You are on page 1of 5

1

ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description)


โรงพยาบาล................. อาเภอ............... จังหวัด...................
ข้อมูลทั่วไป
ชือ
่ ผูด ้ ารงตาแหน่ ง ตาแหน่ งเลขที่
วุฒก ิ ารศึกษาทีใ่ ช้ในการดารงตาแหน่ ง
วุฒก ิ ารศึกษาสูงสุด(ถ้ามี)
ชือ่ ตาแหน่ ง(ภา เจ้าพนักงานธุรการ ชือ ่ ตาแหน่ ง(ภาษา General
ษาไทย) อังกฤษ) Service
Officer
งาน งานบริหารทั่วไป ฝ่ าย/กลุม
่ งาน กลุม
่ งานบริหา
รทั่วไป
รายงานตรงต่อ หัวหน้ากลุม
่ งานบริห ระดับ ชานาญงาน
ารทั่วไป

วัตถุประสงค์ของตาแหน่ งงาน ( Job Purpose )

สรุปขอบเขตงานทีร่ บ ั ผิดชอบ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ฐ า น ะ หั ว ห น้ า ง า น
ซึ่ งไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ ผู้ส าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริญ ญา โดยต้อ งก ากับ แนะน า
ตรวจสอบการปฏิบ ต ั ิงานของผู้ร่วมปฏิบ ต ั ิงาน โดยใช้ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านงานธุรการ สารบรรณ รวบรวมข้อมูล
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ห นั ง สื อ
ตามระเบี ยบวิธีป ฏิบ ต ั ิเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็ นหลักฐานทางราชการ
ห รื อ บ ริ ก า ร ทั่ ว ไ ป ต า ม แ น ว ท า ง แ บ บ อ ย่ า ง ขั้ น ต อ น
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ชั ด เ จ น ภ า ย ใ ต้ ก า กั บ แ น ะ น า ต ร ว จ ส อ บ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ต้ อ ง ตั ด สิ น ใ จ ห รื อ แ ก้ ปั ญ ห า ที่ ค่ อ น ข้ า ง ย า ก
เพื่ อ น า เส น อ ผู้ บ ริ ห า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร
เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ก า ร ร่ ว ม บ ริ ก า ร
และปฏิบตั งิ านอืน ่ ตามทีไ่ ด้รบ ั มอบหมาย หรือ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบต ั งิ านระดับต้น ปฏิบต ั งิ านธุรการ สารบรรณ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ห นั ง สื อ
ตามระเบี ยบวิธีป ฏิบ ต ั ิเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็ นหลักฐานทางราชการ
ด าเนิ น ก าร เกี่ ย ว กั บ บ ริ ก าร ทั่ ว ไ ป ต าม แ น ว ท าง แ บ บ อ ย่ า ง ขั้ น ต อ น
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ชั ด เ จ น ภ า ย ใ ต้ ก า กั บ แ น ะ น า ต ร ว จ ส อ บ
และปฏิบตั งิ านอืน ่ ตามทีไ่ ด้รบ ั มอบหมาย
2

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )


ความ ภาระงานหลัก ภาระงานย่อย ผลลัพธ์
รับผิด (Key Activities)
ชอบ
หลัก
(Key
Res
pons
ibiliti
es)
๑.ด้า ๑.วางแผนการปฏิบตั งิ านใน ๑.ร่างหนังสือ -
นปฏิ ความรับผิดชอบเพื่อให้การ จัดทาหนังสือ ความพึงพอ
บัตก
ิ า ดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าห ติดต่อประสานงานกับหน่ ว ใจของผูร้ บ ั
ร มายทีก ่ าหนด ยงานภายใน บริการ
๒.ภายนอก -
๒ .ม อ บ ห ม า ย ง า น เกีย่ วกับงานบริการผูป ้ ่ วยแ อัตราข้อร้อง
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานธุรกา ละงาน อืน่ ๆ เรียน
ร ง า น ส า ร บ ร ร ณ ของหน่ วยบริการ -
งานบันทึกข้อมูลและงานบริ ๓.ให้คาปรึกษาแนะนา ความครบถ้
ก า ร ทั่ ว ไ ป ตอบปัญหาชี้แจงข้อมูลเกีย่ วน ถูกต้อง
เพื่อให้การดาเนิ นงานได้ผล วกับงานบริการผูป ้ ่ วยทีม ่ ีปั ทันเวลา
ตรงตามเป้ าหมายทีก ่ าหนดไ ญหา -ผูป ้ ่ วย
ว้ ๔.สรรหาบุคลากรให้เพียง ผูร้ บั บริการ
๓ .ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล พอสาหรับให้บริการผูป ้ ่ วย ได้รบ ั บริกา
สรุ ปความเห็ น และรายงาน ๕.รวบรวมข้อมูล รอย่างมีคณ ุ
การปฏิบตั งิ านเพือ ่ จัดทาราย รายงานข้อมูลผูป ้ ่ วย ภาพตามมา
งานและนาเสนอผู้บงั คับบัญ รายงานการประชุม ตรฐาน
ชาในหน่ วยงาน เพือ
่ เสนอผูบ
้ ริหารประกอ
3

๔ .จั ด เต รี ย ม ก ารป ระชุ ม บการตัดสินใจเพือ ่ นาไปสู่


บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม การบริการทีด ่ ต
ี อ
่ ผูป
้ ่ วยหรื
และจัดท ารายงานการประชุ อผูร้ บั บริการ
มเพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปด้ ๖.จัดทาหนังสือขอสนับสนุ
ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย นโลหิต
และมีหลักฐานในการประชุม ยาสาหรับผูป ้ ่ วยและส่งตัว
๕.จัดทาระเบียนเอกสาร ผูป
้ ่ วยเข้ารับการรักษา
หลักฐานเกีย่ วกับบุคลากร
เพือ
่ ความสะดวกรวดเร็วในก
ารค้นหาและนาไปใช้ประโย
ชน์

๒.ด้า ๑.ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ๑.ปฏิบตั งิ านธุรการตร -


นการ การปฏิบตั งิ านด้านบริหารทั่วไป วจสอบ ผูร้ บ ั บริก
ควบคุ ธุรการ การปฏิบตั งิ านด้านบริห ารได้รบ ั บ
มกากั ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ารทั่วไป ริการทีม ่ ี
บ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ๒.ปฏิบตั งิ านการเจ้าห คุณภาพ
ตรวจสอบได้ น้าทีข
่ องหน่ วยบริการ รวดเร็วทั
นวลา
๓.ด้า ๓.ประสานงานกับบุคลากรในห ๑.ประสานงานทางหนัง -
นการ น่ วยงาน/ธนาคาร/บริษท ั /เพือ
่ ขอ สือ/ทางโทรศัพท์ ผลสัมฤท
ประสา ความร่วมมือด้านบริหารทั่วไป ๒.ประสานตัวตนเองกร ์ องงาน
ธิข
นงาน ธุรการ ณีเร่งด่วนและต้องชี้แจ้ ส่งผลต่อ
ข้อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและมีก ง แนะนารายละเอียด ผูป ้ ่ วย
ารร้องขอหรือส่งเอกสารเพือ ่ การ ๓.นาเสนอผลการประส ผูร้ บ ั บริก
ปฏิบตั งิ าน านงานในเรือ ่ งนัน ้ ต่อผูเ้ าร
กีย่ วข้องหรือผูบ
้ งั คับบั ในด้านกา
ญชา รรับรูเ้ กิด
ความเข้า
ใจ
4

๔.ด้า ๑.ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงา ๑.จัดทาหนังสือส่งซ่อม -


นบริก นทีเ่ กีย่ วข้องเพือ ่ ให้การปฏิบตั งิ า รถพยาบาลฉุ กเฉิ นเข้า ความพึง
าร นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ตรวจเช็คหรือซ่อมแซม พอใจของ
วและมีประสิทธิภาพ และต่อทะเบียน ผูป ้ ่ วย
๒.บริการข้อมูล ๒.จัดทาหนังสือ ผูร้ บ ั บริก
ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรือ ่ ง ต่าง เพือ
่ ส่งตรวจชิน ้ เนื้อ าร
ๆ หรือ ผูใ้ ห้บริกา
ทีเ่ กีย่ วกับงานในความรับผิดชอ ส่วนประกอบอืน ่ ทางห้อ ร
บแก่ผบ ู้ งั คับบัญชา บุคคล งปฏิบตั ก ิ าร
หน่ วยงาน ผูร้ บ ั บริการ ของผูป ้ ่ วยและผูร้ บ ั บริก
เพือ ่ สนับสนุนงานต่าง ๆ าร เพือ ่ ส่งตรวจวินิจฉัย
ให้บรรลุภารกิจทีก ่ าหนดไว้ ๓.ร่วมออกปฏิบตั งิ านใ
๓.ร่วมออกหน่ วยแพทย์เคลือ ่ นที่ ห้บริการผูป ้ ่ วย
ออกเยีย่ มบ้าน ออกหน่ วย และประชาชน
พอ.สว. ร่วมกับหน่ วยแพทย์เคลื่
อนที่ หน่ วย พอ.สว.

ผูจ้ ดั ทา ผูเ้ ห็นชอบ

(ลงชือ ่ )....................................... (ลงชือ ่ )........................................


.................. ..................
(………………………………………..) (............................................)
วันที.่ .......................................... วันที.่ ..........................................
................ .........

ผูอ
้ นุมตั ิ

(ลงชือ ่ )...............................................
...........
(............................................)
วันที.่ ..................................................
.
5

ห ม า ย เ ห ตุ ใ บ แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ง า น ( Job
Description)ฉบับนี้เป็ นการบรรยายลักษณะงานตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ
ช า น า ญ ง า น
เมือ
่ นาไปใช้ให้ปรับเปลีย่ นภาระงานให้เหมาะสมกับระดับของผูป
้ ฏิบตั งิ านและ
ประเภท เช่น ข้า ราชการ พนัก งานราชการ พนัก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
ลูกจ้างชั่วคราว เป็ นต้น