You are on page 1of 1

Or igen de l es r oques

Material transportat en forma


Det r ít iques de clastes. Meteorització
química i mecànica.

Sediment àr ies

qUÍMIQUES Meteorització química.

Processos pels quals


els sediments no
consolidats es
transformen en roca
sedimentària.

No surt a l'exterior.
PLUTÒNIQUES Refredament lent del magma.

Roques magmàt iques

Sí surt a l'exterior. Refredament


VULCÀNIQUES ràpid del magma.

Processos relacionats
amb la formació del
magma, moviments i
creació roca ígnia.

REGIONAL Afecta a una regió gran.

met amòr f iques

DE CONTACTE Limitat a una zona propera a


un plutó.

Transformació
mineralògica/estructural
de les roques per
noves temperatures i
pressio.