You are on page 1of 4

1 Explica quin paper va tenir l’observació dels astres en la manera

de comptar el temps i de fer calendaris:

2 Contesta:

x Q
 uè va demostrar Galileu?

x Q
 uin científic havia dit el mateix uns quants anys abans?
x L
a invenció de quin estri va ser important perquè Galileu pogués fer les
seves observacions i pogués elaborar teories?
x C
 om s’anomena la teoria actual sobre l’origen de l’Univers?
Què explica, aquesta teoria?
NOM:

3 Llegeix aquesta frase i explica el paper dels fòssils en la reconstrucció


de la història de la vida:

La història de la vida es pot anar descobrint buscant les relacions de parentiu entre
els organismes actuals i els seus avantpassats.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 4


4 Comenta com expliquen els científics, a partir de la teoria de Darwin,
l’evolució de les espècies:

Charles Darwin (1809 – 1882)

x Q
 uè passa quan es produeixen molts canvis en una espècie?

x C
 om és la durada del procés d’evolució?

NOM:
5 Escriu una V (veritat) o una F (fals) al costat de cada frase segons
correspongui:
S
 ’anomena evolució la modificació progressiva de les espècies gràcies
a l’acumulació de canvis.
N
 omés alguns éssers vius han evolucionat; la resta continuen sent iguals.

L ’espècie humana pertany al grup dels primats, juntament


amb els ximpanzés, els goril·les, els orangutans...
E
 ls homes van aparèixer fa milions d’anys, i eren tal com són ara.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 4


SOLUCIONS

1 L a durada d’un dia és el temps que la Terra triga a girar


sobre si mateixa.
La durada d’un any és el temps que triga la Terra a girar
al voltant del Sol.
El nostre calendari és solar, i repartim el temps en dies
i anys segons els moviments de la Terra.

2 •G
 alileu va demostrar que la Terra era rodona i que girava
al voltant de Sol.
• Copèrnic.
• El telescopi.
•B
 ig Bang. Aquesta teoria explica que al principi tot
el que hi havia a l’Univers estava concentrat en una
gran bola, que va explotar, i els seus fragments es van
escampar i van formar els astres.

3 L a comparació de fòssils permet veure les semblances


i les diferències entre els éssers vius actuals i els éssers
vius del passat. Com que coneixem l’antiguitat de cada
fòssil, podem saber quin ésser viu va viure abans que
un altre i ordenar-los. D’aquesta manera es poden crear
sèries d’organismes semblants i observar els canvis que
s’han produït entre ells.

4  ls éssers vius que tenien alguna característica que


E
els permetia viure millor al seu entorn eren els que
més fills tenien, i això feia que amb el pas del temps
tots els individus d’aquella espècie tinguessin aquesta
característica.
• Que pot aparèixer una espècie nova.
•E
 l procés d’evolució és molt lent i no es pot percebre
al llarg del temps que viuen les persones.

5  – S’anomena evolució la modificació progressiva


V
de les espècies gràcies a l’acumulació de canvis.
F – Només alguns éssers vius han evolucionat; la resta
continuen sent iguals.
V – L’espècie humana pertany al grup dels primats,
juntament amb els ximpanzés, els goril·les, els
orangutans...
F – Els homes van aparèixer fa milions d’anys, i eren tal
com són ara.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 4


NOM DELS ALUMNES
Relaciona els moviments de la Terra amb
com comptem el temps en els calendaris.
Reconeix Galileu i Copèrnic com
els autors de la teoria heliocèntrica.
Entén la importància d’invents com
el telescopi per a fer investigacions.
Sap el nom de la teoria actual sobre
l’origen de l’Univers i coneix què explica.
Explica el paper dels fòssils

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4


en la història de la vida.
Explica el mecanisme bàsic del procés
d’evolució de les espècies.
Sap com és la durada del procés
d’evolució i entén què implica això.
Reconeix la definició correcta del
concepte evolució i tot el que abraça.
Sap que les persones pertanyem
al grup dels primats.
És conscient que l’ésser humà
ha evolucionat.

CONTROL UNITAT 4