You are on page 1of 1

ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG

ALYANSA – pagkakampihan ng mga bansa


MILITARISMO – pagpapalakas ng mga bansang sandatahan ng mga bansa sa Europe
IMPERYALISMO – panghihimasok ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa
NASYONALISMO – pagmamahal sa bansa
GREAT BRITAIN – bansang kaalyado ng France at Russia
LEAGUE OF NATIONS – organisasyon ng mga bansa pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig
VERSAILLES – kasunduang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig

MGA SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG


1. NASYONALISMO – Tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa sariling bayan o bansa. Ito rin
ang idelohiyang pampolitika, bumubugkos sa isang tao sa iba pang mga taong may
pagkakapareho sa kaniyang wika, kultura at iba pa.
JUNKER – aristokrasiyang militar ng Germany. Naniniwalang sila ang nangungunang lahi sa
Europe.