You are on page 1of 17

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului


de organizare şi funcţionare a școlilor sportive
---------------------------------------------------------------

În temeiul art. 36, art. 37 alin. (1) şi art. 53 alin. (3) lit. d) din Codul
educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și al art. 20 din Legea nr. 330/1999 cu
privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,
nr. 83-86, art. 399), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a școlilor sportive


(se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.463/2006 cu privire la aprobarea


Regulamentului școlilor sportive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006, nr. 73-74, art. 506).

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Ion Chicu

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
3

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.

REGULAMENT
de organizare și funcționare a școlilor sportive

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Şcoala sportivă este o instituţie de învățămînt extrașcolar publică, care,


prin mijloacele educaţiei fizice şi sportului, contribuie la pregătirea rezervelor
pentru loturile naționale la diverse ramuri de sport, la formarea personalităților
multilateral şi armonios dezvoltate şi la educarea sportivilor de performanță,
inclusiv din rîndurile persoanelor cu necesități speciale.

2. Mijloacele financiare ale școlii sportive publice sînt constituite din


sursele bugetare, sursele fondatorului, donații, sponsorizări și alte surse, care nu
contravin legislației Republicii Moldova.

3. Școlile sportive sînt fondate de autoritățile administrației publice, în


conformitate cu legislația Republicii Moldova.

4. În activitatea lor, școlile sportive de toate tipurile se conduc de


Constituția Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova,
legile şi hotărîrile Parlamentului, ordonanțele, hotărîrile şi dispozițiile
Guvernului, alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

5. Şcoala sportivă este persoană juridică, dispune de ștampilă şi de conturi


trezoreriale.

6. Administrația școlii sportive elaborează propriul regulament de


funcționare a instituției, aprobat de către fondator.

7. Administrația școlii sportive, în colaborare cu federațiile sportive de


profil, avînd acordul fondatorului, în condițiile disponibilității resurselor
financiare, poate stabili numărul necesar de secții de sport în raza localității unde
este amplasată instituția (sat/comună, oraș, municipiu).

8. Direcțiile principale de activitate a școlilor sportive sînt:


1) antrenarea unui număr maxim de copii;
2) sporirea capacității de efort a elevilor;
3) pregătirea sportivă integrală;
4) selectarea sportivilor pentru loturile naționale;
5) obținerea performanțelor la nivel național și internațional.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
4

9. Şcoala sportivă poate obține statut de „şcoală sportivă specializată”,


dacă în instituţie activează minimum 2 grupe de măiestrie sportivă, se practică
ramurile de sport olimpice, sînt pregătiți sportivi premianți la campionatele
europene, mondiale, competiții internaționale oficiale, inclusiv la probele de
sport destinate persoanelor cu necesități speciale, se califică la Jocurile Olimpice
și Paralimpice.

10. Statutul de „şcoală sportivă de măiestrie superioară” îl poate obține


școala sportivă care pregătește sportivii din loturile naționale la diferite ramuri de
sport.

11. Statutul de „şcoală sportivă specializată” se acordă prin ordin al


conducătorului autorității publice centrale de specialitate în domeniul culturii
fizice și sportului pe un termen de 4 ani (perioada ciclului olimpic).

12. Neconfirmarea rezultatelor sportive în perioada ciclului olimpic


ordinar duce la pierderea statutului de „şcoală sportivă specializată”.

II. SCOPURILE DE BAZĂ, COMPLETAREA GRUPELOR,


ETAPELE DE PREGĂTIRE MULTIANUALĂ

13. Şcoala sportivă are menirea de a antrena copiii, adolescenții, tinerii şi


seniorii în practicarea sistematică a culturii fizice şi sportului, în formarea unui
mod sănătos de viață, în dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală, atingerea
nivelului de performanță în corespundere cu capacitățile acestora.

14. Şcoala sportivă oferă ajutor multilateral altor instituții extraşcolare şi


de învățămînt secundar general la organizarea activităţilor sportive de întremare
în ramurile de sport practicate.

15. La pregătirea multianuală a sportivilor, desfășurată pe etape în grupele


de începători, avansați, măiestrie sportivă, măiestrie sportivă superioară, școlile
sportive au următoarele sarcini:
1) la etapa începători:
a) antrenarea unui număr maxim de copii şi adolescenți în practicarea
sistematică a sportului;
b) cultivarea calităților fizice, morale şi a tăriei de caracter;
c) însușirea bazelor tehnicii în ramura de sport preferată;
2) la etapa avansați:
a) sporirea nivelului de pregătire fizică şi a rezultatelor sportive;
b) pregătirea sportivilor pentru îndeplinirea programului de instruire, de
antrenamente şi eforturi competiționale, necesare în obținerea performanțelor
sportive;
3) la etapa măiestrie sportivă:

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
5

a) antrenarea unui număr optim de sportivi, care au obținut rezultate înalte


şi stabile la proba de sport practicată;
b) pregătirea sportivilor pentru loturile naționale ale Republicii Moldova;
4) la etapa măiestrie sportivă superioară:
a) obținerea rezultatelor de performanță la nivel național şi internațional;
b) pregătirea sportivilor pentru loturile naționale ale Republicii Moldova.

16. În școlile sportive se practică ramurile de sport recunoscute de către


autoritatea publică centrală de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului,
în conformitate cu legislaţia.

17. Numărul de secții la ramurile de sport, grupele de instruire, norma


didactică săptămînala a antrenorilor sînt stabilite de către administrația școlii
sportive şi aprobate de către fondator.

18. Înmatricularea copiilor în școlile sportive se efectuează la cererea


părinților, în baza certificatului medical eliberat de medicul de familie și în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

19. Vîrsta minimă care permite înmatricularea copiilor în școlile sportive


depinde de specificul ramurii de sport și este prevăzută în anexa nr.1.

20. La etapa începători, școlile sportive asigură înmatricularea copiilor


dotați pentru a practica sportul, care locuiesc în raza școlii şi care nu au
contraindicații medicale.

21. La etapa avansați se înmatriculează sportivii care au o stare de sănătate


bună, fapt confirmat de certificatul eliberat de instituția medicală specializată, iar
în lipsa acestuia – de către medicul de familie, şi care au frecventat cel puțin
2 ani etapa începători, cu condiția îndeplinirii programului de pregătire fizică
generală şi specială. Totodată, primul an de instruire la etapa începători se
consideră an deplin, indiferent de data înmatriculării.

22. Înmatricularea persoanelor cu necesități speciale în școlile sportive se


efectuează în baza cererii părinților sau a sportivilor, iar în cazul atingerii vîrstei
de 18 ani – conform certificatului medical eliberat de către medicul de familie
sau de instituția medicală specializată.

23. Structura procesului de antrenament în școlile sportive, cu indicarea


etapelor de pregătire, nivelului de instruire, normei didactice săptămînale și
numărului de sportivi în grupe, este prevăzută în anexa nr. 2.

24. Numărul de ore prevăzut pentru o grupă nu poate fi divizat la mai


mulți antrenori, cu excepția grupelor de măiestrie sportivă superioară.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
6

25. Numărul minim de sportivi în grupele de instruire variază în funcție de


nivelul de pregătire și este indicat în anexa 2. În fiecare grupă numărul de
sportivi poate fi majorat cu 3-5 persoane, în funcție de specificul probei de sport.

26. Sportivii care nu au îndeplinit cerinţele programului de instruire la


etapa începători şi nu corespund vîrstei respective, dar dau dovadă de abilităţi
deosebite, pot fi înmatriculați la etapa avansați ca urmare a susținerii testelor de
aptitudini.

27. Sportivii care nu au îndeplinit cerințele de promovare pot fi lăsați


repetat în grupa aceluiași an de instruire (însă numai o singură dată pentru fiecare
an de instruire).

28. Diferența de vîrstă a sportivilor în grupele de începători și avansați nu


poate depăși 3 ani.

29. Sportivii din grupele de avansați nu pot depăși vîrsta de 21 de ani, cu


excepția persoanelor cu necesități speciale și a sportivilor premianți la
campionatele naționale și competițiile internaționale oficiale, desfășurate de
federațiile sportive de profil.

30. Absolvenți ai școlilor sportive se consideră sportivii care au îndeplinit


cerințele programului de instruire pentru etapa avansați.

31. La toate etapele de instruire sportivii se înmatriculează în baza


certificatului eliberat de o instituție medicală specializată, în conformitate cu
regimul de instruire şi rezultatele sportive.

32. Grupele de măiestrie sportivă, în primul an de instruire, se completează


din membrii lotului național (juniori, tineret, seniori), care s-au clasat în ultimii
doi ani pe locurile indicate în tabelul 2 din anexa nr. 2.

33. Grupa de măiestrie sportivă superioară se completează din membrii


lotului național (seniori, tineret) care s-au clasat în ultimii doi ani pe locurile
indicate în tabelul 3 din anexa nr. 2.

34. Regimul de instruire la probele destinate persoanelor cu necesități


speciale și sporturile paraolimpice este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul
regulament.

35. Regimul de instruire la etapele începători, avansați, măiestrie sportivă


şi măiestrie sportivă superioară este specificat în anexa nr. 2.

36. Formarea și aprobarea grupelor de măiestrie sportivă şi măiestrie


sportivă superioară, aprobarea listelor acestora se efectuează de către autoritatea
Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
7

centrală de specialitate. Vîrsta sportivilor incluși în grupele de măiestrie sportivă


nu poate fi mai mare de 25 de ani, excepție fiind probele de sport destinate
persoanelor cu necesități speciale și sportivilor paralimpici. Vîrsta sportivilor
incluși în grupele de măiestrie sportivă superioară nu este limitată, cu condiția
respectării unui caracter stabil şi pozitiv al dinamicii rezultatelor sportive.

37. Indicii principali de activitate ai școlilor sportive sînt: datele despre


starea sănătății şi pregătirea sportivilor, a căror evidenţă se ţine anual (testele de
pregătire fizică generală și pregătire fizică specială, investigațiile medicale),
păstrarea contingentului în proporție de minimum 70 la sută, rezultatele obținute
și realizarea curricula de instruire.

38. Promovarea sportivilor la nivelul de pregătire se efectuează în baza


testelor de pregătire fizică generală și testelor specifice ramurii de sport
practicate, elaborate de instituțiile sportive și aprobate de către directorul
acestora. Testele se susțin de 2 ori pe an, la jumătatea anului de instruire și la
sfîrșit de an.

39. La etapele de pregătire multianuală, criteriile de apreciere a activității


școlilor sportive sînt:
1) la etapa începători:
a) frecventarea de către elevi a lecțiilor de antrenament și păstrarea
contingentului grupei;
b) dinamica nivelului de pregătire fizică;
c) nivelul însușirii bazelor tehnice ale ramurilor de sport, igiena şi
autocontrolul asupra organismului;
2) la etapa avansați:
a) nivelul dezvoltării fizice;
b) dinamica nivelului de pregătire fizică generală și specială, în funcție de
capacitățile individuale ale sportivilor;
c) nivelul de însușire a volumului de efort la antrenamente;
d) nivelul însușirii compartimentului teoretic și practic din curricula de
instruire;
3) la etapa măiestrie sportivă:
a) nivelul dezvoltării fizice şi starea funcțională;
b) îndeplinirea volumului de efort la antrenamente şi competiții, care este
prevăzut de planul individual de pregătire;
c) dinamica rezultatelor tehnice şi sportive;
d) nivelul de pregătire a sportivilor din lotul național al Republicii
Moldova;
4) la etapa măiestrie sportivă superioară:
a) dinamica rezultatelor participării la competițiile naționale şi
internaționale;
b) pregătirea sportivilor din lotul național al Republicii Moldova.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
8

III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE


ÎN ȘCOLILE SPORTIVE

40. Anul de instruire în școlile sportive începe la 1 septembrie.


Componența grupelor sportive se aprobă prin ordin al directorului școlii sportive.

41. Termenul de completare a grupelor de instruire este de 30 de zile.

42. Procesul de instruire și antrenament se efectuează în baza


curriculumului pentru fiecare disciplină sportivă, aprobate de autoritatea publică
centrală de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului.

43. Prezența elevilor înmatriculați în școala sportivă la procesul de


instruire și antrenament este obligatorie.

44. Taberele de întremare a sănătății sportivilor se organizează în perioada


vacanțelor, în vederea asigurării continue a procesului de instruire şi
antrenament. Sub conducerea unui antrenor urmează a fi instruiți nu mai puțin de
16 sportivi în zona urbană şi nu mai puțin de 14 – în zona rurală.

45. Avînd acordul fondatorului şi consimțămîntul părinților, școlile


sportive pot să organizeze în instituţiile de învățămînt clase specializate pe
ramuri de sport cu ziua prelungită de studii, cu condiția asigurării elevilor cu
hrană.

46. Programul de funcționare a claselor specializate, precum și cheltuielile


de întreținere sînt elaborate și aprobate de administrația școlii sportive în comun
cu administrația instituției de învățămînt secundar general și coordonate cu
fondatorul.

47. Procesul de instruire în clasele specializate se efectuează în


corespundere cu regimul de instruire pe ramurile de sport și sarcina didactică
prevăzute în tabelul 1 din anexa nr.2.

48. Formele principale de desfășurare a procesului de instruire sînt:


1) în grup (inclusiv partea teoretică a programului);
2) instruire conform planurilor individuale, obligatorii în grupele de
măiestrie sportivă şi măiestrie sportivă superioară;
3) remedii medicale de recuperare;
4) cantonamente;
5) participare în taberele sportive şi de reabilitare;
6) practică în calitate de instructor şi arbitru la competiții sportive şi
meciuri amicale.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
9

49. Durata antrenamentului nu poate depăși:


1) la etapa începători – 2 ore academice;
2) la etapa avansați – 3 ore academice;
3) la etapa măiestrie sportivă – 4 ore academice, cu condiția desfășurării a
2 antrenamente pe zi, în funcție de ramura de sport;
4) la etapa măiestrie sportivă superioară – 6 ore academice, cu condiția
desfășurării a 2 antrenamente pe zi la toate ramurile sportive.

50. Norma didactică săptămînală a coreografului corespunde normei


didactice a antrenorului.

51. Se permite angajarea antrenorilor de acrobație și de alte specialități


pentru ramurile de sport care necesită o pregătire complexă a sportivilor (lupte,
judo, gimnastică, ecvestră, fotbal, pentatlon modern).

52. Transferul elevilor dintr-o școala sportivă în alta se efectuează în baza


actelor administrative ale ambelor instituții (ordin de transfer/ordin de
înmatriculare), cu anexarea următoarelor acte:
1) cererea sportivului;
2) acordul antrenorilor;
3) acordul părinților pentru sportivii de pînă la 18 ani;
4) acordul conducătorilor ambelor instituții cu mențiunea privind
prioritatea primului antrenor în cazul cînd sportivul face parte din lotul național
la proba de sport practicată.

IV. ADMINISTRAREA ȘCOLILOR SPORTIVE

53. Şcoala sportivă este condusă de către director numit în funcție pe bază
de concurs de către fondator și eliberat din funcție, conform legislației.
Directorul dirijează activitatea școlii sportive, conform principiilor conducerii
unice şi colegiale. Directorul poartă răspundere pentru organizarea procesului de
instruire, educație, a activităţii administrative și angajează salariații în
conformitate cu legislaţia.

54. Directorul numește, pe bază de concurs, directorul adjunct responsabil


de instruire şi educație.

55. Directorul și directorul adjunct au dreptul la activitate didactică în


conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar.

56. Cadrele didactice sînt angajate în baza actelor care confirmă studiile de
specialitate în domeniul culturii fizice și sportului.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
10

57. Atestarea cadrelor didactice și a celor manageriale se efectuează


conform Regulamentului de atestare, aprobat de autoritatea publică centrală de
specialitate.

58. Statele de funcții ale școlilor sportive se elaborează în conformitate cu


legislaţia şi se aprobă de către fondator.

59. În cadrul școlii sportive se constituie consiliul pedagogic care este


organul suprem de conducere al școlii, iar în componența lui sînt incluși
directorul (președintele consiliului pedagogic), directorul adjunct, antrenorii-
instructori, antrenorii, reprezentanții comitetului părintesc şi ai sportivilor.

60. Consiliul antrenorilor se constituie din membrii administrației școlii


sportive şi din antrenori.

61. Consiliul pedagogic și cel al antrenorilor activează în baza unui


regulament-tip aprobat de autoritatea publică centrală de specialitate în domeniul
educaţiei fizice şi sportului.

62. Consiliul pedagogic se întrunește de cel puțin 4 ori pe an, iar cel al
antrenorilor își desfășoară ședințele lunar.

V. DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE


ALE ȘCOLILOR SPORTIVE

63. Direcţiile principale de activitate ale şcolii sportive se aprobă de către


consiliul pedagogic. Conducerea şcolii efectuează controlul asupra realizării
curricula și eficacității procesului de instruire, creează condiții pentru ridicarea
măiestriei profesionale a antrenorilor.

64. Antrenorii realizează selectarea şi orientarea sportivă a copiilor şi


adolescenților cu abilități motrice necesare pentru perfecționarea sportivă
continuă; asigură pregătirea fizică generală, teoretică, moral-volitivă, tehnică şi
sportivă a elevilor, fortificarea şi protecția sănătății lor în cadrul antrenamentelor;
efectuează sistematic evidenţa, analiza, generalizarea activității de muncă; ţine
registrul de evidență a frecvenței și rezultatelor elevilor; elaborează proiectele de
lungă durată pentru activitatea grupei sportive și raportul anual de activitate.

65. Sportivii îmbină în mod armonios antrenamentele cu studiile,


frecventează cu regularitate antrenamentele, respectînd ordinea şi disciplina;
participă la activitățile desfășurate în cadrul școlii şi la competițiile sportive;
respectă cu strictețe recomandările medicului și cerințele față de securitatea
muncii.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
11

66. Pe parcursul perioadei de instruire şi al participării la competiții, elevii


înmatriculați folosesc gratuit baza sportivă, inventarul şi utilajul școlii.

67. După finalizarea etapei de instruire „avansați”, sportivii beneficiază de


legitimație stabilită de administrația școlii în coordonare cu fondatorul.

VI. SALARIZAREA ÎN CADRUL ȘCOLILOR SPORTIVE

68. Categoriile de salarizare a angajaților școlilor sportive se stabilesc prin


ordin al directorului, în conformitate cu Legea nr. 270/2018 cu privire la sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar.

69. Pe parcursul anului de studii modificările la salariu se efectuează prin


ordin şi se includ în lista de tarifare. Salariul stabilit în lista de tarifare se achită
lunar, indiferent de numărul de zile lucrătoare în lună.

70. În caz de delegare a antrenorului cu elevii în tabere sportive, la


competiții sau cantonamente, retribuirea muncii se efectuează în baza ordinului
directorului, în conformitate cu actele normative.

VII. CONTROLUL MEDICAL AL SPORTIVILOR

71. Cadrele didactice, anual, în mod obligatoriu, sînt supuşi unui examen
medical.

72. Controlul medical al sportivilor se efectuează:


1) la etapa începători – de către medicul școlii sportive, iar în lipsa
acestuia – de către medicul de familie;
2) începînd cu etapa avansați – de instituția medicală specializată, iar în
lipsa acesteia – de medicul de familie sau medicul școlii.

73. Medicul școlii sportive efectuează controlul medical pe parcursul


instruirii, cantonamentelor şi competițiilor.

74. Sportivii nu suportă cheltuielile pentru controlul medical efectuat.

VIII. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANȚARE


ALE ȘCOLILOR SPORTIVE

75. Patrimoniul școlii sportive include edificiile sportive și de întremare,


alte încăperi cu aceeași destinație, echipamentul și utilajul sportiv special,
precum și alte bunuri necesare pentru asigurarea funcționalității acesteia.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
12

76. Fondatorul asigură crearea și dezvoltarea patrimoniului, folosind


veniturile acumulate de la prestarea serviciilor sau desfășurarea, contra plată, a
altor activităţi, conform legislației.

77. Școlile sportive publice se finanțează din mijloacele bugetului


fondatorului, din venituri obținute de la efectuarea lucrărilor şi prestarea
serviciilor contra plată, donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal
în posesia instituției.

78. Serviciile contra plată pot fi prestate conform legislației, în afara


timpului activităţii de bază a şcolilor sportive. Veniturile obţinute ca urmare a
prestării serviciilor contra plată se utilizează conform legislaţiei.

IX. SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL


ACTIVITĂŢII ȘCOLII SPORTIVE

79. Autorităţile administrației publice efectuează supravegherea şi


controlul activității școlilor sportive în care exercită calitatea de fondator.

80. Autoritatea centrală de specialitate în domeniul culturii fizice și


sportului monitorizează activitatea metodică, realizarea curricula la probele de
sport practicate şi coordonează atestarea cadrelor didactice în toate şcolile
sportive.

81. Autorităţile administraţiei publice de nivelul al doilea coordonează


activitatea metodică, atestarea cadrelor didactice şi realizarea curricula la probele
de sport practicate în şcolile sportive din teritoriul administrat.

82. Activitatea școlilor sportive încetează în baza deciziei autorităţii


administraţiei publice care exercită funcţia de fondator.

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
13

Anexa nr.1
la Regulamentul de organizare
și funcționare a școlilor sportive

Vîrsta de înmatriculare a copiilor în școlile sportive la etapa începători

Vîrsta Categoria ramurilor de sport


I II III
6-8 ani Acrobatica, gimnastica - Aerobică, tenis de cîmp, tenis
artistică (băieți), trambulina, de masă, șah, joc de dame,
dansuri sportive, gimnastica înot
estetică în grup
5-7 ani Gimnastica artistică (fete) -
Gimnastica ritmică
7-9 ani - Baschet, fotbal, Badminton, orientare sportivă,
fotbal de plajă, turism sportiv, fotbal-tenis
futsal, hochei,
oină
7-9 ani - Arte marțiale
Biatlon

9-11 ani Atletism, yachting Handbal, rugby, Lupte, trînta


polo pe apă, volei
10-12 Scrimă, ciclism, tir, caiac- - Box, haltere mici, canotaj,
ani canoe, hipism, pentatlon probe sportive pentru
modern persoane cu necesități speciale
și probe sportive paralimpice
11-13 Sporturi tehnice şi aplicative - Haltere
ani

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
14

Anexa nr.2
la Regulamentul de organizare
și funcționare a școlilor sportive

Tabelul 1
Regimul de instruire și sarcina didactică săptămînală

Nr. Etapele de Anii de Sarcina didactică Numărul de sportivi


crt. pregătire instruire săptămînală maximă (în ore în grupă
academice) 1 2 3
1. Începători 1 9 12 16 14
2 9 11 14 14
2. Avansați 1 10 10 12 12
2 12 9 12 11
3 14 8 12 10
4 16 7 10 9
5 18 6 8 8
3. Măiestrie 1 20 5 8 6
sportivă 2 24 4 8 5
3 27 3 8 4
4. Măiestrie - 36 2 - 2
sportivă
superioară

Tabelul 2
Rezultatele sportivilor din lotul național pentru înscriere
în grupa de măiestrie sportivă

Nr. Denumirea competițiilor Ramuri de sport


crt. individuale ciclice jocuri
sportive
Locul obținut/participare
1. Jocurile Olimpice participant participant participant
2. Campionatul Mondial:
- seniori 1-24 1-32 1-32
- tineret 1-20 1-24 1-32
- juniori 1-16 1-20 1-32
3. Campionatul European:
- seniori 1-20 1-24 1-32
- tineret 1-16 1-20 1-32
- juniori 1-12 1-16 1-32
4. Jocurile Mondiale (seniori) 1-12 1-16 1-16
5. Cupa Mondială 1-20 1-24 1-32
6. Etapele Cupei Mondiale 1-16 1-20 -
7. Cupa Campionilor (Liga Europeană) - - 1-32
8. Ratingul mondial 100 150 100
9. Cupa Europeană 1-12 1-20 1-32
10. Universiada Mondială 1-12 1-16 1-16
11. Campionatul Mondial între studenți 1-10 1-12 1-16

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
15

12. Competiția Internațională „Grand Prix” 1-10 1-10 1-12


13. Competiții internaționale clasa „A”, la care 1-6 1-6 1-6
participă loturile naționale din cel puțin opt
țări
14. Jocurile Olimpice de Tineret 1-6 1-6 1-10
15. Festivalul Olimpic al Tineretului European 1-6 1-12 1-10
16. Campionatul Țărilor Balcanice, la care
participă loturile naționale din cel puțin opt
țări: 1-3 1-3 1-3
- seniori; 1-3 1-3 1-3
- tineret
17. Campionatul Republicii Moldova:
- seniori; 1-3 1-3 1-3
- tineret şi juniori 1-2 1-2 1-2

Tabelul 3
Rezultatele sportivilor din lotul național pentru înscriere
în grupa de măiestrie sportivă superioară

Nr. Denumirea competițiilor Probe de sport


crt. individuale ciclice jocuri
Locurile obținute
1. Jocurile Olimpice participant participant participant
2. Campionatul Mondial:
- seniori; 1-12 1-24 -
- tineret 1-8 1-20 -
3. Campionatul European:
- seniori; 1-10 1-20 -
- tineret 1-6 1-16 -

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
16

Anexa nr.3
la Regulamentul de organizare
și funcționare a școlilor sportive

Regimul de instruire și sarcina didactică săptămînală


pentru persoanele cu necesități speciale

Nr. Etapele Nivelul Numărul optimal de persoane în grupă Numărul


crt. de pregătirii Persoane Persoane Persoane cu Persoane maxim de
pregătire sportive cu cu dizabilități cu ore
deficiențe deficiențe locomotorii deficiențe săptămînale
de văz de auz mintale
1. Începători 1 2-6 4-8 2-6 4-8 6
2 2-6 4-8 2-6 4-8 6
2. Avansați 1 2-5 4-7 2-5 4-7 9
2 2-5 4-6 2-5 4-6 12
3 2-4 3-5 2-4 3-5 16
4 2-3 3-4 2-3 3-4 18
5 2-3 3 2-3 3 20
3. Măiestrie 1 2 2 2 2 22
sportivă 2 2 2 2 2 24
3 2 2 2 2 26
4. Măiestrie Toată 1 2 1 2 28
sportivă perioada

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\22350\22350-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor sportive

în temeiul art. 20 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la
cultura fizică şi sport, cu modificările şi completările ulterioare; art.36, art. 37,
alin.(l), art.53, alin 6, art.54 alin.(3) lit. d) din Codul educaţiei nr. 152 din
17.07.2014, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a iniţiat procesul de
actualizare a Regulamentului şcolilor sportive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
463 din 28 aprilie 2006.
Pe parcursul dezbaterilor publice s-a constatat că este necesar să fie elaborat
Regulamentul în redacţie nouă. Aceasta va aduce în concordanţă prevederile
Regulamentului cu actele legislative în vigoare, pentru a evita lacunele, interpretările
diferite, a oferi precizie şi aplicare corectă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a şcolilor sportive, conform cerinţelor actuale, existente în societate.
După examinarea recomandărilor şi opiniilor parvenite din teritoriu se propune
actualizarea unor prevederi ce ţin de activitatea şcolilor sportive.
Totodată, în scopul respectării drepturilor tuturor copiilor proiectul
Regulamentului prevede crearea grupelor pentru persoane cu cerinţe educaţionale
speciale în şcolile sportive.
Este necesar de a concretiza funcţiile didactice din şcolile sportive în
conformitate cu prevederile Codului educaţiei ’’antrenor” şi “antrenor-instructor”.
Sportivii de performanţă, premianţi ai campionatelor naţionale şi
competiţiilor internaţionale oficiale pot continua instruirea în grupele ’’Avansaţi” şi
după vârsta de 21 ani.
Deoarece în prezent majoritatea şcolilor de sport se ghidează de programe
aprobate în perioada sovietică, se propune ca procesul de instruire şi antrenament să
se efectueze în baza curricula aprobate de autoritatea centrală de specialitate pentru
fiecare ramură de sport.
Este necesar la etapa actuală să se ducă o evidenţă strictă a sportivilor de
performanţă şi în acest scop sunt concretizate procedurile de transfer dintr-o şcoală
sportivă în alta.
în scopul eficientizării procesului educaţional şi de antrenament se propune a
micşora termenul de completare a grupelor de instruire de la două luni - la 30 de zile.
în noul Regulament nu se prevede alocarea mijloacelor financiare
suplimentare. Prevederile ce ţin de patrimoniul public şi sursele de finanţare ale
şcolilor sportive, fondate de către autorităţile administraţiei pubilce centrale ori
locale sunt aduse în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Ţinând cont de propunerile specialiştilor este micşorată vârsta de
înmatriculare a copiilor la gimnastică ritmică, acrobatică, fotbal.
La propunerea federaţiilor sportive de profil, au fost incluse ramuri noi de
sport care se practică în prezent: hochei, fotbal de plajă, futsal, fotbal-tenis, biatlon,
trânta, oină.
Pentru completarea grupelor de măiestrie sportivă şi măiestrie sportivă
superioară cu referire la categoria competiţiilor sportive oficiale şi locul sportivilor
în clasament în perioada ultimilor doi ani s-au inclus şi două competiţii care anterior
nu se desfăşurau: Jocurile Mondiale şi Jocurile Olimpice de tineret.
Totodată în scopul asigurării accesului la practicarea sportului a persoanelor
cu cerinţe educaţionale speciale sunt incluse în prezentul Regulament mai multe
prevederi care reglementează activitatea acestor persoane în grupe sportive.
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării consideră oportună aprobarea
Regulamentului, cu atât mai mult că din bugetul de stat nu vor fi suportate cheltuieli
financiare suplimentare.

Ministru
Monica BABUC