You are on page 1of 3

STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

ASPEK TAHAP TINDAKAN EVIDENS MUKASURAT


Rumusan skor markah 1
1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
1.1.1 i. membuat analisis i. Analisis SWOT 2-5
HALA TUJU SWOT/analisis lain yang ii. Perancangan strategik lampiran
bersesuaian

i. menentukan ii. Buku pengurusan Lampiran


sasaran/Petunjuk sekolah 2017
Prestasi Utama iii. Visi misi dan KPI 6-9
sekolah (Kurikulum, Hal
Ehwal Murid,
Kokurikulum,
Kewangan & Sumber
Manusia)

iv. mendokumenkan hala i. Buku Pengurusan Lampiran


tuju yang ditetapkan Sekolah 2017

v. menyebarluaskan hala i. Minit Mesyuarat


tuju yang ditetapkan. Pentadbiran
Bil:1,2,3/2017
ii. Minit Mesyuarat Guru
Bil:1,2,3/2017
iii. Minit Mesyuarat
Kurikulum Bil
1,2,3/2017
iv. Buku Laporan
Perhimpunan
mingguan

1.1.2
RANCANGAN i. menyediakan garis i. Format Perancangan
PEMAJUAN panduan/format perancangan Strategik – JPN
SEKOLAH strategik (kurikulum,
kokurikulum, hal ehwal
murid, kewangan,
sumber manusia,
prasarana sekolah dan
sumber pendidikan)

ii. merangka strategi pencapaian i. Takwim


sasaran

iii. memantau penyediaan i. Jadual Pemantauan


perancangan strategik

iv. menyiapkan dokumen


perancangan strategik.
STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN
ASPEK TAHAP TINDAKAN EVIDENS MUKASURAT
Rumusan skor markah
1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG
1.3.1 i. Melaksanakan tugas a. Buku Pengurusan Lampiran
PGB berkualiti. Sekolah dan Takwim
mendorong Sekolah Lampiran
warga sekolah b. Borang Keberhasilan
dengan PGB
menjadi suri c. Dokumentasi kejayaan
teladan secara dan penglibatan PGB
professional d. Sijil Anugerah Kualiti
dan terancang (Anugerah
Perkhidmatan
Cemerlang)
e. Markah Prestasi PGB

ii. Mempamerkan a. Minit Mesyuarat Guru


Penampilkan diri b. Dokumentasi program
berwibawa melibatkan gambar
PGB
c. Contoh Teks Ucapan
PGB

iii. Bertindak sebagai a. Borang/Catatan


pakar rujuk Bimbingan dan
Pemantauan
b. Borang Maklum Balas
Pencerapan
c. Rekod Perbincangan
Profesional tercatat
dalam Buku Rekod
Mengajar Guru dan
PGB

iv. Memperlihatkan a. Minit Mesyuarat Guru


komunikasi yang b. Minit Mesyuarat
berkesan. Pengurusan
c. Minit Mesyuarat
Pegawai Sokongan
d. Media social dengan
mewujudkan kumpulan
whatsapp dan telegram
.
1.3.2
PGB PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah
menggalakkan dengan :
warga sekolah i. Menyediakan a. Media social dengan
memberi input saluran untuk mewujudkan email,
berkaitan berkomunikasi kumpulan whatsapp
pemajuan dan telegram
sekolaj secara
professional ii. Mendengar a. Minit Mesyuarat Guru,
dan terancang pandangan daripada Mesyuarat Pengurusan,
pelbagai pihak Mesyuarat Kurikulum,
Mesyuarat HEM,
mesyuarat
Kokurikulum,
Mesyuarat Pengawai
Sokongan, Mesyuarat
PIBG,
iii. Menerima a. Minit Mesyuarat Guru,
pandangan Mesyuarat Pengurusan,
/maklumbalas yang Mesyuarat Kurikulum,
berbeza Menerima Mesyuarat HEM,
pandangan mesyuarat
Kokurikulum,
Mesyuarat Pengawai
Sokongan, Mesyuarat
PIBG.
b. Peti Cadangan dan
Maklum balas
c. Rekod Analisis
Cadangan
iv. Mengambil tindakan a. Laporan Maklum balas
terhadap b. Minit Mesyuarat PIBG
pandangan/maklum
balas.
1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
PGB terancang dengan:
menggerakkan i. Memberi maklum a. Buku Pengurusan
warga sekolah balas positif Sekolah
dalam berkaitan prestasi / b. Takwim Sekolah
melaksanakan kemajuan / c. Minit Mesyuarat Guru
tanggungjawa pencapaian kerja d. Laporan Pencapaian
b secara Sekolah Kurikulum, Hal
terancang. Ehwal Murid,
Kokurikulum
ii. Memberi a. Dokumentasi Hari
penghargaan / Anugerah Kualiti
pengiktirafan b. Salinan sijil
penghargaan dan
pengiktirafan
iii. Menyediakan a. Laporan kewangan dan
keperluan dan Aset.
kemudahan
iv. Melibatkan diri a. Laporan / Dokumentasi
dalam aktiviti program aktiviti
sekolah sekolah