You are on page 1of 26

MAKROEKONOMIKS

UGNAYAN ng Pangkalahatang Kita,


Pag-iimpok at Pagkonsumo
Suriin ang nasa larawan.

Kung ikaw ay
Ano ang may trabaho at
ipinahihiwatig kita, saan mo
ng larawan? iyon gagastusin?
Kita, Gastos, Ipon
Kita, Gastos, Ipon
 Ano ang may
pinakamataas at
pinakamababang bar sa
graph? Ano ang ibig
ipahiwatig nito?
 Ano ang dapat na
pinakamataas sa mga bar
ng graph? Bakit?
 Batay sa kahalagahan,
ayusin ang sumusunod:
kumita, gumastos o mag-
ipon?
Papaano nagkakaugnay
ang kita, pag-iimpok at
pagkonsumo?
Nakahawak ka na ba ng malaking
halaga ng pera?
 Paano mo iyon pinamahalaan?
 Ano para sa iyo ang pera at paano
ito dapat gamitin?
KITA, PAGKONSUMO, PAG-IIMPOK

KITA- halagang natatanggap ng tao


kapalit ng produkto o serbisyong
kanilang ibinibigay.
(nagtratrabaho- suweldo)
PAGKONSUMO- ang pagbili at
paggamit ng produkto o serbisyo na
magbibigay ng kapakinabangan sa tao.
PAG-IIMPOK/ SAVINGS

 Paraan ng pagpapaliban ng paggastos.


(Macroeconomics ni Roger E.A. Farmer,
2002)
 Kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o
hindi ginastos sa pangangailangan.
( Meek, Morton at Schug, 2008)
Maaari ka bang
kumita kapag ikaw ay
mag-iipon?
Sagot: OO
Investment- ipon na ginamit upang
kumita.
Economic Investment- paglalagak ng
pera sa negosyo.
Personal Investment- paglalagay ng
isang indibidwal ng kaniyang ipon sa
mga financial asset katulad ng stocks,
bonds o mutual funds.
Bangko at Financial
intermediaries- nagsisilbing
tagapamagitan sa nag-iipon ng
pera at sa nais umutang o mag-
loan.
 Ano ang pagkakaiba ng kita,
pagkonsumo at pag-iimpok?
 Papaano nagkakaugnay ang kita,
pagkonsumo at pag-iimpok?
 Kung ikaw ay mag-iimpok, ano ang
maaaring pakinabang mo dito?
7 habits of a wise saver
 Kilalanin ang iyong bangko.
 Alamin ang produkto ng iyong bangko
 Alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko
 Ingatan ang iyong bank records at siguruhing up to
date.
 Makipagtransaksiyon lamang sa loob ng bangko at sa
awtorisadong tauhan
 Alamin ang tungkol sa PDIC deposit insurance
 Maging maingat.
STOCKS

 a share in the
ownership of a
company. As you
acquire more stock-
becomes greater.
BONDS

 an instrument of indebtedness of the


bond issuer to the holders under which
the issuer owes the holders a debt and,
depending on the terms of the bond, is
obliged to pay them interest (the
coupon) and/or to repay the principal at
a later date, termed the maturity date
Mutual funds

 an investment that pools


together money from different
investors and invest them in
various securities depending on
the market.
Alamin kung sino ang may-ari ng iyong bangko – ang
taong nasa likod at mga taong namamamahala nito.
Magsaliksik at magtanong tungkol sa katayuang
pinansiyal at ang kalakasan at kahinaan ng bangko. Ang
Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC), Bangko
Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange
Commission (SEC), at ang website ng bangko, dyaryo,
magasin, telebisyon, at radyo ay makapagbibigay ng
mga impormasyong kailangan mong malaman.
Unawain kung saan mo inilalagay ang iyong
perang iniimpok. Huwag malito sa
investment at regular na deposito. Basahin
at unawain ang kopya ng term and
conditions, huwag mag-atubiling linawin sa
mga tauhan ng bangko ang hindi
nauunawaan.
Piliin ang angkop na bangko para sa iyo sa
pamamagitan ng iyong pangangailangan at
itugma ito sa serbisyong iniaalok ng
bangko. Alamin ang sinisingil at bayarin sa
iyong bangko.
Ingatan ang iyong passbook, automated teller
machine (ATM), certificate of time deposit (CTD),
checkbook at iba pang bank record sa lahat ng
oras. Palaging i-update ang iyong passbook at
CTDs sa tuwing ikaw ay gagawa ng transaksiyon
sa bangko. Ipaalam sa bangko kung may
pagbabago sa iyong contact details
upang maiwasang maipadala ang sensitibong
impormasyon sa iba.
Huwag mag-alinlangang magtanong sa
tauhan ng bangko na magpakita ng
identification card at palaging humingi
ng katibayan ng iyong naging
transaksiyon.
Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang
Php500,000 sa deposito ng bawat
depositor. Ang investment product,
fraudulent account (dinayang account),
laundered money, at depositong produkto
na nagmula sa hindi ligtas at unsound
banking practices ay hindi kabilang sa
segurong (insurance) ibinibigay ng PDIC.
Lumayo sa mga alok na masyadong
maganda para paniwalaan. Sa
pangkalahatan,
ang sobra-sobrang interes ay maaaring
mapanganib. Basahin ang Circular 640 ng
Bangko Sentral para sa iba pang
impormasyon tungkol dito.
Pinagmumulan ng Kita bawat Buwan Halaga
1. Suweldo
1. Iba pang kita

Kabuuang Kita
Gastos bawat buwan Halaga
1. Pagkain
1. Kuryente
1. Tubig
1. Matrikula/ Baon sa paaralan
1. Upa sa bahay
1. Iba pang gastusin
Kabuuang
Gastos: