You are on page 1of 2

1.

01)

1.02). (1điểm)
Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần và chiều dài
lên 3 lần thì diện tích mảnh đất mới là bao nhiêu?
1.03) a) Tìm x:
𝑥: 102 = 203(dư 101).
b) Khi nhân một số với 27, một bạn đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng
nên có kết quả là 585. Hãy tìm tích đúng trong phép nhân đó?
1.04 (1 điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số
đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?
1.05

1.06

1.07

1.08
1.09

1.10

1.11.Tháng Ba của một năm nào đó có đúng năm ngày thứ Tư và năm ngày thứ Sáu. Hỏi
ngày 1 tháng Năm của năm đó là ngày thứ mấy?
1.12

1.13 Amy sống tại tầng thứ 9 của một toà nhà. Biết rằng có 36 bậc thang để nối hai tầng
liên tiếp nhau. Hỏi Amy cần leo bao nhiêu bậc thang để đến được nhà nếu cô ấy đang ở
tầng thứ 4 của tòa nhà đó?
1.14

1.15 Bốn bạn Andy, Jodie, Justin và Felix đạt được các số điểm 140, 150, 170 và 190 trong
một bài kiểm tra nhưng không biết bạn nào đạt được số điểm nào.

 Số điểm của Andy không phải là 170 điểm.


 Justin là người có số điểm thấp nhất.
 Số điểm của Jodie cao hơn tất cả các bạn còn lại.

Hỏi Felix đã đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra?
1.16 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà khi chia 5 thì dư 1 và chia 7 thì dư 5.
1.17
+ ∆ = 15 –∆=3 =?