You are on page 1of 1

Име и презиме ученика____________________________________________ Име и презиме ученика____________________________________________

ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ БРОЈА ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ БРОЈА

1. Одреди непознати број: 1. Одреди непознати број:


а) Х + 16 = 78 б) Х – 54 = 38 в) 84 – Х = 12 а) Х + 16 = 78 б) Х – 54 = 38 в) 84 – Х = 12

2. Који број повећан за 18 даје збир 70? 2. Који број повећан за 18 даје збир 70?

3. Који број треба одузети од броја 92, да разлика буде 45? 3. Који број треба одузети од броја 92, да разлика буде 45?

4. Колики је умањилац ако је умањеник 62, а разлика 37? Напиши 4. Колики је умањилац ако је умањеник 62, а разлика 37? Напиши
једнакост са непознатим бројем и реши је. једнакост са непознатим бројем и реши је.

5. На столу су биле 37 бомбона. Стеван је узео неколико бомбона 5. На столу су биле 37 бомбона. Стеван је узео неколико бомбона
тако да је на столу остало 25 бомбона. Колико је бомбона узео тако да је на столу остало 25 бомбона. Колико је бомбона узео
Стеван? Стеван?