You are on page 1of 4

శ రదద పపశశశ

కకషష యజరరదయ తత తతరయ ససహత

చతరరస వత శరదవస కసడమ పసచమశ పపపఠకశ

ఓస నమ భగవత’ రదదయ ||

నమ’సత రదద మననవ’ ఉతత ఇష’వ నమశ’ | నమ’సత అసత ధనర’న బహభన’మత త నమశ’ | య త ఇషశ’ శవత’మ శవస
బభభవ’ త ధనశ’ | శవ శ’రవన’ య తవ తయ’ న రదద మకడయ | య త’ రదద శవ తనభరఘరஉప’పకశన | తయ’
నసతనవ శసత’మయ గర’శసతభచ’కశహ | యమషస’ గరశసత హసత బభరరరసత’వ | శవస గ’రతప తస క’ర మ
హగమ’సశ పర’షస జగ’త| శవన వచ’స తర గరశచచ’వదమస | యథ’ నశ సరరమజజగ’దయకగమ సమన అస’త |
అధన’వచదధవకత పప’థమ దత వన’ భషక | అహగ’శశ సరరస”జసభయసతతరర”శశ యతధననశ’ | అస యసతమద అ’రణ
ఉత బభపశ స’మసగళశ’ | య చమగమ రదద అభత’ దక శపతశ స’హసప శஉవత షగస హడ’ ఈమహ | అస య’உవసరర’త
నల’గపవ వల’హతశ | ఉతత నస’ గప అ’దకశన-నదక’శన-నదహరనశ’ | ఉతత నస వశర’ భభతన స దకషష మక’డయత నశ |
నమ’ అసత నల’గపవయ సహసదకయ మఢష” | అథ య అ’సన సతర’నஉహస తభన’உకరనశమశ’ | పపమస’చ ధనర’నస-
తరమభయరరతర’ యరజరమ | యశశ త హసత ఇష’వశ పర త భ’గవ వప | అవతతన ధనసతసగమ సహ’సదక శత’షధ |
నశరన’ శలననస మఖ’ శవ నశ’ సమన’ భవ | వజనస ధనశ’ కపరరన వశ’లన బణ’వగగ ఉత | అన’శన-నసనష’వ
ఆభర’సన నషసగథశ’ | య త’ హతర-మ’డషషమ హసత’ బభభవ’ త ధనశ’ | తయஉసగన, వశరతస-తరమ’యకయ
పర’బబజ | నమ’సత అసతసయధయన’తతయ ధకషషవ” | ఉభభన’మత త నమ’ బహభనస తవ ధనర’న | పర’ త
ధనర’న హతరసగన-వక’ణకత వశరతశ’ | అథ య ఇ’షధసతవర అసగనశధ’హ తమ || 1 ||

శసభ’వ నమశ’ | నమ’సత అసత భగవన-వశరశరరయ’ మహదవయ’ తప రసబకయ’ తదపరసతకయ’ తదకగశకలయ’


కలగశరదదయ’ నలకసఠయ’ మకతనసజయయ’ సరరశర’రయ’ సదశవయ’ శమన-మహదవయ నమశ’ ||

నమ హర’ణన బహవ సననన’ దశస చ పత’య నమ నమ’ వకకభన హర’కశభనశ పశభనస పత’య నమ నమశ’
ససరసజ’రయ తరష’మత పథనస పత’య నమ నమ’ బభభశయ’ వవనధనஉనశ’నస పత’య నమ నమ
హర’కశయపవతన’ పషషనస పత’య నమ నమ’ భవసన’ హతత ర జగ’తస పత’య నమ నమ’ రదదయ’తతవన
కతద’ణస పత’య నమ నమశ’ సభతయహస’తనయ వన’నస పత’య నమ నమ రహ’తయ సరపత’య వకకణస
పత’య నమ నమ’ మసతదణ’ వణజయ కక’ణస పత’య నమ నమ’ భవసతయ’ వరవససకత-యష’ధనస పత’య
నమ నమ’ ఉచత చర-ఘ’షయకపసదయ’త పతతనస పత’య నమ నమశ’ కకతతరవతయ ధవ’త సతతస’నస పత’య నమశ’
|| 2 ||

నమశ సహ’మనయ నవనధన’ ఆవనధన’నస పత’య నమ నమశ’ కకభయ’ నషసగణ” సతననస పత’య నమ నమ’
నషసగణ’ ఇషధమత’ తసస’రణస పత’య నమ నమ వసచ’త పరవసచ’త సతయభనస పత’య నమ నమ’ నచరవ’
పరచరయర’ణననస పత’య నమ నమశ’ సకకవభన జఘగమ’సదబర మషషతస పత’య నమ నమ’உసమదబర
త చర’దబరశ పపకకసతనస పత’య నమ నమ’ ఉషషషన’ గరచరయ’ కలసచనస పత’య నమ నమ ఇష’మదబర
నకస
ధనరవభన’శశ వ నమ నమ’ ఆతన-వనభనశ’ పపతదధ’నభనశశ వ నమ నమ’ ఆయచచ’దబర వసకజద-భన’శశ వ నమ
నమஉసత’దబర వదన’ద-భనశశ వ నమ నమ ఆస’నభనశ శయ’నభనశశ వ నమ నమశ’ సరపదబర జగప’ద-భనశశ వ నమ
నమసతషష’దబర ధవ’ద-భనశశ వ నమ నమశ’ సభభనశ’ సభప’తభనశశ వ నమ నమ అశరభనஉశర’పతభనశశ వ నమశ’ || 3 ||

నమ’ ఆవనధన”భన వవధన’ంసతభనశశ వ నమ నమ ఉగ’ణభనసత కగస-హతభనశశ’ వ నమ నమ’ గకతతభన’


గకతతప’తభనశశ వ నమ నమ వదత”భన వదత’పతభనశశ వ నమ నమ’ గణభన’ గణప’తభనశశ వ నమ నమ వరభ’పభన
వశరరభ’పభనశశ వ నమ నమ’ మహదబరశ’, కలభకభన’శశ వ నమ నమ’ రథభనஉరథభన’శశ వ నమ నమ రథ”భన
రథ’పతభనశశ వ నమ నమశ’ సన”భనశ సననభన’శశ వ నమ నమశ’, కతత కభనశ’ ససగపహతకభన’శశ వ నమ నమసతక’భన
రథకరభన’శశ వ నమ’ నమశ కల’లభనశ కరగర”భనశశ వ నమ నమశ’ పసజషష”భన నషదభన’శశ వ నమ నమశ’
ఇషకకదబర’ ధనరకకద-భన’శశ వ నమ నమ’ మకగయభనశ’ శరనభన’శశ వ నమ నమశ శరభనశ శరప’తభనశశ వ నమశ’ || 4
||

నమ’ భవయ’ చ రదదయ’ చ నమశ’ శరరయ’ చ పశపత’య చ నమ నల’గపవయ చ శతకసఠ’య చ నమశ’ కపరరన’ చ
వన’పతకశయ చ నమశ’ సహసదకయ’ చ శతధ’నరన చ నమ’ గరశయ’ చ శపవషషయ’ చ నమ’ మఢషష’మయ చష’మత చ
నమ” హహసరయ’ చ వమనయ’ చ నమ’ బకహత చ వరర’యస చ నమ’ వకదరయ’ చ ససవకధర’న చ నమ అగప’యయ చ
పపథమయ’ చ నమ’ ఆశవ’ చజరయ’ చ నమశ శఘద’యయ చ శభన’య చ నమ’ ఊరగర’య చవసరనన’య చ నమశ’
సతసతసన’య చ దరపన’య చ || 5 ||

నమ” జనషషయ’ చ కనషషయ’ చ నమశ’ పరరజయ’ చపరజయ’ చ నమ’ మధనమయ’ చపగలబయ’ చ నమ’
జఘనన’య చ బధశ’యయ చ నమశ’ సభన’య చ పపతసరన’య చ నమ యమన’య చ కమన’య చ నమ’
ఉరరరన’య చ ఖలన’య చ నమశ శభకన’య చஉవసనన’య చ నమ వనన’య చ కకన’య చ నమశ’ శపవయ’ చ
పపతశపవయ’ చ నమ’ ఆశష’ణయ చశర’థయ చ నమశ శభర’య చవభసదత చ నమ’ వరగణ’ చ వరభధన’ చ నమ’
బలగన’ చ కవచన’ చ నమశ’ శపతయ’ చ శపతస’నయ చ || 6 ||

నమ’ దసదభన’య చహననన’య చ నమ’ ధకషషవ’ చ పపమకశయ’ చ నమ’ దభతయ’ చ పపహ’తయ చ నమ’
నషసగణ’ చషధమత’ చ నమ’స-తకషష’వ చయధన’ చ నమశ’ సరయధయ’ చ సధనర’న చ నమశ సపతన’య చ పథన’య
చ నమశ’ కటన’య చ నపన’య చ నమశ సభదన’య చ సరసన’య చ నమ’ నదనయ’ చ వతశసతయ’ చ నమశ కపన’య
చవటన’య చ నమ వరరర’య చవరరరయ’ చ నమ’ మఘన’య చ వదనతన’య చ నమ ఈధదయ’య చతపన’య చ
నమ వతన’య చ రషగ’యయ చ నమ’ వసతవన’య చ వసతపయ’ చ || 7 ||

నమశ సమ’య చ రదదయ’ చ నమ’సతమదయ’ చరణయ’ చ నమశ’ శసగయ’ చ పశపత’య చ నమ’ ఉగదయ’ చ
భమయ’ చ నమ’ అగపవధయ’ చ దభరవధయ’ చ నమ’ హసతద చ హన’యస చ నమ’ వకకభన హర’కశభన నమ’సతరయ
నమ’శశసభవ’ చ మయభవ’ చ నమశ’ శసకరయ’ చ మయససరయ’ చ నమశ’ శవయ’ చ శవత’రయ చ నమసతరరర’య చ
కలన’య చ నమశ’ పరన’య చవరన’య చ నమశ’ పపతర’ణయ చతతర’ణయ చ నమ’ ఆతరన’య చలదన’య చ
నమశ శషరర’య చ ఫనన’య చ నమశ’ సకతన’య చ పపవహన’య చ || 8 ||

నమ’ ఇరణన’య చ పపపథన’య చ నమశ’ కగసశలయ’ చ కయ’ణయ చ నమశ’ కపరరన’ చ పలసతయ’ చ నమ గషషర’య చ
గకహన’య చ నమస-తలరర’య చ గహన’య చ నమశ’ కటన’య చ గహరరషషయ’ చ నమ” హకదయన’య చ నవషరర’య
చ నమశ’ పగమ సవన’య చ రజసన’య చ నమశ శషసర’య చ హరతన’య చ నమ లపన’య చలపన’య చ నమ’
ఊరగర’య చ సభరగర’య చ నమశ’ పరషరయ చ పరషశదన’య చ నమ’உపగరమ’ణయ చభఘశత చ నమ’ ఆఖఖదత చ
పపఖఖదత చ నమ’ వశ కరకభన’ దవనగస హకద’యభన నమ’ వకణకభన నమ’ వచనరత-కభన నమ’ ఆనర హతభన నమ’
ఆమవత-కభనశ’ || 9 ||

దదప అసధ’ససరత దర’దదన-నల’లహత | ఏషస పర’షణమషస ప’శభనస మ భరగஉర మ ఏ’షస కసచనమ’మత | య


త’ రదద శవ తనభశ శవ వశరహ’భషజ | శవ రదదసన’ భషజ తయ’ న మకడ జవస” || ఇమగమ రదదయ’ తవస’ కపరరన”
కయదర’రయ పపభ’రమహ మతమ | యథ’ నశ శమస’ద దరపద చత’షరద వశరస’ పషషస గదమ’ అసగనశన’తరమ | మకడ
న’ రదదత న మయ’ససకధ కయదర’రయ నమ’స వధమ త | యచచస చ యశశ మన’రయజ పత తద’శనమ తవ’ రదద
పపణ’త | మ న’ మహసత’మత మ న’ అరబకస మ న ఉక’ంసతమత మ న’ ఉకతమ | మ న’உవధశ పతరస మత
మతరస’ పపయ మ న’సతనవ’ రదద రరషశ | మ న’సతక తన’య మ న ఆయ’ష మ న గష మ న అశర’ష రరషశ |
వరనగ న’ రదద భమతஉవ’ధర-హవషగ’ంసత నమ’స వధమ త | ఆరతత’ గఘశ ఉత ప’రషఘశ కయదర’రయ సమ-
నమసగ త’ అసత | రక’ చ న అధ’ చ దవ బభపహనథ’ చ నశ శరగ’ యచచ దరబరర”ంశ | సతహ శపతస గ’రతసదస యవ’నస
మకగనశ భమమ’పహసతమగపమ | మకడ జ’రతద ర’దద సతవ’న అననసత’ అసగనశవ’పసత సన”ంశ | పర’ణ రదదసన’
హతర-వక’ణకత పర’ తరషసన’ దరగత ర’ఘయశ | అవ’ సరర మఘవ’ద-భనస-తనషర మఢ-వ’సతకయ తన’యయ మకడయ
| మఢ’షషమ శవ’మత శవ నశ’ సమన’ భవ | పరమ వకక ఆయ’ధనశధయ కకతతస వస’న ఆచ’ర పన’కస బభదదగ’హ |
వక’రద వల’హత నమ’సత అసత భగవశ | యసత’ సహసప గమ’ హతయననమసగన-నవపసత తశ | సహసద’ణ సహసప ధ
బ’హవసతవ’ హతయశ’ | తసమశ’న భగవశ పరచన మఖ’ కకధ || 10 ||

సహసద’ణ సహసప శ య రదద అధ భభమన”మ | తషగమ’ సహసప యజనஉవధనర’న తనగస | అసగన-మ’హత-


య’రషవ”ంస
உ ంస తర ’క భవ అధ’ | నల’గపవశ శతకసఠ”ంశ శరర అధశ, క’మచరశ | నల’గపవశ శతకసఠ దవగమ’ రదద
ఉప’శపతశ | య వకకష’ ససరసజ’ర నల’గపవ వల’హతశ | య భభతనమ-అధ’పతయ వశఖసశ’ కపరర’నశ | య అనశ’ష
వవధన’ంసత పతద’ష పబ’త జనన’ | య పథస ప’థరక’య ఐలబకద’ యవనధశ’ | య తరర న’ పపచర’ంసత సకకవ’ంసత
నషసగణశ’ | య ఏతవ’ంసతశశ భభయగమ’సశశ దశ’ రదద వ’తసరర | తషగమ’ సహసప యజనஉవధనర’న తనగస | నమ’
రధదభన య పక’థవనస య”ంస உ ంస తర ’క య దవ యషమనశస వత’ వర-షమష’వస-తభన దశ పదచరరశ’ దకణ దశ’
పపతచర-దశ-ద’చర-దశరర సస-తభన నమసత న’ మకడయసత త యస దరషగ యశశ’ న దరషష తస వ జసభ’ దధమ || 11 ||

తప రస’బకస యజమహ సగసధస ప’షషవరర’నమ | ఉరరరకమ’వ బసధ’నన-మకతన’ర-మకయ మஉమకత”త | య రదద


అగశ య అపత య ఓష’ధష య రదద వశర భవ’న వవశ తసత స’ రదదయ నమ’ అసత | తమ’ షషహ యశ సరషశ సధనర
య వశర’సన కయ’త భషజసన’ | యకర”మహ స”మనసయ’ రదదస నమ”భర-దవమస’రస దవసన | అయస మ హసత
భగ’వనయస మ భగ’వతతరశ | అయస మ” వశరభ”షజஉయగమ శవభ’మరశనశ | య త’ సహసప ’మయతస పశ మకతన
మరతర’య హసత’వ | తన యఙఙసన’ మయయ సరరనవ’ యజమహ | మకతనవ సరహ’ మకతనవ సరహ” | పదణనస
గపసథరస రదద మ’ వశసతకశ | తననశన”పనయసర ||

ఓస నమ భగవత రదదయ వషషవ మకతన’రగ పహ ||

సదశవమ |

ఓస శసతశ శసతశ శసతశ’