You are on page 1of 7

Aralin 13

Kolonyalismo at Imperyalismo
sa Silangang at Timog-
silangang Asya
Ang Dinastiyang Qing o Manchu ng
China (1644- 1911)

 Noong mga gitnang 1600, ang Dinastiyang Ming ay


naharap sa pakikihamok sa mga rebeldeng Tsino. Ang
pakikihamok ang Dinastiyang Ming sa makasaby sa
hamong ito ay nagpahin at tuluyang nagpabagsak sa
Dinastiyang Ming.
 Ang mga Manchu ay pangkat ng mga taong Tungistic o
Jurchen na nabuhay sa pamamagitan ng pangangaso.
 Sa panahong ito, nasakop din ng mga Manchu ang Taiwan,
Gitnang- Asya, Mongolia, at Tibet. Upang mapalapit ang
kalooban ng mga tsino sa kanila, ginamit ng mga Manchu
ang pangalang Qing.
Ang pamumuno ni
Chien Lung
 Ang pamumuno ni Chien Lung ay tinaguriang “Kahariang
Walang- maliw” (The Enduring Kingdom).
 Siya ay naging emperador ng China mula 1736 hanggang 1795.
 Higit pa niya pinatibay ang patakarang pagbubukod o policy of
isolation sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa mga panahong
ito, buo parin sa kaisipan ng mga Tsino na ang kanilang bansa ay
ang Middle Kingdom at ito pa rin ang sentrong pangkultura ng
daigdig sa loob ng dalawang libong taon.
 Si Chien Lung ang kinikilalang pinakamakapangyarihan sa mga
naging emperador ng Qing.
 Tulad ng panahon ng Tang at Sung, ang panahon ng mga
Manchu sa China ay naging maunlad din.
Ang kasunduan sa Nanking
 Ang kasunduan sa Nanking ang nagpasimula ng isang siglong
pagkapahiya na mga Tsino sa daigdig. Ang sumusunod ang
itinakda ng kasunduan:
 - Ang Amoy, Canton, Foochow, Ningpo, at Shanghai ay
nabuksan bilang himpilang pangkalakalan.
 - Pinagkalooban din ng kasunduang ito ng extraterritorial rights
ang mga briton sa China.
 - Isinuko ng China ang Hong-Kong sa Britain.
 - Ang mga Tsino ay pinagbayad sa ginugol ng mga Briton sa
digmaan at pagkasira ng mga imbak na opyo.
 - Pinaalis ang mga co-hong sa mga himpilangpangkalakalan at
ang mga Briton ay direkta nang nakipag-ugnayan sa
pamahalaang Tsino.
Ang kasunduan sa Tientsin,
1860
 Ng kasunduan sa Tientsin o Peking Convention of
1860, ang tumapos sa ikalawang Digmaang Opoyo.
Ang sumusunod ang probisyong itinalaga ng
kasunduan;
 - Pagbubukas ng iba pang daungan ng China para sa
kalakalan.
 - ipinagkaloob nito sa mga dayuhan ang karapatang
manirahan sa Peking at tuloy maglakbay saan man sa
china.
 - Pinayagang lumaganap ang Kristiyanismo sa
imperyo.
 - Naging legal ang kalakalan ng opyo sa imperyo.
Epekto ng Kolonyalismo sa
Timog-silangang Asya
 Ang kolonyalismo ay nag-iwan ng magkahalong bunga sa Timog-
silangang Asya;
 - Pinaunlad ng mga cash crop o produktong pang-eksport na
naipagbibili sa pamilihang pandaigdigan ang ekonomiya ng mga bansa
sa rehiyon.
 - nakinabang ang mga dayuhan sa mga nalinang at higit pang
pinaunlad na mga daan, daungan, at daang bakal na higit na
nagpabuti sa sistemang komunikasyon at transportasyon.
 - Napabuti at nalinang ang edukasyon, kalusugan, at kalinisan sa
relihiyon.
 Ang relihiyon ay nagmistulang ‘Melting Pot’ ng mga Hindu, Muslim,
Kristyano, at Buddhist.
 - Ang ibinungang pagbabago sa kultura sa rehiyon ay nauwi sa ilang
salungatan ng mga lahi at relihiyon na naganap pa hanggang sa
kasalukuyan
A.P. Project

ARALIN 13 MEMBERS
ELDRICK PETER R. HINLO
SOFIA NICOLE M. COLINARES
LOISE MARGARRETE B. FRANSISCO