You are on page 1of 10

ΜΠΡΟ΢ΣΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕ΢ ΜΑ΢

με ΛΑΙΚΗ ΢Τ΢ΠΕΙΡΩ΢Η ςτον ΔΗΜΟ
με Ιςχυρό ΚΚΕ παντού

Μέζα θαη απφ ηηο εθινγηθέο κάρεο πνπ έξρνληαη ζέινπκε θαη επηδηψθνπκε ν ιαφο
θαη νη εξγαδφκελνη λα βάινπλ ηελ δηθή ηνπο ζθξαγίδα ζηηο εμειίμεηο .
Να εληζρχζνπλ ην θφκκα θαη ηνπο αγσληζηέο πνπ ζηάζεθαλ πιάη ηνπ ζηνπο
αγψλεο θαη ηηο αγσλίεο ηνπ γηα θάζε κηθξφ θαη κεγάιν πξφβιεκα.
Γηαηί ζα είλαη ςπρή ησλ αγψλσλ θαη ηελ επφκελε κέξα ησλ εθινγψλ.
Δίλαη ιάζνο ε αληίιεςε όηη νη ηνπηθέο εθινγέο δελ έρνπλ πνιηηηθό ραξαθηήξα
ή δελ πξέπεη λα έρνπλ πνιηηηθό ρξώκα.
Πάληα είραλ. Καη ηφηε πνπ νη ππνςήθηνη θαη ζπλδπαζκνί επηδεηνχζαλ δηαθαψο
ηελ ζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ζήκεξα πνπ πνιινί πξνηηκνχλ ηελ κάζθα
ηνπ αλεμάξηεηνπ. Δίηε γηαηί ην αζηηθφ ζχζηεκα είλαη θηλνχκελε άκκνο, είηε γηαηί ηα
κεγάια αζηηθά θφκκαηα έρνπλ ράζεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηνχλ ιατθφ θφζκν.
Η ηνπηθή δηνίθεζε είλαη θξαηηθόο ηνπηθόο ζεζκόο.
Μεηά ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ 20 ρξφληα ηψξα ν ξφινο ηεο σο θξαηηθφο ζεζκφο έρεη
δπλακψζεη. Έρεη καθξχλεη ην ρέξη ηνπ θξάηνπο θαη ην δέλεη πην ζθηρηά γχξσ απφ ην
ζβέξθν ηνπ ιανχ.
Οη φπνηνη ζεηηθνί ζπζρεηηζκνί ζηηο εθινγέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, δελ κπνξνχλ
λα αιιάδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο, ηνλ ξφιν ηεο. Όηη δειαδή πινπνηεί ηελ πνιηηηθή
ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ην ππεξεηνχλ .
Με ηελ γλώζε ησλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ γίλεη, κε ηνλ ζηελό δεκνζηνλνκηθό
θνξζέ πνπ έρεη ηεζεί, ην ΚΚΔ από ην 2010 έζεζε ηελ γξακκή ηεο Λατθήο
αληηπνιίηεπζεο απέλαληη ζε θπβέξλεζε, ΔΔ, αλεμάξηεηα αλ νη δπλάκεηο ηνπ
βξεζνύλ ζε ζέζε πιεηνςεθίαο ή κεηνςεθίαο.
΢ήκεξα πνπ δήκνη πηα (θαη νη Πεξηθέξεηεο) έρνπλ αλαιάβεη ζεηξά απφ ζεκαληηθέο
θξαηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ δσή θαη ηηο
αλάγθεο ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ, πνηνο ζηα ζνβαξά κπνξεί λα ηζρπξηζηεί όηη νη
δεκνηηθέο εθινγέο δελ έρνπλ πνιηηηθό ραξαθηήξα;
΢ήκεξα πνπ ηα απνθαΐδηα ησλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε πφιεηο, ρσξηά είλαη
κφληκα επί ζθελήο θαη πξνβάιινληαη απφ θπβέξλεζε ηελ ΢χξηδα, ΝΓ, ΢ΔΒ, ΔΔ, ηνπο
ιεγφκελνπο ζεζκνχο ηεο ρψξαο, σο απαξάβαηε πξνυπφζεζε ηνπ λένπ θχθινπ ηεο
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πσο κπνξεί λα απνδερηεί θάλεηο όηη ζηηο πόιεηο, ζηηο
γεηηνληέο , ζηελ ρώξα νιάθεξε, όηη είκαζηε όινη “κηα σξαία αηκόζθαηξα”.
Όηαλ ε αλεξγία θαιά θξαηεί, φηαλ ε εθνξία εθνξκά γηα θξάηνο θαη δήκνπο, φηαλ
νη πιεηζηεξηαζκνί ζα πνιιαπιαζηάδνληαη ζηηο γεηηνληέο, φηαλ ε πγεία, ε παηδεία, ην
θάξκαθν γίλεηαη γηα αθφκε πεξηζζφηεξνπο άπηαζην φλεηξν, αλ δελ βάινπλ ην ρέξη
ζηελ ηζέπε, πσο κπνξεί εξγάηεο, κηζζσηόο, κηθξνκεζαίνο, λενιαίνο λα ζάςεη
ηνλ πνιηηηθό ραξαθηήξα θαη απηήο ηεο εθινγηθήο κάρεο.
1
Πνηνο κπνξεί ζηα ζνβαξά λα πείζεη γηα ην «άρξσκν» ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ,
φηαλ βιέπνπκε ηφζνπο πνιινχο δεκάξρνπο, θαη πεξηθεξεηάξρεο λα ζηξψλνπλ
θφθθηλν ραιί ζηνλ Ακεξηθάλν Πξέζβε θαη ην ΝΑΣΟ .
Να ζπλσζηίδνληαη ηόζνη πνιινί γύξσ από ην «όξακα ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο
ρώξαο» λα παίμεη ζηηο κπίδλεο ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ ζηελ πεξηνρή καο, λα
ελαιιάζζνπλ ηνλ εζληθηζκό κε ηνλ θνζκνπνιηηηζκό, λα αλαγνξεύνπλ ην ΝΑΣΟ
ζε πξνζηάηε ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο ρώξα θαη λα ηξίβνπλ ηα ρέξηα
ηνπο πνπ νη πόιεηο ηνπο γίλνληαη βάζεηο πνιέκνπ ησλ ΗΠΑ ζηελ πεξηνρή;;
Πνηνο εξγάηεο, κηζζσηφο, άλεξγνο, κηθξνκεζαίνο κε βάζε ηα παξαπάλσ κπνξεί
λα ηζρπξηζηεί φηη ν δήκνο, ε δεκνηηθή αξρή είλαη κφλν γηα ηα κηθξά, ηα θαζεκεξηλά
φπσο καο ιέλε;
Να ζηαζνύκε όκσο ζε όινπο απηνύο πνπ ληύλνληαη ηελ απηνδηνηθεηηθή
ηακπέια θαη ζπλσζηίδνληαη ηάρα γύξσ από ηελ ιεγόκελε θαζεκεξηλόηεηα. Σνλ
ηθαλφ δήκαξρν πνπ ζα ηελ δηαρεηξηζηεί, κε θνλέ ζηα ππνπξγεία, κε δηαβνχιεπζε,
δηαθάλεηα, ζπλ-αληίιεςε φπσο ιέλε πξνηάζζνληαο “ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε πφιε” θαη
μερλψληαο ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζπλήζσο.
Ούηε ε εηθόλα νύηε ε αληίιεςε είλαη πξσηόγλσξε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ
είλαη νπδέηεξε θαη άρξσκε. Δίλαη βαζεηά ζπληεξεηηθή απέλαληη ζηελ θνηλσλία
θαη ηνλ ιαό θαη δηαπεξλά ζρεδφλ φια ηα δεκνηηθά πνιηηηθά ζρήκαηα θαη πξφζσπα -
εθηφο ηνπ ΚΚΔ - θαη ζηελ πφιε καο.
Έρεη σο δεδνκέλν ηελ ζπκθσλία ηνπο ζηελ θεληξηθή γξακκή θαηεχζπλζεο ηεο
ρψξαο. Σελ ζπκθσλία ηνπο ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ κνλφδξνκν, ηνλ κνλφδξνκν ηεο ΔΔ.
Απνδέρνληαη ην πιαίζην δξάζεο πνπ θαζνξίδεη γηα ηελ ηνπηθή δηνίθεζε απηή ε
θεληξηθή γξακκή. Σελ ζπλεηδεηή απφθαζε ηνπο φηη θηλνχληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ
ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο.
΢ε απηφ ην πιαίζην είλαη ηφζν ίδηνη φινη ηνπο φπσο θαη νη θηγνχξεο ζην παηρλίδη
ηεο Μπάκπνπζθα.
Γείηε ηηο ηακπέιεο ηνπο, ηα ζπλζήκαηα ηνπο πρ ζηελ πφιε…
Να δνχκε φκσο κεξηθά πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ ιεγφκελε
θαζεκεξηλφηεηα ηεο πφιεο πνπ αξέζθνληαη λα ζηξηθνγπξίδνπλ:
8 ρηιηάδεο ζπλδεκφηεο καο αλαδεηνχλ ην ιεγφκελν ΚΔΑ γηα λα επηβηψζνπλ αιια ην
πήξαλε κφλν 1800, 1500 αλαδεηνχλ ηελ ζαθνχια ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ γηα
λα ζηαζνχλε φξζηνη, ..ην θνηλσληθφ θαξκαθείν γηα λα έρνπλ θάξκαθν… 1000
ζπλδεκφηεο καο είλαη ζηελ ζέληξα ηεο εθνξίαο γηα φθεηιεο ζηνλ Γήκν, 150 παηδηά
δεηάλε ηελ βνήζεηα ζηα θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, ην 38% ηεο λενιαίαο είλαη άλεξγν
θαη ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ πάλσ απφ 17% θαη φπσο ιέλε ζηνηρεηά απφ έξεπλεο ζην
Γήκν ην 30% δελ θαηάιαβε ηίπνηα απφ ηελ θξίζε!!!
Όινη απηνί γηα πνηαλνχ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κηιάλε;;
Αο πάκε φκσο θαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ πνιε :

2
Α) Σν δήηεκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δήκσλ είλαη θαίξην. Ζ θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε έρεη κεησζεί απφιπηα θαη κπαίλεη ε θαηεχζπλζε -απφ ΢ΤΡΗΕΑ- ηέιε
θαη νη θφξνη ζηνπο δήκνπο λα ππεξθεξάζνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο.
΢ηελ πφιε καο ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δήκνπ θαηά 70% είλαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο
θαη κφιηο 30% απφ ην θξάηνο. Ζ δεκνηηθή Αξρή ππεξεθαλεχεηαη γηαηί είλαη ζηελ
πξψηε ζεηξά ησλ δήκσλ πνπ δίλνπλ ηα ιηγφηεξα γηα ηνπο δεκφηεο.
Σελ ηαπηφηεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ ιέεη ιηγφηεξα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη
πην βαζεηά ζηελ ηζέπε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη πνηνλ ππεξεηεί ηελ γλσξίδνπκε θαη είλαη
βαζεηά ηαμηθή. Πάλσ απφ 600εθ είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ δήκσλ ζηα καησκέλα
πιενλάζκαηα κε βάζε απηή ηελ πνιηηηθή.
Σν φηη ε θνξνεπηδξνκή κέζσ θαη ησλ δήκσλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο
αζθνχκελεο αληηιατθήο πνιίηηθεο θαη θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή ηεο ΔΔ, είλαη θαη απηφ
γλσζηφ.
Γήκαξρνο θαη Γεκνηηθή Αξρή, νη παξαηάμεηο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο ζηελ πνιχ,
πνπ απνδέρνληαη θαη πινπνηνχλ θαηά γξάκκα απηή ηελ πνιίηηθε έρνπλ πνιηηηθε
ηαπηφηεηα αληηιατθή θαη δελ ην θξχβνπλ.
Σν αλ απηή ε πνιηηηθή βξίζθεη ζπκπαξαζηάηε ή πνιέκην ηνλ δήκαξρν θαη ηελ
δεκνηηθή αξρή είλαη θξηηήξην ηεο ιατθήο ςήθνπ.
Β) Δίλαη γλσζηό όηη κε ην πέξαζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ, ησλ
ζρνιείσλ, ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ ζηνπο δήκνπο ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπο
κεηώζεθε θαηαιπηηθά.
Σν απνηέιεζκα είλαη ηα ζρνιεία λα δπζθνιεύνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, λα
παξακέλνπλ γηα ρξόληα αζπληήξεηα, ρσξίο έιεγρν γηα αληνρή ζε ζεηζκνύο.
Οη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαδίδνληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Αζιεηηζκνχ κε
ην επηρείξεκα φηη δελ ππάξρνπλ θνλδχιηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ην
δίθηπν ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζπξξηθλψζεθε, θπξηαξρνχλ νη ειαζηηθέο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, ε αληαπφδνζε.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή, ν Γήκαξρνο, ζπκθσλεί κε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ θαηαιήγεη
βαζεηά ερζξηθή γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο. Απφ θνληά θαη νη άιιεο δπλάκεηο πνπ έρνπλ
ζεκαία ηνπο ηελ ιεγφκελε απνθέληξσζε.
΢ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ιατθνχ λνηθνθπξηνχ είλαη
ζηελ πξέζα θαη απφ ρέξη ρακέλε. Άξα κε πνην θξηηήξην ζα πάεη ν εξγάηεο, ν
κηζζσηφο, ν θησρφο ιαφο ζηελ θάιπε??
Αο δνχκε εδψ κηα αθφκε ζεκαληηθή πιεπξά. Οη παηδηθνί ζηαζκνί ζηελ πφιε καο
ππνδέρνληαη κφιηο 460 απφ ηα 3 ρηιηάδεο απηψλ ησλ ειηθηψλ. Δίλαη ή δελ είλαη
θνξπθαίν δήηεκα γηα ηελ ζηήξημε ηεο λεαξήο νηθνγέλεηαο, δέλεηαη ε
ππνγελλεηηθφηεηα ζηνλ ηφπν καο κε ηελ αλππαξμία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ή φρη??
Σν φηη έλαο δήκαξρνο, κηα δεκνηηθή αξρή, κέλεη σο δηεθπεξαησηήο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο σο έρεη, αλαδείρλεη επζχλεο ε φρη; Δίλαη ή φρη απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα
θξηηήξην ηεο ιατθήο ςήθνπ.
3
Να δνύκε άιια ζεκαληηθά ιατθά πξνβιήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ θάλνπλ αβίσηε θαη νμύλνληαη.
΢ήκεξα, 2019, ιείπνπλ 16 λεπηαγσγεία απφ ηελ πφιε καο, δπν δεκνηηθά θαη γεληέο
παηδηψλ ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν αθφκε ζε θνληέηλεξ!!!
Σν φηη απηφ ην δήηεκα παξακέλεη άιπην γηα ρξφληα, κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε ηεο
δεκφζηα γεο ζηελ πνιχ θαη πάλσ απφ 500 νηθφπεδα ζηελ δηάζεζε ηεο είλαη απφιπηα
πνιηηηθφ δήηεκα. Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ παηδεία,
ζηελ ζρνιηθή ζηέγε. Με ηελ δηάιπζε ηνπ νξγαληζκνχ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, κε ηηο
εξγνιαβίεο πνπ απνγείσζαλ ην θφζηνο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, κε ηα ΢ΓΗΣ πνπ
παίξλνπλ ην δηαβαηήξην ζηελ αλέγεξζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο θαη είλαη
ζεκαία ηνπ λπλ Γήκαξρνπ. Με κηα ηέηνηα πνιηηηθή ζηάζε ηνλ θάλεη λα αδξαλεί
ζηελ απαίηεζε ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, λα κελ εγείξεη απαηηήζεηο σο πξνο
ηελ ρξήζε ηεο δεκφζηαο γεο, θαηαλνψληαο θαζψο ιέεη ηνλ ξφιν ηνπ Τπεξηακείνπ
θαη "ηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο".
Δίλαη ην κεγάιν δήηεκα ηεο πγείαο. Η ζπλνιηθόηεξε επίζεζε πνπ μεδηπιώλεηαη
εδώ κε ζηόρν ηελ αθόκε κεγαιύηεξε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ πγείαο. Σν ΙΚΑ
ζηελ πεξηνρή καο πνπ αιιάδεη αλάινγα κε ηηο θπβεξλήζεηο όλνκα (ΔΟΟΠΤ -
ΚΤ) θαη κόληκα ππνζηειερσκέλν.
Οη αλαηξνπέο ζηελ ΠΦΤ πνπ θιηκαθώλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηα θίιηξα
ζηελ πγεία. Αζθαιηζκέλνη θαη άλεξγνη ζα βξεζνύλ πνιύ γξήγνξα κπξνζηά ζε έλα
αθόκε θόθηε πγείαο κε ην ιεγόκελν Οηθνγελεηαθό Γηαηξό πνπ εηζάγεη ε
ΚΤΒΔΡΝΗ΢Η εμεπηειίδνληαο σο ζεζκό.
Απέλαληη ζε ηέηνηεο εμειίμεηο κηα δεκνηηθή αξρή δελ κπνξεί είλαη παξαηεξεηήο φπσο
ε ζεκεξηλή. Αθφκε πεξηζζφηεξν δελ κπνξεί λα παίδεη ην ξφιν ηνπ ιαγνχ αθφκε πην
αληηδξαζηηθψλ εμειίμεσλ ζηεξίδνληαο ην αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ λα πεξάζεη ε ΠΦΤ ζηνπο
Γήκνπο. Σπρφλ πέξαζκα ηεο ζηνπο δήκνπο ζεκαίλεη ην μεζεκειίσκα ηνπ φπνηνπ
εληαίνπ, θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ηεο έρεη απνκείλεη. Πξνδηθάδεη έλα ειαρηζηφηαην
επίπεδν ππεξεζηψλ πγείαο, ηαθφπιαθα ζηελ πξφιεςε θαη ην ρέξη αθφκε πην βαζεηά
ζηελ ηζέπε γηα ηελ πγεία. Μηα ηέηνηα ζηάζε θαη ζέζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη
βαζεηά ερζξηθή γηα ην ιαφ καο θαη πξέπεη λα πάξεη ηελ απάληεζε ηεο.
Δίλαη νη εξγαδόκελνη ζην Γήκν. Οη ζνβαξόηαηεο ειιείςεηο ζε ζεηξά από θξίζηκεο
ππεξεζίεο, νη ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλέξγσλ κέζα
από ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Παξάγνληεο
πνπ έρνπλ αλεβάζεη ζηα ύςε ηα ζαλαηεθόξα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη αθήλνπλ
νξζάλνηθηε ηελ πόξηα ζηνπο εξγνιάβνπο, ππνβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο θαη ε
αλεξγία θπζηθά ζηα ύςε.
Ζ πεξίθεκε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνπ θακία ζρέζε δελ έρεη κε
θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε. ΢ηφρνο νη εξγαδφκελνη λα πινπνηνχλ πεηζήληα θαη
ρσξίο αληηξξήζεηο ηελ αληηιατθή πνιίηηθε, λα ζηξψλνπλ πξφζπκα ραιί ζηα ινγήο
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Αλεπεξέαζηνη θαη απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηηο αγσλίεο
θαη ηνπο θαεκνχο ηνπ εξγαδνκέλνπ θφζκνπ. ΢ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, αθφκα θαη
φηαλ ζέιεη έλαο Γήκαξρνο λα κελ βγάιεη ζηελ ζέληξα ηεο εθνξίαο ηα πεξηνπζηαθά
4
ζηνηρεία ελφο άλεξγνπ ή νηθνλνκηθά αδχλακνπ πνιίηε γηα κηθξφ-νθεηιέο ζην ΓΖΜΟ,
ν λφκνο ππνρξεψλεη ηνλ ππάιιειν, απεηιψληαο ηνλ κε θπξψζεηο.
Απηό ην πιαίζην πνιηηηθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ πνπ απνζηαζηνπνηεκέλν
από ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη αγσλίεο θαζνξίδεη θαη ηελ πξνηεξαηόηεηα ησλ
έξγσλ, ησλ ππνδνκώλ πνπ πινπνηνύληαη ζηνπο Γήκνπο θαη πνπ είζηζηαη λα
δηακνξθώλνπλ θαη ην θσηνγξαθηθό άικπνπκ ησλ δεκνηηθώλ ζπλδπαζκώλ, ησλ
απεξρόκελσλ Γεκάξρσλ.
Φηγνπξάξνπλ νη αλαπιάζεηο δξφκσλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ κε εθαηνκκχξηα επξψ αιιά
θνηινπνλνχλ κφληκα έξγα ζεκαληηθά φπσο είλαη ε αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε (θαη
πνπ φηαλ αθφκε γίλεηαη είλαη απνζπαζκαηηθή), ε αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε, ε πνιηηηθή
πξνζηαζία πνπ είλαη αδεηαλφ πνπθάκηζν γηα ππνγξάθεη ηα δεκφζηα εγθιήκαηα πνπ
δήζακε ζηελ Αηηηθή. Σν ίδην κε ηηο ππνδνκέο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, ηελ θξνληίδα
ηνπ παηδηνχ, ησλ ΑΜΔΑ θιπ.
Σέηνηνπ ραξαθηήξα έξγα ζηελ Αηηηθή κεηξηνχληαη ζηα δάρηπια, δελ είλαη ζηελ
πξνηεξαηφηεηα θπζηθά ηνπ Δ΢ΠΑ, δελ αθήλνπλ κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο ζηνπο
εξγνιάβνπο, δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, δελ έρνπλ ζέζε ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο» πνπ ζρεδηάδνπλ, θπβέξλεζε, θεθάιαην,
ΔΔ, Γνχξνπ ζηελ Αηηηθή.
Αγαπεηνί ζύληξνθνη θαη ζπλαγσληζηέο
Σα παξαπάλσ είλαη ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ εξγάηε, ηνπ άλεξγνπ, ηνπ
ζπληαμηνύρνπ, ηνπ κηθξνύ επαγγεικαηία, ηνπ λένπ αλζξώπνπ θαη αθνξνύλ άκεζα
ηελ δξάζε θαη ηελ ιεηηνπξγηά ηνπ Γήκνπ όπσο εκείο ην βιέπνπκε, ηνλ ζέινπκε,
ζα ην παιέςνπκε σο Λατθή ΢πζπείξσζε θαη ελάληηα ζην γξάκκα θαη ην πιαίζην
ησλ λόκσλ.
Αλ νη θνκκνπληζηέο πήγαηλαλ κε ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ ζήκεξα ε πφιε καο δελ ζα
είρε θακία ζρέζε κε απηή πνπ βιέπνπκε, ζα είρακε αθφκε ιηγφηεξεο πξνυπνζέζεηο
λα δηεθδηθήζνπκε γηα άκεζεο αλάγθεο. Ζ βαζηθή αληίιεςε καο σο Κφκκα φηη ε
αλάπηπμε έρεη θνξκφ θαη νξίδνληα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ θαη ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο καο θέξλεη ζε αληηπαξάζεζε θαη κε ην φξακα ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο.
Σν αλαπηπμηαθφ ηεο φξακα λα επζπγξακκηζηεί ε πφιε θαη νη ππνδνκέο ηεο κε ηα
αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηνπ Λάηζε ζην Διιεληθφ θαη ην παξαιηαθφ κέησπν. Καιεί ηνλ
ιαφ ηεο πφιεο λα παιέςεη γηα γίλεη ε ππφγεηα ΢ήξαγγα πνπ ζα ελψλεη ηελ
Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ κε ηελ Βνπιηαγκέλε.
Γελ ιέεη ιέμε γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ πιαθψλνπλ ζηελ πεξηνρή. Σα
θαδίλν θαη ηνπο νπξαλνμχζηεο ζην Διιεληθφ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο , γηα
ηα κηθξνκάγαδα πνπ ζα θιείζνπλ, γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηνπο κηζζνχο ησλ
εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ ζάιαζζα πνπ ζα βιέπεη απφ καθξηά ν ιαφο ηεο Αηηηθήο, γηα ηα
επηρεηξεκαηηθά ζρεδία πξνζέιθπζεο 1 εθαηνκπξίνπ λένπ θφζκνπ ζηελ πεξηνρή, γηα
απηνχο πνπ ζα εθδησρηνχλ απφ ηηο γεηηνληέο ηεο λφηηαο Αηηηθήο.
Αγαπεηνί ΢ύληξνθνη θαη θίινη
5
Ζ ζχκπιεπζε ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ζην θεληξηθφ πνιηηηθφ δήηεκα ηεο ρψξαο, ηνλ
ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηεο
αζηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο είλαη γεγνλφο θαη ρσξίο πνιιά θηηαζηδψκαηα.
Σα άγξηα απνηειέζκαηα ηεο πνιίηηθεο ηνπο έρνπλ ραξάμεη βαζεηά ηελ δσή εξγαηψλ,
αλέξγσλ, θηψρησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζε πφιε θαη ρσξηφ.
Ζ «ππνζρεηηθή» πνπ δίλνπλ γηα ην απψηαην κέιινλ είλαη ηξνκαθηηθή θαη πξέπεη λα
ηνπο επηζηξαθεί σο απαξάδεθηε.
Ίδηα ε πνιηηηθή ηνπο ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο.
Σφζν πνπ ζηα πξφζθαηα πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά ζπλέδξηα πνπ έζηεζε ε
θπβέξλεζε ΢χξηδα αλά ηελ ρψξα λα κελ κπνξεί λα μερσξίζεη θάπνηνο αλ ήηαλ ν
ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο ηεο ΝΓ ή ν Γήκαξρνο ηνπ ΚΗΝΑΛ πνπ
κηινχζε απφ ην βήκα ππεξαζπηδφκελνη ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ αλά ηελ ρψξα.
Ζ πνιηηηθή ηνπο ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε είλαη ζεκαληηθφο θξίθνο ζηελ εληαία αιπζίδα
ηεο αληηιατθήο επίζεζεο .
Κακία ζρέζε δελ έρεη κε ηελ ζηήξημε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Απελαληίαο, ζπλέδξακε
ζηελ φμπλζε ηνπο.
Ζ θνξνεπηδξνκή κέζσ ησλ δήκσλ απνγεηψζεθε. Οη πιεηζηεξηαζκνί κε βάζε ηηο
νθεηιέο ζηνπο Γήκνπο είλαη ζην ηξαπέδη.
Ζ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη δηθαησκάησλ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ
καθξνρξφληα αλέξγσλ κε ηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ηεο αλεξγίαο, κε ηνλ
ιεγφκελν εζεινληηζκφ, ηελ “θνηλσληθή νηθνλνκία”, ηελ δξάζε ησλ ΜΚΟ πνπ
ζηεξίδνπλ ρνληξά ηα επξσελσζηαθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.
Καζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπο ζηελ αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ. Ζ κεηαηξνπή ηνπο ζε δνκέο απεχζπλζεο ησλ πην εμαζιησκέλσλ
εξγαηηθψλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ, ε αληαπφδνζεο γηα ηνπο ππνινίπνπο, ε ππνβάζκηζε
θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Ο ξφινο ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, ηεο γεο,
πφξσλ θαη ππνδνκψλ πνπ είλαη ζε εμέιημε κε εκβιεκαηηθφ δήηεκα γηα ηελ πφιε καο
ηελ Γεκφζηα Γε ηελ παξάδνζή ηεο ζην Τπεξηακείν.
Σν φηη ΢ΤΡΗΕΑ, ΝΓ, ΚηλΑι επηιέγνπλ ην εθινγηθφ ζχζηεκα γηα λα ζηήζνπλ έλα
απφ ηα επεηζφδηα ζην ζήξηαι «θσο – ζθφηνο», θαλέλαλ δελ πξέπεη λα παξαπιαλήζεη.
Παξφκνηεο ζθηακαρίεο ζπλφδεςαλ θαη ηνλ Καιιηθξάηε κε αηρκή ηφηε ην ρσξνηαμηθφ.
΢ήκεξα φινη αληάκα απνηηκνχλ ζεηηθά ηελ παξαπάλσ αληηδξαζηηθή αλαηξνπή.
Με δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο ηα ηνπηθά φξγαλα, Γήκνη - Πεξηθέξεηεο
είλαη ηφζν "απηφλνκα», "απηνηειή" θαη "αλεμάξηεηα» ηφζν, φζν ην ρέξη ηνπ θξάηνπο
λα θηάλεη πην γξήγνξα ζηελ ηζέπε ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ. Σφζν, ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη θχξηνη θξαηηθνί πφξνη ζα πεγαίλνπλ ζηελ ζηήξημε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Σφζν, πνπ λα κελ απνδπλακψλεηαη ν ξφινο ηνπο σο κνριφο
ελζσκάησζεο ηεο ιατθήο δπζαξέζθεηαο.
6
Ζ αζηηθή ζπλαίλεζε ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε κε πξνκεησπίδα ηηο αλάγθεο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνλ επξσκνλφδξνκν είλαη δηεπξπκέλε.
Έηζη εμεγνχληαη θαη νη ζπλερείο κεηαγξαθέο θαη κεηαθηλήζεηο ζηειερψλ ηνπο, νη
ζπλεπξέζεηο ηνπο ζηα ίδηα ςεθνδέιηηα, ε θνηλή ζηήξημε ππνςήθησλ δεκάξρσλ,
πεξηθεξεηαξρψλ θαη ηα δήζελ αηαμηθά πξνηάγκαηα πνπ αλακαζάλε πρ πεξί
δηαβνχιεπζε, ζπλελλφεζε δηαθάλεηαο, δεκνθξαηίαο, θιελαθήκαηα θαη πνπ πφηε δελ
ηνπο εκπφδηζαλ λα ληχλνπλ ζεζκηθά ην κφξθσκα ησλ ρξπζαπγηηψλ, λα
ζπλαγειάδνληαη κε παηεληαξηζκέλνπο θαζίζηεο θαη αλζξψπνπο ηεο λχρηαο.
Σν ςεθνδέιηην ηεο Λατθήο ΢πζπείξσζεο θαη ζηελ πόιε καο, ην ζπγθξνηνύλ
αγσληζηέο θαη αγσλίζηξηεο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηηο γξακκέο ηνπ εξγαηηθνύ
θαη ιατθνύ θηλήκαηνο, ζηηο ξηδνζπαζηηθέο ζπζπεηξώζεηο ησλ θησρώλ
επαγγεικαηηώλ, ησλ επηζηεκόλσλ, ησλ γπλαηθώλ, ηεο λενιαίαο.
Πνπ δελ ηα δίπισζαλ ζηελ επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ην
ζηεξίδνπλ, δελ ηζηκπάλε ζηηο απηαπάηεο ηεο “αξηζηεξήο Κπβεξλεηηθήο δηαρείξηζεο”,
δελ βάπηηζαλ ηνλ αληηιατθφ πφιεκν θαη ηα κλεκφληα “αλαγθαίν θαθφ”, “ξεαιηζκφ
ηεο επνρήο θαη ησλ ζπζρεηηζκψλ”.
Γελ παξαδέρνληαη ηα ςίρνπια ηεο θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμεο σο ηελ θαλνληθφηεηα
ηνπ 21νπ Αηψλα, σο ην κέιινλ γηα ζηνλ ιαφ θαη ηα παηδηά ηνπ.
Γελ θαηεβάδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ δσή, δελ ζπκθηιηψλνληαη κε ηελ
αλαθχθισζε ηεο θηψρεηαο, ηελ θνξνιεζηεία, ηα καησκέλα πιενλάζκαηα ππέξ ηνπ
θεθαιαίνπ.
Σαπηφηεηα ηνπο είλαη ε δξάζε ηνπο θαη ε ζηάζε ηνπο κέζα ζηελ ζθιεξή θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεη ν ιαφο καο ζπλνιηθά. Έρνπλ επηιέμεη κεηεξίδη, κε πνηνπο
παιεύνπλ θαη πνηνπο αληηπαιεύνπλ.
Δίλαη εξγάηεο κηζζσηνί, άλεξγνη, λένη, θνηηεηέο, επηζηήκνλεο πνπ αλαδείρλνπλ θαη
αληηπαιεχνπλ ηελ ηαμηθή θαζεκεξηλφηεηα ζηελ νπνία πνπ δνπλ νη ίδηνη φπσο θαη ε
πιεηνςεθία απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο.
Ξέξνπλ θαιά απφ ηηο κάρεο πνπ έρνπλ δψζεη φηη δελ αλνίγεη δξφκνο ζην αχξην ρσξίο
λα παιέςεηο ην ζήκεξα.
Παίξλνπλ ζέζε ζην θαίξην δήηεκα ηεο Αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, ζέηνληαο ην
πξαγκαηηθό δίιεκκα. Αλάπηπμε κε βάζε ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο
ηνπ ηόπνπ θαη ηεο επνρήο ή κε βάζε ηηο αλάγθεο θεξδνθνξίαο θαη αληαγσληζκνύ
ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ηελ ΔΔ πνπ αληηζηξαηεύνληαη ηηο ιατθέο
αλάγθεο.
Άξα ζεσξνχκε θαη θάηη παξαπάλσ απφ ζεκαληηθφ λα δψζνπκε πνιηηηθφ ραξαθηήξα
θαη ζηελ κάρε ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ. Να θεληξάξνπκε ζηα θχξηα θαη δνθεξά
πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ καο. Να πξνβάινπκε ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
πξαγκαηηθή ιατθή δηέμνδν ζε νηθνλνκία θαη πνιηηηθή. Γη απηό θαη είλαη ζηελ
πξνηεξαηόηεηα καο πξηλ θαη κεηά ηηο εθινγέο, κέζα θαη έμσ από ην Γεκνηηθό
΢πκβνύιηό ν αγώλαο γηα:

7
 Μφληκε ζηαζεξή δνπιεηά, ειεχζεξν ρξφλν, θνηλσληθή αζθάιηζε, αμηνπξεπή
ζχληαμε.
 Σν δηθαίσκα ηεο λενιαίαο ζηελ κφξθσζε, ηελ δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, ηελ
δηέμνδν ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ αζιεηηζκφ.
 Ζ πιήξεο ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ απφ ην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα κελ
πιεξψλεη δηπιά θαη ηξηπιά ην ιατθφ λνηθνθπξηφ γηα βαζηθέο ηνπ αλάγθεο.
 Ζ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο
κε ηελ επζχλε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο. Αληηπαιεχνπκε σο αληηδξαζηηθή
ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ παηδείαο, πγείαο, πξφλνηαο ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε.
 Σελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζρνιηθή ζηέγε, λεπηαγσγεία, παηδηθνχο
ζηαζκνχο, ζε αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ, ειεχζεξσλ ρψξσλ.
 Γηα ην δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ θξνληίδα θαη αγσγή σο επζχλε ηνπ
θξάηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Ακεα, ησλ γεξφλησλ κέζα απφ δηεπξπκέλν δίθηπν
δεκφζησλ δσξεάλ δνκψλ θαη ζην Γήκν καο.
 Απαηηνχκε ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο φισλ ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη έξγσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ- πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, ζεηζκφ. Σελ πξνζηαζία ηνπ Τκεηηνχ θαη ηνπ
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (αζηηθφ πξάζηλν θαη ειεχζεξνη ρψξνη, δηεπζέηεζε ξεκάησλ
κε ζεκαληηθή ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε).
 Σελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πφιε θαη ηελ Αηηηθή κε γλψκνλα ηηο
ιατθέο αλάγθεο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ δεκφζηα πγεία, ζηνπο θπζηθνχο
πφξνπο, ζην ιατθφ εηζφδεκα.
 Απαηηνχκε άκεζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο δεκφζηαο γεο
ζην Γήκν, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ππνδνκψλ
ρσξίο επηρεηξεκαηηθή δξάζε.
 Σελ επάλνδν ζηνλ Γήκν ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ, πνπ ιπκαίλνληαη νη
επηρεηξεκαηίεο ηνπ αζιεηηζκνχ.
Σέινο επηδηώθνπκε κε αθνξκή θαη ηελ εθινγηθή κάρε λα αλνίμεη κηα πιαηεηά
ζπδήηεζε γηα ην πσο ζα θαηαθέξνπκε λα μεδηπισζεί έλα επξύηαην ιατθό ξεύκα
πνιύκνξθεο κνξθσηηθήο πνιηηηζηηθήο παξέκβαζεο. Με άμνλα ηηο γεηηνληέο, ηα
ζσκαηεία, ηνπο καδηθνχο θνξείο, ηηο επηηξνπέο αγψλα, ηελ καζεηηθή θαη ζρνιηθή
θνηλφηεηα. Με ηελ ζπλδξνκή ησλ αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, κε ηελ
ζηήξημε κηαο αγσληζηηθήο Γεκνηηθήο Αξρήο.
΢ην γθξίδν ηνπίν πνπ δνχκε ζεσξνχκε αδήξηηε ηελ αλάγθε λα κπνξνχλ λα έξζνπλ
ζε επαθή, ε λενιαία καο, εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη ζπληαμηνχρνη, θησρά ιατθά
ζηξψκαηα, κε ην πνιηηηζηηθφ θνξηίν ηνπ ιανχ καο, ην πξννδεπηηθφ βηβιίν, ην θαιφ
ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν.
Μνξθσηηθό - πνιηηηζηηθό ΡΔΤΜΑ εξαζηηερληθήο δεκηνπξγίαο πνπ ζα
ΜΠΟΡΔ΢ΔΙ λα αληηπαιεύεη ηελ πνιηηηθή ηεο Ναξθνθνπιηνύξαο πνπ
8
πξνσζείηαη ζπζηεκαηηθά. Αληηδξαζηηθέο πνιηηηθέο θαη αληηιήςεηο πνπ ζηνρεχνπλ
ηελ δσή, ην κπαιφ, ηελ ζπλείδεζε ηεο λενιαίαο. Θεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο
θπβέξλεζεο ΢ΤΡΗΕΑ πνπ πξνθιεηηθά πξνβάιινληαη σο "ζχγρξνλεο, πξννδεπηηθέο,
αληηζπζηεκηθέο" (θάλλαβε).
Πνπ ζα ελψζεη ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ζηελ δηεθδίθεζε ππνδνκψλ απφ θξάηνο
θαη Γήκν, ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζε πνιηηηζκφ, καδηθφ ιατθφ αζιεηηζκφ, ηελ
πνιχπιεπξε ζηήξημε ησλ Φνξέσλ θαη ησλ ΢σκαηείσλ πνπ ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο,
ηεο πφιεο νξγαλψλνπλ ήδε απηέο ηηο θξίζηκεο λεαληθέο θαη ιατθέο αλάγθεο.
Αγαπεηνί θίινη
Σν ΚΚΔ ζηέθεηαη κε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο ιχζεο
απέλαληη ζην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ην ζέηεη αλνηρηά ζην ιαφ.
Ζ αληίιεςε ηνπ γηα ηηο δνκέο δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ
θαη πεξηθεξηθφ επίπεδν έρεη ζεκέιην ηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία ζηα ζπγθεληξσκέλα
κέζα παξαγσγήο, ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο θαη άμνλα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.
Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο εμαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηηθή ιατθή ζπκκεηνρή θαη ηνλ
έιεγρν απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ.
΢ε απηή ηελ βάζε δηαζθαιίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο αλά ηνκέα θαη
θιάδν δηακνξθψλεηαη ην εληαίν ζχζηεκα πγείαο, παηδείαο, πξφλνηαο, πνιηηηζκνχ θαη
ςπραγσγίαο γηα φινπο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δίλαη ν δξφκνο πνπ ζήκεξα κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ αγσλία ηνπ εξγαδφκελνπ
γηα ζηαζεξή δνπιεηά θαη κεξνθάκαην, γηα κφξθσζε θαη πγεία, γηα ιατθή θαηνηθία θαη
αζθάιεηα γηα ηνλ ίδην θαη ηα παηδηά ηνπ.
Οη ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο καο έρνπλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ
εμνπζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηνπο ζηεξίδεη.
Απφ απηή ηελ άπνςε κπνξεί θάλεηο λα θαηαλνήζεη θαη γηαηί ε δεκνηηθή αξρή ζηα
ρέξηα ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Πάηξα θαη ζηνπο άιινπο 4 δήκνπο ζε Αηηηθή θαη
Ηθαξία είλαη θαξθί ζην κάηη απηψλ ησλ δπλάκεσλ.
΢ηάζεθαλ απέλαληη ζην ξεχκα ηεο αζηηθήο ζπλαίλεζεο πνπ ηζνπεδψλεη ηηο ιατθέο
αλάγθεο, πξφβαιιαλ αγσληζηηθά ηηο ιατθέο απαηηήζεηο απνζπψληαο κηθξέο θαη
κεγαιχηεξεο θαηαθηήζεηο, πξνζαλαηφιηζαλ δεκφζηνπο πφξνπο θαη έξγα κε βάζε ηηο
ιατθέο αλάγθεο. Γεκηνχξγεζαλ πξνυπνζέζεηο θαη ζπζρεηηζκνχο γηα λα πάξεη αλάζα
ν ιαφο, λα δπλακψζεη ε πάιε ηνπ ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ-
ΠΑ΢ΟΚ, ΢ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, ΔΔ.
΢ήκεξα κηα πην δηεπξπκέλε παξνπζία ησλ θνκκνπληζηψλ, ησλ άιισλ ξηδνζπαζηψλ
αγσληζηψλ πνπ ζπκπαξαηάζζνληαη καδί καο ζηα φξγαλα ησλ δήκσλ θαη ησλ
Πεξηθεξεηψλ ζα θέξεη κεγαιχηεξν ην πιήγκα ζην αζηηθφ δίπνιν, πνπ φζν πην ηζρπξφ
ζηέθεη, ηφζν πην επηζεηηθφ ζα είλαη απέλαληη ζηηο ιατθέο αλάγθεο θαη δηεθδηθήζεηο.

9
Κακηά αλάπηπμε γηα ην ιαφ δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξηθφ
επίπεδν αλ ε θεληξηθή πνιηηηθή είλαη ζηα ρεξηά θαη ζηελ εμνπζία ηεο αζηηθήο ηάμεο
θαη ησλ θφκκαησλ ηεο.
Αλ ηα πνιηηηθά ηνπο ζηεξίγκαηα ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ
απνδπλακσζνχλ απνθαζηζηηθά.
Ζ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ ζηηο δεκνηηθέο - πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ζηηο
επξσεθινγέο, ζηηο εζληθέο φπνηε απηέο θαη αλ γίλνπλ είλαη δχλακε θαη φξνο
αληεπίζεζεο ηνπ ιανχ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο λενιαίαο.
Με ασηό ηο ενιαίο κριηήριο η εργαηική - λαχκή υήθος μπορεί να βάλει ιζτσρό
αποηύπφμα ζηην οργάνφζη και ενδσνάμφζη ηης λαχκής ανηεπίθεζης και ζηην
πόλη μας.

10