You are on page 1of 4

1 Defineix què és l’atmosfera i digues el nom d’alguns dels fenòmens

que s’hi produeixen.

2 Completa i contesta:

El so es transmet en forma d’ . Les ones es desplacen


en i en .

x Q
 uè necessiten les ones sonores per a desplaçar-se?

3 Classifica aquests objectes


segons tinguin relació amb
el so o amb la llum:
NOM:

pantalla de cinema micròfon

ràdio llumí llamp fluorescent

tro MP3

LLUM SO

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 3


4 Torna a escriure correctament aquestes frases:

La llum natural, que sol anomenar-se llum blanca, és només de color blanc.

Els objectes transparents deixen passar la llum però no permeten veure bé

els objectes que hi ha al darrere.

La llum, com el so, es desplaça en línia recta i en totes direccions. El so es

desplaça més ràpidament que la llum.

5 Relaciona cada tipus d’energia amb la seva font i amb els aparells que
es fan servir per a aprofitar-la:

plaques fotovoltaiques

energia solar vent

aerogeneradors

energia eòlica Sol

NOM:
col·lectors solars

Ara, explica per què l’energia eòlica i l’energia solar es consideren


energies no contaminants.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 3


SOLUCIONS

1 L ’atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra.


És formada principalment per gasos.
Fenòmens atmosfèrics: vent, núvols, calamarsa, pluja,
neu, rosada, llamp, tro.

2  l so es transmet en forma d’ones. Les ones es


E
desplacen en línia recta i en totes direccions.
Les ones necessiten un medi gasós, líquid o sòlid
per a desplaçar-se.

3 So: tro, micròfon, ràdio, MP3.


Llum: llumí, llamp, fluorescent, pantalla de cinema.

4 • L a llum natural, que sol anomenar-se llum blanca,


és la suma de rajos de diferents colors, que es veuen
quan es reflecteix (arc de Sant Martí).
•E
 ls objectes transparents deixen passar la llum
i permeten veure bé els objectes que hi ha al darrere.
Els objectes translúcids deixen passar la llum però
no permeten veure bé els objectes que hi ha al darrere.
• L a llum, com el so, es desplaça en línia recta i en totes
direccions. La llum es desplaça més ràpidament que
el so.

5  nergia solar – Sol – plaques fotovoltaiques,


e
col·lectors solars
energia eòlica – vent – aerogeneradors
Les centrals eòliques i solars, tot i que transformen
el paisatge, no necessiten grans obres i no emeten
ni fums que contaminen l’aire ni altres residus que
contaminen la terra o l’aigua.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 3


NOM DELS ALUMNES
Sap definir què és l’atmosfera.

Coneix alguns dels -fenòmens que


es produeixen a l’atmosfera.

Sap com es transmet el so.

Classifica objectes segons si tenen


a veure amb el so o amb la llum.
Coneix el fenomen de la

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4


descomposició de la llum blanca.
Classifica característiques dels materials
segons com els travessa la llum.
Coneix la diferent velocitat
de desplaçament del so i la llum.
Reconeix quina és la font
de l’energia solar.
Identifica els aparells necessaris
per a aprofitar l’energia solar.
Reconeix quina és la font
de l’energia eòlica.
Identifica els aparells necessaris
per a aprofitar l’energia eòlica.
Sap explicar què són les energies
no contaminants.

CONTROL UNITAT 3