You are on page 1of 10

‫مثال ‪ Dependency‬در کاراکتر ها‬

‫فرض کنید دو کاراکتر استان و شهر وجود دارد‬


‫حال می خواهیم در هنگام ورود داده ها وقتی استان تهران انتخاب شد شهر های تهران و شمیران در کاراکتر نمایش دهد و وقتی که‬
‫استان البرز انتخاب شد شهر های کرج و ساوجبالغ در کاراکتر نمایش داده شود‬
‫‪ -1‬ابتدا کاراکتر ‪ State‬را ایجاد نموده و در ‪ - Value‬تهران و البرز رو وارد می نمایم‪.‬‬

‫‪ -2‬حال کاراکتر ‪ City‬را ایجاد نموده و ‪ karaj , Savojbolagh, Tehran , shemeran - Value‬را وارد می نمایم‪.‬‬
‫حال می رویم به ترنزکشن ‪ cu01‬و یک ‪ Dependency‬با نام ‪ Z_S_tehran‬ایجاد می نمایم‪.‬‬
‫در حالت ‪ Precondition‬قرار داده و دکمه ‪ Dependency editor‬را می زنیم‪.‬‬
‫و کد زیر را وارد می نمایم‬
‫’‪State = ‘TEHRAN‬‬

‫سپس به صفحه اول برگشته و حالت ‪ dependency‬را در وضعیت ‪ Release‬قرار می دهیم‪.‬‬

‫و ‪ Save‬می نمایم‪.‬‬
‫سپس به ‪ Ct04‬با کاراکتر ‪ City‬رفته و این کد ‪ Dependency‬را در ‪ Tehran ,shemeran - Value‬قرار می دهیم‪.‬‬
‫ابتدا شهر ‪ Tehran‬را انتخاب کرده و دکمه ‪ Dependency‬را می زنیم و کد ‪Z_S_TEHRAN‬را وارد می نمایم‬
‫حال برای ‪ shemeran‬مقدار ‪ Value‬را انتخاب کرده و دوباره مقدار ‪Z_S_TEHRAN‬را وارد می نمایم‪.‬‬
‫حال می باید یک ‪ Dependency‬دیگر ‪ Z_S_ALBORZ‬ایجاد می کنیم و گام های قبل ایجاد ‪ Dependency‬را انجام‬
‫می دهیم‪.‬‬
‫حال وارد کاراکتر شده و شهر ‪ karaj‬را انتخاب نموده و ‪ Dependency‬ایجاد شده ‪ Z_S_ALBORZ‬را به کاراکترهای‬
‫‪ KARAJ‬و ‪ SAVOJBOLAGH‬اضافه می نمایم‪.‬‬
‫حال دو کاراکتر را به یک کالس اضافه نموده و مثال در متلایر تست می نمایم‪.‬‬