You are on page 1of 2

PAMBUHAN NATIONAL HIGH SCHOOL

Garchitorena, Camarines Sur

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto tungo sa Pananaliksik

Panuto: Suriin kung saan nabibilang at nauugnay ang mga sumusunod na pahayag.

KASANAYAN SA MAPANURING PAGBASA:

A. Bago Bumasa B. Habang Nagbabasa C. Pagkatapos Bumasa

1. Pagkuha ng kahulugan mula sa konteksto


2. Biswalisasyon ng binabasa
3. Pagsuri ng panlabas na katangian upang masuri ang uri o genre ng teksto
4. Pagtatasa ng komprehensyon
5. Pagbubuod
6. Pagsisiyasat ng tekstong babasahin kung kinakailangan ito ayon sa layunin ng pagbasa
7. Pagsubaybay sa komprehensyon
8. Muling Pagbasa
9. Pagbuo ng sintesis
10. Pagtantiya sa bilis ng pagbasa
11. Paghihinuha Pagkakaroon ng previewing o surveying (mabilisang pagtingin sa mga
larawan, pamagat at pangalawang pamagat
12. Pag-ugnay ng mga imbak at kaligirang kaalaman
13. Pagbuo ng matalinong prediksyon kung tungkol saan ang teksto
14. Biswalisasyon ng binabasa
15. Pagbuo ng koneksyon
16. Ebalwasyon
17. Pagsuri ng panlabas na katangian upang masuri ang uri o genre ng teksto

PAGSURI NG TEKSTO:

Suriin kung ang mga salitang sumusunod ay nabibilang o maiuugnay sa tekstong:

A. Impormatibo B. Deskriptibo C. Persweysib

18. Para sa iyong kaalaman


19. Ano ang nangyari?
20. Paano kita mahihikayat?
21. Masining na pahayag
22. Paano ito naganap?
23. Makulay na paglarawan
24. Sino ang mga kasangkot?
25. Saan naganap?
Panuto: Basahin ang mga pahayag at piliin ang letra ng tamang sagot.

1. Siya ang nagbigay ng pakahulugang, reading is a psycholinguistic guessing game


a. Goodman b. Gleason c. Villafuerte d. Santos

2. Ang mga sumusunod ay makrong kasanayang pangwika, maliban sa:


a. Pakikinig b. Pagsasalita c. Pagbasa d. Pagguhit

3. Ang nasa ibaba ay katangian ng pagbasa, maliban sa:


a. Proseso b. Kasanayan c. Natutuhan d. Pangmayaman

4. Alin sa mga sumusunod ang hindi hulwaran ng teksto:


a. Naglalarawan b. Nagsasad ng Kilos c. Naghahambing d. Nagpapakahulugan

5. Ang balita ay isang halimbawa ng tekstong:


a. Argumentativ b. Deskriptiv c. Narativ d. Informativ

6. Ang editorial ay isang halimbawa ng tekstong:


a. Deskriptiv b. Argumentattiv c. Narativ d. Informativ

7. Ang maikling kwento ay isang halimbawa ng tekstong:


a. Narativ b. Informativ c. Argumentativ d. Deskriptiv

8. Ang isang mabisang teksto ay dapat na magtaglay ng mga sumusunod, maliban sa:
a. Makabuluhan at napapanahong paksa b. Katotohanan c. May estilo
d. Pabago-bago ng estraktura

9. Ito ang hulwaran ng teksto na nagpapakita ng tuwirang ugnayan ng dalawang


pangyayari.
a. Sanhi at Bunga b. Paghahambing at Kontrast c. Pag iisa-isa.
d. Pagpapakahulugan

10. Ito ang hulwaran ng teksto na nagpapakita ng dalawang magkatulad o magkaibang


katangian ng isang bagay, pangyayari o ideya.
a. Paghahambing at Kontrast b. Pag iisa-isa c. Pagpapakahulugan
d. Pagsusunod-sunod