You are on page 1of 1

MARI

AN LAZĂR/
/MĂNĂSTI
REA RUI
NEICHI
AJNA
Subiect ulpr oiect uluies teruinabi serici
ifosteiMănăs tiriGiuleș t
i,cons t
r uităîntre1774ș i1790ș ideclaratăr ecentmonument
i
s t
oric.Put ernicavar iatădeunbombar damentot omanî n1821as uf
eritdouăs utedeanideexi st
enț ăînr uină,expus ăpl oilor,
i
er ni
lorgr ele,cut remur elors ever e,incendiil
or,agr esatăcupi voțidecăț ărarepent ruant renament edeal pinismș ivictimăa
mul toralt eavar ier iș isustrager idemat eriecons tructivă.
EsteRui naChi aj na.Aș aecunos cutădi ntotdeauna.Nuexi stămemor iaf osteibiserici,nereuși
nds ăfiecons acrată,dat orit
ă
uneiepi demi ideci umăcar eaț inutpeor ici
nedepar t
edeaces tlocpent rufoart emul tti
mp.Deat unciloculecunos cutca
fiindbânt uit.O bi s er i
căbânt uit ă.
Propuner eaaut orul uiî ncearcăs ănegoci ezenevoi aî nfii nțăriiuneinoimănăs ti
ri,expr imatădeBOR,pr i
nf olosirear uineica
l
ăcașdecul tș inevoi adeapăs t ravieadânci meaș iintens it
at eal ocului,însemnăr i
lemat eri
eiruinateșis i
ncer it
ateapi eli
is ale
î
mbăt rânitedeovi aț ăî nagoni e,undeval amar gineaBucur eș t
iului.
Mănăs t
ireaRui neiChi ajnaes teoaș ezarel ângăș iîmpr eunăcur uinacal ocdes ăvârș i
tdet i
mp.Bi ser
icaes tenoull ocuitoral
ruinei.Aflat ăî nmi ezuluneigr opidemol oz,nouai ncintămonahal ăsevr eaclădităcuaces terămăș i
țeș iîns uflețitădeat eliere
der estaur ar
eș ipr el ucrarear tizanal ă.