You are on page 1of 6
98 ij OBE es - = Pe malul sting al Jiului, intre frumoasele dealuri ale Olteniei, este asezatd Craiova, la o altitudine ce variaza intre 75—120 m. O mare parte a orasului este asezaté in lunca. nee Cunoastem, din capitolul anterior, framtntarile craiovenilor pentru realizarea unui parc corespunzitor importantei si bogé- | tiei orasului lor, pe locul fostului parc al domnitorului Bibescu in 1898, din initiativa unui primar plin de dorinta de a realiza imbunatatiri in oras, este adus in tard, din Franta, arhitectul pei- sagist Redont. Elev strdlucit al cunoscutului teoretician si prac- tician peisagist Eduard André, intelege sd intocmeasca nu numai proiectul parcului pentru care fusese chemat, ci studiaza si un plan de ansamblu pentru tnverzirea orasului, Proiectul prevedea “crearea unui inel de bulevarde plantate (ce amintesc—pastrind de sigur proportiile—ideea marilor bulevarde pariziene), care a fost ins realizat numai in parte (fig. 87). Pe marginea jiului, unde se duceau sa petreaca zilele de sdrbatoare atit craiovenii cit si cei din satele dimprejur, proiecteaza si planteaza un frumos parc-pa- dure, cunoscut azi sub numele de «lunca Moflenilor ». Padurea- parc era accesibil din oras pe un bulevard cu profil amplu si bogat plantat, cea ce face ca toate plantatiile proiectate sd fie concepute intr-un sistem unitar, elementele ce-I compuneay avind fiecare scopuri si rezolvari diferite. Principalul obiectiv raminea insd parcul orasului, ce a fost proiectat si realizat pe locul fostului parc Bibescu, in vecindtatea si lungul Vdii Fetei (fig. 88). intr-o lucrare publicata la Paris in 1904, E. Redont face o descriere generala a lucrdrilor efectuate}) intre malurile ce inchid | Valea Fetei, vale ce fusese complet transformaté prin asanarea ei si crearea unei succesiuni de lacuri, la diferite niveluri (fig. 89), Traseul aleilor este peisager; recunoastem cu usurinta stilul scolii peisagere franceze de la sfirsitul secolului_ XIX (Bois = | 2) E Redont, Ville de Craiova, Parc Bibesco, 1904, Acad, R.P.R, de Boulogne sau Buttes-Chaummont de la Paris, dar mai ales Sefton Park din Liverpool). Un traseu sinuos, 0 alee de centura foarte larga pentru a permite circulatia trasurilor sau calaretilor, forme de relief moi, dispozitia liber a vegetatiei pe peluze si aliniamente de-a lungul aleilor principale, iat& citeva elemente specifice ale compozitiei Caracterul romantic este exprimat prin construirea unei « ruine », pentru... rezervorul de apd, cit si prin solutia arhitecturald « odului suspendat; nu lipsesc nici ediculele in stil rustic, o laptarie, se pentru grddinar si paznici; o belvedere completeazé ansamblul proiectat. Planul publicat de Redont nu a fost realizat tn intregime caatare, Astfel, in partea centrala unde urma sa se ridice o mare constructie, s-a pastrat vechiul traseu al gradinii lui Bibescu (v fig. 90), renuntindu-se la prevederile proiectului.De asemenea col- tul botanic nu s-a realizat nici el. in privinta tntrarii principale proiectatd, astdzi este aproape nefolosita, intrucit s-a dezvoltat aceea care era mai apropiata de oras, din dreptul belvederei (fig.91) Fig. 91. — Craiova. Glorieta, vedere ul Poporuly Fig. 92. — Craiova. Parcul Poporvlu js de seare toamna,