You are on page 1of 1

FOURTH QUARTER

MTB Formative Test 5. Hain niini ang pahayag nga nagpadayag og


Week 2 (January 21 - 25, 2019) panahom o opinion?
a. Mopalong og kalayo ang mga bombero.
Day 1 – January 21, 2019 b. Kinatas-ang klase sa propesyon ang
Objectives: Identifies synonyms and antonyms of mga bombero.
grade-level adjectives. c. Motabang sa tanan ang mga bombero.

Isulat sa imong papel ang mga ighuhulagway sa Day 3 – January 23, 2019
matag pahayag sa ubos. Isulat usab ang K kon Objective: Identify synonyms and antonyms of
ighuhulagway kapulong, S kon ang ighuhulagway grade-level adjectives.
suhingpulong.
Lingini ang hustong pares sa mga pulong. Sulati
____1. Puti ang paboritong kolor ni Violeta og K kon kini kapulong ug S sa suhingpulong.
samtang itom ang kang Lorna.
_____1. dato
_____ 2. Gipahit sa mabangis nga hulmigas ang (guwapo lig-on abunda)
batiis sa higante. Wala sila mahadlok sa buotan
nga higante. _____2. abtik
(taas luya hilabihan)
_____ 3. Mikanta sa hinay ug mananoy nga
tingog ang gamay nga langgam. _____3. daghan
(ubay-ubay mahal gamay)
_____ 4. Ang karaang edipisyo adunay retrato sa
maas nga sundalo. _____ 4. kusog
(hilom taas makapakurog)
_____ 5. Ang sinina ni Ana dako kaysa gamay
niyang lawas. _____ 5. Bugnaw
(lapad putli init)

Day 2 – January 22, 2019


Basaha ang mosunod nga mga pahayag. Pilia ang Day 4 – January 24, 2019
letra sa hustong tubag. Objective: Write an announcement.
1. Kaluha sila pero sapoton si Mona samtang
malipayon si Mina. Unsa ang tawag sa Moesponsor ang inyong kapunongan ug usa ka
gibadlisang mga pulong? pelikula sa inyong eskuylahan. Pagsulat og usa ka
a. suhingpulong b.kapulong anunsiyo para pagdapit o pag-awhag sa inyong
c. ngalan school mates sa pagtan-aw.

2. Asa niini ang kapulong sa gibadlisang pulong sa Rubrics:


pahayag?
“Gamay apan limpiyo ang among balay”
a. gamatoy b. dako
Nahan-ay pag ayo ang iyang
c. lapad
ideya.
3. Hain niining pares sa mga pulong ang
kapulong?
Nahatag ang ideya apan
a. Hugaw – limpiyo kulang.
b. Putli – walay lama
c. Presko – usik
Adunay nasulat apan layo ra
4. Hain niining mga pahayag ang nagpadayag og sa ideya.
katinuoran?
a. Nagtrabaho sa eskuylahan ang mga
magtutudlo. Day 5 – January 25, 2019
b. Labing mapuslanong trabahante sa Weekly Test
komunidad ang mga magtutudlo.
c. Inspirasyon ang mga magtutudlo.