You are on page 1of 12
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. WHOS INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA hy. Lhe 20 INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA, »DEALUL SPIRIT” BUCURESTI-ILFOV -ANUNT- Inspectoratul pentru Situafii de Urgenfé ,,Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie, nr. 135, organizeaz concurs cu personal recrutat din toate categorile de personal ale unitifilor militare si de polifie din Ministerul Afacerilor Inteme in scopul incadrarii a 10 posturi vacante de Subofifer operatiy principal, astfel: NR POSTURT | FUNCTIA PREVAZUTA _ | DENUMIREA STRUCTURIL + [sitermenrrecrs | Seer tunaees 2 bof operat ipl | GRUPUL DE INTERVENTIE NR2- DETASAMENTUL DE 1 Suber oparativ pracial | CRUEULDE INTERVENTIE NRS = DETASAMENTUL DE 1 Sebotiecopeu pospe_ | GRUPUL DE INTERVENTIE NR - DETASAMENTULDE 2 Sabotier ope psp | GRUFUL DE INTERVENTIE NRS-DETASAMENTULDE Condigii de participare la coneurs: Pentru a participa la concurs, candidasii trebuie si indeplineased in mod cumulativ urmatoarele conditi - sd fie absolventi de studi liceale cu diploma de bacalaureat; - sd fie incadragi in unitdji/structuri ale Ministerului Afacerilor Interne; - sd aibd cetdfenia roménd si domiciliul in Roménia; ~ sd cunoasea limba romana scris si vorbit; - sd aibdt capacitate deplind de exercitiu; - si fie apte din punct de vedere medical, fizic $i psihic; aptitudinea se constatd de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile si subcomisiile de concurs, ca urmare a examindrii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice, existentei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vard, verificdrii aptitudinilor fizice $i, respectiv, evaludrii psihologice, potrivit baremelor si/sau criterlilor aplicabile (evaluarea psihologica se va efectua potrivit planificarit intocmite de comun acord cu Centrul de Psihosociologie al M.A.L, Secretarul comisiei de ‘concurs va inainta solicitarea cdtre Centrul de Psihosociologie pentru programarea candidajilor si va informa candidatit despre data si ora la care se vor prezenta pentru sustinerea evaludrii mensionate); - sd aibd studi corespunzatoare cerinfelor postului pentru care candideazé; - sd aibé un comportament corespunziitor cerinfelor de conduitd admise si practicate in societate; - mu se afl sub efectul unei sanctiuni disciplinare; - sd fi obtinut calificativul de cel pugin «bine» pentru poligisti, «foarte bun» pentru cadre militare/gradati voluntari/personal contractual, respectiv «foarte bine» pentru functionarii publici dupa caz, la ultimele dod evaludri/aprecieri - sii nu aibd antecedente penale sau sit nu fie in curs de urmérire penaldt ori de judecatd pentru irsirea de infractiuni, cu excepfia situatiei in care a intervenit reabilitarea; - sdinu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimit 7 ani: - mu au desfiisurat activitati de potitie politica, astfel cum sunt definite prin lege; - indeplinese condifiile previtzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statu. politistului, cu modificrile si completarile ulterioare; Nu pot fi incadrate ca politisti/cadre militare persoanele care au avut aceasta calitate, dacd: a) au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 lit. c), h), i) si k) din Legea nr. 360/200. cu modificarile si completirile ulterioare; 'b) au fost trecute in rezerva in conditiile art. 85 lit. d), i), j), k) si ale art. 87 din Legea m 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare. ‘Nu pot fi recrutafi pentru ocuparea unui post vacant politistii care sunt pusi la dispozitie ori sux suspendafi din functie in conditiile art. 65 alin. (2) si (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile + completirile ulterioare. Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile Ministerulw Internelor si Reformei Administrative care sunt puse la dispozitie sau sunt suspendate din functie ix conditiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care constatarea cazurilor previizute anterior are loc dup numirea in functie, acesti: sunt eliberafi din functe si pusi la dispozitie/suspendati, in conditiile legi. Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate in conditiile prezentului ordin numai situatiile in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobndese grade militare mai mici dec: cele avute in rezerva. Principalele sarcini ale postului: dla activitifi de monitorizare si gestionare a situagitlor de urgenja (activitayi de intervengie la stingerea incendiilor, la actiuni de salvare, evacuare si protejare a oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, actiuni de limitare $i inldturare a urmérilor accidentelor, catastrofelor si calamitigilor naturale, activitati de urgenfa medicald $i protectie civild) © Respecta si aplicd normele $i dispozitiile privind securitatea si sdndtatea in munca, protectia informariilor clasificate, protectia mediului © Particiy Dosarul de recrutare trebuie si contin’, in mod obligatoriu: * cererea de inscriere si CV; © copii legalizate ale documentelor care atest nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintel postului; © copii ale actului de identitate, carnetului de munca si, dac& este cazul, livretului militar; «copii ale certficatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, ale certificatului cAsitorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judec&toresti privind starea civili/ certificat d divort; © autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului; © cazierul judiciar; © caracterizarea de la ultimul loc de mune, respectiv din institutia de invayimant in cazu absolventilor in primul an de la absolvir © 3 fotografii tip buletin de identitate; © doua fotografi color 9 x 12 cm; *fisa medicala-tip de incadrare in Ministerul Internelor si Reformei Administrative; © declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptirii conditiilor de recrutare. NESECRET Candidatii care nu sunt incadrafi in Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucure Iifov sunt obligati si depund pAnd la data limitk de completare a dosarului de recrutare (stabilit mai jos) si o adeverinti din care si reiasi urmiitoarele aspecte: ~ ci sunt incadragi in unitai/structuri ale Ministerului Afacerilor Interne; - dacé se afli sub efectul unei sanctiuni disciplinare; - calificativele obfinute la ultimele doud evaludri/aprecieri - daca are antecedente penale sau daca este in curs de urmdrire penalat ori de judecata pentru sdvarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; - daca este pus la dispozitie sau suspendat din functie in condifiile legit. Rapoartele de inscriere la concurs vor fi depuse personal de citre candidati la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situafii de Urgenti ,,Dealul Spirii” Bucuresti- Ilfoy, pana la data de 16.10.2015 ora 16,00, iar dosarele de recrutare vor fi completate si depuse pani la data de 26.10.2015, orele 16,00. intarzierile in depunerea rapoartelor de inscriere, a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare sau la prezentarea pentru sustinerea probei de concurs nu sunt acceptal le. La concurs pot participa numai candidatii ale caror dosare de recrutare sunt complete $i corect intocmite. Prin raportul de inscriere la concurs, candidafii igi exprim& acordul cu privire la efectuarea de verificiti cu privire la indeplinirea conditiilor de participare mentionate anterior. Depunerea documentelor solicitate este obligatia stricta a candidatilor. Date privind organizarea si desfaigurarea concursului: Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consti in desfaisurarea, in ordine, a urmitoarelor probe: © evaluarea performantei fi fizice. test scris, pentru verificarea cunostinjelor necesare indeplinirii atributiilor postului; ‘© _interviu pe subiecte profesionale. Grafic de desfagurare al concursului: [Nr Proba de concurs Data desfiguraris Locul desfaigurarii probei | crt. probei 1. | Evaluarea performantet 30.10.2015 Central de pregitire al pompicrilor fizice incepand cu orele General de brigada Comelit Stoicheci — | 09.00 10s. Girii Cijelu nr.3, sector 3* 2.” | Test scris, pentru 02.11.2013 ‘Sediul Inspectoratului pentru Situatii de | verificarea cunostintelor Incepand cu orele ‘Urgenta ,,Dealul Spirii” Bucuresti IIfov, | necesare indeplinirii 08,30 calea 13 Septembrie nr.135, Bucuresti, | atribufiilor postului sector 5** [3 | Interviu pe subiecte 05.11.2015 ‘Sediul Inspectoratului pentru Situafii de profesionale Incepand cu orele ‘Urgenta ,,Dealul Spirii” Bucuresti IIfov, | 08,00" calea 13 Septembrie nr.135, Bucuresti, sector 5** Nota: * -locul stabilit pentru desfaisurarea probei evaluarea performantei fizice poate fi modificat le meteorologice si de numirul candidatilor participanti ** ~ locul stabilit si programarea orari a probei scrise si a interviului poate suferi modificiri, determinat de numirul candidafilor participanti. ulterior in funetie de conditi Aprecierea rezultatului final: NESECRET