર 653. ‘બાંધ ગઠહરયા’ અને ‘છોડ ગઠહરયા’ આ જાર્ીતા પ્રવાસ શવષયક લેખોના સંગ્રિોના લેખક કોર્ છે ? ચંદ્રવદન સી.SO . સેકટર: 29. ‘તમન્સન્ના’ નામનું માશસક કોના દ્વારા ચલાવવામાં આવતું િતું ? ુ આઝાદ કુ તબ 637. એ ર્તા નહિિં જુએ. ‘આત્માના આંસુ’ આ પ્રખ્યાત ટૂંકી વાતાકઓ કોની છે ? 656. કોન્સ્ટેબલ. તલાટી.. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 39 . દયારામ યાંના વતની િતા ? ચાર્ોદ 664. લઘુનવલ ‘વલયની અવકાિી સફર’ નામનો શવજ્ઞાનકથાના સર્જક કોન છે ? હકિોર અંધાહરયો 634. ઉદ્યમી િો. ‘પો્ટ ઓહફસ’. ‘ધરતીના છોરૂં’ અને ‘ગ્રામ્વરાજ’ આ પુ્તકો કોના છે ? જયંશતલાલ માલધારી 672. અ વાટે ન રે લવાટે ’ના લેખક કોઅન છે ? ચંદ્રવદન સી. પ્રખ્યાત પ્રાથકના સંગ્રિ ‘પરમ સમીપે’ના લેખક કોર્ છે ? કુ ન્સદશનકા કાપહડયા 641. ઘ-6 કોનકર . ગઝલ 646. ‘પ્રેમના આંસુ’ અને ‘કાગળની િોળી’ આ પ્રખ્યાત વાતાક સંગ્રિોના લેખક કોર્ છે ? કુ ન્સદશનકા કાપહડયા 639.મિેતા 663. રઘુવીર દલશસિંિ ચૌધરીનો જન્સમ કયાં થતો િતો ? ગાંધીનગર જજલ્લાના બાપુપરુ ા ગામમાં 649. ‘વ્યાજનો વારસ’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ? ચુનીલાલ મહડયા 666. TAT. ‘શ ૂન્સયિેષ’ અને ‘રામલો રોણબન હડૂ ’ આ જાર્ીતા એકાંકી અને શત્રઅંકી નાટયસંગ્રિોના લેખક કોર્ ચુનીલાલ મહડયા છે ? 669. પદ્ય ‘સોના જેવી સવાર’ના કશવ કોઅન છે ? ચંદ્રકાન્સત િેઠ 661. ‘રજપ ૂતાર્ી’. પોલીસ. ‘વીરવાડા’ અને ‘અરવલ્લી’ નવલકથાની રચના કોર્ે કરી ? હકિોરશસિંિ સોલંકી 635. ‘જીવનનું પ્રભાત’. ‘ભમીએ ગુજરાતે. ઝવેરચંદ મેઘાર્ીને ‘રાષ્રીય િાયર’નું ણબરૂદ કોર્ે આપ્યું િત ંુ ? ગાંધીજી 647. ‘ણબલ્લો હટલ્લો ટચ’ આત્મકથા કોની છે ? ગુર્વંત િાિ 651. ‘મંજજલ િો જેનું ધ્યેય. પ્રસંગ કથા ‘અપંગના ઓજસ’ના લેખક કોર્ છે ? કુ મારપાળ દે સાઇ 643. ‘ગાજે છે ગીત જ્યાં િેતનારે રં ગ ભયુક નાનું રૂપાળું મારૂં ગામડું. રાજેન્સદ્ર િાિનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? ખેડા જજલ્લાના કપડવંજમાં 644. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. તલાટી.SO-નાયબ મામલતદાર(p). કલાકક . ‘રં ગદા’. ‘બાનો ભખુ’ આત્મકથાના લેખક કોર્ છે ? ચંદ્રકાન્સત પંડયા 660. ‘ભૈયાદાદા’.in 633. ‘પ ૃથ્વી આને ્વગક’. ‘એક ટૂંકી મુસાફરી’. નવલકથા ‘સાત પગલાં’ના લેણખકા કોર્ છે ? કુ ન્સદશનકા કાપહડયા 640. ગાંધીનગર angelacademy. ‘ધ ૂમકે ત’ુ 657. પ્રશસદ્ધ બોધ કથા ‘જુમો ણભ્તી’ એ કોની કલમનું સર્જન છે ? ગૌરીિંકર જોષી. કુ ટંુ બકથા સં્કારની શ્રીમંતાઈના લેખક કોર્ છે ? કુ ન્સદશનકા કાપહડયા 638. ધીરૂભાઈ પરીખ કયા જાર્ીતા સામાશયકોના તંત્રી િતા ? કુ માર અને કશવલોક 642. PSI-ASI. ગૌરીિંકર જોષી ‘િદયપલટો’. ‘િરૂઆત કરીએ’ આનો સાહિત્ય પ્રકાર જર્ાવો. સેકટર:7-C. આ કાવ્ય પંક્તત કોની છે ? જયંશતલાલ માલધારી 671. કલાકક . Dy. કાવ્ય ્વરૂપ ‘િાઈન્સકા’ જેવો પ્રકાર કોર્ે ખેડયો િતો ? હકિોરશસિંિ સોલંકી 636. પ્રખ્યાત કૃશત ‘ઈચ્છા કાકા’ના લેખક કોર્ છે ? ચુનીલાલ મહડયા 665.મિેતા 662. TAT. એકાંકી ‘ઈશતિાસનું એક પાનુ’ં કોની રચના છે ? ગુલાબદાસ બ્રોકર 652. ચંદ્રકાન્સત િેઠની કઈ કૃશતને સાહિત્ય અકાદમી હદલ્િીનો પુર્કાર પ્રાપ્ત થયો છે ? ઘ ૂળમાંની પગલીઓ 659. ‘ધ ૂધવાતા પ ૂર’ અને ‘િરર્ાઈના સ ૂર’ આ વાતાકસગ્ર ં િોના લેખક કોર્ છે ? ચુનીલાલ મહડયા 667.નાયબ મામલતદાર. Dy. ઘ-3. ‘ણચતારો’ કાવ્યની રચના કોર્ે કરી છે ? જયંત પાઠક 670. ‘રાવર્નું શમથ્યાણભમાન’ આ કથા કાવ્યના સર્જક કોર્ છે ? ણગરધરદાસ 650. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘ભીખુ’ આ પખ્યાત રચના કોની છે ? ગૌરીિંકર ગોવધકનરામ જોષી 655. િ્તની રે ખા નહિિં જુએ’ આ સુભાશષતના કશવ કોર્ છે જલન માતરી ? સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .co. ગાંધીજીના લખાર્ોની ગ્રંથશ્રેર્ી કયા નામે પ્રગટ થઈ છે ? ગાંધીજીનો અક્ષરદે િ 648.

નાયબ મામલતદાર. સેકટર: 29. તલાટી. ‘િે જી તારા આંગણર્યા પ ૂછીને કોઈ આવે રે .પાઠકે વાતાકઓનું સર્જન કયા ઉપનામથી કયુું ? દ્વદ્વરે ફ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ‘વેશવિાળ’. જાર્ીતી કૃશત ‘સુગધ ં કચ્છની’ કોની રચના છે ? દિકન ધોળહકયા 705. Dy. દલપતરામના કાવ્યોનો સંગ્રિ કયા ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે ? દલપત કાવ્ય ભાગ. કોન્સ્ટેબલ. ‘સૌરાષ્રની રસધાર’ના લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 687. કલાકક . ઘ-6 કોનકર .’ આ ગીતના રચશયતા કોર્ છે ? તુષાર શુકલ 693. તલાટી. દલપતરામનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? દલપતરામ 709. ‘આપર્ા કસબીઓ’. ‘સોરઠી બિારવહટયા’મા લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 686. ‘મરદાઈના માથા સાટે ’ અને ‘લોકજીવનના મોતી’ આ જોરાવરશસિંિ જાદવ પુ્તકોના રચનાકાર કોર્ છે ? 677. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. સુદ ં રજી ગોકળદાસ બેટાઈનું જન્સમ્થળ કયું છે ? દે વભ ૂશમ દ્વારકા જજલ્લાનું બેટ દ્વારકા 713. Dy. નાટક ‘જીવરામ ભટ્ટ જમવા બેઠા’ના લેખક કોન છે ? દલપતરામ 708. ગાંધીનગર angelacademy.1 અને 2 706. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 40 . ‘સોરઠ તારા વિેતા પાર્ી’ અને ‘તુલસી યારો’ આ જાર્ીતી નવલકથાઓના લેખક કોન છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 685.બોટાદકર 711.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘ધરતીનું ધાવર્’ અને ‘િાલરડાં’. ગૌરીિંકર જોષીનું પ્રદાન ગુજરાતી સાહિત્ય કયા ક્ષેત્રમાં છે ? ટૂંકીવાતાકના 691. TAT. લોકકથા ‘લેખર્ ઝાલીનો રિી’ના કશવ કોન છે ? જોરાવરશસિંિ જાદવ 676. ‘પ ૂછીને થાય નહિિં પ્રેમ’ અને ‘મારો વરસાદ’ આ કાવ્યસંગ્રિના લેખક કોર્ છે ? તુષાર શુકલ 695. સેકટર:7-C. ‘રહઢયાળી રાત’ અને ‘ચદ ં ૂ ડી’ પ્રશસદ્ધ ગ્રંથો કોના છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી ુ ીતો’ તથા ‘સોરઠી સંતવાર્ી’ના લેખક કોર્ છે ? 688.SO . પોલીસ. લોકકથા ‘કદર’ના લેખક કોર્ છે ? દોલત ભટ્ટ 714. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘મરદ કસુબ ં લરં ગ ચડે’. જલાલુદ્દીન અલ્વીએ કોનું મ ૂલનામ છે ? જલન માતરી 674. દયારામની ગરબીઓ કયા ગ્રંથમાં સંગ્રિાયેલી છે ? દયારામ રસસુધામાં 704. ‘માર્સાઈના દીવા’ના રચશયતા કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 681.. ‘ઋતગ ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 689. ‘ઓ વ્રજનારી’ આ પદના રચશયતા કોર્ છે ? દયારામ 700. ગદ્ય ‘જીવનપાથેય’ના લેખક કોર્ છે ? દત્તાયેય બાલકૃષ્ર્ 699. કશવ બોટાદકરનું પુરૂં નામ શું ? દામોદર ખુિાલદાસ બોટાદકર 710. આખ્યાન ‘અજાશમલાખ્યાન’ આ કૃશતની રચના કોર્ે કરી ? દયારામ 702. ‘તારી િથેળી’ આ કાવ્ય સંગ્રિના લેખક કોર્ છે ? તુષાર શુકલ 694. ‘પ્રશ્નોત્તરમાણલકા’ અને ‘સતસૈયા’ આ ગદ્ય કૃશતઓના લેખક કોર્ છે ? દયારામ 703. કલાકક . ‘રશસકવલ્લભ’ તથા ‘ભક્તતપોષર્’ આ પુસ્ષ્ટસંપ્રદાયનું મમક રિ્ય કોર્ે પ્રગટ કરી િતી ? દયારામ 701.. ‘જીવરામ ભટ્ટ’ પાત્રલેખનના રચનાકાર કોર્ ? દલપતરામ 707. ગીત ‘ચંદના’ના કશવ કોર્ છે ? દામોદા ખુ. PSI-ASI. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. આવકારો મીઠો આપજે’ આ પ્રખ્યાત ભજનના રચશયતા કોર્ દુલા ભાયા કાગ છે ? 712. ઘ-3. પ્રશસદ્ધ પ્રવાસ સંગ્રિ ‘હિમાલયનો પ્રવાસ’ના લેખક કોર્ છે ? દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર 698. ‘શસિંધડુ ો’ અને ‘યુગવંદના’ આ જાર્ીતા કાવ્યસંગ્રિો કોના છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 683.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે.co. ઊશમિગીત ‘ચરર્ોમાં’ ના લેખક કોન છે ? જોસેફ મેકવાન 678. ‘જીવનલીલા’ અને ‘જીવન સં્કૃશત’ આ જાર્ીતા ગ્રંથોના લેખક કોર્ છે ? દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર 697.in 673. TAT. જાર્ીત ંુ ગીત ‘યાચના’ના લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 682. ‘કં કાવટી’.. કાકાસાિેબ તરીકે કોર્ જાર્ીતા િતા ? દત્તાતેય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર 696. ‘િજી મારા દે િ’ના કશવ કોર્ છે ? જિવંત દે સાઇ 675. ‘વેર્ીના ફૂલ’ અને ‘હકલ્લો’ આ કાવ્યસંગ્રિો કોના છે ? ઝવેરચંદ મેઘાર્ી 684. રામનારાયર્ વી. ગીત ‘કમાડે ચીતયાક મેં. િા્ય કથા ‘િરદીના પ્રતાપે’ના કતાક કોર્ છે ? જ્યોશતન્સદ્ર દવે 680. ચાર્ોદ બાદ દયારામે કયાં વસવાટ કયો િતો ? ડભોઇમાં 692. પ્રખ્યાત પંક્તત ‘ઊગમર્ે આભમાં રે લાય રં ગ’ના કશવ કોર્ છે ? જોસેફ મેકવાન 679. પ્રખ્યાત લોકકથા દીકરાનો મારનારના લેખક કોન છે ? ઝેવરચંદ મેઘાર્ી 690.

પોલીસ. બોધકથા ‘મિેનતનો રોટલો’ના લેખક કોર્ છે ? પન્સન્નાલાલ પટે લ 746. ‘વળાંમર્ાં’. ગુજરાતી ધ્વશન વ્યવ્થા અને ગુજરાતી કોિ રચનના સંિોધન કતાક કોર્ છે ? શપિંકીબિેન પંડયા 753. ‘એક જલસા’ આ સર્જન કોનું છે ? નાનાભાઇ ભટ્ટ 741. ‘સમુદ્રાક્ન્સતકે ’. ‘ઊડે રે ગુલાલ’ ઊશમિ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ? નટવર પટે લ 728. ‘અતિશપ’ અને ‘અકુ પાર’ જેવી નવલકથાની રચના કોર્ે કરી છે ? ધ્રુવ ભટ્ટ 725. કલાકક . િાઈકું સંગ્રિ ‘અણગયા’ના કયાક કોર્ છે ? ધીરૂભાઇ પરીખ 721. ‘હંડૂ ી’. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 41 . ઘ-3. તલાટી. તલાટી. પાઠકે ‘્વૈરશવિારી’ ઉપનામથી કયા સાહિત્ય પ્રકારનું સર્જન કયુું ? શનબંધ 743. આજની ઘડી રણળયામર્ી.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. PSI-ASI. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ‘આહદકશવ’ તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? નરશસિંિ મિેતા 734. ‘સફળયાત્રા’ના લેખક કોર્ છે ? પુજાલાલ 754. હકિોર યાંનો સંગ્રિ ‘ખોવાયેલ ુ નગર’ના લેખક કોર્ છે ? ધ્રુવ ભટ્ટ 726. ‘ઘડતર અને ચર્તર’ કોની આત્મકથા છે ? નાનાભાઇ ભટ્ટ 740. પ્રકૃશત ગીત ‘મિેનતની મોસમ’ના કશવ કોર્ છે ? નાથાલાલ દવે 738.co. ‘તત્વમશસ’. ગાંધીનગર angelacademy. ‘મળે લાજીવ’ અને ‘માનવીની ભવાઈ’ આ જાર્ીતી નવલકથાઓના સર્જક કોર્ છે ? પન્સન્નાલાલ પટે લ 748. બકુ લ શત્રપાઠી કયાંના વતની િતા ? નહડયાદ 731. Dy. ઉિનસ્ ઉપનામ કોનું છે ? નટવરલાલ કુ બેરદાસ પંડયા 730. ‘અનુરગ’. પ્રખ્યા ઊશમિકાવ્ય ‘વીરની શવદાય’ના કશવ કોર્ છે ? ન્સિાનાલાલ કશવ 744. ‘કર્કલોક’. ‘મિભારતના પાત્રો’ તથા ‘રામાયર્ના પાત્રો’ના લેખક કોર્ છે ? નાનાભાઈ ભટ્ટ 742. ્વામી સચ્ચ્ચદાનંદનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? પાટર્ જજલ્લાના સમી તાલુકાના મુજપુર ગામમાં 751. ‘સંતો ! અમે રે વિેવાહરયા રામનામના’ આ જાર્ીત ંુ પદના કશવ કોર્ છે ? નરશસિંિ મિેતા 737. જીવન ચહરત્ર ‘રશવિંકર મિારાજ’ના લેખક કોર્ છે ? ધીરૂભાઇ પરીખ 719. ‘પ્રકૃશતગીત સુદ ં ર સુદ ં ર’ના કશવ કોર્ છે ? ધમેન્સદ્ર મા્તર 717. ‘સુખ દુ:ખના સાથી’. ઊડે રે ગુલાલ’ આ પંક્તતના લેખક કોર્ છે ? નટવર પટે લ 729. ઉત્તમ ઊશમિકાવ્ય અને ડોલન િૈલીના પ્રયોગિીલ સર્જક કોર્ છે ? ન્સિાનાલાલ કશવ 745. ‘કાણલિંદી’. કલાકક .SO . કોન્સ્ટેબલ. ગૌરીિંકર ગોવધકનરામ જોષીનું તખલ્લુસ કયું છે ? ધ ૂમકે ત ુ 722. ‘િામળિાિનો શવવાિ’ કાવ્યસંગ્રિના રચશયતા કોર્ છે ? નરશસિંિ મિેતા 735. ્વામી આનંદના પાત્ર પ્રસંગો અને લેખો કયા સંગ્રિમાં આલેખાયેલા છે ? ધરતીની આરતી 716. ‘તર્ખા મંડળ’ વાતાકસગ્ર ં િ કોનો છે ? ધ ૂમકે ત ુ 723. ‘શપયાબીન’ આ કાવ્યસંગ્રિો કોના છે ? નાથાલાલ દવેના 739. ‘ઘરૈ યાની આવી ટોળી. ‘જાર્ીત ંુ પદ સંતો ! અમ્રે વિવાહરયા’ના લેખક કોર્ છે ? નરશસિંિ મિેતા 733. મારો વિાલોજી આવ્યાની વધામર્ી જીરે સખી’ આ ભક્તતગીતની પંક્તત નરશસિંિ મિેતા કોની છે ? 732. ‘િાર’. ‘વાત્રકને કાંઠે’ અને ‘ઓરતા’ જેવા વાતાકસગ્ર ં િોના લેખક કોર્ છે ? પન્સન્નાલાલ પટે લ 749. ‘શ્રુણ્વંત’ુ અને ‘ગાય તેના ગીત’ આ કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? ધ્રુવ ભટ્ટ 727. અને ‘શ્રાદ્ધ’ આ કાવ્યરચનાઓના કશવ કોર્ છે ? નરશસિંિ મિેતા 736. સેકટર: 29. ઘ-6 કોનકર . ‘નાટક ભ ૂલની સજા’ના લેખક કોર્ છે ? પ્રકાિલાલ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) .in 715. ‘મારા અક્ષર’ કોની કૃશત છે ? શપિંકીબિેન પંડયા 752. ‘િનમાં’ પ્રકૃશતગીતના કશવ કોર્ છે ? ધ્રુવ ભટ્ટ 724. ‘જાિન્સવી’. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. ‘િોખીન ણબલાડી’ આ વાતાકન ંુ સર્જન કોર્ે કયુું છે ? પુષ્પાબિેન અંતાર્ી 755. TAT. ‘મામેરૂ’. ‘સખી. પ્રવીર્ દરજીનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? પંચમિાલ જજલ્લાના મિેલોલ ગામમાં 750. જોરાવરશસિંિ ધનુભા જાદવનો જન્સમય યાં થયો િતો ? ધંધકુ ા તાલુકાના આકરૂ ગામમાં 718. છપ્પા સંગ્રિ ‘અંગ પચીિી’ના સર્જક કોર્ છે ? ધીરૂભાઇ પરીખ 720.નાયબ મામલતદાર. સેકટર:7-C. Dy. રામનારાયર્ શવ. બોધકથા ‘પરીક્ષા’ના લેખક કોર્ છે ? પન્સન્નાલાલ પટે લ 747. TAT.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો..

રાઠોડ 757. TAT.SO-નાયબ મામલતદાર(p). કોન્સ્ટેબલ. ‘વેણર પ્રવીર્ દરજી 759. ‘ઓખાિરર્’ અને ‘ચંદ્રિાસ આખ્યાન’ના રચશયતા કોર્ છે ? પ્રેમાનંદ 765. ‘લીલાંપર્ક’. ‘અણભમન્સયુ આખ્યાન’ અને ‘સુદામા ચહરત્ર’ના લેખક કોર્ છે ? પ્રેમાનંદ 766. ધમેન્સદ્ર મા્તરનું તખલ્લુસ શું છે ? મધુકર 794. Dy. ‘માટીવટો’. નરશસિંિ મિેતાનો જન્સમ કયા6 થયો િતો ? ભાવનગર જજલ્લાના તળાજામાં 785.SO . ગુજરાતી સાહિત્યના કયા કશવ ઉત્તમ માર્ભટ્ટ અને કથાકાર િતા ? પ્રેમાનંદ 764. ‘બાને’ સોનેટ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ? મણર્લાલ દે સાઇ 788. ગુજરાતની ગશમમાની વાત દિાકવતી કાવ્ય ‘અણભનંદન’ના કશવ કોર્ છે ? ભાગ્યેિ જિા 780. ઝવેરચંદ મેઘાર્ી કયા પત્રો સાથે સંકળયેલા િતા ? ફૂલછાબ 773. તલાટી. હકિોરશસિંિ સોલંકીનો જન્સમ યાં થયો િતો ? બનાસકાંઠા જજલ્લાના મગરવાડા ગામમાં 777. સોનેટ ‘ઘડતર’ના કશવ કોર્ છે ? પ્રતાપશસિંિ િ.. ઘ-3. ‘ગોવધકન ણગહરધારર્’ના લેખક કોન છે ? પ્રેમાનંદ 770.. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. કાવ્યસંગ્રિ ‘પ ૂવાકલાપ’ના કશવ કોર્ છે ? મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટ 793. કશવ બોટાદકરનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? ભાવનગર જજલ્લાના બોટાદમાં 786. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કશવ શિરોમર્ી તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? પ્રેમાનંદ 771. નરશસિંિ મિેતાનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? ભાવનગર જજલ્લાના તળાજા ગામમાં 784. હિિંદમાતાને સંબોધન પ્રાથકનાના કતાક કોર્ છે ? મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટ 792. ‘નમર્ીગીરી’ અને ‘સોરઠનો િર્ગાર’ આ પ્રખ્યાત કૃશતઓના સર્જક કોર્ છે ? ભાર્ભાઇ ગીડા 782. Dy. ‘બોધ’ ગઝલ સંગ્રિ કોનો છે ? બાલાિંકર કં થાહરયા 779. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 42 .co. ‘દાર્લીલા’ અને ‘શવવેક વર્જારો’ કૃશતઓ કોની છે ? પ્રેમાનંદ 772. સેકટર: 29. ઘ-6 કોનકર . ઊશમિ કાવ્ય ‘અક્કલ દક્કલ’ના રચશયતા કોર્ છે ? બાલમુકુન્સદ દવે 778. તલાટી.’ આ જાર્ીતી પ્રાથકનાના કશવ કોર્ છે ? મણર્િંકર રત્નજી ભટ્ટ 791. ‘ઘાસના ફૂલ’.. TAT. પ્રખ્યાત કૃશત ‘કું વરબાઈનું મામેરરૂ’ના લેખક કોર્ છે ? પ્રેમાનંદ 767. ‘ઓ હિિંદ ! દે વ ભ ૂશમ ! સંતાન સૌ તમારા. ‘ધ ૂણળય મારગ’ આ પદ્ય ઉશમિગીત કોની કલમે લખાયું છે ? મકરન્સદ દવે 787. પોલીસ. આખ્યાન ‘સુદામો દીઠા શ્રી કૃષ્ર્દે વ રે !’ ના લેખક કોર્ છે ? પ્રેમાનંદ 763. ન્સિાનાલાલનું ઉપનામ શું િતું ? પ્રેમભક્તત 762. ‘નળખ્યાના’ અને ‘રર્યજ્ઞ’ આ જાર્ીતા આખ્યાયોના લેખક કોર્ છે ? પ્રેમાનંદ 768. પ્રશસદ્ધ ઊશમિગીત ‘તમને ઓળખું છં મા’ ના કશવ કોર્ છે ? મનોિર શત્રવેદી સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . ‘અદના આદમીનું ગીત’ના લેખક કોર્ છે ? પ્રિલાદ પારે ખ 761. જાર્ીતા શનબંધ સંગ્રિો ‘ગાતા ઝરર્ાં’ અને ‘પંચમ’ના લેખક કોર્ છે ? પ્રવીર્ દરજી 760. સાહિત્યપ્રકાર પત્ર ધરાવતી કૃશત ‘બિેનનો પત્ર’ના લેખક કોર્ છે ? મણર્લાલ િે. ગાંધીનગર angelacademy. PSI-ASI.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ‘સચરાચરમાં’ અને ‘દ્રોર્ાચાયકન ંુ શસિંિાસન’આ જાર્ીતા શનબંધ સંગ્રિ કોના છે ? બકુ લ શત્રપાઠી 775.in 756. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. ગુજરાતી ભાષામાં એકાંકી નાટકનો પ્રારં ભ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો િતો ? બટુભાઇ ઉમરવાડીયા 776. કલાકક . ‘સહદભ :સંગ :’ આ આત્મકથા કોની છે ? મનુભાઇ પંચોળી 798. પ્રખ્યાત કૃશત ‘બાનો વાડો’ના સર્જક કોર્ છે ? પ્રવીર્ દરજી ુ વ’આ પ્રખ્યત શનબંધ સંગ્રિોના લેખક કોન છે ? 758.નાયબ મામલતદાર. કલાકક . આખ્યાન ‘દિમ્કં ધ’ ના લેખક કોન છે ? પ્રેમાનંદ 769. ઊશમિ ગીત ‘અપાઈ મુજથી ગયુ’ના લેખક કોર્ છે ? મનસુખલાલ ઝવેરી 795. પટે લ 789. િા્ય શનબંધ ‘નવાવષકના સંકલ્પો’ના લેખક કોર્ છે ? બકુ લ શત્રપાઠી 774. સેકટર:7-C. ‘ભસ ં ૂ ાતા ગ્રમણચત્રો’ અને ‘િેલી’ અને ‘અંજળ’ આ જાર્ીતા પુ્તકોના લેખક કોર્ છે ? મણર્લાલ િ. પ્રશસદ્ધ કૃશત ‘શસિંિની દો્તી’ના સર્જક કોર્ છે ? ભાર્ભાઇ ગીડા 781. ‘શવરાટ-દિકન’ અને ‘બાપુ-મારી માં’ આ પુ્તકો કોના છે ? મનુબિેન ગાંધી 796. નાનાભાઈ ભટ્ટ યાંના વતની િતા ? ભાવનગર 783. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. પટે લ 790. ‘બે ખાનાનો પહરગ્રિ’ વર્કનના લેણખકા કોર્ છે ? મનુબેન ગાંધી 797.

│ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. તલાટી. િા્યકથા ‘એક જાદુઈ પત્રની વાતાક’ના લેખક કોર્ છે ? રશતલાલ બોરીસાગર 821. ‘આરોગ્યની ચાવી’ અને ‘અનાિક્તતયોગ’ જેવા જાર્ીતા પુ્તકોની રચના કોર્ે કરી ? મિાત્મ ગાંધી 803. પ્રવાસનું વર્કન કરતી ‘સાગર કાંઠાનો પ્રવાસ’ના લેખક કોર્ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 817. ‘પડદા પાછળ’ જેવા મોટા નાટકોના સંગ્રિ કોનો છે ? યિવંત પંડયા 815. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘િાંત કોલાિલ’. કલાકક . મીરાંબાઈનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? રાજ્થાનના મેડતા ગામમાં 831. તલાટી. જયંશતલાલ માલધારીનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? રાજકોટ જજલ્લાના શિવરાજગઢ ગામમાં 830. ‘નથી’ નવલકથાના સર્જક કોર્ છે ? મનોિર શત્રવેદી 802. ‘ગ્રીસનો લોક ભંડાર’ અને ‘સંતસાગર’ કોના જાર્ીતા પુ્તકો છે ? રમર્લાલ સોની 826. કાકાસાિેબ કાલેલકરને ‘સવાઈ ગુજરાતી’નું ણબરૂદ કોર્ે આપ્યું િતું ? મિાત્મા ગાંધીજીએ 806. સંતબાલનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? મોરબી જજલ્લાના ટોળ ગામમાં 813. પન્સન્નાલાલ પટે લનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? માંડલી 811. ‘દણક્ષર્ા’ અને ‘પત્રલેખા’ આ કાવ્યસંગ્રિો કોના છે ? રાજેન્સદ્ર િાિ 837. ગંભીરશસિંિ ગોહિલ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . જગદીિ શત્રવેદીનો કઈ િા્યકૃશતને ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદનું ‘જ્યોશતન્સદ્ર દવે’ પાહરતોશષક મળે લું છે ? રમુજની રે લગડી 827. ‘છટ્ટી મ ૂકી વીજ’ અને ‘શમતવા’ આ કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? મનોિર શત્રવેદી 800. કલાકક . ‘વ્યાપક ધમક ભાવના’ કૃશત કોની છે ? મિાત્મા ગાંધી 805. ગદ્ય શનબંધ ‘પાદર’ના લેખક કોન છે ? ડાક. ‘ગજવામાં ગામ’ અને ‘ના’તો’ આ બાળવાતાક સંગ્રિોની રચના કોને કરી છે ? મનોિર શત્રવેદી 801. નાટય સંગ્રિ ‘ઝૂલતા શમનારા’ના લેખક કોર્ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 819. ‘મોંસ ૂઝણુ’ં . ‘ઈબ્રાિીમ ચાચા’. પ્રખ્યાત ભજન ‘ગોશવિંદના ગુર્ગાશુ’ં ના કશવયત્રી કોર્ છે ? મીરાંબાઇ 812.co. જાર્ીતા બાળ વાતાક સંગ્રિો ‘ણખસકોલી તો ણખસકોલી’ અને ‘પંખીડું ઊડી-ઊડી જાય’ના લેખક કોર્ છે ? ડાક.SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘આપર્ા દુ:ખનું જોર ?’ આ પ્રખ્યાત કૃશત કોની છે ? રાજેન્સદ્ર િાિ 834. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. રૂમઝૂમ અને મોરપીંછ’ આ બાળ સંગ્રિોની રચના કોર્ે કરી ? રાજેન્સદ્ર િાિ 833. ઘ-6 કોનકર . રશવન્સદ્રનાથ ટાગોરની કૃશત કાબુલીવાળાનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કોર્ે કયો ? મિાદે વભાઇ દે સાઇ 808. Dy. ગંભીરશસિંિ ગોહિલ 839. કોન્સ્ટેબલ. ‘મરક-મરક’ અને આનંદલોક જેવા િા્યગ્રંથો કોર્ે આપ્યા છે ? રશતલાલ બોરીસાગર 822. ‘કાબુલીવાલા’ અને ‘પો્ટમા્ટર’ આ જાર્ીતી વાતાક સંગ્રિો કોના છે ? રશવન્સદ્રનાથા ટાગોર 828. ‘ઉદગીશત’ આ કાવ્ય સંગ્રિો કોના છે ? રાજેન્સદ્ર િાિ 835.નાયબ મામલતદાર. ‘સત્યના પ્રયોગો’ના લેખક કોર્ છે ? મિાત્મા ગાંધી 804. ‘આંદોલન’. ‘ક્ષર્ જે ણચરં તન’. TAT. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 43 .. ‘ણચત્રર્ા’ અને ‘શવષાદને સાદ’ આ કૃશતઓ કોની છે ? રાજેન્સદ્ર િાિ 836. સેકટર: 29. ‘સાિસની ભવ્યતા’ શનબંધ સંગ્રિના રચનાકાર કોર્ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 820. પ્રવાસનું વર્કન કરતી નમકદા મૈયા કોની કૃશત છે ? રમર્લાલ સોની 823. એકાંકી નાટક ‘સાકરનો િોધનારો’ના રચનાકાર કોર્ છે ? યિવંત પંડયા 814. શવશ્વની લોકકથાઓ એ કોનું જાર્ીત ંુ પુ્તક છે ? રમર્લાલ સોની 825. PSI-ASI. ‘બાળ નાટકો’ આ નાટક સંગ્રિના લેખક કોન છે ? યિવંત પંડયા 816. જાર્ીતી નવલકથા ‘ઉપરવાસ કથાત્રથી’ના લેખક કોર્ છે ? રઘુવીર ચૌધરી 818.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ગંભીરશસિંિ ગોહિલ 840. સેકટર:7-C. Dy. ‘ધ્વશન’. લોકસેવક રશવિંકરના અનુભવોનું ઝવેરચંદ મેઘાર્ીએ કયા ગ્રંથમાં શનરૂપર્ કયુું છે ? માર્સાઇના દીવા 810. ‘દે િભતત જગડુિા’મા લેખક કોર્ છે ? રમર્લાલ સોની 824. ‘મધ્યમા’. પ્રસંગ લેખ ‘શવરલ ત્યાગ’ના લેખક કોર્ છે ? ડાક. ઘ-3. ‘સંત ફ્ાંશસસ’ આ નોંધપાત્ર કૃશતઓ કોની છે ? મિાદે ભાઇ દે સાઇ 807. હકિોરશસિંિ સોલંકી 838. ‘આંબે આવ્યો મોર. ‘કું જમાં કોયલ બોલતી એનો િેરીઓ આવે સાદ’ આ જાર્ીતી રચના કોની છે ? રાજેન્સદ્ર િાિ 832. TAT. ગાંધીનગર angelacademy. ‘હિિંદ્વરાજ’. િરીિ જેઠાલાલ મંગલમનો જન્સમ યાં થયો િતો ? મિેસાર્ા જજલ્લાના ફલુ ગામમાં 809.SO . ‘નમકગદ્ય’ અને ‘અક્ષરલોક’નું સંપાદન કોર્ે કયુું છે ? ડાક. ‘અત્યંત સાધુનદ ં ’.in 799. મકરં દ દવે યાંના વતની િતા ? રાજકોટ જજલ્લાના ગોંડલના 829. પોલીસ.

‘િીિીરે વસંત’ અને સુદ ં રજી બેટાઇ ‘શ્રાવર્ી ઝરમર’ આ કાવ્યગ્રંથોના રચશયતા કોર્ છે ? 875. વેર્ીભાઈ પુરોહિતનું ઉપનામ આપો. ‘સાઈલન્સસ પ્લીઝ’.નાયબ મામલતદાર. ‘સદગત ચંદ્રિીલા’ ‘તુલસીદાસ વ્યંજના’ ‘અનુ વ્યંજના’. કોન્સ્ટેબલ. ‘ઝરમર’. TAT. ‘ઝાલર’. જગદીિ શત્રવેદી 843. ‘લોકવાર્ી’ આ જાર્ીતા પુ્તકોના લેખક કોર્ છે ? ડાક. રામનારાયર્ શવ. ‘અમરફળ’. સંત ખુરિીદાસ 862.7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ‘શવશ્વદિકન’ આ જાર્ીતા સંતબાલ પુ્તકોના લેખક કોર્ છે ? 864. 845. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. તલાટી. ‘ન હું ઝાઝું માંગ.કે . ઘ-6 કોનકર .કે . ‘ધમાકનબ ં ’. કલાકક . કશવ કલાપીનું મ ૂળનામ શું િત ંુ ? સુરશસિંિજી તખતશસિંિજી ગોહિલ 867.આઇ. ધીરૂભાઈ ઈશ્વરલાલ પરીખનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? શવરમગામ 856. વલ્લભભાઈનું ચહરત્રલેખ ‘અખંડ ભારતના શિલ્પી’ના લેખક કોર્ છે ? ડાક.co. િૌયક ગીત ‘પગલે પગલે’ના કશવ કોર્ છે ? સંતબાલ ુ ધ 863. િા્યકથા ‘ફાટે લી નોટ’ કોનું સર્જન છે ? ડાક. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. તલાટી.SO-નાયબ મામલતદાર(p). Dy. ‘અખબારી નોંધ’ સુપ્રશસદ્ધ ગદ્યનોંધના લેખક કોર્ છે ? ડાક. ‘પવકતતારા િોળા ખંભા.. ‘ન હું ઝાઝુ માગુ’ આ ઊશમિકાવ્યના રચશયતા કોર્ િતા ? સુદ ં રજી બેટાઇ 873. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2. ગાંધીનગર angelacademy. ‘ચાલો મળાવ જઈએ’. સરવર તારી આંખ’આ પ્રશસદ્ધ પંક્તતના કશવ કોર્ છે ? સુરેિ દલાલ 872.આઇ.in 841. બોધવાતાક ‘દ્વદ્વદલ’ના રચનાકાર કોર્ છે ? ડાક. મિાદે વભાઈ િહરભાઈ દે સાઈનો જન્સમ યાં થયો િતો ? સુરત જજલ્લાના સરસગામમાં 866. ‘ઈન્સદ્ર ધનુ’ ‘શવિેષાંજણલ’. વીજળીવાળા પુ્તકો કોના છે ? 846. ‘સવકધમક પ્રાથકના’. PSI-ASI. ‘શવશ્વવાત્સલ્ય મિાવીર’. ‘મોતીચારો’. ‘કુ ળકથાઓ’ અને ‘ધરતીના લુર્’ના લેખક કોર્ છે ? ્વાશમ આનંદ સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . નટવરલલ કુ બેરદાસ પંડયાનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? વડોદરા જજલ્લાના સાવલી ગામમાં 852. Dy. ‘પરોહઢયાની પદમર્ી’ અને ‘નમર્ાં’ અ જાર્ીતા ગીત સંગ્રિો કોના છે ? વેર્ીભાઇ પુરોહિત 857. પ્રેમાનંદ યાંના વતની િતા ? વડોદરા 851. ઝવેરચંદ મેઘાર્ીનો જન્સમ કયા6 થયો િતો ? સુરેન્સદ્રનગરના ચોટીલામાં 870. િાિબુદ્દીન રાઠોડનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? સુરેન્સદ્રનગર જજલ્લાના થાનગઢમાં 868. શિક્ષર્ શવષયક પુ્તકો ‘મારી શિક્ષર્ ગાથા’ અને ‘વગક એ જ ્વગક’ના લેખક કોર્ છે ? ડાક. ‘આવ. કલાકક . ઝવેરચંદ મેઘાર્ીની કશવતાઓ કયા કાવ્યગ્રંથમાં સંગ્રિાયેલી છે ? સોનાનાવડી 876. પાઠકે કશવતાનું સર્જન કયા ઉપનામથી કયુું ? િેષ 861. સેકટર: 29. TAT. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 44 . કુ ન્સદશનકા કાપહડયાનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? લીંમડી મુકામે 849.વીજળીવાળા 847. સંતબાલનું સંસાહરક નામ શું િતું ? શિવલાલ 860. પોલીસ. ઉમાિંકર જોષીનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? સાબરકાંઠા જજલ્લાના બામર્ા ગામમાં 865. ચંન્સદ્રકાન્સત મિેતા 842. ‘કાયાકસી અને બીજીવાતો’ તથા ‘કદલીવન’ આ કૃશતઓના લેણખકા કોર્ છે ? શવનોહદની શનલંકઠ 855. ‘પ્રેમનો પગરવ’ અને ‘ઉંદરભાઈને આવી આંખો’ આવી આ જાર્ીતા ડાક. ‘િો મ્ટ ગો ઓન’ના લેખક કોર્ છે ? િાિબુદ્દીન રાઠોડ 859. રાઘવજી માઘડ 844.SO . ‘જળતીથક’. સેકટર:7-C. ‘કૂખ’. ‘આરસીની ભીતરમાં’ તથા ‘રસદ્વાર’ આ કૃશતઓ કોની છે ? શવનોહદની શનલંકઠ 854. રાઘવજી માઘડ. આ જાર્ીતા શનબંધનું આલેખન કોર્ે કયુું છે ? શવનોહદની શનલંકઠ 853. ભાર્ા આવ !’ ના લેખક કોર્ છે ? િાિબુદ્દીન રાઠોડ 858. ‘બ્રહ્મચાયક સાધન’. પ્રાથકના ‘પવકતતાર’ના કશવ કોર્ છે ? સુરેિ દલાલ 871.રાઘવજી માઘડ 848. ઘ-3. કશવ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈનો જન્સમ કયાં થયો િતો ? સુરેન્સદ્રનગર જજલ્લાનાં વઢવાર્માં 869.ુ નથી મારૂ ત્રાગુ’ં આ પ્રખ્યાત પંક્તતની રચના કોર્ે કરી િતી ? સુદ ં રજી બેટાઇ 874. પ્રેમાનંદ કયાંના વતની િતા ? વડોદરા 850.

Dy. િહરવંિરાય વચ્ચને વલ્લભભાઈને િાની ઉપમા આપી િતી ? હિિંદકી નીડર જબાન સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) . PSI-ASI. ‘િદયરં ગ’ કાવ્ય સંગ્રિ કોનો છે ? િહરિર ભટ્ટ 887. ‘મારા અનુભવો’. TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 45 . પોલીસ.in 877. ‘સેવામ ૂશતિ : પરીણક્ષતલાલ મજમુદાર’ આ જીવન ચહરત્રના લેખક કોર્ છે ? િરીિ મંગલમ્ 890. TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ મો. ‘મોનની મિેહફલ’ કાવ્યસંગ્રિના લેખક કોર્ છે ? િષક બ્રહ્મભટ્ટ 892. કલાકક .SO-નાયબ મામલતદાર(p). ‘છે લ્લી રે ન’ પુ્તકના લેખક કોર્ છે ? ્વામી સચ્ચ્ચદાનંદ 885.SO .7575 072 872 :1) બસ ડેપોની સામે. ઘ-6 કોનકર . Dy.co. તલાટી. ગાંધીજીના સંપકક માં આવતા ‘નવજીવન’ના પ્રકાિન પ્રવ ૃશત્તમાં જોડાનાર ગુજરાતી સાહિત્યકાર કોર્ િતા ? ્વામી આનંદ 879. પ્રાથકનાગીત ‘એકક દે ણચનગારી’ના કશવ કોર્ છે ? િહરિર ભટ્ટ 886. ગાંધીનગર angelacademy. ‘અઢી આના’ આ ગદ્ય (જીવન પ્રસંગ)ના લેખક કોર્ છે ? ્વામી સચ્ચ્ચદાનંદ 883. ગઝલ સંગ્રિ ‘જીવવાનો હરયાઝ’ના લેખક કોર્ છે ? િષક બ્રહ્મભટ્ટ 893. TAT. TAT. સેકટર: 29. ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2.નાયબ મામલતદાર. ‘નઘરોળ’ અને ‘નવલાં દિકન’ના લેખક કોર્ છે ? ્વામી આનંદ 881. વેર્ીભાઈ પુરોહિતનું જન્સમ કયાં થયો િતો ? િાલના દે વભ ૂશમ દ્વારકા જજલ્લાના જામખંભાણળયા 894. │ 2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે. અને ‘શવદે િયાત્રાના પ્રેરક પ્રસંગો’ના લેખક કોર્ છે ? ્વામી સચ્ચ્ચદાનંદ 884. ઘ-3. ‘િોભા અને સુશિમા’ કોની કૃશત છે ? ્વામી આનંદ 882. ‘ભારતરત્ન : ડાક. વાતાકસગ્ર ં િ ‘તલપ’ ના લેખક કોર્ છે ? િરીિ મંગલમ 889. ‘સંતોના અનુજ’ અને ‘કુ ળકથાઓ’ આ જાર્ીતી કૃશતઓની રચના કોર્ે કરી ? ્વામી આનંદ 880. ગઝલ ‘િરૂઆત કરીએ’ના લેખક કોન છે ? િષક બ્રહ્મભટ્ટ 891.. ‘શતરાડ’. તલાટી. કલાકક . આંબેડકર’ જીવન ચહરત્રના લેખક કોર્ છે ? િા્યદા પંડયા 895. ‘ચોકી’ અને ‘અગનઝાળ’ આ નવલકથાઓ કોની છે ? િરીિ મંગલમ 888. કોન્સ્ટેબલ. ‘સંતોના અનુજ’ અને ‘નઘરોળ’ના લેખક કોર્ છે ? ્વાશમ આનંદ 878. સેકટર:7-C.