You are on page 1of 1

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc


TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ
HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi : Ông Giám đốc Trung tâm

Họ và tên: ..................................................................Chức vụ: .................................................................


Đơn vị:.......................................................................................
Thời gian: ......................................................................................................
Tổng thời gian nghỉ:....................ngày
Lý do nghỉ: .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................…....................
Ý kiến của phòng quản lý trực tiếp :...........................................................................................................
..........................................................................................................................................…....................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng Tổng hợp:

- Tổng số ngày phép được hưởng: ….............


- Số ngày đăng ký nghỉ: .................................
- Số ngày phép còn lại: ..................................
- Số ngày xin nghỉ không hưởng lương:.………

Người xin nghỉ Phòng quản lý Phòng Tổng Hợp Giám đốc

...................... Bùi Đức Thắng Lê Đặng Hiệp Nguyễn Minh Ngọc