You are on page 1of 6

HOTARÂRE nr.

788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor
masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului
European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind
transferul de deseuri
Forma sintetică la data 22-iun-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct®
şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1
(1)Prezenta hotarâre creeaza cadrul institutional pentru aplicarea directa a
Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14
iunie 2006 privind transferul de deseuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit în continuare Regulament.
(2)Regulamentul se completeaza cu prevederile Conventiei de la Basel privind
controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii
acestora, întocmita la 20-22 martie 1989, la care România a aderat prin Legea nr.
6/1991, cu modificarile ulterioare (Conventia de la Basel), si cu cele ale
amendamentelor la Conventia de la Basel, acceptate de România prin Legea nr.
265/2002.
Art. 2
La aplicarea prevederilor Regulamentului se vor lua în considerare perioadele de
tranzitie obtinute de România pentru implementarea acestui act normativ, prevazute
în anexa nr. VII pct. 9 lit. B "Managementul deseurilor" alin. (1) 31993 R 0259 din
Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr.
157/2005.
Art. 3
(1)Se desemneaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului ca autoritati competente pentru aplicarea Regulamentului,
în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulament si ale Conventiei de la Basel.
(2)Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este desemnat punct focal pentru
Conventia de la Basel în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.
(3)Se desemneaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului ca autoritate
competenta de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulament.
(4)Autoritatile publice competente prevazute la alin. (1) au sarcina de a desemna
corespondenti responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice si juridice
care solicita informatii, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament, si cu
pregatirea si transmiterea rapoartelor prevazute la art. 51 alin. (1) si (2) din
Regulament.
(1)Se desemneaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ca
autoritate competenta pentru punerea în aplicare a Regulamentului.
(2)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este desemnata
punct focal pentru Conventia de la Basel în conformitate cu prevederile art.
2 paragraful 7 din aceasta.
(3)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului îndeplineste
atributii de autoritate competenta:
a)de expediere, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (19) din Regulament;
b)de destinatie, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (20) din Regulament;
c)de tranzit, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (21) din Regulament.
(4)Atributiile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în
calitate de autoritate competenta pentru punerea în aplicare a
Regulamentului, prevazute la alin. (3) lit. a)-c) se pun în aplicare de Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului, conform prevederilor legale în vigoare.

3 modificat de Art. 29 din Regulament vor fi stabilite prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (3)Pe lânga documentele prevazute la art. c)Directia de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. punctul 1. din Hotarirea 1453/2008 ) (la data 11-ian-2014 Art. 4 din Regulament. I. din Hotarirea 1168/2013 ) Art. 54 din Regulament. punctul 3. (6)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului întocmeste si transmite rapoartele prevazute la art. prin unitatile subordonate. d)Ministerul Sanatatii Publice. (la data 11-ian-2014 Art. (8)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica Comisiei Europene informatiile prevazute la alin. I. 6 (1)În activitatea de supraveghere si control al transferului de deseuri se utilizeaza documentul de notificare si documentul de circulatie prevazute în anexele nr. I. 4 Responsabilitatea privind controlul si supravegherea transferului de deseuri revine urmatoarelor autoritati potrivit competentelor: a)Autoritatea Nationala a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din subordinea Ministerului Economiei si Finantelor. e)Ministerul Internelor si Reformei Administrative. pentru deseurile ce fac obiectul notificarii. 51 alin. la solicitarea persoanei care face notificarea în conformitate cu art. . 5 Transportul deseurilor se efectueaza în conformitate cu legislatia nationala si cu acordurile si conventiile internationale privind transportul marfurilor periculoase. din partea autoritatii competente pentru protectia mediului. 4 completat de Art. 4 abrogat de Art. 31 Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este autoritatea competenta sa aplice prevederile Deciziei 2011/854/UE de punere în aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2011 de prelungire a perioadei de derogare în care România poate formula obiectii cu privire la transferurile catre România ale anumitor deseuri destinate recuperarii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. din Hotarirea 1168/2013 ) Art. 3 completat de Art. (2)Agentia Nationala pentru Protectia Mediului emite documentul de notificare si documentul de circulatie. din Hotarirea 1168/2013 ) Art. 4 din Regulament. (la data 11-ian-2014 Art. (1) si (2) din Regulament. punctul 1. 1. notificatorul are obligatia de a prezenta. IA si IB la Regulament. (5). b)Garda Nationala de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Art. 1. în conformitate cu prevederile art.(5)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului desemneaza corespondenti responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice si juridice care solicita informatii. prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. o dovada scrisa privind detinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru desfasurarea activitatilor de valorificare a deseurilor de catre titularul activitatii/operatorul instalatiei.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri. punctul 2. (la data 24-nov-2008 Art. (7)Cuantumul costurilor administrative prevazute la art. la care România este parte.

la solicitarea persoanei care detine aceste tipuri de deseuri. (la data 11-ian-2014 Art. (la data 11-ian-2014 Art. respectiv cu Autoritatea Nationala a Vamilor. din Hotarirea 1168/2013 ) Art. (2)Detinatorul de deseuri are obligatia de a prezenta toate documentele cu privire la provenienta acestora. Fiecare document de notificare se refera la un singur transport. precum si cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Politia Româna. 7 modificat de Art. anexa IA din Regulament si documentul de circulatie. Ministerul Sanatatii prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. la solicitarea persoanei care detine aceste tipuri de deseuri. 50 alin. (2)În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului act normativ. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului emite documentul de notificare si documentul de circulatie pentru valorificarea în instalatii autorizate. organ de specialitate al administratiei publice centrale din subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului responsabila cu supravegherea si controlul transferului de deseuri. Fiecare document de notificare se refera la un singur cod de identificare a deseurilor si la un transfer individual asa cum este prevazut în documentul de notificare. 7 completat de Art. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. I. statutul vamal si alte informatii suplimentare solicitate de autoritatea competenta pentru protectia mediului. în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri. (4) din Regulament si comunica datele de contact ale acestora autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. punctul 4. în conformitate cu prevederile art. (2)În momentul solicitarii documentului de notificare. (4)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica Comisiei Europene reprezentantii responsabili si punctul/punctele focal(e) prevazut(e) la alin. reprezentanti responsabili pentru cooperarea cu celelalte state membre. 71 Iesirile de deseuri nepericuloase de pe amplasament destinate operatiunilor de valorificare/recuperare însotite de anexa VII la Regulament vor fi înscrise într-un registru conform anexei. 50 alin. Garda Nationala de Mediu încheie protocoale de colaborare cu alte autoritati publice conform competentelor fiecareia. (la data 11-ian-2014 Art.(1)Se desemneaza Garda Nationala de Mediu. 7 (1)La introducerea pe teritoriul României a deseurilor provenite din activitatile desfasurate si marfurile depozitate în zonele libere si în antrepozitele vamale. si stabileste punctul/punctele focal(e) pentru inspectiile fizice mentionate la art. (1)În vederea valorificarii deseurilor generate ca urmare a unei activitatii desfasurate în perimetrul zonei libere si în antrepozitele vamale pentru care au fost întocmite formalitatile vamale. din Hotarirea 1168/2013 ) . I. care va fi prezentat autoritatii publice responsabile cu supravegherea si controlul transferului de deseuri. (6) din Regulament. I. 6 modificat de Art. din Hotarirea 1168/2013 ) Art. anexa IA din Regulament. în conditiile legii. punctul 5. dupa caz. anexa IB din Regulament pentru valorificarea în instalatii autorizate. (3)Garda Nationala de Mediu desemneaza în conditiile legii. detinatorul de deseuri prezinta contractul de operare în zona libera sau antrepozitul vamal si rezultatele analizelor de laborator. punctul 6. (3). autoritatea publica centrala pentru protectia mediului emite documentul de notificare.

000 lei la 20. 9 (1)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25. III din Hotarirea 1168/2013 ) (3)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15. dar nu mai târziu de un an de la data receptiei. alin. dupa caz. (1). anexa VII. (e) din Regulament. c)netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii ca operatiunea de valorificare/recuperare a deseurilor a fost finalizata. 3. 15 lit.013/2006 si ale Conventiei de la Basel se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice în domeniul finantelor. daca nu sunt însotite de documentele prevazute în Regulament. *) Modificarea alin.000 lei: a)abaterea de la traseul aprobat.000 lei: a)netransmiterea în scris catre autoritatile competente a documentului de circulatie anexa IB din Regulament cu minimum 3 zile înainte de efectuarea transferului de deseuri. 9 va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii Hotarârii nr. în termen de 30 de zile de la realizarea acesteia. ambalate în ambalaje care nu au fost aprobate prin anexa IA din Regulament. (la data 11-ian-2014 Art.000 lei la 30. (2) referinte de aplicare Art. (3) al art. exportul. 8 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului nr. (la data 11-ian-2014 Art. exportul. . (2)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20. b)netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii receptiei deseurilor. punctul 2. 9. Art. (2) al art. tranzitul sau transferul intracomunitar de deseuri. 1168/2013. (1)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30. III din Hotarirea 1168/2013 ) (4)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10. în termen de 3 zile de la realizarea acesteia. 6 alin. anexa IA. respectiv. 9 va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii Hotarârii nr. (2). emise de autoritatea competenta prevazuta la art.000 lei la 50. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.000 lei la 50. amestecate cu alte deseuri. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministerului Economiei si Finantelor. alin. conform art. tranzitul sau achizitia intracomunitara pe teritoriul României de deseuri. 1. 9. din Hotarirea 1453/2008 ) Art.000 lei importul. precum si de personalul împuternicit din cadrul autoritatilor prevazute la art. 1. *) Modificarea alin. implicit la data de 10 februarie 2014. anexa IB.000 lei: a)transferul deseurilor mentionate în documentele care însotesc transportul. fara documentul de notificare si documentul de circulatie prevazute la art. 8 abrogat de Art. b)transferul deseurilor. b)utilizarea unor noi transportatori. 1168/2013.000 lei la 40. implicit la data de 10 februarie 2014. 6 alin. fara informarea autoritatilor care au emis aprobarea. (3) referinte de aplicare Art. (la data 24-nov-2008 Art. d)netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii ca operatiunea de valorificare/recuperare finala a deseurilor a fost finalizata.000 lei importul. (2)Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. fara informarea autoritatilor care au emis aprobarea.

*) Modificarea alin. si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora. -****- PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaza: Ministrul mediului si dezvoltarii durabile.e)lipsa semnaturilor pe documentul original al anexei IB sau al anexei VII din Regulament pentru exportul/transferul transfrontalier al deseurilor. inclusiv conditii speciale privind acordul. secretar de stat . publicata în Monitorul Oficial al României. 180/2002. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderarii României la Uniunea Europeana a Regulamentului Consiliului nr. 10 Contraventiei prevazute la art. Gheorghe Eugen Nicolaescu Ministrul transporturilor. Attila Korodi Ministrul sanatatii publice. g)lipsa înregistrarilor în registrul al carui model este prevazut în anexa la prezenta hotarâre. (4) al art. f)lipsa copiilor de pe anexa IA. 638 din 25 iulie 2006. 1. punctul 7. Art. adoptat la 1 februarie 1993. nr. dupa caz. în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal în conditiile legii. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ludovic Orban p. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. din Hotarirea 1168/2013 ) Art. (6)Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere la instanta competenta. III din Hotarirea 1168/2013 ) (5)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. b)Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului finantelor publice nr. înspre si dinspre Comunitatea Europeana. (1)-(4) se fac de personalul împuternicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu potrivit competentelor acesteia. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. I. cu modificarile si completarile ulterioare.371/2. dupa caz. agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. 9. din care sa rezulte aprobarile autoritatilor implicate. 9 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în. (1)-(4). Gheorghe Albu. de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. alin. 20 din 12 ianuarie 2007. 1168/2013. implicit la data de 10 februarie 2014. dupa caz. (7)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (4) referinte de aplicare Art. Partea I. nr. (la data 11-ian-2014 Art.225/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în. 9 modificat de Art. 11 Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga: a)Hotarârea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 9 va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii Hotarârii nr. înspre si dinspre Comunitatea Europeana. (la data 11-ian-2014 Art. Partea I.

3 alin.013/2006 transferul1 1. Varujan Vosganian ANEXA: REGISTRU Informatii care însotesc transferurile de deseuri destinate operatiunilor de valorificare/recuperare mentionate la art.013/2006 1. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi . Data anexa VII la la Producatoru anexa VII la Regulamentu organizeaz Observatii crt. emiterii Regulamentu Regulamentu l deseurilor Regulamentu l (CE) nr. Denumirea Codul Cantitatea Destinatarul uzuala a deseului din Persoana [tone] din din anexa VII deseului din anexa VII la care Nr. (la data 11-ian-2014 Actul completat de Art. Nr. a l (CE) nr.013/2006 casuta 10 1 În cazul în care aceasta este alta decât producatorul. l (CE) nr.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deseuri în prezentul registru se înregistreaza documentele emise în anul si are pagini. punctul 8.013/2006 1. 1. doc. 1. I. (2) si (4) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. secretar de stat Ministrul economiei si finantelor. Departamentul pentru Afaceri Europene Adrian Ciocanea. din Hotarirea 1168/2013 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 522 din data de 2 august 2007 Forma sintetică la data 22-iun-2015. l (CE) nr.