You are on page 1of 2

MAGAGALANG NA PANANALITA

Panuto: Basahin ang bawat pahayag. Tukuyin kung alin ito sa mga tamang hakbang
sa wastong pagsagot sa telepono. Isulat ang titik ng iyong sagot sa patlang.
A. Pagbati C. Pagtatanong
B. Pagpapasalamat D. Paghingi ng Pahintulot

________1. “Maaari bo pang makausap si Ginang Tess?”

________2. “Sino po ang hinahanap ninyo?”

________3. “Maraming salamat po sa pagtawag.”

________4. “Magandang Hapon po.”

Panuto: Itiman ang  kung ang pahayag ay gumagamit ng magagalang na


pananalita. Itiman ang  kung hindi.

 1. “Maaari po ba akong makihingi ng tubig?”

 2. “Bakit, Lolo? Ano ang nangyari?”

 3. “Magandang umaga po, Bb. Marisa.”

 4. “Paraan nga dyan, Gio!”

 5. “Tumabi ka nga dyan.”

 6. “Pakiabot naman po iyong tinapay.”

 7. “Pakikuha naman ang aking aklat.”

 8. “Maaari nyo po ba akong turuang magluto?”

 9. “Gusto ko ng tsokolate!”

 10. “Bayad po.”


Panuto: Ano ang iyong sasabihin sa sumusunod na mga sitwasyon? Tandaan ang
paggamit ng mga magagalang na salita.
1. Ngayon ay kaarawan ng iyong matalik na kaibigan. Paano mo siya babatiin?

________________________________________________________________

2. Naiwan mo ang iyong pencil case sa bahay. Nais mong hiramin ang lapis ng
kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya?

________________________________________________________________

3. Binigyan ka ng bagong damit ng iyong Tatay. Ano ang sasabihin mo sa kanya?

________________________________________________________________