You are on page 1of 2

Планирани активности со примена на компјутери (ИКТ) IV odd.

2017-18

Наставна тема Наставна Датум Час Содржина Цели


Единица
Unit 7 “You’ve got Вежби-слушање 05.02. 6 (од н.т.) Learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make- Да се напише кус
a happy face” со разбирање 2018 you-own/make-your-monster/ и сл линкови состав за чудовиште
“Tom’s Monster” Да истражуваат и
најдат слики
Lochness Monster
legend
Unit 8 “Is there Граматички вежби 13.02. 3 (од н.т.) http://www.myenglishpages.com/site_php_files/ Да се увежба грам.
any food?” со some и any - 2018 grammar-lesson-some-any.php бројни и небројни
сите видови на http://www.kids-pages.com/ folders/worksheets/ именки и прилозите за
реченица Food/page количина
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/gr Да направат табела на
бројни и небројни
ammar-practice/nouns-countable-and- именки, да нацртаат
uncountable
Unit 8 “Is there Песна и 28.02. 9 (од н.т.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/g Да напишат потсет-
any food?” пишување memo 2018 rammar-videos/how-many-sweets ник според модел
Unit 9: Everyone’s Вежби –Сегашно 19.03. 9 (од н.т.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/s Да ги научат правила-
having fun Трајно време 2018 ongs/over-the-mountains та за Сегашно трајно
(spelling rules) https://www.scribd.com/doc/14237635/Present- време ,да ја увежбаат
Continuous-Spelling-Rules примената во реченици
низ дјалози
Unit 10: We play Easter-како се 04.04. 18 (од н.т.) https://www.education.com/activity/fourth- Да усвојат нови
basketball every прославува 2018 grade/easter/ зборови во врска со
Saturday! Велигден и https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/w Велигден и да
изработка на ord-games/easter изработаат
честитка https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fl честитка
ashcards/easter-flashcards
Unit 11: I like Граматички 18.04. 4 (од н.т.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/g Да ги научат годи-
spring вежби со like и 2018 rammar-practice/ing шните времиња и да
глаголска именка https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/r изразуваат (не)/допа-
eading-practice/seasons ѓање
Unit 12: My rabbit Вежби (поставу- 30.04. 9 (од н.т.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/w Да се стекнат со
and other animals вање и 2018 riting-practice/animal-fact-file знаења за дивите
одговара-ње на http://www.hellokids.com/r_1747/free-online- животни, местото
да/не пра- games/kids-puzzles-games/animals-free-puzzles на живеење, особини,
шања)составу- http://riddles-for-kids.org/animal-riddles/ начин на исхрана и да
Unit 13: The вање гатанки https://study.com/academy/lesson/esl-wh- поставуваат пра-
Picnic! Вежби- 22.05. 6 (од н.т.) questions-games-exercises.html шања за други видови
поставува- 2018 https://www.speechandlanguagekids.com/quest (домашни животни
ња прашања и ions-resource-page/ или одредена фами-
од-говарање https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/w лија) и да даваат соо-
ord-games/wild-animals-1 дветни одговори
Unit 14: Magic Тематско 02.06. 9 (од н.т.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/w Да ги научат значе-
Moments! повторување и 2018 orksheets/holidays њата на употребата
утврдување https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/g на Сегашно време и
rammar-practice/present-continuous-future- вокабуларот за акти-
arrangements вности преку лето