You are on page 1of 1

Windows 8/Windows 8.

1 prečice
Windows taster + L = zaključava računar i omogućava promenu korisnika.
Windows taster + D = poziva i sakriva desktop prikaz.
Windows taster + Kucanje = kratak pritisak na Win i kucanje pojma započinje pretragu.
Windows taster + C = poziva Charms traku s desne strane u Windowsu 8.1.
Windows taster + F = pokreće sve vrste pretrage preko Charms trake Windowsa 8.1.
Windows taster + O = u Windowsu 8.1 rotira prikazdispleja (uspravan u položen i obrnuto).
Windows taster + Spacebar = brzo menja jezik tastature.
Windows taster + E = otvara File Explorer prozor.
Windows taster + M = sklanja sve prozore u pozadinu i prikazuje desktop.
Windows taster + Shift + M = vraća se prozore nazad
Windows taster + R = pokreće "Run" dijalog/prozor.
Windows taster + , (zapeta) = na momenat prikazuje desktop računara.
Windows taster + Strelica nagore = prebacuje aktivan prozor preko celog ekrana.
Windows taster + Strelica nadole = prebacuje aktivan prozor u minimizovan oblik.
Windows taster + Enter = pokreće narativno vođenje kroz Windows (program priča).
Windows taster + I = otvara "Settings"Charm traku s desne strane.
Windows taster + Z = prikazuje dostupne opcije za aktivnu aplikaciju/program.
Windows taster + Strelica ulevo = lepi aktivan prozor u levi deo displeja.
Windows taster + Strelica udesno = lepi aktivan prozor u desni deo displeja.
Windows taster + F1 = otvara Pomoć i Uputstva za Windows okruženje.