You are on page 1of 1

Tukuyin ang morpema at uriin ang pagbabagong Tukuyin ang morpema at uriin ang pagbabagong

morpoponemiko ng mga salita. morpoponemiko ng mga salita.

Hal. panitikan Hal. panitikan


pang- + titik + -an pang- + titik + -an
pangtitikan (WPM) pangtitikan (WPM)
pantitikan (AP) pantitikan (AP)
panitikan (AG) panitikan (AG)

1. pamaypay 16. pamaypay


2. pandikdik 17. pandikdik
3. takpan 18. takpan
4. putlan 19. putlan
5. mamitas 20. mamitas
6. suhulan 21. suhulan
7. karimlan 22. karimlan
8. tablan 23. tablan
9. kasarinlan 24. kasarinlan
10. manguha 25. manguha
11. karunungan 26. karunungan
12. pamayanan 27. pamayanan
13. dakpin 28. dakpin
14. niyakap 29. niyakap
15. nilamon 30. nilamon

Tukuyin ang morpema at uriin ang pagbabagong Tukuyin ang morpema at uriin ang pagbabagong
morpoponemiko ng mga salita. morpoponemiko ng mga salita.

Hal. panitikan Hal. panitikan


pang- + titik + -an pang- + titik + -an
pangtitikan (WPM) pangtitikan (WPM)
pantitikan (AP) pantitikan (AP)
panitikan (AG) panitikan (AG)

1. pamaypay 1. pamaypay
2. pandikdik 16. pandikdik
3. takpan 17. takpan
4. putlan 18. putlan
5. mamitas 19. mamitas
6. suhulan 20. suhulan
7. karimlan 21. karimlan
8. tablan 22. tablan
9. kasarinlan 23. kasarinlan
10. manguha 24. manguha
11. karunungan 25. karunungan
12. pamayanan 26. pamayanan
13. dakpin 27. dakpin
14. niyakap 28. niyakap
15. nilamon 29. nilamon