You are on page 1of 4
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA N DY SHEP INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA he 13,10. INSPECTORATUL PENTRU SITUATH DE URGENTA ~DEALUL SPIRII” BUCURESTI-ILFOV -ANUNT- ‘Se modificd anunful nr. $417165/12.10.2015 si va avea urmitorul cuprins: Inspectoratul pentru Situatii de Urgent’ ,Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie, nr. 135, organizeaza concurs cu personal recrutat din toate categoriile de personal ale unitatilor militare si de politie din Ministerul Afacerilor Interne in scopul incadrarii a 10 posturi vacante de Subofiter operativ principal, astfel: SEFOSTURT[pixcria pRavAzuTh | pENUMINEA STRUCTUR ‘GRUPUL DE INTERVENTIE NR I Licol. pm. Adrian Barbu z Sobotite operatv principal | Tye TASAMENTUL DE POMPIERI M.VODA. ‘GRUPUL DE INTERVENTIE NR 2 - DETASAMENTUL DE 2 Subofiter operativ principal | ponAPIERI DAMAROAIA > DET) r Sabot opera principal _| GRUPUL DE INTERVENTIE NR3 -DETASAMENTUL DE ‘GRUPUL DE INTERVENTIE NR - DETASAMENTUL DE i Subofiteroperatiy principal | pOMPIERI 13 SEPTEMBRIE GRUPUL DE INTERVENTIE NR - DETASAMENTUL DE 2 Sebotiteroperaiv principal | ponPIERI GROZAVESTI Condifii de participare la concurs: Pentru a participa la concurs, candidafil trebuie s4 indeplineasc4 in mod cumulativ urmatoarele ~ sd fie absolventi de studii liceale cu diploma de bacalaureat; sd fie incadrati tn unitai’structuri ale Ministerului Afacerilor Interne; - si aibsd cetajenia romédni si domiciliul in Romdnia; cunoascé limba roménd scris $i vorbi; - sd aibel capacitate deplina de exercitiu; - sd fie apte din punct de vedere medical, fizic $i psihic; aptitudinea se constata de structure de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile si subcomisiile de concurs, ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice, existenfei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in finuta de vard, verificdrii aptitudinilor fizice si, respectiv, evaludrii Psihologice, potrivit baremelor si’sau criteriilor aplicabile (evaluarea psihologicd se va efectua potrivit Planificdrii intocmite de comun acord cu Central de Psihosociologie al M.A.L,, Secretarul comisiei de concurs va inainia solicitarea catre Centrul de Psthosociologie pentru programarea candidatilor si va informa candidait despre data i ora la care se vor prezenta pentru susfinerea evaludrii mentionate); ~ 8d aibd studii corespunzatoare cerintelor postului pentru care candideazd; ~ sd aibd un comportament corespunzitor cerinjelor de conduité admise $i practicate in societate; nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare; - sd fi objinut calificativul de cel pujin «bine» pentru politisti, «foarte bun» pentru cadre militare/gradayi volumari/personal contractual, respectiv «foarte bine» pentru functionarii publici dupe az, la ultimele doud evaludri/aprecieri = sdiiu aiba amecedente penale sau sit mu fie in curs de urmérire penalé ori de judecatd pentru sdvdrsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; - sd nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; ~ mu au desfaisurat activitayi de polite politica, astfel cum sunt definite prin lege; - indeplinesc conditiile previzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificcirile $i completarile ulterioare; Nu pot fi incadrate ca politisti/cadre militare persoanele care au avut aceasta calitate, daca: a) au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 lt. c), h), i) sik) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; b) au fost trecute in rezerva in condifiile art. 85 lit. d), i), j), k) gi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile i completirile ulterioare Nu pot fi recrutafi pentru ocuparea unui post vacant politistii care sunt pusi la dispozitie ori sunt suspendati din functie in condigiile art. 65 alin. (2) si (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificdrile si completirile ulterioare ‘Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile Ministerului Intemelor si Reformei Administrative care sunt puse la dispozitie sau sunt suspendate din functie in conditiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care constatarea cazurilor previzute anterior are loc dupa numirea in functie, acestia sunt eliberati din funetie si pusi la dispoziie/suspendati, in conditile legii Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate in conditiile prezentului ordin numai in situatiile in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobindesc grade militare mai mici decét cele avute in rezerva Principalele sarcini ale postului: ‘© Participa la activitaqi de monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta (activitayi de intervenyie la stingerea incendiilor, la actiuni de salvare, evacuare si protejare a oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, actiuni de limitare $i inlturare a urmarilor accidentelor, catastrofelor si calamitayilor naturale, activitayi de urgent medicaldi $i protectie civila) + Respecti si aplica normele si dispozitile privind securitatea si stindtatea in munca, protectia informatiilor clasificate, protectia mediului. Dosarul de recrutare trebuie s& confina, in mod obligatoriu: ‘* cererea de inseriere si CV; ‘© copii legalizate ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor impuse de cerinfele postului; copii ale actului de identitate, cametului de muned si, daca este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de nastere al candidatului, sofului/sotie si fiecdirui copil, ale certificatului de casitorie, precum si, dupa caz, ale hotirdrilor judecdtoresti privind starea civila/ certificat de divort; * autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului; © cazierul judiciar, © caracterizarea de Ia ultimul loc de muned, respectiv din institusia de invatamant in cazul absolventilor in primul an de la absolvire; ‘+ 3 fotografi tip buletin de identitate; ‘© dou’ fotografii color 9 x 12 cm; * fisa medicalt-tip de incadrare in Ministerul Internelor si Reformei Administrative; * declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii condifiilor de recrutare. [NESECRET ‘Candidafii care nu sunt ineadrafi in Inspectoratul pentru Situaii de Urgen{i "Dealul Spiri Bucuresti - Ilfov sunt obligafi si depund pani la data limiti de completare a dosarului de recrutare (stabiliti mai jos) si o adeverintd din care si reiasi urmitoarele aspecte: - sunt incadrati in unitaji/structuri ale Ministerului Afacerilor Interne; = daca se aflai sub efectul unei sanctiuni disciplinare; - calificativele objinute la ultimele doud evaludri“aprecieri - dacit are antecedente penale sau dacd este in curs de urmarire penald ori de judecatdt pentru sdivarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; = daca este pus la dispozitie sau suspendat din functie in condifile leg Rapoartele de inscriere la concurs vor fi depuse personal de citre candidati la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgent ,,Dealul Spirii” Bucuresti- Iifov, pan la data de 16.10.2015 ora 16.00, iar dosarele de recrutare vor fi completate si depuse pana la data de 26.10.2015, orele 16,00. intarzierile in depunerea rapoartelor de inscriere, a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare sau la prezentarea pentru susinerea probei de concurs nu sunt aeceptabile. La concurs pot participa numai candidatii ale caror dosare de recrutare sunt complete si corect imtocmite. Prin raportul de inscriere la concurs, candidatii isi exprima acordul cu privire la efectuarea de verificdri cu privire la indeplinirea conditiilor de participare menfionate anterior. Depunerea documentelor solicitate este obligatia stricta a candidatilor. Date privind organizarea si desfiigurarea concursului: ‘Concursul pentru ocuparea posturilor vacante const in desfasurarea, in ordine, a urmatoarelor probe: © evaluarea performantei fizice. test scris, pentru verificarea cunostinjelor necesare indeplinirii atributilor postului; interviu pe subiecte profesionale. Grafic de desfiigurare al concursului Nr. Proba de concurs Data desfagurarii Tocul desfiguriirii probei Crt. probe 1. | Evaluarea performanjei | 30.10.2015 Centrul de pregitire al pompierilor fizice incepand cu orele _| General de brigada Comeliu Stoicheci ~ 09.00 $os. Garii Cafelu nr.3, sector 3° 2. ‘Test seris, pentru 02.11.2015 ‘Sediul Inspectoratului pentru Situafii de verificarea cunostinfelor | incepand cu orele _| Urgenfa ,.Dealul Spirit” Bucuresti Ilfov, necesare indeplinirii 08,30 calea 13 Septembrie nr.135, Bucuresti, atributiilor postului sector 5** 3. | Interviu pe subiecte 05.11.2015 Sediul Inspectoratului pentru Situatii de profesionale incepand cu orele —_| Urgenta ,,Dealul Spirii” Bucuresti Ilfov, 08,00°* calea 13 Septembrie nr.135, Bucuresti, sector 5** Nota: * - locul stabilit pentru desfisurarea probei evaluarea performantei fizice poate fi modificat ulterior in functie de condifiile meteorologice si de numarul candidajilor participanti ** - locul stabilit si programarea orara a probei scrise si a interviului pot suferi modificari, determinate de numarul candidatilor participanti. Aprecierea rezultatului final: NesECRET