You are on page 1of 2

‫لیست اصالحات کاربردی در ماژول ‪PM‬‬

‫اصطالح‬ ‫تعریف‬
‫‪Equipment‬‬ ‫تجهیز‪ ،‬دستگاه‪ ،‬ابزار‪ ،‬قالب و ‪...‬‬

‫‪Funct. Loc.‬‬ ‫محل های استقرار‬

‫‪Work Center‬‬ ‫مراکز کاری (سالن ها)‬

‫‪Planner Group‬‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫كه‬ ‫‪Plant‬‬ ‫یك‬ ‫كاري‬ ‫گروههاي‬


‫برنامهریزي ‪ Task List‬هاي یك ‪Technical Object‬‬
‫مي باشند‪.‬‬

‫‪Task List‬‬ ‫کارت فعالیت دستگاه‬

‫‪Notification‬‬ ‫درخواست نت‬

‫‪PM Order‬‬ ‫دستور نت‬

‫‪Breakdown/Emergency‬‬ ‫نت اضطراری‬


‫‪Maintenance‬‬
‫‪Preventive Maintenance‬‬ ‫نت پیشگیرانه‬

‫‪Confirmation‬‬ ‫ثبت اطالعات واقعی دستور تولید‬

‫‪Release‬‬ ‫تغییر وضعیت از حالت برنامه ریزی به اجرا‬

‫‪Technical Complete‬‬ ‫وضعیت بسته شدن یک دستور از نظر فنی‬

‫‪Business Complete‬‬ ‫وضعیت بسته شدن یک دستور از بعد فنی و‬


‫مالی‬
‫‪Priority‬‬ ‫اولویت انجام یک درخواست یا دستور کار‬

‫‪Cataloge‬‬ ‫طبقه بندی خرابی ها‪ ،‬علت خرابی‪ ،‬کارهای‬


‫مورد نیاز و ‪...‬‬
‫‪Notification Tasks‬‬ ‫برای تعریف و تخصیص کار به افراد در‬
‫رابطه با یک درخواست ثبت شده از مفهوم‬
‫‪ Task‬استفاده می شود‪ .‬براي پایش پیشرفت‬
‫هر ‪ Task‬از وضعیت (‪ )Status‬آن ميتوان كمك‬
‫گرفت‪Status .‬هاي هر ‪ Task‬شامل‪Outstanding, :‬‬
‫‪ Release, Put in Process‬و ‪ Complete‬ميباشد‪.‬‬
‫لیست اصالحات کاربردی در ماژول ‪PM‬‬

‫‪Notification Activities‬‬ ‫براي ثبت و جمعبندي فعالیتهاي انجام شده‬


‫استفاده‬ ‫‪Activity‬‬ ‫از‬ ‫درخواست‬ ‫یک‬ ‫برای‬
‫ميشود‪ .‬از ‪Activity‬هاي ثبت شده معموال براي‬
‫فرآیند حل مساله استفاده ميشود‪.‬‬
‫‪Components‬‬ ‫مواد مورد استفاده برای تعمیرات – قطعات‬
‫یدکی‬
‫‪Measuring Document‬‬ ‫اسناد مرتبط با خوانش وضعیت یک شاخص‬

‫‪Maintenance Plan‬‬ ‫برنامههاي تعمیرات پیشگیرانه‬

‫‪Storage Location‬‬ ‫محل انبارش‬

‫& ‪PRT (production Resource‬‬ ‫ابزارآالت‬


‫)‪tools‬‬
‫‪Cost Center‬‬ ‫مرکز هزینه‬

‫‪Reservation No.‬‬ ‫شماره ای که پس از رزرو کاال از انبار‪،‬‬


‫جهت دریافت و پیگیری وضعیت آن اختصاص می‬
‫یابد‪.‬‬
‫‪Settlement‬‬ ‫انتقال هزینه های مرتبط با یک دستور کار‬
‫به ظرف های هزینه های مرتبط‬
‫‪Settlemetn Rule‬‬ ‫نحوه و مقصد انتقال هزینه های یک دستور‬
‫کار‬
‫‪Refurbishment‬‬ ‫نوکاری‬

‫‪Maintenance Cycle‬‬ ‫دوره های انجام تعمیرات پیشگیرانه‬

‫‪Planner Group‬‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫كه‬ ‫‪Plant‬‬ ‫یك‬ ‫كاري‬ ‫گروههاي‬


‫برنامهریزي ‪ Task List‬هاي یك ‪Technical Object‬‬
‫مي باشند‪.‬‬