You are on page 1of 11

X¯óÁø£yês¡+ 25

4 A{W-Mæü-Ëa-Ææÿ-ÌŒý ÈòÜ-ÆŠÿa-)° 1947ÌZ Ýë¦í³…^éÆæÿ$. D


»qe], 2019
Ôé™èþ… í³.-í³.-G… (Ñ$-Í-Äæý$-¯ŒþÌZ JMæü ¿êVæü…) §ésìý™óþ
çÜ…çܦ B«§æþÓ-ÆæÿÅ…ÌZ §óþÔèý-ÐéÅ-ç³¢…V> 46 Móü…{§éÌZÏ ç³Ç- ÑÆóÿ-^èþ-¯éË$ MæüË$-Væü$-™éÆÿ$$. _¯èþ² í³ËÏ-ËMæü$ çÜÄæý$-¯ø-
ÔZ-«§æþ¯èþ Móü…{§é-˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. íܯŒþ (º*Ï-gê…yìþ-‹Ü) HÆæÿµyìþ {´ë×ê-´ëÄæý$… çÜ…¿æý-Ñ-
& Òsìý™ø ´ër$ 29 ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ ÑÔèýÓ-Ñ-§éÅ-Ë-Äæý*-˯èþ$ çÜ$¢…¨. Ðèþ*¯èþÐèþ ÔèýÈ-Ææÿ…ÌZ ¯ðþO{sôý-sŒýË$ ÑÑ«§æþ ^èþÆæÿÅË$
¯ðþË-Mö-ÌêµÆæÿ$. 1968 ¯èþ$…_ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ´÷…¨ ¯ðþO{r-Ýù-G-Ððþ$O-¯Œþ-Ë$V> Ðèþ*Ææÿ$-™éÆÿ$$. Òsìý M>Ææÿ-
Ñç³Ï-Ðé™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ©°° çßýÇ™èþ ×ý…V> ´÷rtÌZ Móü¯èþÞÆŠÿ Ðèþ^óþa AÐèþ-M>-Ôé-Ë$-¯é²Æÿ$$.
Ñç³ÏÐèþ… A…sêE. 5. Ððþ$$MæüPË$ Ðésìý ÐóþÆæÿÏ »Ÿyìþò³Ë §éÓÆ> ¯óþËÌZ ¯ðþO{sZ-f-
& çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ BàÆæÿ ¯Œþ¯èþ$ íܦÈ-Mæü-Ç…_, ¯óþ˯èþ$ ÝëÆæÿ-Ðèþ…™èþ… ^óþÝë¢Æÿ$$. ÆæÿÝë-
«§é¯éÅË$ ™èþMæü$P-ÐèþV> ç³…yæþr… ÐèþËÏ BàÆæÿ MöÆæÿ-™èþ¯èþ$ Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$ A«¨-Mæü…V> Ðéyær… ÐèþËÏ ¯óþËÌZ
BàÆæÿ -Ðèþ-¯èþ-Ææÿ$-Ë$ §éÓÆ>¯óþ ÝëVæü$-^óþ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt ç³…r ¨Væü$-º-
yæþ$Ë$ ^éÌê ™èþMæü$P-ÐèþV> E…sêÆÿ$$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ
¡Ææÿa-yé-°Mìü BàÆæÿ «§é¯éÅ-˯èþ$ ѧóþ-ÔéË ¯èþ$…yìþ ¨Væü$- ¯ðþO{sZ-f¯Œþ íܦÈ-Mæü-Ææÿ×ý ÔèýMìü¢ ™èþWY-´ù-™èþ$…¨.
& {ç³fËMæü$ V>, ±Ææÿ$ ™èþÆ>Ó™èþ A† Ðèþ$$QÅ-Ððþ$O-¯èþ¨ Bà Ðèþ$† ^óþçÜ$-Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. 6. GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$ A«¨-Mæü…V> Ðéyæþr… ÐèþËÏ Ñ$W-ͯèþ AÐèþ-Ôóý-
Ææÿ…. BàÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^éÌê ÆøkË$ {º™èþ$-Mæü-Ìôý…. ç³…r ¨Væü$-º-yæþ$Ë$ AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ §óþÔé-Ë™ø & G¯ø²-ÝëÆæÿ$Ï MæüÆæÿ$-Ðèþ#& M>r-M>Ë$ HÆæÿµyìþ §æþ$ÇÂ-„æü…™ø ÚëË$ ÐèþÆæÿÛ… §éÓÆ> Mör$t-Mæü$-Ðèþ_a fÌê-Ôèý-Äæý*ÌZÏ
M>ºsìýt {ç³f-ËMæü$ Ðèþ$$QÅ…V> M>Ðèþ-ÍÞ…¨ Æðÿ…yæþ$-ç³N- ´ùÍõÜ¢, ^éÌê ™èþMæü$P-ÐèþV> E¯é²Æÿ$$. G…™ø Ðèþ$…¨ BMæüÍ ^éÐèþ#-ËMæü$ Væü$Ç AÄôý$Å-ÐéÆæÿ$. ^óþÆæÿ$-™éÆÿ$$. çœÍ-™èþ…V> B±sìýÌZ BÌôýY, ±sìý Ððþ$$MæüPË$
rÌê †¯èþ-yé-°Mìü BàÆæÿ…. Bà-Ææÿ…Ìôý-Mæü$…yé ÔèýMìü¢ & D Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ Ýë…{ç³-§éÄæý$ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ 糧æþ®- çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ GMæü$PÐèþ ¨Væü$-º-yìþ° Ñç³-È-™èþ…V> ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. ©°° Äæý$*{sìý-íœ-Móü-çÙ¯Œþ
Ìôý§æþ$, ÔèýMìü¢ ÌôýMæü$…yé Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ë$ ÌôýÐèþ#. M>ºsìýt ™èþ$-˯èþ$ Ðèþ*¯èþ$-Mö°, B«§æþ$-°Mæü Ýë…Móü-†Mæü ç³Ç-gêq- C^óþa Ðèþ…Væü-yéË$, ÆæÿÝë-Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$, ò³íÜt-òÜO-yŠþË$, A…sêÆæÿ$. ±Ææÿ$ MæüË$-íÙ-™èþ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…¨.
{糆 ÐèþÅMìü¢Mìü M>Ðé-Ë-íÜ-¯èþ…™èþ ´ûíÙtMæü BàÆæÿ… A…§æþ$- ¯èþ…™ø ÝëVæü$ ^óþÄæý$r… ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ E™èþµ- Ýë…Móü-†Mæü ç³Ç-gêq¯èþ… Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþyæþ… ÐèþËÏ ç³…r ¨Væü$- 7. {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ çÜ*_…_¯èþ {ç³Ðèþ*-×êË {ç³M>
»ê-r$ÌZ E…^èþyæþ… {糿æý$™èþÓ… Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ ™èþ$¢Ë ¨Væü$-º-yæþ$Ë$ Væü×-±-Äæý$…V> ò³Ç-V>Æÿ$$. º-yæþ$Ë$ A«¨Mæü… M>Ðèþ-yé-°Mìü §øçßý§æþ… ^óþíÜ…¨. Ææÿ… ±sìý-ÌZ 45 Ñ$.{V>./ÎrÆŠÿ ÆæÿÝë-Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#Ë
MæüÆæÿ¢üÅÐèþ…. {ç³ç³…^èþ BàÆæÿ çÜÐèþ$-çÜÅMæü$ §éÇ-¡-íܯèþ M>Ææÿ-×êË$: AÌêVóü ´ëË$, Væü$yæþ$Ï, Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$, ¯èþ*¯ðþ W… AÐèþ-Ôóý-ÚëË$ E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. M>° Æ>f-Ýë¦-¯Œþ-ÌZ° ±sìý
& Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ G…™ø AÀ-Ðèþ–¨® 1. f¯é¿ê ÑÝù¹-r-¯èþ… çœÍ-™èþ…V> ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ E™èþµ-™èþ$¢- fË$ A«¨-Mæü…V> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅ-Ððþ$O…¨. Ôé…í³-ÌŒý¯èþ$ ç³È-„ìü…^èþV> 800 Ñ$.{V>./ÎrÆŠÿ E…¨.
^ðþ…¨…¨. 40 HâæýÏ {Mìü™èþ… BàÆæÿ «§é¯éÅ-˯èþ$ ѧóþ- ˯èþ$ Ðèþ–¨® ^óþÄæý$-yé-°Mìü ¿æý*Ðèþ-¯èþ-Ææÿ$-˯èþ$ Ñç³-È-™èþ…V> & AÀ-Ðèþ–¨® ç³Ça¯èþ Ðóþ$Ë$-gê† Ðèþ…Væü-yé-˯èþ$ Eç³-Äñý*- ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë {糿êÐèþ…
ÔéË ¯èþ$…yìþ ¨Væü$-Ðèþ$† ^óþçÜ$-Mø-ÐéÍÞ Ðèþ^óþa…¨. Ñ°-Äñý*-W…^èþ-r… ÐèþËÏ ¯óþËÝëÆæÿ… ™èþWY ç³…r ¨Væü$-º- W…^èþyæþ… ÐèþËÏ BË$-Væüyæþz, EÍÏ-Væüyæþz, Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$ `yæþ-ç³#-Ææÿ$-Væü$Ë °Ðé-Ææÿ-×ýMæü$ Ðéyóþ ò³íÜt-òÜO-yŠþÞË {糿êÐèþ…
çßýÇ™èþÑç³ÏÐèþ… çœÍ-™èþ…V> Ðèþ$¯èþ… çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® yæþ$Ë$ ™èþWY-´ù-™èþ$-¯é²Æÿ$$. ™èþ¨-™èþ-Æ>-˯èþ$ Hyé-§æþ…sê ç³…yìþ…^èþ$-Mø-Væü-Ë$-Væü$- ÐèþËÏ çÜÐèþ$çÜ¢ Ðèþ*¯èþ-Ðé-ãMìü, ç³Ôèý$ 糄>üÅ-§æþ$-ËMæü$ à°
Ý뫨…^é…. 2. Ðèþ¯èþ ѯéÔèý… ÐèþËÏ ¸ùÏÆ> (çÜ*Mæü‡ Ðèþ–„æü-gê† ç³^èþa-§æþ-
¯èþ…) ™èþWY ¯óþ˯èþ$ ÝëÆæÿ-Ðèþ…™èþ… ^óþõÜ çßý*ÅÐèþ$‹Ü (õÜ… ™èþ$¯é²…. 1968 ÐèþÆæÿMæü$ BàÆæÿ «§é¯éÅË MøçÜ… ѧóþ- MæüË-Væü-yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, ç³…r-ËMæü$, ¯óþËMæü$ à° MæüÍ-W-
& ѧóþ-Ôé-ËMæü$ BàÆæÿ «§é¯éÅ-˯èþ$ GVæü$-Ðèþ$†^óþõÜ Ôé-Ëò³O ^èþ*íܯèþ Ðèþ$¯èþ… ¯óþyæþ$ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. ¯óþË ÝëÆæÿ… ¯éÔèý¯èþ… ^óþçÜ$¢-¯é²Æÿ$$. Ðèþ$¯èþ-§óþ-
Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯é²…. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$…, BàÆæÿ E™èþµ†¢, {©Äæý$ ´ùçÙMæü 糧é-Ææÿ¦…) ÌôýMæü-´ù-Ðèþyæþ… ÐèþËÏ, ¯óþË EÚù~-
{Væü™èþ ò³ÇW, QÈ‹œ ç³…rÌZ Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ*yìþ-´ùÄôý$ Ý뫨…^é…. Ôèý…ÌZ ç³…yìþ…^óþ ç³…yæþ$Ï, Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë Ôé…í³-âæýϯèþ$
Bà-Æ>°² °Ë$Ðèþ ^óþÄæý$yæþ… BàÆæÿ çÜ…º…¬«§æþ Ððþ$O¯èþ A…™óþ-M>§æþ$ Ñ$W-ͯèþ BàÆæÿ «§é¯éÅ-˯èþ$ ѧóþ-Ôé-ËMæü$ & {ç³Äñý*-Væü-Ôé-ËÌZ ÑÔóýÏ-çÙ×ý ^óþíÜ-¯èþ-糚yæþ$ {ç³ç³…^èþ
Ðèþ$$QÅ çÜÐèþ$-çÜÅË$. AÐè þ - M >Ôè ý … HÆæ ÿ µ - y æ þ $ - ™ è þ $ …¨. ç ß ý * ÅÐè þ $ ‹ Ü ±sì ý °
{Væüíßý…_ ¯óþËÌZ ™óþÐèþ$¯èþ$ °Ë$Ðèþ ^óþçÜ$¢…¨. M>ºsìýt GVæü$-Ðèþ$† ^óþíÜ Ñ§óþÖ Ðèþ*ÆæÿMæü {§æþÐéÅ°² çÜ…´ë-¨…^óþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ çÜ*_…_¯èþ {ç³Ðèþ*-×êË Mæü…sôý A«¨Mæü
& BàÆæÿ E™èþµ-†¢Mìü M>Ðèþ-Ë-íÜ…¨ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…, íܦ†Mìü Ðèþ$¯èþ-§óþÔèý… G¨-W…¨. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ Ððþ*™é-§æþ$ÌZÏ ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë AÐèþ-Ôóý-Úë-Ë$-¯èþ²r$Ï
ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý*-°Mìü M>Ðé-Ë-íÜ-¯èþ¨ ±Ææÿ$, ¯óþË Ö™ø-çÙ~-íܦ†. ¯óþËÌZ ™óþÐèþ$ ÌôýMæü-´ù-Ðèþyæþ… ÐèþËÏ Ððþ$$MæüPË G§æþ$-Væü$-§æþË
BÕ…_-¯èþ…™èþV> Ìôý§æþ$. Ý뫨…_¯èþ D {ç³Væü† çœÌêË$ çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ…ÌZ Mæü¯èþ$-Vö-¯é²Ææÿ$.
D Ðèþ$*yæþ$ A¯èþ$-Mæü*-Í…_ Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ë$ ™øyðþO™óþ ËÀ…_-¯èþÐóþ. 1. ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë AÐèþ-Ôóý-ÚëË$ ¯óþË-ò³O¯èþ, ç³…r-Ë-ò³O¯èþ,
BàÆæÿ… çÜÐèþ$–-¨®V> ËÀ-çÜ$¢…¨. 3. Ayæþ-Ðèþ#Ë$ ¯èþÕ…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ðóþ$çœ*-˯èþ$ BMæü-ÇÛ…^óþ
& A…§æþ$-^óþ-™èþ¯óþ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþ-Ææÿ$- ^ðþr$Ï ÌôýMæü-´ù-Ðèþyæþ… ÐèþËÏ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ-ÐèþMæü A¯é-Ðèþ–íÙt ¯èþÒ¯èþ Ýë…Móü-†Mæü ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ 糧æþ®-™èþ$-Ë$&Ðésìý {糿êÐèþ… ç³…yæþ$Ï, Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$, «§é¯éÅË$ Òr-°²…sìýÌZ
Ñ$W-Í E…sêÆÿ$$.
ËMæü$ Mæü*yé GMæü$PÐèþ {´ë«§é-¯èþÅ™èþ E…¨. {ç³ç³…^è…ÌZ 2. ç³…yæþ$Ï, Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$, Vø«§æþ$-Ðèþ$Ë$, »êÇÏ, ç³ç³š-«§é-
50 Ôé™èþ… f¯é¿ê MóüÐèþË… ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý$…ò³O¯óþ B«§é-Ææÿ-
GENERAL AWARENESS
¯éÅË$, Ððþ$$MæüP-gŸ-¯èþ²Ë$, Òr-°²…sìý-ÌZ¯èþ* GMæü$PÐèþ
ç³yìþ iÑ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. DÆæÿ…Væü…ÌZ Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#° °™éÅ-Ðèþ-
çÜ-Æ>-ÌñýO¯èþ BàÆæÿ«§é¯éÅË$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Ððþ*™é-§æþ$ÌZ ½òßý-^Œþ-ïÜ, yîþyîþsîý, BÆ>Y¯ø MøÏÆðÿO-yŠþË AÐèþ-
ÒsìýÌZ ÐèþÇ, Vø«§æþ$Ðèþ$, gŸ¯èþ², Ððþ$$MæüP-gŸ¯èþ², ç³ç³š Ôóý-Úë-Ë$-¯é²Æÿ$$. ÒsìýÌZ ´ëÍ-MøÏÆø »ñýOíœ-¯ðþOÌŒýÞ (ï³-ïÜ-½)
«§é¯éÅË$ Ðèþ$$QÅ-Ððþ$O-¯èþÑ. ^éÌê {ç³Ðèþ*-§æþ-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O-¯èþÑ. ¯óþËÌZ Ðésìý BÄæý$$-
& {ç³f-ËMæü$ Bà-Æ>°² A…¨…^èþ-yæþ…™ø ´ër$ ÐèþÅÐèþ- HÆæÿµ-yæþ$-™èþ$…¨. JMæü-Ðóþâæý ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Ç-íܯé ÐèþÆæÿ-§æþË$ ÆæÿÝë-Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#Ë Ðéyæþ-Mæü… Æ>®Äæý$… 25 Hâæý$Ï. CÑ ¯óþË ¯èþ$…yìþ Ððþ$$MæüPË$,
ÝëÄæý$ B«§é-Ç™èþ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$-ËMæü$ M>Ðèþ-Ë-íܯèþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$- HÆæÿµyìþ ¯óþË-Mø-™èþMæü$ Væü$ÆðÿO ¯óþË-ÌZ° ÝëÆæÿ-Ðèþ$…™é Mör$t- & 1969 §æþÔèýMæü… çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ {糿êÐèþ… ÐèþËÏ ÆæÿÝë- Ððþ$$MæüPË ¯èþ$…yìþ ç³Ôèý$-Ðèþ#-ËMæü$, ç³Ôèý$-Ðèþ#Ë ¯èþ$…yìþ
Mæü$-˯èþ$ A…¨-çÜ$¢…¨. ^èþMæüPÆæÿ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$, M>r¯Œþ, Mö° ´ùÆÿ$$ ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$-Ë$V> Ðèþ*Ç-´ù-™é-Æÿ$$. Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$, ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ ÔèýÈ-Æ>ÌZÏ ^óþÆæÿ-™éÆÿ$$. Ððþ*™é-§æþ$Mæü$ Ñ$…_
sñýMŠüÞ-sñýOÌŒý ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$, õ³ç³ÆŠÿ Ñ$Ë$ÏË$ ™èþ¨-™èþÆæÿ A…™óþ-M>-Mæü$…yé ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý° ï³Ë$a-Mæü$¯óþ Ayæþ-Ðèþ#Ë$ ÑÇ-ÑV> Ðéryæþ… {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O…¨. ï³ïÜ-½Ë$ E¯èþ² Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$, ç³…yæþ$Ï Bà-Ææÿ…ÌZ
ÐésìýMìü Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$-Mæü$¯èþ$ çÜÆæÿ-çœÆ> ^óþçÜ$¢…¨. ™èþVæüYyæþ… ÐèþËÏ ¿æý*Væü-ÆæÿÂ-f-ÌêË$ ™èþWY-´ùÆÿ$$, Gyé-È-Mæü-Ææÿ- & ¯óþ˯èþ$ ÝëÆæÿ-Ðèþ…™èþ… ^óþÄæý$-yé-°Mìü ÆæÿÝë-Äæý$-°Mæü GÆæÿ$- Ñ°-Äñý*-W…_-¯èþ-糚yæþ$ ^èþÆæÿÃ… ¯èþËÏ-º-yæþ$-™èþ$…¨. Mæü…sìý
& Ýë…Móü-†Mæü ç³Ç-gêq-¯èþ…™ø ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ 糧é-Æ>¦-˯èþ$ ×ýMæü$ §éÇ-¡-çÜ$¢…¨. M>ºsìýt f¯é¿ê ò³Ææÿ$-Væü$-§æþË Ðèþ#Ë$, ç³…r ¨Væü$-ºyìþ M>´ë-yæþ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü ç³#Ææÿ$Væü$ ^èþ*ç³# ™èþVæü$Y-™èþ$…¨. ÔèýÈ-Ææÿ…ò³O Mæü$Ææÿ$-ç³#Ë$ ÌôýÝë¢Æÿ$$.
Eç³-Äñý*-W…_, ѧæþ$Å-^èþe-Mìü¢° ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. AÆæÿ×ýŠѯé-Ôèý-¯é-°Mìü §éÇ-¡-Äæý$-Væü*-yæþ§æþ$. Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ñ°-Äñý*-W…^èþyæþ… fÇ-W…¨. GÆæÿ$-Ðèþ#-˯èþ$ ±sìý °Ë$Ðèþ, ËÐèþ-×îý-Mæü-Ææÿ×ý
& ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ 糧é-Æ>¦Ë GVæü$-Ðèþ$-™èþ$ËÐèþËÏ BàÆæÿ, ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ çÜ…çܦ (G-‹œ-H-K-) Eç³-Äñý*-W…^èþyæþ… ÐèþËÏ ¯óþË-ÌZ° ´ùçÙ-M>-Ë-°²…sìý° & ±Ææÿ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… °Ë$Ðèþ E…yæþr… ÐèþËÏ A…§æþ$-ÌZ-°
ѧóþÖ Ðèþ*ÆæÿMæü {§æþÐèþÅ… ËÀ-Ýù¢…¨. D Ææÿ…V>°² B§æþ$- 1. BàÆæÿ çÜÐèþ$-çÜÅMæü$ Ðèþ$*Ë-M>-Ææÿ×ý… f¯é¿ê ÑÝù¹- õÜMæü-Ç…_, Ððþ$$MæüP-ËMæü$ A…¨-Ýë¢Æÿ$$. ËÐèþ-×êË$ ¯óþËÌZ Ðóþ$r-ÐóþíÜ ËÐèþ-×îý-Mæü-Ææÿ×ý ^ðþ…¨ B
Mø-Ðèþ-yé-°Mìü G¯ø² ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$˯èþ$ Ýë¦í³…^éÆæÿ$. r¯èþ…. M>ºsìýt f¯é¿ê ò³Ææÿ$-Væü$-§æþ-˯èþ$ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ & ¯óþË-ÌZ° çÜ*Mæü‡-i-Ðèþ#Ë$ Ðèþ$sìýtÌZ çßý*ÅÐèþ$‹Ü (i-Ðèþ-ç³- ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý*-°Mìü ç³°MìüÆ>° ÐèþÅÆæÿ¦ ¿æý*Ðèþ$$-
& GÆæÿ$-Ðèþ#Ë ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$, {MìüÑ$ çÜ…à-ÆæÿMæ Ðèþ$…§æþ$Ë °Äæý$…{†…^éÍ. §é-Ææÿ¦…)¯èþ$ Ðèþ–¨® ^óþÝë¢Æÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ðèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ Ë$V> Ðèþ*Ç-´ù-™éÆÿ$$. M>Ë$-ÐèþË §éÓÆ> ÝëVæü$-±-sìý°
ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$, Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$¨ª Móü…{§éË$, ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ 2. E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ §éÆæÿ$-ËMæü$ íܦÆæÿ-Ððþ$O¯èþ Wr$t- çßý*ÅÐèþ$‹Ü Ððþ$$MæüP G§æþ-Væü-yé-°Mìü M>Ðèþ-Ë-íܯèþ ´ùçÙ-M>- A…¨… ^èþyæþ… Ðèþ˯èþ MæüÍVóü {ç³Äñý*-f-¯éË Mæü…sôý
Ýë…Móü-†Mæü ç³Ç-Mæü-Æ>Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$-ËMæü$ »êr$ «§æþÆæÿ-˯èþ$, B§óþ 糧æþ®-†ÌZ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$-°Mìü ˯èþ$ A…¨-çÜ$¢…¨. M>° ÆæÿÝë-Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#-Ë$ ¯óþÆæÿ-Ýë- ¯èþçÙtÐóþ$ GMæü$P-ÐèþV> E…r$…¨.
{´ù™éÞçßý… Mæü͵…^éÆæÿ$. D ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë ÐèþËÏ Ë„æü- íܦÆæÿ-Ððþ$O¯èþ Æóÿr$¯èþ$ °Ææÿ~-Æÿ$$…^éÍ. Æ>°² ò³…^èþ-Væü-Ë$-Væü$-™éÆÿ$$. & M>Ë$Ðèþ §éÓÆ> ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ B ¿æý*Ðèþ$$Ë$
Ìê¨ {ç³f-ËMæü$ iÐèþ-¯ø-´ë«¨ ËÀ…_…¨. M>ºsìýt ÐèþÅÐèþ- 3. Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü ÐèþçÜ-™èþ$-˯èþ$ ÑçÜ¢-−–-™èþ…V> Mæü͵…^éÍ. & M>° Ððþ$O{Mø-º$Ë$ Ðèþ–¨® ^óþõÜ çßý*ÅÐèþ$-‹Ü¯èþ$ ò³…^èþ-
ÌôýÐèþ#. M>ºsìýt ¯óþËÌZ çßý*ÅÐèþ$‹Ü ™èþVæü$Y-™èþ$…¨. ËÐèþ-×îý-Mæü-Ææÿ×ý… ^ðþ…§æþ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ
ÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… §óþÔèý BǦ-M>À-Ðèþ–-¨®Mìü Ððþ¯ðþ²-Ðèþ$$Mæü A° 4. ÆðÿO™èþ$-ËMæü$ M>Ðèþ-Ë-íÜ-¯èþ, GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$, ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$… §óþÔèý…ÌZ 10 Ë„æüË òßýM>tÆæÿÏ ò³OV> ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$
^ðþç³µ-Ðèþ^èþ$a. §æþ$Ë$, òßýO{¼yŠþ Ñ™èþ¢-¯éË$, çÜÆæÿ-çÜ-Ððþ$O¯èþ «§æþÆæÿ-ËMæü$ Gr$- çßý*ÅÐèþ$‹Ü Ìôý° ¯óþËË$ ´ùçÙMæü ÑË$-Ðèþ-˯èþ$ MøÌZµ-
™éÆÿ$$. ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ËÐèþ-×îý-Mæü-Ææÿ×ý ^ðþ…§éÆÿ$$.
{ç³ç³…^èþ BàÆæÿ çÜÐèþ$-çÜÅ: Ðè þ … sì ý Mæ ü Î ¢ Ì ô ý M æ ü $ …yé Ðó þ $ Ë$ gê†Ñ ËÀ…^ó þ Ì ê ^è þ Æ æ ÿ Å Ë$ & {ç³™óþÅ-Mìü…_ ç³…g껌ý, çßýÆ>ůé, Æ>f-Ý릯Œþ, E™èþ¢-Ææÿ-{ç³-
¡ç Ü $- M ø- Ð éÍ. & ÐèþÆæÿ§æþ ™éMìü-yìþMìü, ºË-Ððþ$O¯èþ V>Ë$Ë ™éMìü-yìþMìü ¯óþËMø™èþ-
& {ç³ç³…^èþ g¯é¿ê 2011 AMøt-ºÆŠÿ 31 ¯ésìýMìü 700 Mæü$ Væü$Ç-M>-Mæü$…yé çßý*ÅÐèþ$‹Ü M>´ë-yæþ$-™èþ$…¨. D §óþÔŒý Æ>Úë‰ÌZÏ D çÜÐèþ$çÜÅ GMæü$P-ÐèþV> E…¨. ^èþ…ºÌŒý
Mør$Ï §ésìý…¨. AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$-™èþ$¯èþ², AÀ-Ðèþ–¨® 5. ç Ü ¯è þ ² - M >Ææ ÿ $ Æð ÿ O ™ è þ $ - Ë Mæ ü $ Ðè þ Å Ðè þ - Ý ëÄæ ý $ ç ³ °- Ð è þ $ $r$Ï Mö¯è þ - y é- {´ëgñýMæü$tÐèþËÏ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý, Æ>f-Ý릯Œþ, MøíÜ, Væü…yæþMŠü
°Mì ü Ìô ý § é GÆæ ÿ $ - Ð è þ # - Ë ¯è þ $ , Ñ™è þ ¢ - ¯ é- Ë ¯è þ $ Ðè þ $ ÇÄæ ý $ $ ç ³ #Ææ ÿ $ - Ñ«§æþ…V> Ððþ$$MæüPË G§æþ$-Væü$-§æþ-ËÌZ ¯óþË Ææÿ„æü-×ýMæü$
^ðþ…§æþ° §óþÔéÌZÏ f¯é¿ê ò³Ææÿ$-Væü$-§æþË Ñç³-È-™èþ…V> ™øyæþµyóþ çßý*ÅÐèþ$-‹Ü¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÑçÜÃ-Ç…_, ÆæÿÝë-Äæý$- {´ëgñý-Mæü$tË ÐèþËÏ ½àÆŠÿ, ™èþ$…Væü-¿æý{§é {´ëgñýMæü$t ÐèþËÏ
ò³Ææÿ-Væüyæþ… ç³Ë$ çÜÐèþ$-çÜÅ-˯èþ$ çÜ–íÙt-çÜ$¢…¨. Væ ü $ - Ð è þ $ …§æ þ $ - Ë ¯è þ $ Mö¯è þ - y é- ° Mì ü Ææ ÿ $ ×ý Ý ëÄæ ý * °² A…¨…^éÍ.
°Mæü GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$ Ðéryæþ… Ñ^é-Ææÿ-MæüÆæÿ…. MæüÆ>~-rMæü, ¯éV>-Ææÿ$j-¯èþ-Ýë-Væü-ÆŠÿ-ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ
& f¯é¿ê ÑÝù¹-r¯èþ… çœÍ-™èþ…V> {ç³Mæü–† Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ë$ 6. §ó þ Ô è ý … ÌZ ç ³ Ë$ Ðè þ Å Ðè þ - Ý ëÄæ ý $ Mó ü … {§é- Ë $- ¯ é²Æÿ $ $. ÐéÇ
ç ³ Ç- Ô Z- « § æ þ ¯ è þ ç œ Í- ™ é- Ë ¯è þ $ , Ýë…Mó ü - † Mæ ü ç ³ Ç- g êq - ¯ è þ … ™ø 1. G¯Œþ-í³Mðü GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$ Ðéyìþ¯èþ ç³…rË$ Vø«§æþ$Ðèþ$, Ððþ$$MæüP- ¯óþËË$ ±sìý° GMæü$PÐèþ Ðéyæþr… ÐèþËÏ E糚-¯óþ-Ë-Ë$V>
Ñ$†-Ò$Ç Eç³-Äñý*-W…^èþyæþ…ÐèþËÏ ç³Æ>Å-Ðèþ-Ææÿ×ý… çÜ…„ø- gŸ¯èþ², ç³ç³š ¨¯èþ$-çÜ$Ë$ ™èþ¨-™èþÆæÿ ÐésìýÌZ 25&30 Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$.
¿ê-°Mìü Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$…¨. f¯é¿ê ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² MöË© ÝëVæ ü $ ^ó þ õ Ü ç ³ §æ þ ® - ™ è þ $ - Ë ¯è þ $ Ðè þ Å Ðè þ - Ý ëÄæ ý $ §éÆæ ÿ $ - Ë Mæ ü $ ™ð þ Í -
Äæý$-º-Ææ-^éÍ. Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ {´ùsîý-¯ŒþË$ ™èþVæü$Y-™èþ$-¯é²Æÿ$$. & Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ §é§éç³# 20 MørÏ Ðèþ$…¨ {ç³f-ËMæü$
f¯é-¿êMæü$ çÜÇ-´ùÄôý$ ¿æý*Ñ$ Ðèþ*{™èþ… ò³Ææÿ-Væüyæþ… Ìôý§æþ$. 2. ¯óþËÌZ ´÷sê-íÙÄæý$… GÆæÿ$Ðèþ# (G-¯Œþ-í³-MðüÌZ Mðü A…sôý ™éVæü-yé-°Mìü çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ$…_-±sìý ÝûMæüÆæÿÅ… Ìôý§æþ$. M>ºsìýt
& E¯èþ² §é°-ÌZ¯óþ BàÆæÿ E™èþµ†¢ fÆæÿ-Væüyæþ… ÐèþËÏ, 7. ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý$…ÌZ ç³…r-˯èþ$ ç³…yìþ…^èþ-yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé {ç³f-Ë…§æþ-ÇMìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ-™èþ-™ø-´ër$ Ææÿ„ìü™èþ Ðèþ$…_-
BàÆæÿ… MöÆæÿ™èþ HÆæÿµyìþ §æþ$Ç„æü ç³Ç-íܦ† ¯ðþË-Mö… ´ëyìþ ç³Ç-{ÔèýÐèþ$, ´û{Ît, Ðèþ$™èþÞüÅ ç³Ç-{ÔèÐèþ$ ™èþ¨-™èþÆæÿ ´÷sê-íÙ-Äæý$…) Ðéyæþr…ÐèþËÏ Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$, ç³…
yæþÌZÏ Ñr-Ñ$-¯Œþ&íÜ, MðüÆø-sìý¯èþ$Ï (Ñ-r-Ñ$-¯Œþ&G) ÑË$- ±sìý ÝûMæü-Æ>Å°² Mæü͵…^èþ-Ðèþ-ËíÜ E…¨. A糚yóþ {ç³f-
r$…¨. AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ §óþÔéÌZÏ B«§æþ$-°Mæü Ýë…Móü- Ðésìý° {´ù™èþÞ-íßý…^éÍ. Ë…§æþ-ÇMîü BÆøVæüÅ ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…_-¯èþ-rÏ-Ðèþ#-™èþ$…¨.
†Mæü ç³Ç-gêq¯èþ…, òßýO{¼yŠþ Ñ™èþ¢-¯éË$, GÆæÿ$-Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$ 8. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ ÝëVæü$ ¿æý*Ðèþ$$-˯èþ$ Ýë…Móü-†Mæü ç³Ç-gêq- ÐèþË$ ™èþWY-´ù-™èþ$-¯é²Æÿ$$.
Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÆøV>ÌZÏ çÜV>-°-Mæü…sôý
çÜ…à-ÆæÿMæü Ðèþ$…§æþ$Ë$, ±sìý Äæý*f-Ðèþ*¯èþÅ… ´ësìý…_, ¯èþ…™ø ÒÌñýO-¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþ ÝëVæü$-ºyìþ ^óþÄæý$-yé-°Mìü Eç³- 3. ÆæÿÝë-Äæý$¯èþ GÆæÿ$-Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… ÐèþËÏ Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$ GMæü$PÐèþ ÆøV>Ë$ MæüË$-íÙ™èþ ±sìý ÐèþËÏ çÜ…¿æý-Ñ-çÜ$¢-
¼…§æþ$-õܧæþÅ… ™èþ¨-™èþÆæÿ 糧æþ®-™èþ$-˯èþ$ AÐèþ-Ë…À…^èþ$r Äñý*-W…^èþ$-Mø-ÐéÍ. ©° çœÍ-™èþ…V> ¯óþË-ÌZ E™èþµ†¢ ç³…yæþ$Ï ^éÌê ò³§æþªV> G§æþ$-Væü$-™éÆÿ$$. A§óþ Ñ«§æþ…V>
A† GMæü$P-ÐèþV> `yæþ ç³#Ææÿ$-Væü$Ë »êǯèþ ç³yæþ-™éÆÿ$$. ¯é²Æÿ$$. M>ºsìýt {ç³f-Ë…§æþ-ÇMîü Ææÿ„ìü™èþ Ðèþ$…_-±Ææÿ$,
Ðèþ˯èþ B §óþÔéÌZÏ ç³…r ¨Væü$-º-yæþ$Ë$ A«¨-Mæü…V> ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… ™èþVæüY-Mæü$…yé gê{Væü™èþ¢ ç³yéÍ. ´ûíÙt-M>-àÆæÿ… A…§æþ$-»ê-r$ÌZ E…yóþÌê ^óþÄæý$yæþ…
E¯é²Æÿ$$. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ææÿ…Væü Ðèþ*Ææÿ$µË$&çßýÇ™èþ Ñç³Ï-Ðèþ…: 4. ¯ðþO{sZ-f¯Œþ GÆæÿ$Ðèþ# GMæü$P-ÐèþV> Ðéyæþr… ÐèþËÏ ¯óþËÌZ
¯ðþO{sôý-sŒýË$ °„óü-í³…^èþ-º-yæþ-™éÆÿ$$. CÑ ±sìýÌZ çÜ$Ë- {糿æý$™èþÓ {糫£æþÐèþ$ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…. Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ° 70
& M>° AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ°, ½§æþ §óþÔéÌZÏ B«§æþ$-°Mæü Ýë…Móü- & Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü çÜ…º…«¨…_, Ôé™èþ… {ç³fË$ {V>Ðèþ*-ÌZϯóþ °Ðèþ-Õ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü
†Mæü ç³Ç-gêq¯èþ… Ìôý§æþ$. Ýë…{ç³-§éÄæý$ 糧æþ®-™èþ$Ë ç³Ç-ÔZ-«§æþ¯èþ çÜ…çܦ IïÜ-H-BÆŠÿ (C…yìþ-Äæý$¯Œþ Mú°ÞÌŒý B‹œ ¿æý…V> MæüÆæÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. ™éVæü$-±-sìýÌZ ¯ðþO{sôý-sŒýË$ 90
M>Ðé-Ë-íܯèþ Mæü±çÜ ÝûMæü-Æ>ÅË$ Cç³µ-sìýMîü ÌôýÐèþ#.
12 X¯óÁø£yês¡+ 25.1.2019
ôV’≤<äsêu≤<é

yÓTT<ä{ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ Á|üj·T‘êï\T #˚dæq yê¬ses¡T?


ø£$TwüHé #Ó’s¡àHé, düuÛÑT´\qT uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ ìj·T$TkÕÔs¡T. <ësêe‘Y ôd’<äT\T Hêj·Tø˘
#Ó’s¡àHé, düuÛÑT´\T ◊<˚fi¯fl bÕ≥T ˝Ò<ë 70 @fi¯ófl ì+&˚es¡≈£î dæ$ø˘‡ ˝…ø£Ãs¡sY,>∑es¡ïyÓT+{Ÿ pìj·TsY ø±˝ÒCŸ
»V”≤sêu≤<é, dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
yê] |ü<äe⁄\˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘ês¡T. bò˛Hé˘ 9908569970
$<ÛäT\T: Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq≈£î
bÕ\Œ& çq≥T¢ Äs√|üD\T eùdÔ, yê{Ïô|’ C≤rj·T e÷qe i) düVü≤» Hê´j·T+: Á|ü|ü+#·+˝À \_Û+#˚ düVü≤» eqs¡T\qT
Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé $#ês¡D »]|ædüTÔ+~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqH˚ dü÷Á‘·+ Ä<Ûës¡+
Hê´j·TkÕúHê\T nqTeT‹+∫qy˚Ts¡≈£î e÷qe Vü≤≈£îÿ\ >± Á|ü‹bÕ~+∫q<˚ düVü≤» Hê´j·T+. uÛÑ÷$Tô|’ ìedæ+#˚
ñ\¢+|òüTq ñ<ä+‘ê\ô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·T+~. Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° düVü≤» eqs¡T\T Hê´j·T+>± |ü+|æD°
e÷qe Vü≤≈£îÿ\ neT\T≈£î dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä »s¡>±*.
#·≥ºã<ä›yÓTÆq #·s¡´\qT düMTøÏådüTÔ+~. ii) kÕe÷õø£ Hê´j·T+: #·≥º+ <ä�wæº˝À n+<äs¡÷ düe÷qT˝Ò
e÷qe Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ f…Ás¡]düTº\ ø±s¡´ø£˝≤ nH˚ dü÷Á‘êìï kÕe÷õø£ Hê´j·T+ qeTTà‘·T+~. kÕe÷õø£
bÕ\qT ìyê]+#˚+<äT¬ø’ dü\Vü≤\T ÇdüTÔ+~. nqsêú˝…’q ù|<ä]ø£+, ìs¡T<√´>∑+, nHês√>∑´+, Äø£* e+{Ï
e÷qe Vü≤≈£îÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î kÕe÷õø£ Hê´j·T+ Vü‰MT
\qT ø=qkÕ–düTÔ+~. ÇdüTÔ+~.
$e]düTÔ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\≈£î Vü‰MT e÷qe Vü≤≈£îÿ\ |ü≥¢ Á|ü»\˝À ne>±Vü≤qqT ô|+bı+~ iii) sê»ø°j·T Hê´j·T+:sê»ø°j·T Hê´j·T+ nH˚~ sê»ø°j·T
6. Vü≤≈£îÿ\T ` u≤<Ûä´‘·\T #˚+<äT¬ø’ ‘·–q #·s¡´\qT rdüTø=+≥T+~. düe÷q‘ê«ìï dü÷∫düTÔ+~. sê»´+˝Àì ejÓ÷»qT˝…’q
ÇdüTÔ+~. á sêC≤´+>±ìï ∫qï ø±s¡D≤\‘√ bÕ\≈£î\T,
1). Vü≤≈£îÿ\qT ìs¡«∫+∫, bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\qT e]í+#·+&ç? XÊdüqdüuÛÑT´\T düe]+#˚+<äT≈£î nqTeT‹+#·s¡T. e÷qe Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\≈£î ‘·–q bÂs¡T\≈£î sê»ø°j·T Vü≤≈£îÿ\qT á s¡ø£yÓTÆq Hê´j·T+
ªªdüe÷»+ #˚‘· >∑T]Ô+#·ã&ç, sê»´+ #˚‘· neT\T˝À 3. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤≈£îÿ\qT bı+<äT|üs¡T#·T≥: ÁbÕ<∏ä$Tø£ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\qT n+~düTÔ+~. Á|ükÕ~düTÔ+~. <˚X¯ bÕ\q˝À bÂs¡T\T ùd«#·Ã¤>±q÷,
ñ+#·ã&˚ n~Ûø±sê˝Ò Vü≤≈£îÿ\Tµµ-u§kÕ+πø Vü≤≈£îÿ\qT sêC≤´+>∑+˝À bı+<äT|üs¡Ã&É+ <ë«sê e´≈£îÔ\ 4) sê»ø°j·T Vü≤≈£îÿ\qT $e]+#·+&ç? ìs¡“¤j·T+>±q÷ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î M\T ø£*ŒdüTÔ+~.
ªªñeTà&ç ÁX‚j·TdüT‡≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚ yê{Ïì ø√πs+<äT≈£î >∑T]Ô+ Vü≤≈£îÿ\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n‹Áø£$T+#·≈£î+&Ü #·÷&Ée#·TÃ. 1. z≥T Vü≤≈£îÿ: Á|üC≤kÕ«eT´ sêC≤´\˝À bÂs¡T\T iv) Ä]úø£ Hê´j·T+: Ä<ëj·T+, Á<äe´+, dü+|ü<ä, ÄdæÔ e+{Ï
#˚+<äT≈£î ñ+&˚ n~Ûø±sê˝Ò Vü≤≈£îÿ\Tµµ-{Ï.ôV≤#Y.Á^Hé. Ç≥Te+{Ï @sêŒ≥T e´≈£îÔ\ Vü≤≈£îÿ\qT m+‘·>±H√ nqTuÛÑ$+#˚ n‹ eTTK´yÓTÆq sê»ø°j·T Vü≤≈£îÿ z≥T Vü≤≈£îÿ. e´‘ê´kÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü e´≈£îÔ\+<ä]ø° düe÷qyÓTÆq Ä<äs¡D
1.J$+#˚ Vü≤≈£îÿ: J$+#˚ Vü≤≈£îÿ nH˚~ bÂs¡Vü≤≈£îÿ\˝À ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ejÓ÷»q bÂs¡T\T á Vü≤≈£îÿqT X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Äj·TT<Ûä+>± ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Ä]úø£ Hê´j·T+ ñ<˚›•+∫+~.
n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq<äì {Ï.ôV≤#Y.Á^Hé ù|s=ÿHêï&ÉT. á 4. n~Ûø±sê\ y˚sêŒ≥T: Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≈£î n~Ûø±sê\ $ìjÓ÷–kÕÔs¡T. ejÓ÷»q bÂs¡T\+<äs¡T es¡í+, |ü⁄≥Tºø£, v) #·≥ºã<ä›yÓTÆq Hê´j·T+: #·≥ºã<ä›yÓTÆq Hê´j·T+ nH˚~
Vü≤≈£îÿ e´≈£îÔ\ JeHêìøÏ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*ŒdüTÔ+~. á Vü≤≈£îÿ y˚sêŒ≥T m+‘√ nedüs¡+. n~Ûø±sê\˙ï Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì uÛ≤wü, ‘Ó>∑, eT‘·+, ÁbÕ+‘·+ e+{Ï ‘ês¡‘·e÷´\T ˝Ò≈£î+&Ü sêC≤´+>∑ XÊdüHê\ <ë«sê yÓ\¢&Ée⁄‘·T+~. düe÷»+˝À
˝Òø£b˛‘˚ e´≈£îÔ\T ‘·eT JeHêìï >∑&çù|+<äT≈£î nH˚ø£ eT÷&ÉT XÊK\ eT<Ûä´ y˚sêŒ≥T #˚dæq|ü⁄Œ&˚ e´øÏÔ ùd«#·Ã¤ á Vü≤≈£îÿqT ø£*– ñ+{≤s¡T. nsTT‘˚ $<˚oj·TT\T, m+‘√ ø±\+>± ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ñqï Ä#ês¡ kÕ+Á|ü<ëj·÷
Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+{≤s¡T. ø±bÕ&ÉT‘·T+~. n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T ˇø£ XÊK ìj·T+‘·�‘ê«ìï yÓTÆqs¡¢≈£î á Vü≤≈£îÿ e]Ô+#·<äT. \‘√ á s¡ø£yÓTÆq Hê´j·T+ dü+ã+<Ûëìï ø£*– ñ+≥T+~.
2. ùd«#êä Vü≤≈£îÿ: á Vü≤≈£îÿ e´≈£îÔ\≈£î $$<Ûä s¡+>±\˝À y˚s=ø£ XÊK ìyê]+#·>∑\T>∑T‘·T+~. 2. mìïø£˝À¢ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚ùd Vü≤≈£îÿ: sê»´+˝À bÂs¡T\T 2) Hê´j·T+ Ä<Ûësê\qT ù|s=ÿq+&ç?
ùd«#êä kÕ«‘·+Á‘ê´\qT Á|ükÕ~düTÔ+~. dü+#·]+#˚ Vü≤≈£îÿ, 5. n~Ûø±sê\ $πø+ÁBø£s¡D: Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±sê\ $πø+ÁBø£�‘·+ $$<Ûä XÊdüq ìsêàD dü+düú\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° 1. Á|üø£�‹: Á^ø˘ j·T<Û˚#êäyê<äT\T Á|üø£�‹ì Hê´j·T+ Ä<Ûësê
yêø˘ kÕ«‘·+Á‘·´+, Ä˝À#·Hê ùd«#êä, ìedæ+#˚ Vü≤≈£îÿ nsTTq|ü&˚ e´≈£îÔ\T Vü≤≈£îÿ\qT nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. n+<äT #˚ùd+<äT≈£î á Vü≤≈£îÿ n~Ûø±s¡$TdüTÔ+~. sê»ø°j·T kÕeT \˝À ˇø£{Ï>± uÛ≤$+#ês¡T. yê] <ä�wæº˝À Á|üø£�‹ nH˚~
yÓTT<ä˝…’q$ Ç+<äT˝À ñHêïsTT. ø√dü+ n~Ûø±sêìï C≤rj·T, ÁbÕ+rj·T, kÕúìø£ kÕúsTT˝À s¡ú´+, ÄdüøÏÔ, X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ e+{Ï \ø£åD≤\T >∑\
HÓ’‹ø£ ‘ê‹«ø£‘·, eT‘· $XÊ«kÕ\ düy˚Tàfi¯q+ Á|üø£�‹ <Ó’e+
3. düe÷q‘·«|ü⁄ Vü≤≈£îÿ: düe÷q‘·«|ü⁄ Vü≤≈£îÿ Á|üø±s¡+ #·≥º+ $πø+ÁBø£s¡D+ ø±yê*. n≥Te+{Ï @sêŒ≥T ÁbÕ<˚•ø£ ˝Ò<ë bÂs¡T\T sêC≤´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q sê»ø°j·T j·T+Á‘ê+>∑ ùV≤‘·Te⁄\H˚$ n$uÛ≤C≤´\T.
<ä�wæº˝À n+<äs¡÷ düe÷qT˝Ò. e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ ≈£î\, eT‘·, es¡í, ø£s¡Ôyê´\ Á|ü‹bÕ~ø£ô|’ »s¡T>∑T‘·T+~. ìs¡«Vü≤D˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î M\T ø£*ŒdüTÔ+~. 2. HÓ’‹ø£: Ä<äs¡Ùyê<äT˝…’q ù|¢{À, me÷àqT´j·T˝Ÿ ø±+{Ÿ,
ÁbÕ+‘·, *+>∑, dü+|ü<ä, $<ä´ e+{Ï $#·ø£åD\qT á Vü≤≈£îÿ 3. Á|üuÛÑT‘·« |ü<äe⁄\qT #˚|üfÒº Vü≤≈£îÿ: bÂs¡T\T $$<Ûä s¡ø±\
<∏ëeTdt, u≤s¡ÿsY Hê´j·T+ nH˚~ HÓ’‹ø£ dü÷Á‘ê\ ne\+ãq
ìùw~ÛdüTÔ+~. sê»´+˝Àì #·{≤º\T n+<ä]ø° ˇπø $<Ûä+>± Ç+≥sY Á|ü‘˚´ø£+ Á|üuÛÑT‘·« |ü<äe⁄\qT #˚|ü{Ϻ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î á Vü≤≈£îÿ <ë«sê ne‘·]+∫+<äì ñ<ëZ{Ï+#ês¡T.
e]ÔkÕÔsTT. nH˚ø£ neø±XÊ\qT ø£*ŒdüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±sêìï m+‘√ 3. eT‘·+: Hê´j·÷ìøÏ >∑\ eTs=ø£ Ä<Ûës¡y˚T eT‘·+. eT<Ûä´
4. ÄdæÔ Vü≤≈£îÿ: á Vü≤≈£îÿ Á|üø±s¡+ Á|ür e´øÏÔ ÄdæÔì
dü+bÕ~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑ$+#˚+<äT≈£î, <Ûëq <Ûäsêà\T
yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ VüQ+<ë>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î á Vü≤≈£îÿ bÂs¡T\≈£î
düVü‰j·Tø±]>± ñ+≥T+~.
j·TT>∑+ qT+∫ eT‘·+ Hê´j·÷ìøÏ Ä<Ûës¡+>± ø=qkÕ>∑T‘·÷
e∫Ã+~. Hê´j·T+ eT+∫ #Ó&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫q
#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ˝Ò<ë yês¡dü‘·«+>± bı+<˚+<äT≈£î bÂs¡XÊÁdüÔ+ 4. $C≤„|üq Vü≤≈£îÿ: bÂs¡T\T ‘·eT nedüsê\T ˝Ò<ë uÛ≤eq\qT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Á|üe∫+#ê&Éì Á¬ø’düÔeeT‘ê~
M\T+≥T+~. Á|ü‹ e´øÏÔ ñqï‘· Á|üe÷D≤\‘√ JeHêìï 6. düeT Hê´j·TbÕ\q: #·≥º+ eTT+<äT n+<äs¡÷ düe÷qT˝Ò düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·« <ä�wæºøÏ $»„|ü⁄Ô\ <ë«sê ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î á
|ü‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T. eT‘·+ <ë«sê Hê´j·T uÛ≤eq\≈£î
ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î á Vü≤≈£îÿ nedüs¡eTe⁄‘·T+~. nH˚ nsêúìï düeTHê´j·TbÕ\q dü÷∫düTÔ+~. n+‘˚ Vü≤≈£îÿ <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+~. Ä<ÛäTìø£ sê»´+˝À á Vü≤≈£îÿ n+≈£îsês¡ŒD #˚dæ ã\e+‘·T&˚ sê»´bÕ\≈£î&ç>± ñ+{≤&É˙
5. ≈£î≥T+ã Vü≤≈£îÿ: ≈£î≥T+ã+ nH˚~ ˇø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£, ø±≈£î+&Ü bÂs¡T\+<ä]ø° #·{≤º\T düe÷q+>± e]ÔkÕÔj·Tì m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· >∑\ sê»ø°j·T Vü≤≈£îÿ>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T.yês¡T ñ<ëZ{Ï+#ês¡T. <∏ëeTdt nøÏ«qdt nH˚ eT‘ê#ês¡T´&ÉT
kÕe÷õø£ e´edüú. á Vü≤≈£îÿ düe÷»+˝Àì e´≈£îÔ\≈£î Bì ns¡ú+. #·≥º+ bÂs¡T\ eT<Ûä´ ÁbÕ+‘·+, ≈£î\+, eT‘·+, 5. $eT]Ù+#˚ Vü≤≈£îÿ: Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+~+∫q nH˚ø£ eT‘êìï Á¬ø’düÔe #·]ÃøÏ Á|ü‹s¡÷|ü+>± $X¯«dæ+#ê&ÉT.
≈£î≥T+ã|üs¡yÓTÆq dü+ã+<Ûë\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î es¡Z+, ‘Ó>∑ e+{Ï ‘ês¡‘·e÷´\qT #·÷|ü<äT. $<ÛëHê\T, ø±s¡´Áø£e÷\qT $eT]Ù+#˚+<äT≈£î bÂs¡T\≈£î 4. Ä]úø£ n+XÊ\T: Ä]úø£ n+XÊ\qT ≈£L&Ü #·{≤ºìøÏ >∑\
‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. á Vü≤≈£îÿ <ë«sê e´≈£îÔ\T ‘·eT≈£î q∫Ãq 7. dü«‘·+Á‘·, ìwüŒø£åbÕ‘· Hê´j·T XÊK: e´≈£îÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î neø±X¯+ ÇdüTÔ+~. n˝≤π> $$<Ûä kÕúsTT\˝À Hêj·T≈£î\T, eTs=ø£ Ä<Ûës¡+>± ù|s=ÿqe#·Tà bÕ]ÁXÊ$Tø£ $|ü¢e+
yê]ì $yêVü≤+ #˚düT≈£îH˚ ùd«#·Ã¤qT ø£*– ñ+{≤s¡T. n˝≤π> ‘√&ÉŒ&˚ eTs√ eTTU≤´+X¯y˚T dü«‘·+Á‘·, ìwüŒø£åbÕ‘· Hê´j·T |ü]bÕ\q dæã“+~ bÕ\Œ&˚ neø£‘·eø£\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ |òü*‘·+>± Ä]úø£ Ä+XÊ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ô|]–+~. bÕ]
dü+‘êHêìï bı+<˚+<äT≈£î, |æ\¢\qT b˛wæ+#˚+<äT≈£î yê]øÏ XÊK. ñqï‘· Hê´j·TkÕúHê\˝Àì Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ìwüŒ|üø£å #˚ùd+<äT≈£î Ç~ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ÁXÊ$Tø£ $|ü¢e+ e\¢ düe÷»+˝À $$<Ûä esêZ\ eT<Ûä´ Ä]úø£
|üP]Ô ùd«#·Ã¤ ñ+≥T+~. bÕ‘·+‘√, dü«‘·+Á‘· yÓ’K]‘√ rs¡TŒ\qT n+~+#ê*‡ 5. e÷qe Vü≤≈£îÿ\ô|’ ˇø£ yê´kÕìï sêj·T+&ç? ndüe÷q‘·\T yÓ\Te&ܶsTT.
6. eT‘· Vü≤≈£îÿ: á Vü≤≈£îÿ Á|üø±s¡+ e´≈£îÔ\T ‘·eT≈£î q∫Ãq ñ+≥T+~. Ä Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± yês¡T e´≈£îÔ\ Vü≤≈£îÿ\qT e÷qe⁄\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ JeHêìøÏ n‘·´+‘· ÄeX¯´ø£yÓTÆqy˚ 3) kÕe÷õø£ Hê´j·T+ >∑T]+∫ yê´kÕìï sêj·T+&ç?
eT‘êìï d”«ø£]+#˚+<äT≈£î, Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·ø£åDy˚T |ü]s¡øÏå+#˚+<äT¬ø’ ø=ìï ]≥¢qT eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. e÷qe Vü≤≈£îÿ\T. e÷qe⁄\+<äs¡÷ á Vü≤≈£îÿ\qT ≈£î\, kÕe÷õø£ Hê´j·T dæ<ë›+‘êìï C≤Hé sê˝Ÿ‡ ªªÁ|ü‹bÕ~+
ùd«#·Ã¤qT ø£*– ñ+{≤s¡T. 8. dü«‘·+Á‘· |üÁ‹ø£\T: e´≈£îÔ\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≈£î eT‘·, ÁbÕ+‘·, es¡í+, es¡Z ‘ês¡‘·e÷´\T ˝Ò≈£î+&Ü #ê&ÉTµµ Ç‘·ì Á|üø±s¡+ ªªkÕe÷õø£ Hê´j·T+µµ nH˚~ Á|ü‹
7. ˇ|üŒ+<ä Vü≤≈£îÿ: ˇ|üŒ+<ä Vü≤≈£îÿ Á|üø±s¡+ e´≈£îÔ\T ‘·eT <√Vü≤<ä|ü&˚ eTs=ø£ n+X¯y˚T dü«‘·+Á‘· |üÁ‹ø£\T. dü«‘·+Á‘· nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ sêC≤´\˝Àì sêC≤´+>∑, ˇø£ÿ]ø° ùd«#·Ã¤, Vü≤≈£îÿ\T, Ç‘·s¡ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·{≤ìøÏ
Jeq+, ÄdæÔ, ñbÕ~Û e+{Ï $wüj·÷\˝À #·≥ºã<ä›yÓTÆq <ä�ø£Œ<∏ä+ >∑\ |üÁ‹ø£\T yês¡Ô\T, n_ÛÁbÕj·÷\qT ìwüŒø£åbÕ kÕ<Ûës¡D #·{≤º\T Ç≥Te+{Ï Vü≤≈£îÿ\qT >∑T]ÔkÕÔsTT.M{Ïì dü+ã+~Û+∫q n˝≤π> düe÷»+˝À ìsê<äs¡D≈£î >∑T¬s’q es¡Z
@sêŒ≥¢qT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ˝Ò<ë ˇ|üŒ+<ë\H˚ düeT≈£Ls¡Tà ‘·+>±, sê>∑<˚«cÕ\≈£î nr‘·+>± Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT Á|üuÛÑT‘ê«\T nH˚ø£ #·s¡´\qT Á|üjÓ÷»Hê\ >∑T]+∫ ÁX¯<äΔ eVæ≤düTÔ+~. kÕe÷õø£ Hê´j·T+
≈£îH˚+<äT≈£î kÕ«‘·+Á‘ê´ìï ø£*– ñ+{≤s¡T. 9. kÕ+|ò”Tø£, Ä]úø£ düe÷q‘ê«\T: kÕ+|ò”Tø£, Ä]úø£ düe÷q rdüT≈£î+{≤sTT. ˇø±H√ø£ düeTj·T+˝À ÁbÕNq, eT<Û´ä j·TT>∑ <ë«sê e´≈£îÔ\T düTKdü+‘√cÕ\‘√ ≈£L&çq JeHêìï
8. $<ë´ Vü≤≈£îÿ: Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À $<ë´ Vü≤≈£îÿ Á|ür e´øÏÔøÏ ‘ê«\T nH˚$ e´≈£îÔ\≈£î Vü≤≈£îÿ\qT nqTuÛÑ$+#˚+<äT≈£î düe÷»+˝À mes√ ø=ìï esêZ\T e÷Á‘·y˚T e÷qe >∑&çù|+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+~. kÕe÷õø£ Hê´j·T+
n‘·´+‘· ÄeX¯´ø£yÓTÆq~>± |ü]>∑DÏ#ês¡T. $<ä´˝Òìyês¡T m+‘·>±H√ nedüs¡eTe⁄‘êsTT. sê»´+˝À kÕ+|ò”Tø£, Ä]úø£ Vü≤≈£îÿ\qT nqTuÛÑ$+#˚yês¡T. <ë+‘√ yÓTC≤غ Á|ü»\T Ä nH˚~ kÕ<Ûës¡D+>± düe÷q‘·« uÛ≤eq>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T.
ne÷j·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘·« e´eVü‰sê\˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zq düe÷q‘ê«\T HÓ\ø=qï|ü&˚ e´≈£îÔ\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤≈£îÿ\≈£î H√#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. yês¡T Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’Á|ür ˇø£ÿs¡T Ç‘·s¡T\≈£î uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì, Á|ür yê]øÏ
˝Òs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ sêC≤´\˝À á Vü≤≈£îÿ Á|ü‹ bÂs¡T&çøÏ düÁø£eT+>±, dü+es¡úø£ Ø‹˝À nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. n$ÁXÊ+‘·+>± Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. e÷qe Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ø¬ ’ düe÷q neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì kÕe÷õø£ Hê´j·T+
ø£˙dü kÕúsTT $<ä´qT n+~+#˚+<äT≈£î Vü‰MT ÇdüTÔ+~. 10. ìs¡+‘·s¡ nÁ|üeT‘·Ô‘·: e´≈£î\Ô Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡ø+Ïå #·T Á|üjT· ‘êï\T »]|æq yê]˝À Á^ø˘ bÕ\≈£î\T yÓTT<ä{Ïyê]>± uÛ≤$düTÔ+~. düe÷»+˝À nHê´j·÷ìï bÕs¡Á<√* Hê´j·T
2) Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD n+XÊ\qT >∑T]Ô+#·+&ç? ≥˝À ìs¡+‘·s¡ nÁ|üeT‘·Ô‘· nH˚~ n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq ù|s=ÿqe#·TÃ. e÷qe Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq˝À #˚dæq yÓTT<ä{Ï ã<ä›yÓTÆq kÕe÷õø£ kÕ<Ûäq≈£î ø£�wæ #˚düTÔ+~.
1. Á|üC≤kÕ«eT´ bÕ\q Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#·T≥˝À n+X¯+>± #Ó|üŒe#·TÃ. e´≈£îÔ\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Á|üuÛÑT‘·« Á|üjT· ‘·ï+>± #·]Á‘·ø±s¡T\T uÛ≤$+#ês¡T. e÷>±ï ø±sêº Á|ü»\kÕe÷õø£ Hê´j·T kÕ<äq: düe÷»+˝À ∫qï esêZ\ eT<Ûä´
m+‘·>±H√ ø£�wæ #˚düTÔ+~. ˇø£ Á|üC≤kÕ«eT´ sêC≤´\˝ÀH˚ $<ÛëHê\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô‘·‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê*. ùd«#êä, kÕ«‘·+Á‘ê´\≈£î M\T ø£*Œ+∫+~. #·]Á‘·ø±s¡T\T $|üØ‘·yÓTÆq e´‘ê´kÕ\Tqï|ü&ÉT kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ˇø£
‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT ùd«#·Ã¤>± dü+|üPs¡í+>± nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+‘·�‘·« <Û√s¡DT\qT nqTdü]ùdÔ, yê{Ïì <ëìì Á_{°wt sêC≤´+>∑|ü⁄ ªu…_’ ˝Ÿµ >± e]í+#ês¡T. ø£\>±H˚ e⁄+≥T+~. n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À ù|<ä Á|üC≤ìø±ìøÏ,
m+<äTø£+fÒ Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú yê] Vü≤≈£îÿ\≈£î sêC≤´+>∑ Á|üC≤kÕ«eT´ sêC≤´+>∑ |ü<‘Δä T· \ <ë«sê e´‹πsøÏ+#ê*. ø=~› dü+K´˝À ñqï dü+|üqï esêZìøÏ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D\T HÓ\
7. Hê´j·T+ ø=+{≤sTT. ø±ã{Ϻ ø£˙dü kÂø£sê´\T dü+‘√wü+, uÛÑÁ<ä‘·‘√
ã<ä›yÓTÆq, #·≥ºã<ä›yÓTÆq ìj·TeTìã+<Ûäq\ <ë«sê s¡ø£åD\T 3) C≤rj·T e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé >∑T]+∫ yê´kÕìï
ø£*ŒdüTÔ+~. sêj·T+&ç? 1. Hê´j·T+ n+fÒ @$T{À ìs¡«∫+∫, Hê´j·T+ s¡ø±\T e]í#+· &ç? ≈£L&çq Hê´j·TyÓTÆq düe÷» nedüs¡+. nD>±]q Á|ü»\≈£î
2. *œ‘·, <ä�&ÛÉ sêC≤´+>∑+: *œ‘· sêC≤´+>∑+ Á|üuÛÑT‘·« C≤rj·T e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé nH˚~ ãVüQfi¯düuÛÑ´ ù|¢{À:- ªªe´øÏÔ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£î+≥÷ Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ n+~+#·T≥≈£î Á|üC≤kÕ«eT´
n~Ûø±sê\T, ø£s¡Ôyê´\qT düŒwüº+>± ìs¡«∫düTÔ+~. n˝≤π> dü+düú. Bì˝À q\T>∑Ts¡T düuÛÑT´\T+{≤s¡T. BìøÏ düTÁ|”+ e´eVü‰sê\˝À CÀø£´+ #˚düTø√ø£b˛e&Éy˚T Hê´j·T+µµ. Á|üuÛÑT‘ê«\T $$<Ûä |ü<∏äø£eTT\qT Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ kÕe÷õø£
Ç$ Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±sêìøÏ >∑\ $$<Ûä |ü]$T‘·T\qT ø√s¡Tº e÷J Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤kÕÔs¡T. á bÕ* e÷s¡ÿdt:- ªª$TÁ‘·T\≈£î y˚T\T #˚j·T&É+ X¯Á‘·Te⁄\≈£î Hê´j·÷ìøÏ ø£�wæ #˚düTÔHêïsTT.
Vü‰ì #˚j·T&Éy˚T Hê´j·T+µµ.
to be continued
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+ 25.1.2019 13
1. $XÊK|ü≥ï+ –]»qT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T @ dü+e‘·‡s¡+ Ä+»H˚j·TT\T bÕ{Ï$Tì
˝À »]–+~? m+.m. Væ≤düºØ
m) 1830 _) 1832 dæ) 1834 &ç) 1835 eq|ü]Ô bò˛Hé: 9701623874
2. @ ÁbÕ+‘·+˝Àì –]»qT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT ìj·T+
Á‹+#·&ÜìøÏ ~ @C…˙‡ Á{≤ø˘º‡ Ç+≥¬sdtº n+&é m) 1, 2 _) 3e÷Á‘·y˚T
˝≤´+&é Á{≤Hé‡|òüsY j·÷ø˘ºqT s¡÷bı+~+#ês¡T? dæ) 2, 3 &ç) @Bø±<äT
m) ˇ]kÕ‡ _) πøs¡fi¯ 34. &Ûç©¢ eTT≥º&ç˝À Ä+π>¢j·TT\T kÕ–+∫q <ës¡TD
dæ) eTÁ<ëdüT &ç) $XÊK|ü≥ï+ Væ≤+kÕ ø±+&ÉqT e]í+∫q ñs¡÷› ø£$?
3. eTÁ<ëdt Áô|dæ&Ó˙‡˝Àì s¡+bÕ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À m) >±*uŸ _) MTsê® eTVü≤à<é
¬syÓq÷´ $<ÛëHêìøÏ e´‹πsø£+>± ‹s¡T>∑Tu≤≥T dæ) >∑T˝≤+ VüQùd‡Hé &ç) U≤õ+
»]|æq dü+e‘·‡s¡+? 35. ‹s¡T>∑Tu≤≥T nq+‘·s¡+ $ø√º]j·÷ sêDÏ Á|üø£≥q
m) 1857 _) 1920 dæ) 1879 &ç) 1856 qT mø£ÿ&É qT+∫ Á|üø£{Ï+#ês¡T?
4. sêC uÛÑs¡D≤\qT s¡<äT› #˚dæq Á_{°wt >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ? m) u…+>±˝Ÿ _) n\Vü≤u≤<é
m) ˝≤sY¶ ø±ì+>¥ _) ˝≤sY¶ &É˝ÖΩd” dæ) &Ûç©¢ &ç) ˝≤Vü≤√sY
dæ) ˝≤sYº m*Héãs√ &ç) ˝≤sY¶ m*®Hé 36. uÛ≤s¡‘Y Á_{°wt kÕÁe÷»´+˝À n+‘·sꓤ>∑yÓTÆq s√E?
5. 1857 ‹s¡T>∑Tu≤≥T≈£î Ä]úø£ ø±s¡D+ @~? m) 1858 nø√ºãsY 1 _) 1858 nø√ºãsY 16
m) uÛÑ÷$T•düTÔ $<ÛëHê\T dæ) 1858 nø√ºãsY 31 &ç) 1858 qe+ãsY 1
_) ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\T, #˚‹eè‘·TÔ\ $<Ûä«+dü+ 16. s¡a≤˙‡ \ø°åàu≤sTT @ Ä+>∑¢ n~Ûø±]‘√ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq <ÛÓ’s¡´e+‘·Tsê˝…’q ôd’ìø£
b˛sê&ÉT‘·÷ eTs¡DÏ+∫+~? Hêj·T≈£îsê\T>± ø°]Ô+∫qyê&ÉT? 37. Ç+&çj·THé CÀHé Ä|òt ÄsYÿ _s¡T<äT ø£*–q~?
dæ) ádæº+&çj·÷ ø£+ô|˙ e÷¬sÿ+≥*»+ e´edüú m) HêHêkÕôV≤uŸ _) ‘ê+‹j·÷‘√ù|
&ç) ô|’e˙ï m) Vü≤yé˝≤ø˘ _) ø±+|tu…˝Ÿ m) VüA´s√dt _) CÒyéT‡ WÁ≥+
dæ) VüA´s√dt &ç) ˙sY dæ) ø±+|tu…˝Ÿ &ç) Vü≤yé˝≤ dæ) s¡a≤˙‡ \ø°åàu≤sTT &ç) ãVü≤<ä÷sYcÕ-2
6. 1857 ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT dæbÕsTT\ |æ‘·÷] nì 38. ‘ê+‹j·÷‘√ù| ndü\T ù|s¡T?
n+‘·≈£î$T+∫ @MTø±<äì n_Ûe]í+∫q~? 17. øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç 24. 1857 ‹s¡T>∑Tu≤≥T e\¢ qwüºb˛sTTq Á_{°wt Ä]úø£
‹s¡T>∑Tu≤≥T πø+Á<ä+ Hêj·Tø£‘·«+ |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<ä›&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘Y≈£î |ü+|æqyê&ÉT? m) sêeT#·+Á<äbÕ+&ÉTs¡+>∑ _) <√+&É÷|ü+‘Y
m) C≤Hé˝≤¬sHé‡ dæ© _) C≤Hé Áπø&ÉsY dæ) »>∑Hêï<∏é &ç) sêePkÕôV≤uŸ
dæ) Vü≤&édüHé &ç) VüA´s√CŸ 1. &Ûç©¢ m. HêHêkÕôV≤uŸ m) CÒyéT‡ $\‡Hé _) CÒyéT‡ #Ûê¬s¢dt
2. ˝ø√ï _. U≤Hé ãVü≤<ä÷sYU≤Hé dæ) C≤Hé ˝≤¬sHé‡ &ç) ø£\TπøsTT 39. ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T m|ü&ÉT
7. ‹s¡T>∑Tu≤≥T dü+<äs¡“¤+>± Á_{°wt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ »]–+~?
JVü‰<é Á|üø£{Ï+∫+~? 3.s¡a≤˙‡ dæ. ø£q«sYdæ+>¥ 25. 1857 |ü⁄düÔø£ s¡#·sTT‘·?
4. ãπs* &ç. \ø°åàu≤sTT m) düTπs+Á<äHê<∏éùdHé _) ÄsY.dæ.eTE+<ësY m) 1857 y˚T 10 _) 1857 y˚T 21
m) e÷©« nVü≤à<äT˝≤¢cÕ _) ãVü≤<ä÷sYcÕ-2 dæ) 1857 y˚T 11 &ç) 1857 E˝…’ 17
dæ) HêHêkÕôV≤uŸ &ç) uÒ>∑+ Vü≤»s¡‘Y eTVü≤˝Ÿ 5. nÁsê(;Vü‰sY) Ç. »qs¡˝Ÿ uÛÑø£ÔU≤Hé dæ) $.&ç.kÕes¡ÿsY &ç) e÷*düHé
6. ø±q÷ŒsY m|òt. uÒ>∑+ Vü≤Á»‘Y eTVü≤˝Ÿ 26. ªm Væ≤düºØ Ä|òt ~ dæbÕsTT yêsY (1880)µ |ü⁄düÔø£ 40. ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T≈£î Hêj·T≈£î&ÉT?
8. Áø°.X¯. 1853˝À Ç+&çj·÷ Ks¡TÑ√ uÛ≤s¡rj·TT˝Ò

ø=e⁄« |üPdæq ‘·÷{≤*ï Á|üÁ|ü<∏äeT+>± ìsêø£]+∫q <äfi¯+?


dæbÕsTT\T>± ñqï uÛ≤s¡‘· ôd’q´y˚T, uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï m) 1-m, 2-_, 3-dæ, 4-Ç, 5-m|òt, 6-&ç s¡#·sTT‘·?
_) 1-Ç, 2-m|ò,t 3-&ç, 4-_, 5-dæ, 6-m m) C≤Hé ˝≤¬sHé‡ _) e÷*düHé m) ‘·TÁπsu≤CŸ U≤Hé _) eTVü≤à<é s¡C≤ø˘
Ç+^¢wüß yê] u≤ìdü‘·«+˝À nD∫ ñ+#·T‘·T+<äì dæ) eTÚ©« eTVü≤à<äT˝≤¢ &ç) |”sY kÕôV≤uŸ
ù|s=ÿ+~? dæ) 1-&ç, 2-dæ, 3-_, 4-m, 5-m|òt, 6-Ç dæ) CÒ.&Éã÷¢´ πøyéT &ç) eTE+<ësY
&ç) 1-_, 2-&ç, 3-dæ, 4-m|òt, 5-m, 6-Ç 27. dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT $<˚o, |òüP´&É˝Ÿ 41. dæbÕsTT\T @ ÁbÕ+‘êìï πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì
m) ø±s¡˝Ÿ e÷sYÿ‡ _) $*j·T+ u…+{Ï+ø˘ ‘·eT ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T?
dæ) &É˝ÖΩd” &ç) ø±ì+>¥ 18. 1857 ‹s¡T>∑Tu≤≥T˝À bÕ˝§Zqì kÕe÷õø£ es¡Z+? u≤ìdü‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± »]–q ôd’ìø£ ¬s’‘ê«Ø
1) eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ $<ë´e+‘·T\T b˛sê≥+>± n_Ûe]í+∫+~? m) \ø√ï _) &Ûç©¢
9. Á_{°wt ôd’Hê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’s~? dæ) MTs¡{Ÿ &ç) s¡a≤˙‡
m) Á_{°wt uÛ≤s¡‘· ôd’q´+˝À k˛\®s¡T¢, dæbÕsTT\T nH˚ 2) e&û¶yê´bÕs¡T\T 3) es¡Ô≈£î\T m) {Ï.ÄsY.Vü≤√yéT‡ _) ø±s¡˝Ÿe÷sYÿ‡
4) ¬s’‘·T\T, eè‹Ô |üì yês¡T 5) dü+kÕúHêBÛX¯ó\T dæ) eTE+<ësY &ç) HÓÁVüA 42. øÏ+~ yê{Ï˝À sêC≤sêyéTyÓ÷Vü≤HésêjYT≈£î
¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± ñ+&˚yês¡T dü+ã+<Ûä+ ˝Òì |üÁ‹ø£?
_) k˛\®s¡¢˝À Á_{°wtyês¡T dæbÕsTT\T>± uÛ≤s¡r m) 1, 3, 5 _) 1, 2, 4 28. dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT Hê>∑]≈£î\T nHê>∑]
dæ) 1, 2, 3 &ç) 2, 3, 5 ≈£î\T eT<Ûä´ »]–q dü+|òüTs¡¸D>± ù|s=ÿqï~? m) ã+>∑<ä÷‘· _) $Tsê‘Y ñ˝Ÿ nø£“sY
j·TT\T ñ+&˚yês¡T dæ) düTuÀ<Ûä &ç) dü+yê<ä øöeTT~
dæ) ôd’q´+ ñ|üjÓ÷–+#˚ mHé|ò”˝Ÿ¶ ¬s’|òæ˝Ÿ ‘·TbÕ≈£î\T m) eTE+<ësY _) {ÏÄsY Vü≤√yéT‡
dæ) WÁ≥+ &ç) Vü≤yé˝≤ø˘ 43. Á|üãT<äΔ uÛ≤s¡‘Y nH˚ |üÁ‹ø£qT q&ç|æ+~?
Ç+>±¢+&é˝Àì eP˝ŸÁe#Y˝À ‘·j·÷s¡j˚T´$ môd’‡, ø±ìùdºãT˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£+ 29. á øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç. m) nì_ôd+{Ÿ _) $.&ç.kÕes¡ÿsY
&ç) ô|’e˙ï dæ) $y˚ø±q+<äT&ÉT &ç) sêC≤sêeT yÓ÷Vü≤HésêjYT
10. @ j·TT<äΔ+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ düeTTÁ<ä Á|üj·÷D≤ìøÏ ‘Ó\+>±D #·]Á‘· yê´K´ yê´U≤´‘·
44. á øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç.
uÛ≤s¡‘· dæbÕsTT\T e´‹πsøÏ+#ês¡T? 1. eTTdæ¢+\ ≈£îÁ≥ m. $.&ç.kÕes¡ÿsY
2. Á|ü<∏äeT kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±eT+ _. C….&Éã÷¢´ πøjYT dü+düú kÕú|æ+∫q dü+e‘·‡s¡+
m) dæ˝ÀHé _) ãsêà 1. Äràj·T düuÛÑ m. 1815
dæ) Ç+&√H˚wæj·÷ &ç) #Ó’Hê 19. dü÷s¡‘Y ñ|ü dü‘ê´Á>∑Vü≤+ @ dü+e‘·‡s¡+˝À »]–+~? 3. dæbÕsTT\ |æ‘·÷] dæ. düTπs+Á<äHê<∏é ùdHé
m) 1844 _) 1919 dæ) 1920 &ç) 1879 4. ‹s√>∑eTq yê<äT\ Á|üj·T‘·ï+ &ç. CÒyéT‡ WÁ≥+ 2. ‘·‘·«uÀ~Ûì düuÛÑ _. 1867
11. Væ≤+<ä÷ eTTdæ¢+\ dæbÕsTT\T ñeTà&ç>± mø£ÿ&É 3. kÕ<Ûës¡D ÁãVü≤àdüe÷CŸ dæ. 1875
‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊs¡T? 20. ø=e⁄« |üPdæq ‘·÷{≤*ï Á|üÁ|ü<∏äeT+>± ìsêø£]+ m) 1-&ç, 2-m, 3-_, 4-dæ
∫q <äfi¯+? _) 1-dæ, 2-m, 3-_, 4-&ç 4. ~e´C≤„q düe÷»+ &ç. 1839
m) u…+>±˝Ÿ _) neHé dæ) yÓ\÷¢sY &ç) eT\u≤sY 5. ÁbÕs¡úHê düe÷»+ Ç. 1878
12. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’q~ @~? m) ãs¡Ω+|üPsY 19e ¬sõyÓT+{Ÿ _) 34e |ü{≤\+ dæ) 1-m, 2-_, 3-dæ, 4-&ç
dæ) 47e H˚{Ïyé ÇHébòÕ+Á{° &ç) 77e |ü{≤\+ &ç) 1-&ç, 2-dæ, 3-m, 4-_ m) 1-m, 2-&ç, 3-Ç, 4-dæ, 5-_
1) 1857 e÷]à 29q eT+>∑fiŸbÕ+&˚ u≤s¡ø˘|üPsY˝À _) 1-_, 2-m, 3-&ç, 4-dæ, 5-Ç
‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊ&ÉT 21. øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç. 30. dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT bÕ¢Hé¶ yêsY Ä|òt H˚wüq˝Ÿ
‹s¡T>∑Tu≤≥T ÁbÕ+‘·+ ìj·T$T+∫q n~Ûø±] Ç+&çô|+&ÓHé‡>± e]í+∫q yês¡T? dæ) 1-dæ, 2-&ç, 3-m, 4-_, 5-Ç
2) eT+>∑fiŸbÕ+&˚ #·+|æq Ä+>∑¢ n~Ûø±] u≤>¥ &ç) 1-&ç, 2-_, 3-dæ, 4-Ç, 5-m
3) 1857 @Á|æ˝Ÿ 8q eT+>∑fiŸbÕ+&˚qT ñ]rXÊs¡T 1. ø±q÷ŒsY m. VüA´s√dt m) eTE+<ësY _) $.&ç.kÕes¡ÿsY
2. s¡a≤˙‡ _. C≤Hé ì¬ø˝ŸdüHé dæ) {Ï.ÄsY.Vü≤√yéT‡ &ç) düTπs+Á<äHê<∏é ùdHé 45. ÁãVü≤àdüe÷»+ ¬s+&ÉT>± N*b˛sTTq dü+e‘·‡s¡+?
4) Á_{°wt kÕÁe÷»´+˝À s¡a≤˙‡ì #˚]Ãq~ 1857 m) 1856 _) 1866
pHé 27 3. &Ûç©¢ dæ. »qs¡˝Ÿ Vü≤Hé˝≤ø˘ 31. ‹s¡T>∑Tu≤≥T ø±\+˝À $|ü¢e dü+<˚XÊìï |ü+|ü&É+
4. \ø√ï &ç. »qs¡˝Ÿ ˙˝Ÿ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+∫q~? dæ) 1875 &ç) 1878
m) 1, 2 _) 1, 2, 3 dæ) 2, 3 &ç) 1, 2, 3, 4
13. dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T≈£î Hêj·T≈£î&ÉT>± 5. n\Vü‰u≤<é Ç. ø=*Héø±+|tu…˝Ÿ m) mÁs¡ ø£\Te\T, #·bÕr\T _) s¡Vü≤dü´ ôd’q´+
ãVü≤<ä÷sYcÕ-2qT m|ü&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T? m) 1-dæ, 2-m, 3-_, 4-Ç, 5-&ç dæ) ˝ÒK\T &ç) m–πs ø±+‹ BbÕ\T düe÷<ÛëHê\T
m) 1857 y˚T 11 _) 1857 y˚T 10 _) 1-_, 2-m, 3-dæ, 4-&ç, 5-Ç 32. 1857 ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT ªC≤rj·T ‹s¡T>∑Tu≤≥Tµ>±
dæ) 1-&ç, 2-_, 3-m, 4-dæ, 5-Ç ù|s=ÿ+~? 1._ 2.&ç 3.dæ 4._ 5.&ç
dæ) 1857 @Á|æ˝Ÿ 10 &ç) 1857 e÷]à 29 6.m 7.m 8.m 9.&ç 10._
14. MTs¡{Ÿ˝À dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T≈£î Hêj·Tø£‘·«+ &ç) 1-Ç, 2-&ç, 3-dæ, 4-_, 5-m m) CÒyéT‡ WÁ≥+ _) {Ï.ÄsY.Vü≤√yéT‡
22. ‹s¡T>∑Tu≤≥T »]|æq yê]øÏ dü+ã+~Û+∫ düs¬ q’ ~? dæ) kÕes¡ÿsY &ç) u…+»MTHé &çCŸπs* 11.dæ 12._ 13.m 14.m 15._
eVæ≤+∫q yê&ÉT? 16.dæ 17._ 18.dæ 19.m 20.m
m) »qs¡˝Ÿ uÛÑø£ÔU≤Hé _) ãVü≤<ä÷sYcÕ-2 m) øÏ≥÷ºs¡T - sêDÏ #ÓqïeTà 33. dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T≈£î $|òü\ n+XÊ˝À¢ ˝Òì~?
_) ø√{≤¢ (≈£îø±\T) - sêyéTdæ+>¥ 1. Hêj·Tø£‘·« ˝Ò$T 21.m 22.&ç 23.dæ 24.m 25.m
dæ) nVü≤à<äT˝≤¢cÕ &ç) ‘ê+‹j·÷‘√ù| 26.dæ 27._ 28._ 29.m 30._
15. CÀKHéu≤>¥ Vü≤‘ê´ø±+&É @ ÁbÕ+‘·+˝À »]–+~? dæ) bÕ+#ê\ ≈£îØì‡ - Ms¡bÕ+&É´ ø£≥ºu§eTàq 2. nìï esêZ\ eT<䛑·T ˝Òø£b˛e&É+
&ç) ô|’e˙ï 3. $<ë´e+‘·T\ düVü≤ø±s¡+ 31.m 32.&ç 33._ 34.m 35._
m) ne<Ûé _) s¡a≤˙‡ 36.&ç 37.dæ 38.m 39.&ç 40.m
dæ) ;Vü‰sY &ç) ø±q÷ŒsY 23. s¡a≤˙‡ \ø°åàu≤sTT >∑T]+∫ ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\˝À 4.Á_{°wt ôd’ì≈£î\ Áø£eT•ø£åD
41._ 42.dæ 43.dæ 44.m 45._
15
øŒ‰ÎCî¦ô¢
vÚÛî¦ô¢ÙÙ25ÎÞœáì÷J 2019 - „„ email: help@eenadupratibha.net
ú£ªd 12, 2018

õ¤Ûu-ú‡CÌÄ, @÷ì òÅ°ù£uÙ


ví£:- ûμv àμí‡pì Ô ÷«åõª êμõÙ-Þ¥-éÚÛª ú£J-ð¼-
ê¦ô³?
÷ªì-ú£ªÚÛª ÷ªò˶( ÷³ú‡-Jê¶..!
á:- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-ø‹-EÚ¨ þ§yêŸÙvêŸuÙ ÷#a-ì-í£±pè[ª ûμv
àμí‡pì ÷«åõª ÔNª-åÙç˶ -c-cÍô¢ÌÄ-ô¦vAî¶üŒ ví£í£Ù-àŸ- ëμñ(õª Aû¦oô¢ª.- ꟫æ°-õÚÛª Óë]ªô¢ª EL-à¦ô¢ª.- ô¢«í£Ùö˺ ÚÛE-í‡-ú£ªhÙC.- ÷ªì-ú£ªÚÛª õ¤Ûu þ§ëÅ]-ìö˺ Ô ÖÚÛ ô¢«í£Ùö˺ í£K¤Û ÑÙåªÙC.- ë¯EÚ¨ Ó÷-·ôjû¦ êŸõ
Ñþ§t-EóŸ« NøŒy-N-ë¯u-õ-óŸªÙö˺ ÓûÁo ÑvCÚÛh Þ¥óŸªÙ Íô³û¦ Eô¢ª-ê¦qí£è[-ÚÛªÙè¯ ÑÙè¯L.- ÷Ùà¦-LqÙë¶.-
ví£:- Ïú£ªÚÛ ÞœªÙèËμõª í£T-Lê¶ ÍC šíjô¢-÷±-꟪ÙC n- Íìo
÷ªÙê¦ EvC-ú£ªh-ìo-í£±pè[ª òÅ°ô¢ê ú£@-÷ÙÞ¥ ú£yvêŸÙ-
vêŸÙÞ¥ ö˹\Ù-åªÙC.- × ¤ÛéÙ àŸJ-vêŸö˺ Íô¢ª-ë]ªÞ¥ íÆ£ªæ°dõª ûμõ-Ú•-û¦oô³.- Në¯u-ô¢ª–õª ö°KÈ ëμñ(õª H ÓÙêŸ Þ•í£p ÷ªE-ù‡-ö˺E Þœô¢y-îμªiû¦ ÔëÁ ÖÚÛ ôÁV
AE, Eô¦-ô¢ D¤Ûõª à¶ú‡ì ú£Ùë]-ô¦(Äö˺x ë¶øŒ, Në¶- ÚÛN ÷«åõ ìªÙ# ÔÙ vޜÙ-à¦ô¢ª? ìPÙ-#-ð¼-꟪ÙC.-
á:- Ïú£ª-ÚÛö˺ Ô í£Ùåõ« í£Ùè[-÷E Íð¼ï£° í£è[-÷-ë]ÌE,
÷ú£ªhÙC.- ð§êŸ-ë]ìÙ ìªÙ# Ú•êŸh-ë]-ìÙ-ö˺ڨ Íè[ªÞœª
šíè[ê¦Ù.- ÖÚÛ øŒÚÛÙ ÷³Þœª-ú£ªhÙC.- ú£ªD-ô¢+-Ú¥õÙ ø‹-ö˺xE êμõÙ-Þ¥é Gè[“õª êŸõx-è…-Lx-ð¼-óŸ«ô¢ª.- î¦J H Gô¢ª-ë]ªõª ð»Ùë¶ î¦uí‡hÚ¨ Nõª-÷-ö˶ë]ª.-
ê¦uÞ¥-õìª àŸ«ú‡ ÚÛFo-æ¨êÁ Nõ-í‡Ù-à¦ô¢ª.- H
ví£:- êμõÙ-Þ¥é òÅ¡N-ù£u-꟪hšíj ú£Ùë¶--EÚ¨ ê¦÷±-ö˶-ë]ìo
Íé#-î¶-ú‡ì â°A ÎêŸt êŸì Þ•Ù꟪ NE-í‡-ú£ªhÙCe-e- Hè[ª í£è… ÔOª í£E-Ú¨-ô¦-ÚÛªÙè¯ Ñìo û¶õö˺ Ô Þ•í£p í£ìªõª à¶ú‡, àμô¢-ÞœE ê¦uޜ٠#ô¢-Ú¥õÙ
ÍE àμð§pô¢ª.- Î ÷«åõª Ú•êŸh ô¦ù£ZÙÞ¥ Í÷-êŸ-JÙ- í£Ùåõ« í£Ùè[÷± Íìª-ÚÁ-÷ë]ªÌ.- ví£óŸª-ê¦oõª Eõªí£±ÚÁ-î¦L.-
ú£Ùð§-ë]-Ú©óŸ³è… ÷«åö˺x Ñìo ÎÙêŸô¢uÙ ÔNªæ¨? H
á:- êμõÙ-Þ¥é òÅ¡N-ù£u-꟪hšíj ú£Ùë¶ï£°Ù ö˶ë]ìo ú£Ùð§-ë]-Ú©-
#ì êμõÙ-Þ¥-éÚÛª ú£J-ð¼-ê¦ô³.- à¶óŸ«L.- ví£óŸªêŸoÙ à¶óŸª-ÚÛªÙè¯ Eô¦øŒí£è[-÷ë]ªÌ.- ú£Ù꟔í‡h-ÚÛ-ô¢-îμªiì @÷ìÙ Ú•ì-þ§-TÙ-à¦L.-
ÚÛù£d-í£è… ví£óŸª-Ao›úh Î û¶õö˺ ÷ªÙ# í£Ùå í£Ùè…Ù- H ÚÛù£d-í£-è˶-êŸêŸyÙ ÑÙè¯L.-
H
óŸ³è… ÷«åö˺x ÎÙêŸô¢uÙ ÔNª-åÙç˶.. êμõÙ-Þ¥é àŸ-÷àŸªa.- í£àŸaE šíjô¢ª í£Ùè[æ°EÚ¨ vøŒ÷ª ÓÙêŸ þ§æ¨ ÷ªìª-ù£ªõ í£åx þ§ìª-ÚÛ«õ ë]”ÚÛpëÇ]Ù ÑÙè¯L.-
ô¢àŸô³êŸ
H
ÖÚÛ-í£±pè[ª ë¶øŒÙÞ¥ ÑÙè˶C.- úˆyóŸª í£J-ð§-õì à¶ú£ª- ÷³Üuîμ« õ¤Ûu þ§ëÅ]-ìÚÛª ví£óŸªêŸoÙ ÍÙê¶ ÷³Üu- ê¦uޜ٠à¶ú‡ì ô àŸJ-vêŸö˺ ø‹øŒyêŸÙÞ¥ EL-#-
TJo ÍÙâ°Þ½è ÚÁ-÷àŸªa.- Ú¥÷-õ-ú‡-ìÙ-êŸÞ¥ ÷ì-ô¢ªõª Ñû¦oô³.- ví£á- ÷ªE vޜÙ-à¦ìª.- ð¼ê¦ô¢ª.-
Nù£óŸª Eí£±éªõª õÙ-ë]ô¢« ÚÛù£d-í£è… í£E-à¶-›ú-î¦ô¢ª.- ñªCÌÄ-ñ-ö°-EÚ¨
Ú•ë]÷-ö˶ë]ª.- Nõª-÷õª êμL-ú‡ì êμõÙ-Þ¥-éÞ¥ ÑÙC.- î¦u-ú£-ô¢«í£ ví£øŒo
ví£:- êμõÙ-Þ¥é ð¼ô¦åÙ Þœ÷«uEo ÷³ë¯Ì-è…ì ¤Ûé-÷ªC ví£:- @-÷-ì- òÅ°ù£uÙ ð§ôȦuÙøŒÙ ë¯yô¦ Oª¸ôÙ
ÔÚÛ-ëů-æ¨Þ¥ ÷´è[ª êŸô¦-õ-ð§åª ð¼ô¦-è…ì í£æ¨÷ª, ÷ªJ-Ú•Eo ÷³Üu-îμªiì ví£øŒoõª
á:- @÷-ì- òÅ°ù£uÙ ð§ôÈ¢Ù Îëů-ô¢ÙÞ¥ û¶ìª vޜÙ#ì H
n- DEšíj Oª ÍGÅvð§óŸªÙ ÔNªæ¨? NøË™-ù£-îμªiì ví£AòÅ° ð§å-î¦õª ÑìoÙ-ë]ªì êμõÙ-Þ¥é vޜÙà¦ô¢ª?
á:- ÷´è[ª êŸô¦õ Gè[“õª êμõÙ-Þ¥é ÚÁú£Ù Ñë]u-÷«õª òÅ¡N-ù£u-꟪hšíj ú£Ùë¶--EÚ¨ ê¦÷±-ö˶ë]ª.-
H
ú£Ùð§-ë]-Ú©óŸªÙ ë¶Eo êμL-óŸª-â˶-ú£ªhÙC?
êμõÙ-Þ¥é Ôô¦p-åªÚÛª Ñë]u-÷ª-Ú¥-ô¢ªõª à¶ú‡ì ÚÛ”ù‡
ìè…-ð§ô¢ª.- ö°KÈ-õª, ꟫æ°-õÚÛª òÅ¡óŸª-í£-è[-ÚÛªÙè¯ Nù£-óŸ«õª...
H ÷ªñª(-õêÁ ÷ô¢{Ù Óö° ÷ú£ªhÙëÁ Íö°¸Þ ÷ªì-ú£ªÚÛª
Óö°Ù-æ¨C?
H
Óë]ªô¢ª EL-à¦ô¢ª.- Íû¶ÚÛ ð¼ô¦-æ°õ íÆ£L-êŸÙÞ¥ êμõÙ-
Þ¥é ô¦ù£ZÙ Ôô¢p-è…ÙC.- Íû¶ÚÛ ë]øŒ-õ-î¦-KÞ¥ ð¼ô¦åÙ ÚÛL¸Þ ò°ëÅ]õ ÷õx ÚÛFoô¢ª ÷ú£ªhÙC.- êμõÙ-Þ¥é òÅ°ù£, ú£Ùú£\”-꟪-õÚÛª ÷ªSx vð§éÙ
H NáóŸªÙ þ§CÅÙ-à¦-õ-ìª-ÚÛª-ìo-í£±pè[ª ÚÛÿ§dõª Óë]ª-ô¢-÷±-
áJT Þœ÷«uEo à¶Jì ¤Ûé°õª Íë]ª(Ä-êŸ-îμªi-ìN.- ÎÚ¥- ð¼óŸ«L n- ú£÷ª-J–Ù-àŸÙè….-
øŒÙö˺ í£ÙàŸ÷-ûμoõ ú£«ô¢ªuõª í£õÚÛ-JÙ-#-ìåªx, ÏÙvë]- H ÑêŸ\”-ù£d-îμªiì êμõÙ-Þ¥é @÷-ì- N-ëůìÙ ÍÙç˶
êμõªÞœª ê¦-óŸªE ö˺ÚÛÙ òÅ¡óŸª-ší-æ¨dû¦ Eô¢ª-ê¦q--í£-è[-÷ë]ªÌ.-
H ÍÙë]-JêÁ ÚÛLú‡ @NÙ-à¦L.- þ§ìª-ÚÛ«-õÙÞ¥
ëÅ]-ìú£ªq Nô¢-Þœ-ñ«-ú‡-ìåªx êμõÙ-Þ¥é ú£Ùñ-ô¦ö˺x ÔNªæ¨?
H
ø‹ô³.- êμõÙ-Þ¥é ô¦ù£Z Ôô¦påª â°A àŸJ-vêŸö˺ ví£:- ÷ªì-ú£ªÚÛª ÷ªò˶( ÷³ú‡-Jê¶ ÚÛFo-ô¢-÷±-꟪ÙC n- H ÷ªìÙ ë]Ú¨\Ù-àŸª-ÚÛªìo NáóŸªÙ ÍÙë]-JÚ© ú£«pÄJhÞ¥ H
÷³E-Tì ¤Ûé°õª ÍÙë]-JF â°‘í£-Ú¥-õêÁ êŸè…-›í- Ñìoí£±pè˶ ÎìÙë]Ù ë•ô¢ª-ÚÛª-꟪ÙC.- ð§õû¦í£ô¢-îμªiì N÷¤Û ÍÙç˶ Oª¸Ú÷ªô¢–îμªiÙC?
÷ÙÚÛõª, è•ÙÚÛõª ÚÛõ-÷F áè…-í‡Ù-àŸÚÛª û¶ú£hÙ n-
ú£÷ªJ–Ù-àŸÙè….-
ví£:- ë¶øŒ, Në¶-ø‹-ö˺xE êμõÙ-Þ¥é Gè[“-õÙê¦ êŸõx-è…-Lx- á:- ÷ªì-ú£ªÚÛª ÷ªñª( ÷³ú£-ô¢è[Ù ÍÙç˶ ÷ªì-ú£ªÚÛª H í£EÚ¨ ô¦E û¶õö˺ Ô í£Ùæ° í£Ùè[-ë]E Íìª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ H
Íô¢ª-ëμjì ¤ÛéÙ.- Eõª-ú£ªhÙC.- ÚÛN Íìo ÷«å-õšíj Oª ÍGÅ-vð§óŸªÙ êμõ-í£Ùè….-
Gô¢ª-ë]ªõª ð»Ùë¶ î¦uí‡hÚ¨ Nõª-î¶Nª n ú‡û¦¸ô
ð¼ô³ì ¤Ûé°-öËμûÁo n- ú£÷ª-J–Ù-àŸÙè….- ÎÙëÁ-üŒ-ìõª, #ÙêŸõª, ò°ëÅ]õª Íû¶ CÞœªõ Íìo Ð ÷«åö˺x ÎÙêŸô¢uÙ ÔNªæ¨?
á:- êμõÙ-Þ¥é Ñë]u÷ª ú£÷ª-óŸªÙö˺ ÍEo ÷ô¦_õ ví£áõª H
÷ªñª(õª ÚÛ÷ªtè[Ù.- ÍN Í÷«Ù-êŸÙÞ¥ ÷ªì-ú£ªö˺ ví£óŸª-AoÙ# ë]ªEo, NêŸh-û¦õª û¦æ¨ê¶ ÷ªÙ#
í£Ùåõª í£Ùè[ª-ê¦ô³.- ú‡.-û¦ô¦-óŸª-é-·ôè…“ ô¢àŸ-û¦ -ø˘j-LE @÷-ì- òÅ°ù£uÙ
ú£ªÚÛª Ô Þ¥óŸª-îμªiû¦ ë]ªl-Ü- ú‡–A ÚÛLT ÚÛFoæ¨ H NCÅ ÚÛL-TÙචÚÛÿ§dõª ÒÙ-àŸö˶Ù.- ÍÙë]-JÚ© ÔëÁ
Ñîμy-꟪hì ÓT-ø‹ô¢ª.- Íû¶ÚÛ ú£Ùë]-ô¦(Äö˺x ô¦þ§h EÙè[ª-ÚÛªE ÚÛFo-üŒ‰xÞ¥ ñóŸª-åÚÛª ÷à¶a-þ§hô³.- ÷ªì- ð§ôÈ¢Ù Îëů-ô¢ÙÞ¥ ô¦óŸªÙè….
ôÁÚÁõª, ëÅ]ô¦oõª à¶í£-æ°dô¢ª.- Î ú£÷ª-óŸªÙö˺ ö°KÈ
l 
l 
l 
l l
Thermodynamics
Long answer type question
Q: State second law of thermodynamics. How
A
A Device
Device converts
converts Heat
Heat Energy
Energy into..
into..
is heat engine different from refrigerator?
A: Clausius statement: No Process is possi-
ble whose sole result is the transfer of heat
working substance. law of thermodynamics. = Pdv ........ (3)
from a colder object to hotter object.
Working: Working substance absorbs heat Sol: Cp − Cv = R From I Law of thermodynamics
Kelvin-Plank Statement : No Process is pos-
from source, converts part of it into Proof: Consider one mole of an Ideal gas in dQ = dU + dW
sible whose sole result is the absorption of
mechanical work and remaining part will a cylinder provided with a friction less pis- CpdT = CvdT + Pdv
heat from a reservoir and complete con-
be rejected to sink. ton. Let P, V, T are pressure, volume and [Cp − Cv] dT = P[dv]
version of heat into work.
∴ Work done by the engine is W = Q1 − Q2 temperature of gas respectively. From an Ideal gas equation
W Q1 − Q2 Q2 When gas is heated at constant volume, its Pv = RT
Writer Efficiency η = ⎯ = ⎯⎯⎯ = 1 − ⎯ temperature increases through 'dT' and
Q1 Q1 Q1 Pdv = RdT
R. Sudharani Q2 T2 increase of internal energy is 'dU'
dT(Cp − Cv) = RdT ∴ Cp − Cv = R
η=1−⎯ =1−⎯ ∴ (dQ)v = dU = nCvdT
Subject Expert Q T1
Refrigerator: In refrigerator working sub- n=1 Very Short Answer Type Questions
Heat engine: A device which converts heat stance extracts an amount of heat from dU = CvdT ....... (1)
energy into work is called heat engine. Q. Define thermal equilibrium. How does it
sink and certain amount of heat is trans-
1. Source: It is maintained at very high tem- lead to zeroth law of thermodynamics.
ferred to source. Work is done on the sys-
perature T1. Heat is extracted from this tem. Working of refrigerator is opposite to A: Two systems are said to be in thermal
body. equilibrium with cach other, if they are at
that of heat engine.
Q2
Physics same temperature.
2. Working Substance: In a steam engine
Coefficient of Performance (α) = ⎯
working substance is the steam. W Zeroth Law of thermodynamics: If two
In diesel engine working substance is mixture Q2 Q2 T2 When gas is heated at constant pressure systems are in thermal equilibrium with a
of fuel vapour and air. α = ⎯ = ⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯ for same raise of temperature 'dT, heat
W Q1 − Q2 T1 − T2 third system separately then they must
3. Sink: Sink maintained at low temperature energy utilised to increase in internal ener-
be in thermal equilibrium with each other.
T2. It absorbs heat, which is rejected by gy (dU) and external work done (dW).
T1 ← E ← T2 Q. What thermodynamic variables can be
∴ (dQ)p = nCpdT
Q1 Q2 defined by at (1) zeroth law (2) first law.
Engine Source Sink dQ = CpdT ....... (2)
↑ A: 1) Temperature
Work done to
T1 → E → T2
move the piston 2) Internal energy
Q1 Q2 W = Q1 − Q2
through a distance
Source

Sink
'dx' is çËμûÂh, ÏÙåôÂÚÛª ú£ÙñÙCÅÙ#ì ÷ªJEo

Short Answer Type Questions dx


dw = Fdx ÷³Üuîμªiì ví£øŒoõªnáî¦ñªõ ÚÁú£Ù
www.eenadupratibha.net àŸ«è[÷àŸªa.
W = Q1 − Q2 Q. Derive the relation between two specific
heat capacities of gas on the basis of first = P(dx)A
14
øŒ‰vÚÛî¦ô¢Ù 25 áì÷J 2019 - „ email: help@eenadupratibha.net

ví£: ÓÙêŸ-Ú¥-õÙö˺ 16 ⎯ 2
% ¸ôåª à•í£±pì îμ³êŸhÙ,
3
îμ³êŸhÙ Ú¥ö°EÚ¨ ÖÚÛ\þ§¸ô öËμÚÛ\! -
Íú£-õªÚÛª 3 ·ôåªx Í÷±êŸªÙC.
þ§ëÅ]ì: P = 1 Í-ô³ê¶ A =- 3 Ú¥ñæ¨d
I =- 3 − -1 = -2
í£GxÚ ú£Kyúà ÚÛNª-ù£ûÂ, ð¼Mú£ª ÑëÁu-Þ¥õª 100 × I 100 × 2
(T) = ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯
P×R
Ú¥õÙ
ö°Ùæ¨ ð¼æ© í£K¤Û-õÚÛª ú‡ë]ÌÄ-÷ªó¶ªu ÍòÅ¡u-ô¢ª–õª 50
1×⎯
ú‡õ-ñ-úÃö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ ÍJ-ëÇÂ-îμª-æ¨-ÚÂ-ö˺E 3
3
-cò°ô¢ª-÷膓e- ÞœªJÙ# êμõª-ú£ª-ÚÁ-î¦L.- ÏÙë]ªö˺ = 100 × 2 × ⎯
50
òÅ°ÞœÙÞ¥ Íú£õª, ÷膓-¸ôåª, Ú¥õÙ ÚÛìª-ÚÛª\û¶ = 12ú£Ù-.
ú£«vê¦-õìª Þœªô¢ªh-ší-åªd-ÚÁ-î¦L.- ÷«CJ ví£: 5%
- þ§ëů-ô¢é ¸ôåª à•í£±pì Ú•ÙêŸ þ»÷³t ë¯E-
ú£÷ª-ú£u-õìª þ§ëÅ]ì à¶óŸ«L.- ÚÛë¶ 4 ·ôåªx Í÷±êŸªÙC. Íô³ê¶ Ô ¸ôåª à•í£±pì
Ú•ÙêŸ- þ»÷³t ë¯E-ÚÛë¶ 7 ·ôåªx Í÷±êŸªÙC?
ò°-ô¢ª-÷膓 sþ§ëůô¢é÷膓z þ§ëÅ]ì: 5%- ¸ôåª à•í£±pì Ú•ÙêŸ- þ»÷³t ë¯E-ÚÛë¶ 4
Ú•ÙêŸ þ»÷³tšíj, Ú•ÙêŸ ÷膓-¸ô-åªì îμ³êŸhÙ Ú¥ö°EÚ¨ ·ôåªx Í÷±êŸªÙC. Ú¥ñæ¨d
P = 1 Íô³ê¶ A = 4, I = 4 − 1 = 3
Ö¸Ú-þ§J ÷膓 öËμÚ¨\Ùචí£ë]ÌÄ-AE ò°ô¢ª-÷膓 öË¶ë¯ þ§ëů-ô¢é
100 × I 100 × 3
÷膓 ÍÙæ°ô¢ª.- Ú¥õÙ (T) = ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯ = 60 ú£Ù.
H Íí£±p Bú£ª-ÚÛªìo þ»÷³t Íú£õª P, ÷膓-¸ôåª R, P×R 1×5
Ú¥õÙ T Íô³ê¶ Ú•ÙêŸ þ»÷³t ë¯E-ÚÛë¶ 7 ·ôåªx Íô³ê¶
P×T×R P = 1 Í-ô³ê¶ A = 7, I = 7 − 1 = 6
i) ò°ô¢ª-÷膓 (I) = ⎯⎯⎯⎯⎯
100 100 × I 100 × 6
ii) ò°-ô¢ª-÷膓 îμ³êŸhÙ (A) =- Íú£õª `- ÷膓
¸ôåª (R) = ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯
P×T 1 × 60
= 10%
ví£:
sö˶ë¯z
( TR
P 1 + ⎯⎯ ) AÍû¶ ÷uÚ¨h BÚ¨ ô¢«.450-õìª 2 ú£Ù÷êŸqô¦õÚÛª, ú£Ù¤¨í£h í£ë]ÌÄA:4 ·ôåªx Íô³ê¶ ÷膓 =- s4 −-1z
100 C
Ú¨ ô¢«.500-õìª 3 ú£Ù÷êŸqô¦õÚÛª Ú•ÙêŸ ÷膓
¸ôåªêÁ Íí£±p Ï#a îμ³êŸhÙ Oªë] ô¢«.120 ÷膓
Óšújq & Ú¥E›údñªöËÀq ⇒- 3 òÅ°Þ¥õª → 5%-
7 ·ôåªx Íô³ê¶ ÷膓 =- s7−-1z
þ§ëÅ]ì: ÖÚÛ ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨ ú£÷«-ì-÷ªó¶ªu Íú£õª
ð»Ùë¯è[ª. Íô³ê¶ ÷膓 ¸ôåª ÓÙêŸ?
⇒ 6 òÅ°Þ¥õª →- ?
ô¢àŸô³êŸ í£K¤Ûõ ví£ê¶uÚÛÙ
G. Ñë]óÀªÚÛª÷«ô =- s450 × 2z +- s500 × 3z =- ô¢«.2400 6
⎯⎯ × 5%- =- 10%-
×I 100 × 120 -3
÷膓 ¸ôåª (R) = 100
Nù£óŸª Eí£±éªõª ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯
ÍJëÇÂîμªæ¨ÚÂ
P×T 2400 × 1 ví£: Ú•ÙêŸ-þ»÷³t þ§ëů-ô¢é ÷膓šíj 15 ú£Ù.õö˺ 3
Ú•Eo ú£÷ª-ú£uõª ú£ªõª-÷±Þ¥ þ§CÅÙ-àŸè¯EÚ¨: = 5%
Í-ô³ê¶ A = 2495 ·ôåªx Íô³ê¶ ÓÙêŸ Ú¥õÙö˺ 5 ·ôåªxx Í÷±êŸªÙC?
P = 100 Í-ô³ê¶ (i) ÷膓 (I) =- (R × T) ví£: Ú•ÙêŸ þ»÷³tšíj 3 ú£Ù.õö˺ 5%- ¸ôåª à•í£±pì
I = 2495 - 2000 = 495
þ§ëÅ]ì: 3 ·ôåªx Íô³ê¶ ÷膓 =- s3 n-1z
ii) îμ³êŸhÙ (A) = 100 + (R × T) 100 × I 100 × 495 ⇒ 2 òÅ°Þ¥õª → 15
Íó¶ªu îμ³êŸhÙ ô¢«.2,300 Íô³ê¶ Íú£õª ÓÙêŸ? (R) = ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯
P×T
¸ôåª
÷«CJ ú£÷ª-ú£uõª 100 × A
þ§ëÅ]ì: Íú£õª = ⎯⎯⎯⎯⎯ 100 × 2300
= ⎯⎯⎯⎯⎯
9
2000 × ⎯
2
5 ·ôåªx Íô³ê¶ ÷膓 =- s5 n-1z
⇒ 4 òÅ°Þ¥õª → ?
ví£: ô¢«.600-0õšíj 15%- ¸ôåª à•í£±pì 3
100 + (R T)
100 × 2300
100 + ( 5× 3) 11
=⎯%
1
5 ⎯ % 4
⎯ x 15 = 30 ú£Ù-.
2
sö˶ë¯z 2
-
ú£Ù÷êŸqô¦ö˺x Íó¶ªu ÷膓 ÓÙêŸ? = ⎯⎯⎯⎯⎯ - 2
115
P×T×R 6000 × 3 × 15
þ§ëÅ]ì: ÷膓 (I) = ⎯⎯ = ⎯⎯ = ô¢«.2,000
H
100 100
ú£Ù¤¨íh£ í£ë]ÌÄA: îμ³êŸhÙ =- [100 + 5 × 3 ] ⇒
-s z ûÁ æ© úà ò˺ ô¢ª“ ð¼ú£ªdõªnÝ°Sõª: ï£°Ë ºÙÞ¥ô¢ª“ sšíÆjôÂ÷«uûËÂzn73,
= ô¢«.2,700 ï£°Ë ºÙÞ¥ô¢ª“ svèËμj÷ô Îí£¸ôæôÂzn18
115 òÅ°Þ¥õª → 2300
ú£Ù¤¨í£h í£ë]ÌÄA: H Íô¢|êŸ: ÔèÁ êŸô¢ÞœA ÑBhô¢gêŸêÁð§åª šíÆjô šíÆjæ¨ÙÞÂ
100 → 6000
(15 × 3) ⇒ 45 → ?
Íú£õª ⇒ 100 òÅ°Þ¥õª → ? ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥õª ÍÙè ·ôú£«\u Îí£¸ôù£ìxö˺ Íô³ë¶üŒx ÍìªòÅ¡÷Ù
100
⎯⎯ × 2300 =- ô¢«.2,000
ÑÙè¯L. ÍòÅ¡uô¢ª–öË Ó꟪h 160 šúÙ.Oª. êŸí£pEú£J.
45 × 6000
I = ⎯⎯ = ô¢«.2,700 115 H ÷óŸªlí£JNªA: 01.01.2018 û¦æ¨Ú¨ 18n50 ÔüŒx
100
ví£: Ô ÷膓 ¸ôåª à•í£±pì 10 ú£Ù÷êŸqô¦ö˺x Íó¶ªu ÷膓
ÔíˆíˆÓúˆq n Íú‡šúdÙæËÀ þ§dæ¨ú‡dÚÛöËÀ Îíƈú£ôÂ
ví£: ô¢«.1500 õšíj 2 ú£Ù÷êŸqô¦õ Ú¥õÙö˺ ûμõÚÛª
÷ªëÅ]u ÑÙè¯L.
2 H ÎÙvëÅ]ví£ë¶øË ÓÚÛû¦NªÚÂq ÍÙè þ§dæ¨ú‡dÚÛöËÀ ú£KyúÃö˺ H ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh: áì÷J 28 ìªÙ# íƇvñ÷J 18
ô¢«ð§-ô³Ú¨ šíjþ§ à•í£±pì Íó¶ªu ÷膓 ÓÙêŸ? Íú£õªö˺ ⎯
5
-÷ ÷Ù꟪ Í÷±êŸªÙC. ÷ô¢ÚÛª.H ò˶ú‡Ú ú‡\öËÀ çËμúÃd ê¶C: ÷«Ja 1
þ§ëÅ]ì: ¸ôåª ûμõÚÛª ô¢«ð§-ô³Ú¨ šíjþ§ ÍÙç˶ ûμõÚÛª
Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ô¦ù£Z í£GxÚ ú£Kyúà ÚÛNªù£ûËÂ
H vèËμjNÙÞ çËμúÃd ê¶C: ÷«Ja 6
þ§ëÅ]ì: Í-ú£õª =- x Íô³ê¶, ÷膓 =- 2x sÔíˆíˆÓúˆqz ví£ÚÛæìõª Nè[ªë]öË à¶ú‡ÙC.

ô¢«.100ÚÛª 1 ô¢«ð§ô³ ÍE Íô¢–Ù.-
∴ ûμõÚÛª ô¢«.100 ÚÛª ô¢«ð§ô³ ÍÙç˶ ¸ôåª
5
H ð¼ú£ªdõªnÝ°Sõª: Íú‡šúdÙæËÀ þ§dæ¨ú‡dÚÛöËÀ Îíƈú£ô îËμòËÀšújæËÀ: http://fireservices.ap.gov.in

ví£î˶ø‹õª
2x
sÔÓúÃîËÁzn78, Íú‡šúdÙæËÀ èËμj·ôÚÛdôÂn06.
R = 12% 100 × ⎯ H Íô¢|êŸ: þ§dæ¨ú‡dÚÂq ÖÚÛ ú£òËμbÚÛªdÞ¥ è…vU, ú£ÙñÙCÅêŸ
100 × I 5
P×T×R 1500 × 2 × 12 (R) = ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯
(I) = ⎯⎯ = ⎯⎯
ú£òËμbÚÛªdö˺x íˆ@ ÑBhô¢gêŸ.
x × 10
¸ôåª
PT
H ÷óŸªlí£JNªA: 01.07.2019 û¦æ¨Ú¨ 18n42 ÔüŒx
÷膓 100 100
100 × 2x Ôíˆ@툚úæËÀn2019
ô¢«. 360
= = ⎯⎯⎯⎯⎯ = 4% ÷ªëÅ]u ÑÙè¯L.
x × 10 × 5 H ÓÙí‡ÚÛ: vúˆ\EÙÞ çËμúÃd, îμªô³ûË ÓÞ¥bNªû¶ù£ûË H
ví£: Ú•ÙêŸ þ»÷³tšíj 6 ⎯ 1 ÎÙvëÅ]ví£ë¶øËÂö˺E Óúˆq, Óúˆd, Húˆ ú£Ù¸¤÷ª Þœªô¢ªÚÛªöË
%- ¸ôåª à•í£±pì 8 ú£Ù. 2
2
ú£Ù¤¨í£h í£ë]ÌÄA:
Në¯uöËóŸ«ö˺x 2019n20 Në¯u ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨Þ¥ìª
I= ⎯ ×P⇒I:P=2:5
Îëůô¢ÙÞ¥.
õÚÛª Íó¶ªu ÷膓 ô¢«.520 Íô³ê¶ Íú£õª ÓÙêŸ? 5 H ÔÓúÃîËÁ ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh: íƇvñ÷J 12 ìªÙ# Íô³ëÁ êŸô¢ÞœA ví£î˶ø‹öËÚÛª Eô¢yÙචví£î˶øŒ
100 × I 100 × 520 100 × I 100 × 2
þ§ëÅ]ì: Íú£õª (P) = ⎯⎯
÷«Ja 6 ÷ô¢ÚÛª. ví£ÚÛæì Nè[ªë]öËμjÙC.
= ⎯⎯⎯ (R) = ⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯ H Íú‡šúdÙæËÀ èËμj·ôÚÛdô ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh: áì÷J 30 H Ôíˆ Þœªô¢ªÚÛªöË ð§ôÈ¢ø‹öËöË Ú¥÷ªûË ÓÙvæûËÂq çËμúÃd
R×T 13 P×T 5 × 10
¸ôåª
⎯ ×8 sÔíˆ@툚úæËÀzn2019 H ví£î˶øŒÙ: Íô³ëÁ êŸô¢ÞœA.
2 = 4%
ìªÙ# íƇvñ÷J 20 ÷ô¢ÚÛª.
=- ô¢«.1,000 ví£: Ô ÷膓 ¸ôåªì 4 ⎯⎯
1
ú£Ù÷êŸqô¦ö˺x Ú•ÙêŸ þ»÷³t îËμòËÀšújæËÀ: https://psc.ap.gov.in
H Íô¢|êŸ: ví£òÅ¡ªêŸy/ ví£òÅ¡ªêŸy ÞœªJhÙí£± ð»ÙCì

13 2
Në¯uöËóŸ«ö˺x ví£ú£ªhêŸ Në¯u ú£Ù÷êŸqô¢Ù
ú£Ù¤¨í£h í£ë]ÌÄA: ÷膓 =- (-
⎯ × 8
2
) - 2495
ë¯E-ÚÛë¶ ⎯⎯⎯⎯
-2000 Í÷±êŸªÙC?
ÍTo÷«í£ÚÛ ø‹Üö˺ ï£°Ë ºÙÞ¥ô¢ª“õª s2018n19zö˺ û¦õªÞÁ êŸô¢ÞœA àŸë]ª÷±êŸ« ÑÙè¯L.
H í£K¤Û ê¶C: ÷«Ja 15
H
=- 52 òÅ°Þ¥õª → 520 2495 Ôíˆ Ní£êŸªh ú£pÙë]ì, ÍTo÷«í£ÚÛ ø‹Üö˺
H ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªhÚÛª #÷Jê¶C: íƇvñ÷J 23
þ§ëÅ]ì: Ú•Ù-êŸ-þ»÷³t ë¯E-ÚÛë¶ ⎯⎯⎯⎯ ÍÙç˶ P= 2000
Íú£õª=-100 òÅ°Þ¥õª →- ? 100 îËμòËÀšújæËÀ:
ï£°Ë ºÙÞ¥ô¢ª“ ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ví£ÚÛæì Nè[ªë]öËμjÙC.
⎯ × 510 = ô¢«.1000 -2000 í£±ô¢ªù£ ÍòÅ¡uô¢ª–õª ÷«vêŸî¶ª Oæ¨Ú¨ Íô¢ª|õª. https://apgpcet.apcfss.in
51
6 Á‹tyÓ˛ ∑ ‘Ë˝ì{Mʸ–ÈΔÊˇÖ 25 fØ˲–ö˛« 2019 www.andhrajyothy com .

What is the cost of filing a case in Lok Adalat?


b) Punjab National Bank c) BoM that how much percentage of demone-
Banking Knowledge/ Financial Awareness d) Canara Bank e) None of these tized money was back?
20. Insurance regulator IRDAI has directed a) 99.3 % b) 50 % c) 25% d) 12%
1. For which ATM Network, NPCI is the e) All the above (Books and Authores) all third-party insurance companies to e) None of these
operator? 10. What is the cost of filing a case in Lok include vehicle insurance policies cover 30. What is the maximum deposit per indi-
a) NFS b) Cashnet c) BANCS Adalat? to vehicle owners-drivers of all vehicles vidual in Payment Bank?
d) State Bank ATM Network a) No fee b) Rs.1000/- c) Rs.2000/- (2wheelers, 3-wheelers, passenger vehi- a) Rs.1 lakh b) Rs.5 lakhs c) Rs.10 Lakhs
e) None of these d) Rs.5000/- e) Rs.10000/- cles and commercial vehicles) for an d) Rs.20 Lakhs e) None of these
2. What is ECB? 11. Under RBI , LRS scheme all resident additional premium of how much? 31. Payment Bank which allowed users to
a) "External Commercial Borrowings individuals, including minors, are a) Rs.100 per annum withdraw cash from ATMs, without the
(ECB)" means borrowing by an eligible allowed to freely remit upto how much , b) Rs.750 per annum need for a physical debit or credit card
resident entity from outside India in accor- per financial year? c) Rs.500 per annum is ______ .
dance with framework decided by the a) US $ 2,50,000 b) US $ 10,000 d) Rs.330 per annum e) None of these a) Yes Bank b) Airtel Payments Bank
Reserve Bank in consultation with the c) US $ 5,000 d) US $ 1,000 21. Reverse Repo Rate at present is how c) ICICI Bank d) HDFC Bank
Government of India e) None of these much? e) None of these
b) Distributing funds c) Disbursing cash 12. Bank of Baroda will close down which a) 5 % b) 6.25 % c) 7.5 % d) 8.5% 32. World Economic Outlook is published
d) Opening Account e) None of these three overseas branches? e) None of these by whom?
3. All eligible borrowers can now raise a) Guayna b) Trinidad and Tobago 22. Global Multidimentional Poverty a) ADB b) IMF c) AIIB d) NDB
ECBs up to USD ______ million or e) None of these
equivalent per financial year under the
automatic route replacing the existing BANK PO/ CLERKS EXAM SPECIAL 33. Which of the following is correct?
a) IMT: Instant Money Transfer
sector wise limits. b) APBS: Aadhaar Payment Bridge System
a) 100 b) 750 c) 250 d) 500 c) AEPS: Aadhaar Enabled Payment System
e) None of these d) IMPS: Immediate Payment Service
4. The minimum average maturity period e) All the above
(MAMP) has been kept at _____ years 34. National Automated Clearing House(
for all ECBs, irrespective of the amount NACH) is operated by whom?
of borrowing in lieu of various layers of a) NPCI b) UTI c) LIC d) HDFC
MAMPs as at present, except the bor- e) None of these
rowers specifically permitted in the cir- 35. As at the end of 2018 there were _____
cular to borrow for a shorter period. authorised non-bank Payment System
a) 5 b) 3 c) 10 d) 12 e) None of these Operators (PSOs) in India.
5. Any entity who is a resident of a coun- a) 14 b) 89 c) 6 d) 26 e) None of these
try which is FATF or IOSCO compliant
will be treated as a recognised lender.
This change increases the lending Praturi Potayya Sarma
options and allows various new lenders Answers
in ECB space while strengthening the
AML/CFT framework. Which of the 1) a 8) b 15) b 22) b 29) a
following is correct? 2) a 9) e 16) b 23) b 30) a
a) FATF: Financial Action Task Force 3) b 10) a 17) b 24) b 31) b
b) IOSCO: International Organisation of 4) b 11) a 18) b 25) b 32) b
Securities Commissions c) Ghana d) All the above Index( MPI) is published by whom? 5) e 12) d 19) b 26) b 33) e
c) AML: Anti-Money Laundering e) None of these a) UNESCO b) UNDP c) UNICEF 6) a 13) a 20) b 27) b 34) a
d) CFT: Combating the Financing of 13. The overdraft limit for account holders d) WHO e) ILO 7) a 14) a 21) b 28) a 35) b
Terrorism e) All the above of PMJDY has now been increased 23. GST council allowed the filing of GST
6. With a view to encourage digitisation of from Rs.5000/- to how much? returns with an annual turnover upto
payments and enhance financial inclu-
sion through digitisation, the Reserve
a) Rs.10,000/-
c) Rs.20,000/-
b) Rs.25,000/-
d) Rs.15,000/-
Rs.5 Crores at what period?
a) Once in a week b) Quarterly
AyÏ˛√ÁŸ-Øå˛fi
Bank of India has decided to constitute e) None of these c) Once is 15 days d) Eevery month
a High-Level Committee on Deepening
of Digital Payments. Who is the
14. What is the venue of 91st Academy
Awards (films)?
e) None of these Ø˲ÃÍfiΔäˇ ƒÊ˝$*∞–ö˛«fi-sÓ˝ÃZ GÖΩH
24. Finance Ministry launched mobile
Chairman of the Committee? a) Dolby Theatre, Los Angeles, USA application 'Jan Dhan Darshak' as a ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛-ÃZ∞ Ø˲ÃÍfiΔäˇ ØÈ≈ƒÊ˝$ —‘Ë˝”-—-ßë≈-ÀƒÊ˝$
a) Shri Nandan Nilekani, Former b) Goa c) Paris d) Moscow e) Tokyo part of ______ . Ú‹ÖrΔäˇ ÁúΔäˇ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ Á‹tyÓ˛ã‹ GÖΩH M¯ΔÊˇ$fiÃZ {Á≥–Û˛-
Chairman, Unique Identification Authority 15. Which organization approved the a) Social Security b) Financial Inclusion ‘È-∞Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö-®.
of India Country Partnership Framework c) Ddigital Literacy d) Swachcha Bharath M¯ΔÊˇ$fi: GÖΩH(2019&21 ªÍ≈^å˛)
b) Subhash Chandra Garg (CPF) for India to deliver $ 25 - 30 bil- e) None of these AΔÊˇ·ô˲: ªÍ≈_-ÀΔäˇfi yÏ˛{X E°¢ΔÊˇ~ô˲. _–ö˛« Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ
c) C.Rangarajan d) PK Jha lion to support its transition to higher 25. As per CSO, per capital Net National ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À* ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-^˲$a.
e) None of these middle - income country? Income during 2018-19 is estimated to GØå˛&–˛$så˝ ∞ΔÊˇ”-Áfl˝◊˝ ôÛ˛©: Ìú{∫-–ö˛« 17
7. Difference between Exports and a) ILO b) World Bank be Rs.1,25,397, showing a raise of how ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ —´ßëØ˲Ö: BØå˛ÃÒ˝O-Øå˛
Imports is called as what? c) FAO d) WEF e) WHO much? _–ö˛« ôÛ˛©: fØ˲-–ö˛« 31
a) Balance of Trade b) Balance of Power 16. What is the digital registry where cred- a) 5 % b)11.1% c) 2 % d) 15%
c) Current Account d) SB Account it history of individuals, willful default-
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: http://cms.nalsar.ac.in/
e) None of these
e) None of these ers, pending files record are kept?
8. The world's first block chain bond a) VCR b) Public Credit Registry(PCR)
26. Who released Public Enterprises
Survey 2017-18?
KƒÊ˝$*ÃZ Úfl˝Ãå˝¢ MÛ¸Δäˇ M¯ΔÊˇ$fi-À$
'BOND-I' introduced by which institu- c) NRC d) NHRC e) None of these a) RBI b) Department of Public ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ--ßä˛-ÃZ∞ E›Î√∞ƒÊ˝* —‘Ë˝”-—-ßë≈-ÀƒÊ˝$Ö
tion? 17. Public Affairs Centre is in which city? Enterprises, Ministry of Heavy Industries (KƒÊ˝$*)2018&19 —ßë≈ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-∞Mϸ Á≥À$ M¯ΔÊˇ$fiÃZœ
a) EBRD b) World Bank a) Kochi b) Bengaluru c) Hyderaad c) DAE d) ISRO e) DRDO {Á≥–Û˛-‘È-∞Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö-®.
c) Bank of England d) Bank of Japan d) Jaipur e) Chandigarh 27. Who is the Chairman of Indian Ô≥i yÏ˛¥˜œ–ö˛* M¯ΔÊˇ$fi-À$
e) None of these 18. The Department of Industrial Policy Banking Association? —øÍ-V>À$: M>≈£ä˛ ÃÍ≈ªå˝ sÒ˝M>≤-Ài, G–ö˛$Δˇj±fi –˛$yÏ˛-MʸÃå˝
9. Which of the following is correct? and Promotion(DIPP) conducted a con- a) Sunil Arora b) Sunil Mehta MÛ¸Δäˇ, -Úfl˝-Ãå˝¢-MÛ¸Δäˇ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ ô˲®-ô˲ΔÊˇ M¯ΔÊˇ$fi-À$.
a) Free Trade and Prosperity: How ference on Global Digital Content c) Sunil Lamba d) Sunil Khetri
Openness Helps the Developing Countries Market at which place?
AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÃZœ ªÍ≈_-ÀΔäˇfi yÏ˛{X E°¢ΔÊˇ~-ô˲.
e) None of these ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ —´ßëØ˲Ö: BØå˛ÃÒ˝O-Øå˛
Grow Richer and Combat Poverty : a) Simla b) New Delhi c) Srinagar 28. What is the rank of India in the World
Arvind Panagariya d) Jalandhar e) Mumbai Heritage site in Asia Pacific region?
ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ Ôúk: ΔÊˇ*.1000.
b) Eating Wasps : Anita Nair 19. Which bank bagged the Rajbhasha a) 2nd rank b) 10th rank c) 5th rank
_–ö˛« ôÛ˛©: Ìú{∫--–ö˛« 18
c) Nightmarch : Alpa Shah Kirti Award 2017-2018? d) 6 th rank e) None of these –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: http://ouadmissions.com/
d) Jugaad Yatra : Dean Nelson a) Allahabad Bank 29. Recently the government has declared
www.andhrajyothy com . ∑ ‘Ë˝ì{Mʸ–ÈΔÊˇÖ 25 fØ˲–ö˛« 2019 Á‹tyÓ˛ 7

Sr.Inter - English Grammar VIVEKANANDA.B


Academic Prog.Head
Narayana Group Of
Educational Institutions
SECTION - B

UNDERSTANDING 10. Aal Bihari Vajpayee 1996-1996


11. H.D. Deve Gowda 1997-1998
NON-VERBAL DATA 12. I.K. Gujral 1998-2004
In the First Year you learnt how data Atal Bihari Vajpayee
could be presented in the form of graphs, 13. Manmohan Singh 2004-2014
charts and tables, These forms of diagram- 14. Narendra Modi 2014-
matical illustration are both visually appeal- Note: Gulzarilal Nanda was the interim Prime
ing and usefull.Information is presented in a Minister of India twice, for a few days
compact and concise manner such that the each time, following the death of
important details stand out and the smaller Jawaharlal Nehru in 1964 and that of Lal
details ignored. Bahadur Shastri in 1966.
In the following pages you will find vari- 1. Name the only woman Prime Minister of
ous pie-charts, bar graphs, tables, tree dia- India till now.
grams and flow charts. Study them and 2. Who was the Prime Minister of India in
answer the questions that follow. 1965?
Pie-charts 3. Name the fourth Prime Minister of India?
4. In which year did P.V.Narasimha Rao
I. Students of Government Junior become the Prime Minister? ?
College, Nizamabad were asked which 5. Which Prime Minister served for the
country they would like most to visit. ly study it and answer the questions 1. What does the bar graph depict? longest term?
Given below are the findings of the sur- that follow. 2. What were the 3 criteria on which the rat- 6. Manmohan Singh was the predecessor of
vey in the form of a pie-chart. Study it ings were done? Narendra Modi. WriteTrue or False.
and answer the questions that follow. 3. Which was the best college in terms of
Teaching? III. Tables help us to compare products
4. What college had the best infrastructure? even though we may not be familiar
5. Which college had almost the same rat- with all the terms used. Given below
ings on all three criteria? are a few specifications of two mobile
6. Four colleges were compared. Write true phones, Study the table and answer the
or false. questions:
COMPARISON OF MOBILE PHONES
Tables
Specification Model Model
1. What does the pie-chartshow? I. Study the table given below and answer ZIMZAM BINGBANG
2. Which is the highest income source? the question that follow.
1. What does the pie chart show? 678 990
3. How many income sources are given in
2. Which countries were chosen as 'Dream Weight (g) 148 190
the chart?
Destinations'? Battery (mah) 2915 1715
4. What is the share of daily labour in the
3. Which is the most preferred country? Removable No No
family's income?
4. Which is the least preferred country? battery
5. Which two incomes sources put together
5. What is the difference in percentage Colours Black, Black, Silver,
come to half of the total income?
between those who preferred USA and silver red, blue, grey
6. Parige occupies the last place among all
those who preferredAustralia? Screen size 4.7 5.5
the income sources. Say true or false. Train no. 12697, Trivandrum Exp: Runs on
6. Some students wanted to visit China. Say (inches)
Bar Graphs Sunday from starting station Touch screen Yes Yes
true or false Station Name Code Arrival/ RAM 1 GB 2 GB
II. Many students of Government Junior I. Students of a large section of class IV in Departure Expandable No No
College, Karimnagar were late to col- a school were asked what they wanted Chennai Central MAS 15: 15 Storage
lege one day. The Principal asked the to be when they grew up. Their answers Katpadi Jn. KPD 17:03 Operating Android Android
reason and all the excuses cited were were compiled in the form of a bar- Jolarpettai JTJ 18:18 System
compiled in the form of a pie-chart. graph. Study the bar-graph given Erode Jn. ED 20:45 WiFi Yes Yes
Study the pie chart and answer the below and answer the questions that Palghat PGT 23:30 3G Yes Yes
questions that follow. follow. Trichur TCR 00:37 4G/LTE No Yes
Ernakulam Town ERN 02:05 No.of SIMs 1 2
Kottayam KTYM 03:20
Quilon Jn. QLN 05:05 1. Name the 2 models of phones being compared.
Kazhakuttam KZK 05:55 2. Which mobile phone is heavier?
Thiruvananthapuram TVC 06:35 3. Bing bang 990 is available in --------- no.
Central of colours.
1. Write the name and number of the train. 4. Name the operating system in both the
2. On which days does the train run? phones?
1. What does the bar-graph depict? 3. What is the destination of the train? 5. Which phone can support 4G?
2. How many children wanted to become 4. What is the railway code of Kottayam? 6. Zimzam 678 can hold 2 Sims. Wrire True
1. What does the pie-chart show? doctors? 5. How long is the journey from Ernakulam or False.
2. What was the most common reason cited 3. The most preferred career was that of to Quilon?
by students for coming late to class? a_________. 6. The code of Palghat is PLT. Say true or
3. The percentage of students who said that 4. 10 students wanted to become________. false.
a family member was sick, was_______.
4. Students who offered miscellaneous rea-
5. How many students wanted to become
nurses?
II. The table given below lists the Prime KGØå˛iÔ‹ÃZ GWj-Mʸ*≈-sÏ˝-–í˛À$
Ministers of India. Study it and answer
sons, not specifically shown, com- 6. Students opted for eight professions. Say the questions that follow. KG-Øå˛-iÔ‹ Ú≥{sZ AyÏ˛-ÁŸØå˛fi Õ—$-sÒ˝yä˛ (KÔ≥-H-GÃå˝)& ——´ßÊ˛
prised____________%. true or false. —øÍ-V>ÃZœ GWj-Mʸ*≈-sÏ˝-–í˛À øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®
S.No Name Term
5. The number of students who said that had II. Three Junior Colleges in Telangana 1. Jawaharlal Nehru 1947-1964 R͉À$: 31
met with a mishap on the way was the were rated by experts based on certain 2. Lal Bahadur Shastri 1964-1966 —øÍ-V>-À-–È» R͉À$:
same as those who said that _________. criteria. Their findings are expressed in 3. Indira Gandhi 1966-1977 sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ (¥ÎÕ-–ö˛$Δäˇ BÁ≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛fi 6, ƒÊ˝$$sÏ˝-Õ-sÓ˝ã‹ á Bãú-
(complete the sentence). the bar graph given below. Study it and 4. Moraji Desai 1977-1979 Ú‹Oså˝fi 2, Ú‹Ö{rÃå˝ sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ Á‹»”-Ú‹ã‹ 1, BÁ≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛
6. The number of students who missed the answer the question that follow. 5. Charan Singh 1980-1984 MʸÖ{sZÃå˝ {Vʸ*ã≥ 3, ÚúOΔäˇ 2, –˛$M>-∞-MʸÃå˝ –˛$Δˇ$$Ö-sÒ˝-Ø˛Øå˛fi 1,
bus was more than those who had urgent 6. Rajiv Gandhi 1984-1989
personal work. Say true or false.
Ì‹—Ãå˝ 1), ºh-Ø˛ã‹ Á‹¥˘Δäˇt (ÚúOØÈØå˛fi 4, –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$Ãå˝fi –Û˛$ØÛ˛-
7. V.P. Singh 1989-1900 gå˝-–˛$Öså˝ 3, ‘Èã≥ 3, Úfl˝^å˛-BΔäˇ 4, ŒVʸÃå˝ 1)
III.The following Pie-chart depicts the 8. Chandra Shekhar 1990-1991
income source of a typical village fami- 9. P.V. Narasimha Rao 1991-1996
BØå˛-ÃÒ˝OØå˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ìú{∫-–ö˛« 10
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.opalindia.in
4  25 , 2019 -   ntnews.com ntyadadri.com

  12     ?


simple Interest/ 

  




BV Ramana
Director, AKR Study circle
Tandur, Vikarabad
9441022571
ntnews.com ntyadadri.com  25,  2019 -   5

     ?


  � � �.  � � � 12
�   �, �� � �  ��. . , �, , �, �,
�.  � � ,  � �  �, , �,
 � , ,
, ��, ��, � � ,  �, �. ��� � 365
� ,  �  .   ( � �.  � 366 �
   , �. �    �
�     �.  �� , , � 1957, � 22  �.
  . � �� � �).  �  � 1879  � 1 
�� , ,  � �  � : ��, � � �. ��
�    �. �� �� .  � � .
�, �� .  �, � � : , ,   
,  ��, �� �. � : , �, �  � �  � 2009, � 5 
� : �, ,  ��.  � � �.   
 � � ‘��� �’.   , 
�  � .  �  � �, , �   ,  
�� � �� �.  1911, � ��.  � 35 . 9948750605
 27 �� ��   � �  � ‘�’
� � � �� ��. ,  � �  �
� 1950,  24 ��   ‘�’  �.      
� � .  �   �� , � � �
� � �,  3:2 � �. ��  � �.   � � �   �  �� .
� �  �   � � �.  �  . � �  ���� � 2002  � ��  �
� � . �� 24 � 52  . �  ��   �   ��  �� �
 (�) �.  24 ��  �  ��� 1912� �  .   �� �� 
�.  24  �  � � � �  � ��  �  �� 2001�  �.
�. �. �� 1919,  28 ��  �  �
�   � �� �   �  � � � ��   � .
�. �� �  � �� � �. � � ��  ��  
� �   �� � 1919� � �  � �, �, �,
��.  � .�. 250�  �  ��      , , 
.  �  ��� . �     , , , �, �
� ��  � �� 1947, � �    , �, � , �,
22 �. 2002  �  �� �  � ��, , �, �
��  � �� � � ‘� �  �’ � � �� � .
.  ����,  � �.      . ��� �   � � �   �, �
� � �.   ��� � .   � .    �   �.
�  2002,  15 � � �  � �    �  �.    � 2,525 .. � ��   �� �.
  �.  �  �.   � ���  �. ��
� � �� �,    � � � � � �  �  �.
� �. 1921, � 31  �  � ��  �.  � � ‘� �’. 
�� � � � ���  �     � , ,   � �.
  �� � �� �.  ��� 1896� ��   
��� �� � �   �� �. �� �  �  .  � �
 ��.  �  1 � �� � � �. � ‘ �’.   � �
� � �� ��. �  � � �.   �. � � � 
  � � ��   1950,   .
� � � �  �   24 �.   
  �  � �  .  �
�  �  . 1972�  � � ‘����’.
� �  .   
� � ‘� ’. 1973  � � �  �. � ���  
 �   �  � � ��. 1928-56 �  �   � � ��  �
��.       �.
  �. �  � � � 
�  �  . 1964� �      � � � 
� � .  � 24  � � .  � �  �  ��.  �   �.
 �. �  � ��  � �� �. � �  � �    � �� .  �  �� � � �
.  1)  2)  3)  4) �     � � � �.
5)  6)  7) � 8)  � �.  � �  2010, � � �, �, � �
9)  10) � 11) � 15 �.  �   � � ��  �  .
12) � 13)  14) � 15) �  �   � � � �    �
 16) � 17)  18) �� ���.    � � ��  �  
 19) � 20) � 21)  � �  . �.
22)  () 23)  () 24)    � � , � ���,  �
 //�. � � � �  �� � , �   � � �
  �  � ��. ���� � �  �.
�   � � .   1972 � �  �. � � �� � �, � � ,   � �� � � �
 � �      ��. � � �  �, �  �.
�� ���. �   �  �  �. �,   � ��.  �� �, �� � � � ��  
�  � �  ��.   �  � �  �, �  �,     � �� �. ��
�  � � ��  � �� .  � � ‘� � �. 2005, � 5    � � � � 
� �. �  ��  ’. � �  �, ����  � ��  �.
 . �  ‘   � �. �� � � �� �
’  � � .  � �  � �   �� � �� �  ,  �.
10
Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… l
f¯]lÐ]lÇ l 25 l 2019 Send your Feedback to vidya@sakshi.com
ѧýlÅ
MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ ™ðlË…V>×æ õÜtsŒæ ç³¼ÏMŠS çÜÈÓ‹Ü MýSÑ$çÙ¯Œl

Æú…yýl‹³
(sîæG‹Üï³GïÜÞ) °Ä¶æ*Ð]l$MýS ç³È„ýSË™ø´ër$
GòÜ•Þ, M>°õÜtº$ÌŒæ ™èl¨™èlÆý‡ ´ùsîæ ç³È„ýSËMýS$
çܯ]l²§ýl®Ð]l$Ð]l#™èl$¯]l² A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Eç³-Äñæ*-VýS-ç³-
yólÌê 20-18 þOÌñæ ¯]l$…_ yìlòÜ…ºÆŠæ Ð]lÆý‡MýS$
BÆð‡²ËÏ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ A…¨-çÜ$¢¯é²….
2018 (þOÌñæ & yìlòÜ…ºÆŠæ) _¯]l ¯]l*™èl¯]l òÜÆŠæa C…f¯Œæ H¨? • íÜ…yìlMóSsŒæ »êÅ…MŠæ Ðól$¯ólh…VŠæ OyðlÆð‡MýStÆŠæ, {´ëÆý‡…À…_¯]l ¯éË$VýS$ ÆøkÌS "ÌZMŠS
→ °¯]l²sìæ "ѧýlÅ' ™èlÆý‡$ÐéƇ¬ f: yólsêòÜsŒæ òÜÆŠ‡a ïÜDÐøV> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$? Ð]l$…£é¯Œl&2018' gê¡Ä¶æ$ Ýëíßæ™èlÅ, Ðól$«§ø
¿êÆý‡™Œæ&Æý‡ÚëÅ A…™èlÆŠæ {糿¶æ$™èlÓ MýSÑ$çÙ¯Œl • A×æ$ Ķ欧ýl®™èl…{™èl… Ìôæ§é Æó‡yìlÄñæ*«§éÇÃMýS™èl f: Ð]l$–™èl$Å…fÄŒæ$ Ð]l$à´ë{™èl çÜÐ]l*ÐólÔèæ… GMýSPyýl fÇW…¨?
• 2017&2018 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ "{糫§é¯Œl (IRIGC-TEC) GMýSPyýl fÇW…¨? ÎMóSgŒæ Ð]lÌSÏ çÜ…¿¶æÑ…^ól ¡{Ð]lOÐðl$¯]l V>Ķæ*Ë • AsêÑ$MŠS G¯]lÈj yìl´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæ òÜ{MýSrÈ, f: Æ>…`, gêÆý‡U…yŠl
Ð]l$…{† {V>Ð]l$ çÜyýlMŠS Äñæ*f¯]l (PMG- f: Ð]l*ÝùP, Æý‡ÚëÅ ¯]l$…_ Æý‡„ýS×æ MøçÜ… ¿êÆý‡™èl§ólÔèæç³# Ððl¬rt- AsêÑ$MŠS G¯]lÈj MýSÑ$çÙ¯Œl O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> GÐ]lÆý‡$ -• Ð]l$¯]l§ólÔèæ…ÌZ ÉìlÎÏ Ððl${sZ ™èlÆ>Ó™èl (Æð‡…yø)
SY)' ç³£ýlMýS…ÌZ ¿êVýS…V> VýSÇçÙt çÜ…QÅÌZ • Ogñæç³NÆŠæ Ýëíßæ¡ E™èlÞÐ]l… (JLF) & Ððl¬§ýlsìæ çÜÓ§ólÖ OÐðl§ýlÅ MìSsŒæ¯]l$ H çÜ…çܦ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$? A† ò³§ýlª Ððl${sZ OÆð‡ÌŒæ ¯ðlsŒæÐ]lÆŠ‡PV> AÐ]l™èl-
ÆøyýlÏ °Æ>Ã×æ… ç³NÇ¢^ólíÜ, §ólÔ¶æ…ÌZ¯ól E™èl¢- 2018¯]l$ GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? Æý‡*´÷…¨…_…¨? f: MýSÐ]l$Ìôæ‹Ù ±ÌŒæM>…™Œl ÐéÅ‹Ü Ç…_¯]l Ððl${sZ ÆO ‡ð ÌŒæ H¨?
Ð]l$…V> °Í_¯]l Æ>çÙ‰…? f: E™èl¢Æ>Q…yŠæ f: çßZçÜt¯Œl, ĶæÊG‹ÜH f: C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ ¯]l*ÅMìSÏĶæ$ÆŠ‡ Ððl$yìl • 2022ÌZ BíÜĶæ* ´ëÆ> VóSÐŒl$Þ 4Ð]l GyìlçÙ¯Œl- f: Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ððl${sZ OÆð‡ÌŒæl
• BÆøVýSÅ, MýS$r$…º çÜ…„óSÐ]l$ Ð]l$…{†™èlÓ Ô>Q • çßZ‹³ Ñ$çÙ¯Œl Ìôæ§é AÐ]l$ÌŒæ¯]l$ 2020ÌZ íܯŒl A…yŠl AÌñæ•ÏyŠl OòܯðlÞ‹Ü MýS$ B†£ýlÅÑ$Ð]lÓ¯]l$¯]l² ¯]lVýSÆý‡… H¨? • Ð]l$à™éà V>…«© A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ´ëÇÔ¶æ$§ýl®Å
Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l 14Ð]l °Ðól¨MýS "òßæ^ŒlIÒ {ç³Äñæ*W…_, 2021 ¯ésìæMìS A…V>Æý‡MýS {VýSçßæ • yîlBÆŠ‡yîlÐøMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯éÐ]lÌŒæ íœhMýSÌŒæ A…yŠl f: à…Vúj, O^ðl¯é çÜÐ]l*ÐólÔ>°² Æ>çى糆æ Æ>ÐŒl$¯é£Šl MøÑ…§Šl
A…^èl¯éË$ 2017' {ç³M>Æý‡… H Æ>çÙ‰…ÌZ MýS„ýSÅÌZMìS {ç³ÐólÔ¶æò³yýl™éÐ]l$° H §ólÔèæ… {ç³MýSsìæ…- KíÙĶæ$¯ø{VýSíœMŠS Ìô滟Æó‡rÈMìS Aç³µW…_¯]l • MóS…{§ýl ĶæÊ™Œæ GOòœÆŠ‡Þ A…yŠæ ÝùµÆŠætÞ Ð]l$…{†- GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? f: ¯]l*ÅÉìlÎÏ
A™èlÅ«¨MýS çÜ…QÅÌZ òßæ^ŒlIÒ »ê«¨™èl$Ë$ _…¨? f: Ķæ¬OO¯ðlsñæyŠl AÆý‡»Œæ GÑ$OÆð‡sŒæÞ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ™öÍ fÌê…™èlÆý‡Y™èl Æø»Z {yø¯Œl ™èlÓÔ>Q H ´ëÆ> çÙrÏÆŠ‡MýS$ AÆý‡$j¯]l ç³#Æý‡ÝëP- • 2018 òÜò³t…ºÆŠæ 29¯]l ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ ™öÍ
°Ð]líÜçÜ$¢¯é²Æý‡$? f: Ð]l$àÆ>çÙ‰ • i&20 §ólÔ>Ë Ðé×ìæfÅ, ò³r$tºyýl$Ë Ð]l$…{† õ³Æó‡Ñ$sìæ? Æ>°² {糧é¯]l… ^ólíÜ…¨? f: Æ>gŒæMýS$Ð]l*ÆŠ‡ "Ððl¬MýSPgŸ¯]l² E™èlÞÐ]l…' (Corn Festi-
• Ð]l*¯]lÐ]l A{MýSÐ]l$ Æý‡Ðé×ê¯]l$ °Ë$Ð]lÇ…^èl- Ð]lÆý‡Y çÜÐ]l*ÐólÔèæ… GMýSPyýl fÇW…¨? f: IÆøÐŒlr$ůé (EyerovTUNA) • Æ>iÐŒæV>…«© RôæÌŒæ Æý‡™èl² 2018 ç³#Æý‡ÝëPÆ>°MìS val) GMýSPyýl {´ëÆý‡…¿ýæOÐðl$…¨?
yé°MìS ÑÑ«§ýl hÌêÏÌZÏ "çÜÓĶæ$…VŠæíܧýl®' A¯ól f: Ð]l*ÆŠ‡ yðlÌŒæ ´ëÏsê, AÆð‡j…sîæ¯é • ^ðlO¯ðl²ÌZ C…yìlĶæ$¯Œl Mø‹ÜtV>ÆŠ‡z Aç³µW…_¯]l G…í³OMðS¯]l ÐðlƇ¬sŒæ ÍçœtÆŠ‡ GÐ]lÆý‡$? f: c…§éÓÆ>, Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ
ç³£ýlM>°² {´ëÆý‡…À…_¯]l Æ>[çÙt…? • IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† AÀÐ]l–¨® M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… Üç Ó§ólÖ °ÇÙèl °çœ* Kyýl õ³Æó‡Ñ$sìæ? f: G‹Ü. Ò$Æ>»êƇ¬ ^é¯]l$ • ¿êÆý‡™è OÆð‡ÌôæÓ Ð]l$…{†™èlÓÔ>Q H çÜ…çܦ™ø
f: ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l Ð]l*¯]lÐ]l AÀÐ]l–¨® çÜ*_MýS f: ÑfĶæ$ • 2018 òÜò³t…ºÆŠæ 15¯]l °Æý‡Óíßæ…_¯]l A…™èl- MýSÍíÜ ™öÍ "OÆð‡ÌŒæ òßæÇsôægŒæ yìlhOsñægôæçÙ¯Œl
• ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…ÌZ ™öÍÝëÇV> H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ (HDI) °Ðól¨MýS {ç³M>Æý‡…, 2017ÌZ Í…VýS • Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl MìS…VŠæyýlÐŒl$MýS$ ^ðl…¨¯]l ¯øÐéçÜÆŠ‡™ø Æ>j¡Ä¶æ$ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å ¨¯ø™èlÞÐ]l… 2018 {´ëgñæMŠSt'¯]l$ {´ëÆý‡…À…_…¨?
MýS$MýSPË MøçÜ… {ç³™ólÅMýS ´ëÆŠ‡P¯]l$ HÆ>µr$ AçÜÐ]l*¯]l™èl çÜ*_MýS (GII)ÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ ´ër$ 14 Eç³{VýSà˯]l$ A…™èlÇ„ýS…ÌZMìS ¯ólç³£ýlÅ… HÑ$sìæ? f: VýS*VýS$ÌŒæ BÆŠ‡tÞ A…yŠl MýSËaÆŠ‡
^ólÔ>Æý‡$? f: Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ý릯l] … G…™èl? f: 127 {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l C{Ýù Æ>MðSsŒæ õ³Æó‡Ñ$sìæ? f: J†¢yìlÌZ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å…: Ð]l*Æý‡$™èl$ • OsñæÐŒl$Þ çßæĶæ$ÅÆŠæ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl Ð]lÆý‡ÌŒæz ĶæÊ°-
• MóS…{§ýl çßZ…Ð]l$…{† Æ>gŒæ¯é£Šl íÜ…VŠæ ¿êÆý‡™èl • IMýSÅÆ>fÅ çÜÑ$† AÀÐ]l–¨® M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… f: ï³G‹ÜGÌŒæÒ&íÜ&42 ¯]l² {ç³ç³…^é°MìS ç³ÇÚëPÆ>Ë$ Ð]lÇÞsîæ Æ>Å…MìS…VŠSÞ-&2019ÌZ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$
™öÍ "ÝëÃÆŠ‡t òœ¯ŒSÞ' Oò³ÌSsŒæ {´ëgñæMŠSt¯]l$ GMýSPyýl (UNDP) Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l ™égê Ð]l*¯]lÐ]l • G‹Ü&»êÅ…yŠl ´÷ÌêÈÐðl${sîæ yéçœÏÆŠ‡ Ððl§ýlÆŠ‡ • MøÌŒæMýS™éÌZ° {ò³íÜyðl±Þ ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ 6Ð]l ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæÌZÏ A{VýSÝ릯]l…ÌZ °Í_¯]l
{´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? f: fÐ]l¬Ã, fÐ]l¬Ã&MýSÖÃÆŠ‡ AÀÐ]l–¨® Æ>Å…MìS…VŠSÞÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ Æ>Å…MŠS Æ>yéÆŠ‡¯]l$ C{Ýù CsîæÐ]lË GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…- ÐéÇÛMø™èlÞÐ]l…ÌZ VúÆý‡Ð]l yéMýStÆó‡sŒæ GÐ]lÇMìS ÑÔèæÓѧéÅÌSĶæ$… H¨?
• ¿êÆý‡™èl Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ "C…yìlĶæ* r*Çf… G…™èl? f: 130 _…¨? f: {ÖçßæÇMør, B…{«§ýl{糧ólÔŒæ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$? f: íÜ.G¯Œl. BÆŠ‡. Æ>Ð]l# f: C…yìlĶæ$¯Œæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ OòܯŒæÞ,
Ð]l*ÆŠ‡t (ITM - 2018)'¯]l$ H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ • {ç³ç³…^èl…ÌZ¯ól ™öÍÝëÇ Oòßæ{yøf¯Œl ÔèæMìS¢™ø • ™ólÍMýS ºÆý‡$Ð]l#™ø yîlBÆŠ‡yîlÐø çÜÓĶæ$…V> • 52Ð]l A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ A„ýSÆ>çÜÅ™èl ¨¯]l… »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$
°Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? f: ¯]l*ÅÉìlÎÏ ¯]lyìl^ól OÆð‡Ë$¯]l$ {´ëÆý‡…À…_¯]l §ólÔèæ…? AÀÐ]l–¨® ^ólíܯ]l "Ð]l*ůŒl ´ùÆý‡tº$ÌŒæ Ķæ*…sîæ ¯ól糫£ýlÅ… HÑ$sìæ? • 91Ð]l AM>yýlÒ$ AÐéÆŠ‡zÞ & 2019ÌZ E™èl¢Ð]l$
• Æ>Ƈ$$rÆŠ‡Þ {ç³M>Æý‡…, 2018 BVýSçÜ$tÌZ Ýû© f: fÆý‡Ã± sêÅ…MŠS OVðSyðlyŠl Ñ$OòÜÌŒæ' (MPATGM)¯]l$ f: A„ýSÆ>çÜÅ™èl, O¯ðlç³#×êÅÀÐ]l–¨® ѧólÖ ¿êçÙ Ñ¿êVýS…ÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… ¯]l$…_
AÆó‡¼Ä¶æ* Ý릯]l…ÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ A†ò³§ýlª • _rtV>…VŠæ, Ððl¬…V>Ï ¯úM>{ÔèæĶæ*ÌS ´ùÆŠ‡t ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> GMýSPyýl ç³È„ìS…_…¨? • Ð]l${§é‹Ü òÜMýS*ÅÇsîæ {í³…rÆŠ‡Þ AÀÐ]l–¨® {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæ…^èlyé°MìS G…í³OMð ¯]l _{™èl…
^èlÐ]l¬Æý‡$ çÜÆý‡çœÆ>§éÆý‡$V> AÐ]l™èlÇ…_¯]l Ñ°Äñæ*VýS… MøçÜ… ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…™ø Ð]l¬Ýë- f: AçßæçŠl¯]lVýSÆŠ‡, Ð]l$àÆ>çÙ‰ ^ólíܯ]l ÝëÃÆŠ‡t "C&ç³¼ÏMŠS yìl[íÜtº*ÅçÙ¯Œl H¨? f: ÑÌôægŒæ Æ>MŠSÝëtÆŠ‡Þ
§ólÔèæ… H¨? f: CÆ>MŠS Ƈ$$§é Jç³µ…§é°² BÐðl*¨…_¯]l §ólÔèæ…? • 8&10 Eç³{VýSàÌS çÜÐ]lÊçßæ… §éÓÆ> íÜçÜtÐŒl$' (e-PDS)¯]l$ {ç³ÐólÔèæò³sìæt¯]l ™öÍ • 2018 òÜò³t…ºÆý‡$ 23¯]l ¿êÆý‡™Œl "Oòßæ¸ë
• ¿êÆý‡™èl A…™èlÇ„ýS ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ (C{Ýù) f: º…V>ϧólÔŒæ íßæ…§ýl* Ð]l$à çÜÐ]l¬{§ýl {´ë…™èl…ÌZ° DÔ>¯]lÅ Æ>çÙ…‰ H¨? f: AÆý‡$×ê^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ Ķ欧ýl® Ô¶æ™é¼ª E™èlÞÐéË'¯]l$ H §ólԶ慙ø
sñæM>²ÌSi C…MýS$Å»ôæçÙ¯Œl òÜ…rÆŠæ GMýSPyýl • Æý‡ÚëÅÌZ° OÌñæò³‹ÜPÌZ fÇW¯]l ¿êÆý‡™Œl, çÜÐ]l¬{§ýl ç³Æý‡ÅÐól„ýS×æ MøçÜ… ¿êÆý‡™Œl H • "A†ò³§ýlª ÌSyéT y鯌SÞ'V> W°²‹Ü Ð]lÆý‡ÌŒæz MýSÍíÜ °Æý‡Óíßæ…_…¨? f: C{gêÄñæ$ÌŒæ
{´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$…¨? f: AVýSÆý‡¢Ë Æý‡ÚëÅ ç܅Ķæ¬MýS¢ OÐðlÐ]l*°MýS §ýlâýæ ѯéÅçÜ… §ólԶ慙ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨? ÇM>ÆŠ‡zÞÌZ ^ør$ çÜ…´ë¨…^èl$MýS$¯]l² "¯]lÆø- • ´÷V>MýS$ E™èlµ™èl$¢ËOò³ Ðésìæ° Ð]l*¯ólĶæ*Ë°
• ™èl´ëÌê Ô>Q §éÓÆ> sîæ½ ÆøVýS °Æ>®Æý‡×æ õ³Æý‡$? f: HÑĶæ*…{yé&18 f: {¸ë¯ŒlÞ ´ë E™èlÞÐ]l…' GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? çÜ*_…^ól "MìSÓsŒæ&OÌñ毌l ¯]l…ºÆŠæ' MýSÍW¯]l HOMðSMýS
MøçÜ… Eç³Äñæ*W…^ól MýS眅 ¯]lÐ]lÊ¯é • ç³rt×æ ç³Æ>ÅrMýS Æý‡…VýS…Oò³ 7Ð]l IMýSÅÆ>fÅ • JyìlÔ>ÌZ° ^é…©ç³NÆŠæ ¯]l$…_ yîlBÆŠæyîlÐø f: ËyýlRŒæ, fÐ]l¬Ã MýSÖÃÆŠ‡ ÝëÆŠ‡P (§ýl„ìS×êíÜĶæ* {´ë…¡Ä¶æ$ çÜçßæM>Æý‡
õÜMýSÆý‡×æ Oò³ÌSsŒæ õÜÐ]l˯]l$ BÆøVýSÅ Ð]l$…{†™èlÓ çÜÑ$† {ç³ç³…^èl ç³Æ>ÅrMýS çÜ…çܦ A…™èl- çÜÓ§ólÖ ç³Çgêq¯]l…™ø AÀÐ]l–¨®ç³Ç_ ÑfĶæ$- • §ýl„ìS× ¿êÆý‡™èl íßæ…© {ç³^éÆý‡ çÜ¿ýæ Ô¶æ™é¼ª çÜ…çÜ&¦ SSAARC) §ólÔ¶æ… H¨? f: ¿êÆý‡™Œl
Ô>Q GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…_…¨? f: ÉìlÎÏ Æ>j¡Ä¶æ$ çܧýlçÜ$Þ (UNWTO Globle Ð]l…™èl…V> ç³È„ìS…_¯]l çÜÓ˵ {Ôóæ×ìæ Eç³Ç- E™èlÞÐéÌS¯]l$ Æ>çى糆 Æ>ÐŒl$¯é£Šl MøÑ…§Šl • C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ òßæÌŒæ¢ Ððl${sìæMŠSÞ A…yŠæ
• CsîæÐ]lË °ÇÃ…_¯]l Æý‡n*Æý‡$ÞVýS*yýl ÑÐ]l*¯é- Summit) GMýSPyýl fÇW…¨? ™èlÌS… ¯]l$…_ Eç³Ç™èlÌS (surface-to- H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? f: ¯]l*ÅÉìlÎÏ GÐéË$ÅÄôæ$çÙ¯Œl A«§ýlÅĶæ$¯]l… {ç³M>Æý‡… "¨
{ÔèæĶæ*°MìS {ç³Ð]l¬Q ÝëÓ™èl…{™èlÅ çÜÐ]l$Æý‡- f: íÜÄñæ*ÌŒæ, Çç³¼ÏMŠS B‹œ MöÇĶæ* surface short - range ballistic • "ArÌŒæ Ñ$çÙ¯Œl çœÆŠæ Æð‡kÐðl¯ólçÙ¯Œl A…yŠæ AÆý‡¾¯Œl Ìê¯ðlÞsŒæ'ÌZ {ç³^èl$Ç…_¯]l ѧýlÅ, BÆøVýSÅ
Äñæ*«§ýl$yýl$ "ÒÆŠæ çÜ$Æó‡…{§ýl ÝëƇ$$' õ³Æý‡$ ò³rtt- • ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ 205 r¯Œæ GÌS{MìStMŠS missile) »êÍíÜtMŠS „ìSç³×ìæ õ³Æý‡$ HÑ$sìæ? {sꯌlÞçœÆó‡ÃçÙ¯Œl (AMRUT)ÌZ ¿êVýS…V> çÜ…Æý‡„ýS×æ ò³r$tºyìlÌZ 195 §ólÔ>Ë gê¼™é-
yé°MìS H Æ>[çÙt AòÜ…½Ï HMýS{XÐ]l ¡Æ>ï鰲 {Oylð ÐŒæ ÇĶæ$ÆŠæ yýl…‹³ {rMŠæ (Model f: {ç³àÆŠ‡ çßoíÜ…VŠæ A…yŠæ AÆý‡¾¯Œl GOòœÆŠ‡Þ Ð]l$…{†™èlÓ- ÌZ ¿êÆý‡™Œæ Æ>Å…MŠS G…™èl? f: 158
BÐðl*¨…_…¨? f: JyìlÔ> BH205-E)¯]l$ BÑçÙPÇ…_¯]l {糿¶æ$™èlÓ- • ¯éÝëMýS$ ^ðl…¨¯]l H Eç³{VýSçßæ… ¿¶æ*Ñ$° Ô>Q {ç³MýSsìæ…_¯]l "DgŒæ B‹œ ÍÑ…VŠæ • Ð]lÆ>Û°MìS, ç³…rËMýS$ A«¨ç³†V> C…{§ýl$yìl°
• Ìê…VŠæ Ð]l*ÆŠ‡a & 2íÜ Æ>MðSsŒæ §éÓÆ> HY- Æý‡…VýS Üç …çܦ H¨? ´ùͯ]l "çÜ*ç³ÆŠæ GÆŠ‡¢', "çßæsŒæ GÆŠ‡¢' A¯ól C…yðlMŠSÞ' Æ>Å…MýS$ÌZÏ H Æ>çÙ‰… A{VýSÝ릯]l…ÌZ BÆ>«¨çÜ*¢ fÆý‡$ç³#Mö¯ól "C…{§ýl gê™èlÆý‡'
1C õ³Æý‡$™ø Mö™èl¢ çÜÐ]l¬{§ýl Eç³{VýSà°² f: ½DG…GÌŒæ (BEML) Æð‡…yýl$ Mö™èl¢ {VýSà˯]l$ MýS¯]l$Vö…¨? °Í_…¨? f: B…{«§ýl{糧ólÔŒæ E™èlÞÐ]l… GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$?
ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> {ç³Äñæ*W…_¯]l §ólÔèæ… • ¿êÆý‡™èl 3Ð]l A†ò³§ýlª {ç³ç³…^èl ´ùsîæ »êÅ…MýS$- f: {sê°ÞíÜt…VŠS GMøÞ´ëϯðlsŒæ çÜÆó‡Ó Ô>sìæOÌñæsŒæ • {糫§é¯]lÐ]l$…{† ¯]lÆó‡…{§ýlÐðl*© {´ëÆý‡…À…- f: M>uý‡Ã…yýl$, ¯ól´ëÌŒæ
H¨? f: O^ðl¯é ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$yé°MìS »êÅ…MŠS B‹œ (TESS) _¯]l íÜMìSP… Æ>[çÙt ™öÍ ÑÐ]l*¯é{ÔèæĶæ$…, • A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ {§ýlÐ]lÅ °«¨ (IG…G‹œ) ¯]l$…-
• JyìlÔ>, ^èl¡¢‹ÜVýSÉŠl Æ>Ú‰ëÌZÏ° Mö°² {´ë…™é- ºÆøyé, ÑfĶæ* »êÅ…MŠS™ø ´ër$ C™èlÆý‡ H • ^èl…{§ýl$yìl ^èl$r*t †ÇVóS õܵ‹Ü GMŠSÞMýS$ ^ðl…¨¯]l ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ 100Ð]l ÑÐ]l*¯é{ÔèæĶæ$… õ³Æó‡- _ 57.1 ¼ÍĶæ$¯Œl yéÌSÆý‡Ï A†ò³§ýlª Æý‡$×æ
ÌZÏ ¿êÈ Ð]lÆ>ÛË$, Ð]l$sìætò³â¶æÏË$ ÑÇW ç³yýlyé- »êÅ…MýS$¯]l$ Ñί]l… ^ólĶæ*Ë° {糿¶æ$™èlÓ… ¼VŠæ ¸ëÌSP¯Œl Æ>MðSsŒæ (BFR)ÌZ 2023ÌZ Ñ$sìæ? f: ´ëMøÅ…VŠS ÑÐ]l*¯é{Ô¶æĶæ$… ´ëÅMóSi° ´÷…¨¯]l §ólÔèæ… H¨?
°MìS M>Æý‡×æOÐðl$¯]l ™èl$¸ë¯]l$ õ³Æý‡$? f: §éÄôæ$ {糆´ë¨…_…¨? f: §ól¯é »êÅ…MŠS {ç³Ä¶æ*×ìæ…^èl¯]l$¯]l² Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ {Oò³ÐólsŒæ • Eç³Æ>çى糆 G…. Ððl…MýSĶæ$ůéĶæ¬yýl$ Æý‡*. f: AÆð‡j…sîæ¯é
• {sôæyŠæ, GMýS¯éÑ$MŠS, OòÜ…sìæíœMŠS, sñæM>²ÌSi • Ô>ï܈Ķæ$ çÜÐ]l*gê°MìS AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l çÜÐ]l*- ç³Æ>ÅrMýS$yìl õ³Æý‡$ HÑ$sìæ? 100 MørÏ ÑË$OÐðl¯]l ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ´ëMýSÔ>ç܈ • ±sìæ çÜÆý‡çœÆ>, ´ëÇÔ¶æ$§ýl®Å…, Ð]lÅÆý‡¦ fÌS °Æý‡Ó-
A…yŠæ MýSÌSaÆý‡ÌŒæ Mø&Bç³Æó‡çÙ¯ŒlËOò³ 23Ð]l ^éÆ>°² MýS¯]l$Vö¯]lyé°MìS VýS*VýS$ÌŒæ {´ëÆý‡…À…- f: Ķæ¬ÝëMýS$ Ò$gêÐé Õ„ýS×æ, ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ (C…yìlĶæ$¯Œæ MýSͯ]lÈ çßæ×æ MøçÜ… Æð‡…yólâ¶æÏ´ër$ H Æ>[çÙt…
• çÜ$y鯌l ¯]l*™èl¯]l {糫§é¯]lÐ]l$…{†V> GÐ]lÆý‡$ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ)¯]l$ CsîæÐ]lË H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ ´ùÆý‡$aVýSÌŒæ™ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨?
G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$? {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? f: †Æý‡$糆, B…{«§ýl{糧ólÔŒæ f: VøÐé
Vidya Weekly Test- 4 f: Ð]l˜™égŒæ Ð]l˜Ýë Aº$ªÌêÏ • MóS…{§ýl ArÒ, ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ, Ðé™éÐ]lÆý‡×æ • BĶ欋٠Ð]l$…{†™èlÓ Ô>Q H §ólÔ¶æ…ÌZ°
• õÜst Œæ »êÅ…MŠS B‹œ C…yìlĶæ* `‹œ Oòœ¯é°Û-
SAKSHI EDUCATION
Ð]l*Æý‡$µ Ô>Q Ð]l$…{† yéMýStÆŠæ çßæÆý‡ÛÐ]lÆý‡®¯Œl, ¿êÆý‡™èl Æ>Ķæ$»êÆý‡ M>Æ>ÅËĶæ$…ÌZ BĶæ¬-
Current Affairs- 2018 Grand Test Ķæ$ÌŒæ BïœçÜÆŠæ (CFO)V> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$- ÐéÄ¶æ¬ M>Ë$çÙÅ °Ä¶æ$…{™èl×æ ç³ÇMýSÆý‡… ‹Ù çÜÐ]l*^éÆý‡ MóS…{§é°² {´ëÆý‡…À…_…¨?
™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$? f: {ç³Ô>…™Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ WAYU (Wind Augmentation f: ÆöÐól$°Ä¶æ*
Students can write exam at any time& at any place.
• ĶæÊMóS(Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl MìS…VŠæyýlÐŒl$) Æ>Ķæ$ÌŒæ •

PurifYing Unit)¯]l$ H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ 5i, C…rÆð‡²sŒæ B‹œ ¤…VŠSÞ
� Statewide Ranks will be announced ¯ólÒÌZ à¯]lÆý‡È Ìñæíœt¯ðl…sŒæ MýSÐ]l*…yýlÆŠ‡V> {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? f: ¯]l*ÅÉìlÎÏ õÜÐ]lË MøçÜ… ½G‹ÜG¯ŒlGÌŒæ.. NTT MýSÐ]lÊÅ-
� Exciting Prizes for Top Rankers °Ä¶æ$Ñ$™èl$Oyðl¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl† Ð]lÅMìS¢ • ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ ÐéÅç³¢…V> OgñæË$ çÜ…çÜPÆý‡×æË °MóSçÙ¯ŒlÞ™ø ´ër$ H »êÅ…MýS$™ø Jç³µ…§ýl…
� Only first time attempted score will be considered for Ranking õ³Æý‡$? f: Æ>gŒæ AVýSÆ>ÓÌŒæ {糆´ë§ýl¯]lË MøçÜ… çÜ${ï³…MøÆý‡$t HÆ>µr$ MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨? f: Ýë‹œt »êÅ…MŠæ
• òÜ…{rÌŒæ ÑhÌñ毌SÞ MýSÑ$çÙ¯Œl (CVC) M>Æý‡Å- ^ólíܯ]l {†çÜ¿¶æÅ MýSÑ$sîæ A«¨ç³† GÐ]lÆý‡$?
For registration visit www.sakshieducation.com §ýlÇØV> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$? f: fíÜt‹Ü AÑ$™éÐ]l Æ>ÄŒæ$
Ñ$VýS™é Æó‡ç³sìæ "ѧýlÅ'ÌZ... →
f: A°…§ø Ð]l$k…§éÆŠ‡ • Eç³ Æ>çى糆 G…. Ððl…MýSĶæ$Å ¯éĶæ¬yýl$
ѧýlÅ Send your Feedback to vidya@sakshi.com
Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… l
f¯]lÐ]lÇ l 25 l 2019 11

What is disguised unemployment?


1. Which was the largest producing sector in 1972-73?
MýS*¯ésìæ VýS$Æý‡$-§ólÐé çÜ$Æó‡‹Ù A: Agriculture
çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$ 2. Which was the largest producing sector in 2009-10?
A: Services.
3. How many times increased the GDP in India between
1972-73 and 2009-10?
PRODUCTION AND EMPLOYMENT A: 7.7 times.
4. Which sector recorded more growth rate?
● The total value of production of goods A: Service sector.
and services in India increased 5. Which sector recorded low growth rate?
approximately 8 times between 1972- A: Agriculture sector.
73 & 2009-10. II. Observe the pictures and answer the questions (AS-3)
● The service sector has become the
most important in terms of total
production.
● There are more people in agriculture
but everyone may not be fully
occupied.
● Workers in the organised sector 1. First picture is related to which sector?
enjoy security of employment. 6. What is financial year? (AS1) A: Agriculture
● Agricultural labourers, small and A: From 1st April to 31st March is 2. Second picture is related to which sector?
marginal farmers, weavers, called financial year. A: Mining (Agriculture)
sharecroppers, artisans, blacksmiths, 7. What is Organised sector. Give 3. Third picture is related to which sector?
carpenters and goldsmiths are the examples. (AS1) A: Services
vulnerable people who need A: 1. The enterprises or places of work 4. Fourth picture is related to which sector?
protection. where the terms of employment A: Industries
● During 2004-05, the unorganised sec- are regular and therefore, people
tor workers accounted for 92% of all have assured work. III. Observe the table and answer the questions (AS-3)
workers that contributed 50% of the Ex: IT Jobs, Department of Educa- SECTOR EMPLOYMENT (%) GROSS DOMESTIC
production tion, Railways, Banking etc., PRODUCT (%)
● Only 8% of organised sector workers 8. What is Unorganised sector. Give ÝùçÙÌŒæ çÜtyîl‹Ü (C….Ò$.) 1972-73 2009-10 1972-73 2009-10
contributed 50% of the production of examples. (AS1) Agriculture 74% 53% 43% 17%
goods and services. A: 1. The unorganised sector is Industry 11% 22% 22% 26%
● Cotton is a natural product and cloth characterised by small and 4. They get paid Leave, Provident Services 15% 25% 35% 57%
is a manufactured product. scattered units which have Fund and Medical benefits.That's
remained largely outside the why I choose a job in an organized 1. In 1972-73 Employment is low in industrial sector. Why?
1 MARK QUESTIONS control of the government. sector than the unorganised sector. A. In 1972-73 establishment of industries were very low.
1. Classify the economic activities. Ex: Painters, plumbers, repair 3. Why did you choose a job in an 2. In 2009-10 in which sector gross domestic product
(AS1) persons and others doing odd organized sector than the increased more? A. Services.
A: People engaged in various economic jobs are in unorganised sector. unorganised sector? 3. In which sector employment increased 100%?
activities. 9. What is disguised unemployment? (AS-2) (Jun-15) A. Industry.
1) Agriculture and related activities. (AS1) A: 1. Organised sector has some formal 4. In which sector gross domestic product was reduced? Why?
2) Manufacturing processes & A: Where people are apparently worki- processes and procedures. A: Agriculture. Other sectors developed well and employment
industries, ng but all of them are made to work 2. Workers in the organised sector shift was there from agriculture.
3) Services for people. less than their potential is called enjoy security of employment. 5. Which sector stands in second place in gross domestic
2. What are the types of Services? disguised unemployment. It is also 3. They are expected to work only for product in 2009-10?
(AS1) known as underemployment. a fixed number of hours. A: Industry
A: Services are three types. They are 4. They get paid Leave, Provident 6. In which sector employment was more in 1972-73? Why?
1. Community, social and personal 2 MARKS QUESTIONS Fund and Medical benefits. A: Agriculture. In India more people depend on agriculture in
services. 1. Do you think the classification of That's why I choose a job in an 1972-73.
2. Finance, insurance and real economic activities into primary, organized sector than the
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
estate. secondary and tertiary is useful? unorganised sector.
3. Trade, hotels, transport and Explain how. (AS1) 1. Employment in the service sector has ______ to the same
4 MARKS QUESTIONS
communication. A: Yes. I think the classification of extent as production. (B)
3. Define GDP. (AS 1) economic activities is useful. GRAPH 3.1 GDP BY A) Increased B) Not increased
A: 1. Total value of goods and services Uses: AGRICULTURE, INDUSTRY AND C) No change D) None of these
produced in the country in a 1) To know how many people are SERVICE SECTORS 2. Workers in the______sector do not produce goods. (B)
financial year is known as GDP. employed in each sector. I. Observe the graph and answer the A) Service B) agriculture
2. GDP records the market value of 2) To estimate how much goods and questions. (AS3) C) Industries D) All the above
all final goods and services services are produced.
produced. 3) To know the produced goods are
4. What are intermediary goods? sufficient or not.
(AS1) 4) To plan which sector need
A: 1. The goods not being used directly development.
by the consumer are called inter- 2. Why did you choose a job in an
mediary goods. organized sector than the unor-
2. Ex. Paddy, rice and husk. ganised sector? (AS-2) (Jun-15)
5. What are final goods? (AS1) A: 1. Organised sector has some formal
A: 1. The goods being used directly by processes and procedures.
the consumer are called final 2. Workers in the organised sector
goods. enjoy security of employment.
2. Example for final good is idly or 3. They are expected to work only
dosa. for a fixed number of hours.