You are on page 1of 35

- 22 -

Zavarivaci (varioci) koji budu koristili ovaj postupak upoznat


ce se dobro s postupkom i bit ce sposobni obaviti takove varo-
ve koji ce u potpunosti odgovarati postupku.

5.3.1.2. Metode zavarivanja ugljicnih celika koje primjenjuju i


ostale kontrole a ne samo kontrolu popustanja unutrasnjeg na-
prezanja pomocu toplinskog postupka, pa do kontrole tvrdoce
zavarene konstrukcije, nego ce takoder obuhvacati tvrdocu
.uzduznog presjeka vara RAZ i neplemeni tog metala da bi se omo-
gucilo da postupak dade max. HRC 22 u zadanim uvjetima.

5.3.1.3. Zavarene konstrukcije od niskolegiranog celika i mar-


tenzi tnog nerdajuceg celika oslobodit ce se unutarnjeg napre-
zanja kod minimalne temperature od 1150 F (62o°C) da bi dali
max. tvrdocu od HRC 22.

5.4. !!!~!!!!f!~~£!j§!52_Q!:~~~!!j~ ("stancanje"-utiskivanje)

5.4.1. Identifikacijsko presanje koji koristi nabijace s niskim


naprezanjem (tockaste, vibracione i okrugle) prihvatljivo je.

5.4.2. Konvencionalno stancanje u obliku ostrog slova V pri-


hvatljivo je U podrucjima niskog naprezanja, kao sto SU vanjski
promjeri prirubnica. stancanje. u obliku ostrog slova v nije
dozvoljeno u podrucjima visokog naprezanja ako prije nisu oslo-
bodena unutrasnjeg naprezanja na lloo F (595°C)-najmanje.

5.5. ~~!:~~!Y~!!j~-!!~YQj~
5.5.1. Strojno urezani navoji
5.5.1.1. Strojno narezivanje navoja prihvatljivo je u svim
svojim postupcima.

5.5.2. Navoji formirani na hladno (valjani)


5.5.2.1. Nakon hladnog formiranja navoja komponenta navoja bit
ce u skladu s uvjetima toplinske-obrade i zahtjevima tvrdoce
koji su dani bilo u Odlomku 3 ili 4 za maticnu leguru iz koje
je navojna komponenta izradena.
- 23 -

Ovisno o specificnim uvjetima toplinskog postupka i granicama


tvrdoce nametnutim maticrioj leguri, mogu biti potrebni i na-
knadni toplinski postupci u vezi s narezivanjem navoja.

5.6. ~2~!~~£!_h!~~~~g_2r~~~!!~~Y~~j~
5.6.1. Postupci hladnog preoblikovanja kao sto SU glacanje (Iz-
gladivanje) koji ne traie hladni postupak koji prelazi i inace
uo1J,icajeni· postupak, k<id normalnih strojnih operacija kao sto
su sukanje, provrtanje, valjanje, pravljenje navoja, busenje,
itd. - prihvatljivi su.

5.6.2. Kontrolirana obrada sacmom dozvoljena je kada se pri-


mjenjuje na neplemenitim metalima koji odgovaraju propisima
ovog dokumenta i kada je ogranicena na max.velicinu sacme od
230 (o,o23 inca nazivnom promjeru i max. od 0,014 inca) A Almen
intenziteta. Postupak ce se kontrolirati u skladu s Vojnom
specifikacijom MIL-5-13165 B - prema posljednjem izdanju.
- 24 -

6.1. Metalni materijali odgovorit ce zahtjevima ovog poglavlja


norme ako se moraju izloziti sumporovodicnim sredinama (de-
finirano u paragrafu 1.3.).

6.2. !~!2~~~!-Y!J£~~!-§E2j~y!
6.2~i.
- . -
- - .
~-
-Vijci koji se direktno izlazu kiselim sredinama ili koji
r.·_:_, ..•
~~ ; -
se zakapaju, izoliraju ili opremaju stitnicima prirubnica, ili se
na neki drugi nacin zasticuju od izravnog izlaganja atmosf eri
mora-ju biti izradeni iz materijala I klase ili II klase (vidi
paragraf 6.2.1. ili 6.2.1.2.) NAPOMENA: Konstruktori i korisni-
ci moraju biti svjesni da ce mozda biti potrebno da ponovno
odrede nazivne velicine u pogledu tlaka i to u nekim slucajevi-
ma kada koriste vijke manje cvrstoce. Kod prirubnice API 6 A
upotrebljavaju se vijci II klase, vidi Standard API 6A.

6.2.1.1. Vijci I klase

6.2.1.1.1. Prihvatljivi materijali za izradu vijaka (i spojeva)


navedeni su u tabelama 1, 2 i 3 i u Poglavljima 3 i 4.

6.2.1.1.2. Matice ce odgovoriti zahtjevima iz norme AST.MA 194


Skala 2 HM (max. HRC 22), ili alternativno, iz paragrafa
6.2.1.1. ili 6.2.1.2. kako je pogodnije.
6.2.1.2. Vijci II klase

6.2.1.2.1. Materijali za izradu vijaka (i spojeva) koji odgo-


varaju specifikacijama AST.M A 193 Skala B 7 M, tsoooo psi (55o
MPa) minimalne cvrstoce kod granice popustanja i kod granice
elasticnosti tvrdoce max HRC 22 - jesu prihvatljivi.

6.2.1.2.2. Matice ce imati specifikacije po AST.MA 194 Skale


2 HM (max. HRC 22) kako se onda mogu prihvatiti.
- 25 -

6.3.l. Vijci III klase


6.3.1.1. Matice i vijci koji nisu izravno izlozeni kiselim
sredinama a nece se zakapati, izolirati, opremiti stitnicima
prirubnica, ili na neki drugi nacin zastititi od direktnog
izlaganja atmosferi mogli bi se opremiti da odgovaraju stan-
dardima kao sto su ASTM A 193 Skala B 7.
- 26 -

rQ2~Y~~-Zl_2~!Y~~!~!~~~j~_!

rr~Y!~£~~j~-~~!~!Q~

7.1. Metalni materijali odgovorit ce zahtjevima ovog poglavlja


ako se moraju podvrgnuti djelovanju sumporovodicnih sredina (de-
finirano u Paragrafu 1.3.).

7.2. Prevlacenja>metalom (galvanostegija /elektrolizom/ ili bez


elektrolize), konverzije (prevlacenja oksidacijom) i prevlace-
nja. plastikom ili oblaganja nisu prihvatljivi postupci za spre-
cavanje djelovanja SSC na neplemenite metale. Njihova primjena
nije obuhvacena ovom normom.

7. 3. ~!!!:~:!:~~j~
7.3.l. Tekuce ili plinsko nitrirartje sa maksimalnom debljinom
povrsine od 6 mils (o,15 mm) predstavlja prihvatljivu povrsin-
sku obradu kada se provodi na temperaturi nizoj od donje kri-
t icne temperature sistema legure koja se obraduje. Njena upo-
treba kao sredstva za sprecavanje SSC nije prihvatljiva.
- 27 -

~QQ!:!Y!d"~-~l-~~~J~Y!~_2gr~g~~-1~
~r~~~J!~~~-~j~r~~j~_!_!~2!~~£!j~_!!~~~

ti.l. Metali ce odgovarati zahtjevima ovog poglavlja ako moraju


biti izlozeni sumporovodicnim sredinama (definirano u Paragra-
fu 1.3.).

s.2. !:~~!!J.~Y!
8.2.1. Lezajevi koji su direktno izlozeni sumporovodicnim sre-
din~ma moraju biti izradeni od odgovarajucih materijala navedenih
u tabelama 1, 2, 3 i u Poglavljima 3. i 4. lezajevi izradeni od
drugih metala moraju biti izdvojeni od i udaljeni od sumporo-
vodicne sredine da bi pravilno funkcionirali.

6.3.1. Opruge izravno izlozene djelovanju sumporovodicne sredi-


ne moraju biti izradene od odgovarajucih materijala opisanih u
Poglavljima 3. i 4. i navedenim u tabelama 1, 2 i 3 1 osim kako
je naznaceno u odlomcima 8.3.2. i 8.3.3.

8.3.2. Legure kobalta, kroma, nikla i molibdena UNS R30003 i


UNS R30004, mogu se koristiti za opruge u uvjetima hladne obra-
de i kaljenja starenjem do max. HRC 60.

8.3.3. Zado~oljavaju opruge iz UNS N07750 u uvjetima hladne


obrade do maksimalno HRC 5o.

s.4. ~r~~~j!_~~-!~Q!~~£!j~_!_~j~r~gj~_!!~~~

8. 4. l. Membrane i brtve ( tlacne brtve) (vi di napomene 9-11)

8. 4. l. l •.Membrane, naprave za mjerenj e tlaka i tlacne brtve


bit ce u skladu sa zahtjevima iz Poglavlja 3 i 4 i tabela 1,
2 i 3 ili mogu biti izradene iz legura kobalta-kroma-molibdena
UNS R30003 i UNS R30004 do max.tvrdoce od HRC 60 ili iz UNS
R30260 do tvrdoce od max. HRC 52.
"··J

- 28 -

8.5. ~~1Y~~!_E£~!~~!
8.5.1. API kompresioni brtveni prstenovi izradeni od centri-
fugalno lijevanih ASTM A 351 Skala CFS ili CF8M kemijskih
sastojaka mogu se upotrijebiti u sirovom stanju ili u zarenom
stanju, pod uvjetom da su u skladu sa kriterijima maksimalne
tvrdoce HB 160 (HRB83) •

.,,.... ..
- 29 -

POGLAVLJE 9: Ventili i zracni


-----------------------------

9.1. Metalni materijali zadovoljit ce zahtjeve iz ovog poglavlja


ako se moraju izloziti djelovanju sumporovodicne sredine (de-
finirano u Poglavlju 1.3.).

9.2. Ventili i zracni regulatori izraduju se od materijala koji


odgovaraju uvjetima iz Poglavlja 3 do 8.

9.3. 2~2Y!~~-Y~~1!!~~-Yr~1~~~-!!j~!~-y~g1!!~_!_Y~~QY!_{£~gQY!2
9.3.l. Prihvatljiv materijal za izradu osovina, tijela i vrhova
je anstenitski nerdajuci celik UNS S2o9lo - nivoa tvrdoce od
max. HRC 35 u uvjetu hladne obrade pod uvjetom da hladnoj obra-
di prethodi zarenje.
- 3o -

~QQ~Y!d:~_!Ql-~~~Q!!~~i_QQYQ£~!_£j~YQYQ£!i_~~~!r~!

£j£YQYQ£!i-~££~~j!_!_P~Q!~YQQ~~-PQ§!r2j~~j~

lo.I. Metali odgovaraju uvjetima iz ovog poglavlja ako se mo-


raju podvrgnuti djelovanju sumporovodicne sredine (definicija
u Paragrafu 1.3.).

lo.2. Busotine
---------
lo.2.1. Oblozne cijevi ili "ulazne" cijevi direktno izlozene
sumporovodicnim sredinama odgovorit ce zahtjevima tabele 4.

lo.2.1.2. Oblozne cijevi koje se ne izlazu sumporovodicnim


topljevinama (f luidima) ili one koje se izlazu samo kontroliranim
isplacnim kapljevinama (sredinama) (vidi Paragraf 11.2.2.) ne
ulaze u temu ovog Standarda.

lo.3. ~QQ~~~~~-QP££~~-lPQQ2QY£~!~~~~2
lo.3.1. Klipne sipke dubinske crpke i sipke

lo.3.1.1. Pumpe s klipnim sipkama i sipke ne ulaze u temu ovog


Standarda i nalaze se obuhvacene ostalim NACE i API normama.

lo.3.2. Oprema za "gas-lift" pridobivanje nafte

lo.3.2.l. Gas-lift oprema normalno funkcionira u vezi s plinom


u kojem nema H2 S. Mectutim, ako se mora raditi sa plinom u ko-
jem ima sumporovodika, povrsinska i poduzemna oprema mora odgo-
varati zah~jevima iz Poglavlja od 3 do 8. Oblozne cijevi i ulazne
cijevi (cijevi ulazne kolone) moraju odgovarati zahtjevirna
Paragrafa lo.2.1.

lo.3.3. Ostala oprema za mehanizirano pridobivanje (dizanje)


nafte iz busotine.

lo.3.3.1. Ostala takova oprema ne ulazi pod ovaj Standard.

lo.3.4. Brtve C'pakeri") i ostala podzemna oprema.


- 31 -

lo.3.4.l. ~~terijali navedeni u tabelama od l do 5 te obradeni


u poglavljima od 3 do 8 mogu se prihvatiti.

lo.3.5. Klinovi (za prihvacanje busacih sipki i zastitnih


(obloznih) cijevi, klinasto kvacilo za cijevi.

lo.3.5.1. Ovi klinovi nisu predmet ovog Standarda.

lo.4.1. Komponente usca busotine izravno izlozene djelovanju


sumporovodicne sredine moraju se izraditi u skladu sa zahtjevi-
ma Poglavlja od 3 do 8. Dijelovi opreme za usce busotine koji
nisu izravno izlozeni sumporovodicnoj sredini ili su izlozeni
sumporovodicnoj sredini ili su izlozeni kontroliranoj isplacnoj
okolini (vidi Paragraf 11.1.2.) nisu predmet ovog Standarda.

lo.5. 2~~2~~!-~j~~2~2~!_!_~~~!£~!_£j~~2~2~!
lo.5.1. ~~terijali i postupci izrade moraju odgovarati zahtje-
vima Poglavlja 3-8 i tabelama od l do 4.

lo.6.1. Uredaji za preradu nafte i plina, te uredaji za ubrizga-


vanje.

lo.6.1.1. ~~terijali i izrada obuhvaceni su Poglavljirna od


3 do H i ta_belama od l do 4.

io~ 6. 2~ Po-gon1 Za proizvodnju kriogenih (niskotemperaturnih)


plinova

lo.6.2.l. Upotreba celicnih legura koje sadrze vise od priblizno


1% nikla moze biti pozeljna u uvjetima niskih temperatura da
bi osigurali otpornost na krti lorn. Buduci da se javlja nedo-
statak vode u ovim uvjetima, prihvatljive su ove legure, pod
uvjetom odgovarajucih zastitnih mjera (kao sto je zastita
opreme pomocu neosjetljivog met~nola) koje se moraju poduzeti
prilikom pokretanja ili zaustavljanja. Tipicni celici koji spa-
daju u ovu klasu jesu: ASTM A 333 Skale 3,4,7,~ i 9, A 334; A 2o3;
A 420 Skale WPL-3, WPL-6 i WPL-8: A 350 Skala IF 3:A 353; A 689;
i A 552.
- 32 -

lo.6.3. Ubrizgavanje vode i utiskivanje vode u busotinu.

lo.6.3.l. Izbor materijala za ove uredaje ne predstavlja predmet


ove norme.

lo.7. ~~~Er~~2r!_!_E~~2~_{£r2~~2
lo.7.1. Materijali koji se moraju podvrgnuti djelovanju sumpo-
rovodicne sredine moraju se uskladiti sa zahtjevima iz Poglavlja
3 do 8, tabela 1 do 4 i/ili Paragrafa lo.7.2.

lo.7.2. Sivo sirovo zeljezo - sivi lijev (ASTM A 278 klasa 35


ili'4o) i nodularni lijev prihvatljivi su za izradu cilindara
kompresora, kratke kolone cijevi, klipova i ventila. Aluminijska
legura 335 smjesa T-7 (ASTM B 26), prihvatljiva je za izradu
k!ipova. Aluminij, meki ugljicni celik i meko niskougljicno
zeljezo prihvatljivi SU za izradu brtvi U kompresorima koji
rade sa sumporovodicnim plinovima (u kojima ima sumporovodika).

lo.7.3. AISI 4320 prihvatljiv je za izradu strojnih elemenata


za poticaj kompresora u uvjetima gasenog materijala i dvostru-
ko popustanog kod max cvrstoce kapljevine (i!i fluida) od 9o KSI
(62o MPa). Oba postupka moraju se provesti ispod donje kriticne
temperature, a iznad minimuma od 1150 F (62o°C). Temperatura
drugog temperiranja (kaljenja) mora biti niza od prve.
- 33 -

~Q9~~!d°~_!!l_QE£~~~-~~-~~§~~j~_!_~Q~!~~!Y~~j~
~~§.2!.!!:!~

11.1. Metalni materijali zadovoljit ce odredbe iz ovog poglav-


lja ako se moraju izloziti nekontroliranim sumporovodicnim sre-
dinama. (Definirano u paragrafu 1.3.).

11.2. ~Q~l~Q!~-~~g!j~-i~t~2!~~l-~-~Qj!~~-~~-Y~§!_~~§~~j~_!
EQ§!~~!Y~~j£_~~§.2!!~~
11.2.l. Radna naprezanja koja se stvaraju kod busenja i poslu-
zivanja busotine cesto zahtijevaju materijale i komponente koji
imaju tvrdocu (cvrstocu) vecu od one koju se zahtijeva kod
ugljicnih i niskolegiranih celika u Poglavlju 3. i tabeli 1.
Kada su ovakovi materijali potrebni kod busenja slojeva ili za
rad u sredinama koje sadrze H S, glavno sredstvo za sprecavanje
2
djelovanja SSC jest kontrola busace sredine (medija) busenja
i posluzivanja busotine.
Kako se radna naprezanja i tvrdoca materijala povecavaju, kontro-
la isplake, postaje sve vaznija.

11.2.2. Okolina busenja (sredina u kojoj se busi) kontrolira se


tako da se odrzava hidrostatski napon isplake i gustoca kaplje-
vine (isplake)da bi se smanjio prit~k kapljevine u sloj busenja
i uz primjenu jednog od slijedecih postupaka:
(1) odrzavan.i_e pH lo ili viseg da se_,neutralizira H S u busenom
2
sloju (2) primjena kemijskih propuh~vaca sulfida (iJi hvataca)
i (3) primjena isplake u kojoj je nafta tekuca faza koloidne
rastopine U kojoj SU SUSpendirane cestice krutog tijela.

11.3. Q2£~~~-~~-~~~~!:!j~
11.3.1. Udarna sipka (za busenje uz primjenu uzeta)

11.3.1.1. Busaca sipka, specijalne spojnice, teske sipke i


ostali cijevni elementi.
- 34 -

11.3.1.1.1. U kontroliranom sredstvu prihvatljivi su cijevni


elementi prema specifikacijama API navedenim u tabeli 4 ako
je sredina u kojoj se busi pod kontrolom (vidi Poglavlje 11.2.).
Radi optimalne otpornosti na SSC, cijevni elementi koji imaju
specificiranu minimalnu cvrstocu materijala kod granice popu-
stanja vece od 95 KSI (655 MPa) moraju se toplinski obraditi
gasenjem i popustanjem.

11.3.1.1.··2. Kada se upotrebljava aluminijska busaca sipka, pH


isplake ne smije prelaziti lo.5. da se izbjegne gubitak tezine
zbog korozije.

11.3.1.2. Zavarivanje specijalnih spojnica na busa6u sipku

11.3.1.2.l. Var i zona toplinske promjene temperature (HAZ)


bit ce toplinski obradeni ansteniziranjem, hladenjem do tempera-
ture nize od podrucja tranformacije i popustanjem na minimalnoj
temperaturi popustanja od lloo F (595°C).

11.3.1.3. Naslage tvrdog varenja na c1Jevnim busackim komponenta-


ma mogu se odnositi samo na deblje dijelove (presjeke) gdje su
radna naprezanja manja (niza) i nakon primjene ne zahtijeVaju
toplinsku obradu.

11.3.2. Busa6e glave

11.3.2.1. Busace glave ni~ predmet ove norme.

11.3.3. Ostaie busace komponente (elementi)

11. 3. 3. l. Os tale bus ace komponente (isplacne .. glave, zasuni koji


se stavljaju iznad radnih sipki itd.), moraju se izradivati iz
materijala navedenih u tabeli 1.
Dijelovi ovih komponenti koji su izolirani od kisele isplake
ili oni koji su izlozeni samo kontroliranoj isplacnoj sredini
(vidi paragraf 11.2.2.) ne ulaze u predmet ovog Standarda.

11.4. Uredaj za sprecavanje erupcije (llOP)

11.4.1. Tijelo i dijelovi uredaja za sprecavanje erupc1Je (osim


radnog klipa i posmicnih lopatica radnog klipa) da presijeku
busacu sipku u slucaju opasnosti. Medutim, korisnik mora znati
da su ovi materijali vrlo osjetljivi na SSC.
- 35 -

11.4.3. Radni klipovi

11.4.3.1. Niskolegirani celici, navedeni u tabeli 1. i obradeni


u skladu sa Poglavljima od 3 do 8 prihvatljivi su za izradu
radnih klipova. Niskolegirani celici u klasi kroma s molibde-
nom (i njegove modifikacije) prihvatljivi su za izradu radnih
klipova na max. tvrdoci od HRC 26 u gasenim uvjetima i popuste-
no. Potrebno je obratiti narocitu paznju na kemijski sastav i
toplinski P.ostupak da bi se osigurala otpornost na SSC ovim le-
gurama kod tvrdoce vece od HRC 22. Ispitivanja na SSC provest
ce se da se ustanovi da je materijal ekvivalentan u karakteri-
stikama SSC materijalima koji daju zadovoljavajuce rezultate
u sumporovodicnim sredinama (vidi tabele l do 4 i Poglavlja 3-o).

11.5. Prigusni sabirni cjevovodi i cjevovodi kojima se dovodi


isplaka za ugusivanje busotine.

11.5.l. Prigusni sabirni cjevovodi i cjevovodi kojima se dovodi


isplaka za ugusivanje busotine obuhvaceni su Poglavljima od 3-8.

11.6. !§P!~£~~-££P~~
11.6.1. Isplacne crpke izlozene su samo kontroliranoj isplaki
(vidi Paragraf 11.2.2.) i nisu predmet ove norme.

11.7. !~P!!i~~~j~-~2~£~~-~!P~~
11.7.l. Ispitivanje udarne sipke obicno se ne provodi u kontroli-
ranim bu8-acim' sredinama.- Materijali za ispi tivanje udarne sipke
odgovaraju zahtjevima Poglavlja 3 do 8 i paragrafima lo.2. i lo.3.
kada se ispitivanje ne vrsi u kontroliranim sredinarna.

11.7.2. ~~terijali pokazani u tabeli 4 mogu se takoder koristiti


u radnim postupcima koji uzimaju u obzir faktore (cinitelje) na-
brojene u paragrafu 1.3. koji mogu ukljuciti upotrebu inhibito-
ra, ograniceni ulaz, ograniceno vrijeme, ogranicen tlak, te me-
talurske ili konstrukcione cinioce. Ovakovi radni postupci ne
ulaze u predmet ovog Standarda (vidi API RP 7 G i API RP 49).
- 36 -

11.8. ~!~!!_~~-PQ~~§gQ_E£!2Q~!Y~~j~-~~f!~
11.8.1.,~~terijali za izr.adu alata za pokusno pridobivanje nafte
odgovaraju zahtjevima iz Poglavlja 3-8 i paragrafima lo.2. i lo.3.

11.9. QE~~~£!j~_E!~!~j~£~g-~~~~~j~
11.9.1. Uredaji za sprecavanje erupcije (BOP)
11.9.1.1. Uredaji za sprecavanje erupcije odgovaraju zahtjevima
Paragrafa 11.4.

11.9.2. Sistem okomite cijevi za busenje

Ako se s tokom slojeva sumporovodicnih kapljevina postu-


pa tako da se tok skrene na nadmorsku visinu BOP-a, preko pri-
gusnih cjevovoda i cjevovoda kojima se dovodi isplaka za ugusi-
vanje busotine, kroz uzlazne cijevi i pumpe, spojeve okomitih
cijevi, kuglicne ili elasticne spojeve i produzne (sklopive)
spojeve, svi oni ne moraju zadovoljiti ovaj Standard. Ako se
medutim sistem okomitih cijevi mora izloziti sumporovodicnim
sredinama, koristeni materijali moraju odgovoriti zahtjevima
Poglavlja 3 do 8 i paragrafa lo.2.1.l.

11.9.3. Prigusni cjevovod i cjevovod kojim se dovodi isplaka


za ugusivanje busotine
Ovi uredaji i centralni uredaji za snabdijevanje (cije-
vi razvodnika) moraju odgovarati normama Poglavlja od 3-8.
- 38 -

T A B E L E

TABELA 1
Tipicni neobojeni metali prihvatljivi kod direktnog izlaganja
sumporovodicnim medijima (vidi Paragraf 1.3.)

Materijali navedeni u ovoj tabeli treba da se koriste samo


pod uvje~~ma spomenutim u tekstu ove norme.

Vidi tabelu u tekstu

Tabela 1 - zadnja vodoravna podjela - :


All components exposed to wet

Sve komponente izlozene vlaznom ( 4 ) - sumporovodicnom plinu


moraju se toplinski obraditi, ako je to potrebno do max. gra-
nicne elasticnosti od 90.000 p.s.i.

Napomene ispod tabele 1:


(1) Svi profili osim H 80 prihvatljivi su. II ~o je prihvatljiva
samo kada je izradena iz ASTM A 3o2 profil B.
(2) Ponovno sulfatizirani profili nisu prihvatljivi.
(3) Zareni i normalizirani nakon izrade
(4) sadrzi vodu u tekucem stanju.
- 39 -

TABELA 2

Nerdajuci celici prihvatljivi kod direktnog izlaganja sumpo-


rovodicnom mediju (sredstvu, sredini) (vidi paragraf 1.3.)

Materijali navedeni u ovoj tabeli treba da se koriste samo pod


uvjetima spomenutim u tekstu ovog Standarda.

Vidi tabelu
- 4o -

TABELA 3 - Obojeni metali prihvatljivi kod direktnog izalganja


sumporovodicnim medijima
(Vidi paragraf 1.3.)

Materijali navedeni u ovoj tabeli treba da se koriste samo


pod uvjetima navedenim u tekstu ovog Standarda.

Slijedi t~bela:

Vidi tabelu
- 41 -

vidi tabelu:
TABELA 4 - Prihvatljive API i AST.M norme (specifikacije) za
cijevne elemente.

Svi materijali navedeni u Tabelama 1 do 3 prihvatljivi su.


Materijali navedeni u ovoj tabeli prihvatljivi su samo pod
spomenutim uvjetima sredine.

A.B. (1) Neki drugi standardi zahtijevaju udarnu viskoznost


(otpor na udar) kod nizih. radnih temperatura.
(2) Stalna (kontihuirana) minimalna temperatura kod nizih
temperatura, izaberi iz kolone 1.
(3) ~~ksimalna dozvoljena elasticnost 80 ksi. (najnoviji
podaci iz API 5 A sadrze i ovaj zahtjev).
(4) Zavareni profili moraju odgovoriti zahtjevima Poglavlja
3 do 8 ovog Standarda.
(5) Profili X-56 do X-65 do Y~65 moraju imati maksimalnu
tvrdocu od HRC 22.
(6) Za upotrebu u kontroliranim medijima kako je definira-
no u paragrafu 11.1.3.
(7) ~~ksimalni pH faktor isplake = lo,5.
- 42 -

TABELA 5:

Prihvatljivi materijali za izradu podpovrsinske opreme predvi-


dene da se izlozi izravno djelovanju sumporovodicnih medija
(vidi paragraf 1.3.).

Svi materijali navedeni u tabelama od 1-4 prihvatljivi su.

Primjena Materijal

Komponente brtvenice
Kovno zeljezo (ASTM A 536, A 571)
podatljive busenju

Komponente brtvenice (pakera)


Rastezljivo zeljezo (ASTM A 220,
podatljive busenju A 602)

Elementi kompresije Sivo sir.zeljezo (ASTM A 48,


A 27ts)

Sve ostale namjene 9 Cr-1 .Mo (ASTM A 199 Gr. T 9.


A 200 Gr T 9
A 276, Tip 9
A 182 Gr. F 9 (1)-Max. HRC 22
ASTM A 213 Gr. T 9
- 43 -

DODATAK A
Nerdajuci celici kaljeni talozenjem

Nerdajuci celik kaljen talozenjem UNS S 17400 prihvatljiv je


u radu sa SSC kada se toplinski obradi na max. HRC 33 pomocu
jednog od ovih postupaka:

Postupak br. 1: Dvostruko starenje na 1150 F (62o°C)

1. Zarena rastopina na 1900 F (lo4o°C} i zrakom hladena, ili


gasena odgovarajucom tekucinom do ispod 90 F (32 °c).
2. ~aliti na 1150 F (620°C) 4 sata na temperaturi i hladiti zrakom.
3. Illaditi materijal do ispod 9o F (32°C) prije drugog kalje-
nja talozenjem.
4. Kaliti na 1150 F (620°C} 4 sata na temperaturi i hladiti
zrakom.

Post upak br. 2: (H 1150 M)


1. Zarenje otopine na 1900 F (lo4o°C) i zrakom hladiti ili
gasiti odgovarajucom tekucinom do ispod 9o F (32°C).
2. Kaliti talozenjem na 1400 F (76o°C) dva sata na temperaturi
i hladiti zrakom do ispod 9o F (32°C) prije drugog kaljenja
talozenjem.
3. Kalit1 talozenjem na 1150 F (62o°C) 4 sata na temperaturi i
h1aditi zrakom.
- 44 -

DODATAK B
Odbojni prstenovi za rad sa SSC

Odbojni prstenovi proizvedeni iz UNS S 15700 u zarenoj otopini,


RH 950 ostarenoj na 950 F (5lo°C), te koja je toplinski
obradena prema uputstvu opisanom u donjem tekstu prihvatljiva
je kod HRC 3o-32:

1. Popustajte materijal kod 1150 F (62o°C) 1 to 4 sata, 15 m1-


nuta. Ohladite na sobnu temperaturu u mirnom zraku.

2. Ponovno popustajte na 1150 F (62o°C) 4 sata, 15 min. Ohladi-


te na sobnu temperaturu u mirnom zraku.

3. Popustajte na lo5o F (56o°C) 4 sata, 15 min. Ohladite na


sobnu temperaturu u mirnom zraku.

4. Provjerite tvrdocu - potrebna tvrdoca je HRC 3o-32.


I 0.2 Free-Cutting Carbon Steels

SAE AISI ASTl\I AMS JlS I BS DIN or VDEh COST


1108 SUMJ2
I_ -rnl9· --·. .. ·--· -- ... - -· ---- -- -- ·-. - · · .... ·- -- ·--·---- ·- --- -
.· : :~~~--- .-·-::.~r=
II 08 1108 - -
SUMl2
1110 SUMI!
1116 1116 I 1116
--------
- 1117
·---··----
! 1117
------
1117 5022 SUM31
--· ... -
··--
1118 1118 1118
. - --- -
1119 1119 1119
------·
1132
----
1132 1132
-------

....,,.
.•
1137 1137 .. 1137 SQ24 SUM41

. - l l .J,.
.... ·--- - -
. . JI
· -----·--·---
uuti'1'6 . or----
1140 1140 1140 I
1141
---- I' 114 l 1141 SUM42 Mor
1144 I 1.144 1144 SUM43 225M44
-
Mor
__ !!_45~~-~i---Ii4S 1145
1146 1146 1146
.l
115 l I 1151 1151
- -1211
---' 1211 1211 Al2
~.

- -I:!-
12
- JI 1212 1212 5010 SUM21
·-- ··-
Al2
-----· -
12; ·' 1213 1213 SUM22
--
121:
L.
1215 1215 SUM23 230M07
----··--
- I 2LI 3
I ZLl-1 1--·-·-
I _I 2Ll4
12Ll 3
l2u4
SUM22L
SUM24L
------ -·
.. ..
; 12L15 SUM23L

I ()t;
10.3 Alloy Slee ls

JIS DIN or VDEhJ)


SAE AISI ASTM AMS ( ): Former No.
): Former No.
Cr Steels
5015 5015 5015 523Al4, MIS 15Cr3
-----·
50B40
50ll44 ·50B44
·-
5046 5046
---------
50B46 50B46
-------
50B50 50B50
526M60
·- --
5060
- .. -----
50860 50B60 ·
s 115
;.:·

5115 SCr415 (SCr21)


·-·--
.- --- ---·---
5120 5120 5120 SCr4 21f{S'Cr12T- JT7;&;T9; 527t;f2u ~

-- -·---· -
..
5130 5130 SCr430H (SCr2) 530A30, 32. 34Cr4 30X
5130
5301130, 32
----·-··
5132 SCr430, 435 530A30, 32, 34Cr4
5132 5132 (SCr2, 3) 530H30, 32 35X

5135 5135 SCr430, 435 530A32, 36, 34, 37, 38Cr4 35X, JHX,\
5 (SCr2, 3) 530H32, 36
530A36, 40,
... 5140 5140 5140
SCr435, 440
(SCr 3, 4)
530H36, 40
530M40
38XA, .1(1.\'.
...
SCr440, 445
5145 5145 5145 45X
(SCr4, 5)
5147 5147 5147 SCr445 (SCr5) 45X, 5U\
·------
SCr445 (SCr5),
5150 5150 5150
SUP9
SOX
·-·----
5155 5155 5155 SUP9, SUP9A 55Cr3 50X
-----
5160 5160 5160 SUP9, SUP9A 527A60, 5271160
51B60 51B60 SUPllA
Mo Steels
4012 4012 4012
4023 4023 4023
4024 4024 4024
4027 4027 4027
. -·
4028 4028 4028
4032 ___- ____ ....------
... 40)2
--· ·--

·--- . ___ .,.. ··-·------- ----- ...... _____ ------- - - -
-----. - - -
.'/)) 7 4037 •lll:I? liJO!I
- - · ------
.. o42
- --·
4042 .
------ -- ----- -
4047 4047 4047 .... . ...
' . --- .
4419 4520 4419 (I 6Mo5)
4422 4422 20MnMo35
4427 4427
Cr-Mo Steels
4118 4118 4118
6360
6361
4130 4130 4130 6362 SCM430 (SCM2) 30XM, JOX:>!A
6370
6371
4135 4135 6365 SCM435 (SCM3) 708A37, 708H37,
6372 708M40 34CrMo4

4137 4137 4137 708A37, 7081137,


708M40
.. 6381 708A37, 708H37,
4140 4140 4140 6382 SCM440 (SCM4) 708M40, 708A42, 42CrMo4
6390 708H42
(co111i1111cJJ

---------------------------------------·--·---- ...
f' Alloy Steels (continued)
JIS DIN or VDEh
Si\E AISI ASTM /\MS ): Former No. ( ): Former No. GOST
Cr·Mo Steel~
708M40, 7081\4 2,
4142 4142 4142 7081142
SCM445 (SCM5) 708A42, 708114 2
4145 I 4145 4145
·-:u_41_1. 4147 4147

--~~--1; 4150
4161
4150
4161
-l 161

I SCl\!415(SCM21),
SCM418
SCM420 (SCM22)
(I 6CrMo4)

24CrMo5
20XM
20XM
. •' .
SCM421 (SCM23) 24CrMo5
·... ."~,; .
..
SCM822 (SCM24) (22CrMo44}
SCM432 (SCM I) 34CrMo4 30XM. 30XMA,
35XM
Ni.Cr Steels
I

I .::230 (SNCI) 640A35. 640H35,


640M40 (36NiCr6) 40XH
.. -1
I . SNC63 I (SNC2) 653M31 (30NiCrl 1) 30XH3A

J SNC815 (SNC22)
Ni-Mo Steels
655Al2.655Hl3,
655Ml 3 (14NiCr 14) 12XH3A

-46is-] 4615 4615 6290 665A. II. M17 15112M

4617
I 6292
665A.lt.Ml7,
665Al9. 20112M
I .665H. ~120
665A.ll.Ml7,
I
I 665Al9, 665A22,
4620 4620 4620 6294 665H, M20, 20H2M

-··----···
4621
.I
l 4621 4621
665H, M23

4626 4626 -
_J62_6_i
I
41!15 I 4815 4815
·----1
4817
·---·~
I 4817 4817 I
JS20 i 4820 4820

-----,4320
i 6299
SNCM420
Ni-Cr-Mo Steels

(SNCM23) 20XH2M
·---·· -·
J)·\11
6414 SNCM439
·-·- . - j 6415 <SNCM8)

14J.l7)
I
6412
II 6413
----·--

~4:t~l~;~2i 1~
(SNCM2) 830M31
6266
SNCM415
! (SNCM22) 20:\112M
-----
-171
·- -i·
.
~ 4718 4718
-----1
_.i121_1_j_ 4720 4720
ll 115 I 8115 8115
-·-~111~s--· 1--811345
----·--.... , 8051\ 15.
8615 8615 8615 6270
-·· -·-··. i
;
8051\, II. M17
ll<> 17 11617 8617 6272 8051\ 15. •)
I
8051\, II, M17, 20
----1
6274 •)
8620
i
--1
8620 8620 6276
6277
SNCM220
(SNCM21) - 805A, II. M17, 20, 22 20NiCrMo2

I 8051\, II. M20, 22,


ll(j 2 ~ R622 > 8622 8051\24,
I 80511, M25 •) •
(co11tin11ed)
Alloy Steels (continued)

AISI ASHI JIS as» DIN or YDth cosr


SAE AMS ( ): f-ormcr No.
): Former No.
Ni-Cr-Mo Sti:cls
-
BOSA, H, M22,
8625 8625 8625 805A24,
BOSH, M25 •)

80SH,.m5,
8627 8627 8627 805A24

6280
8630 8630 8630 6281 (30NiCrMo22)
6530
------·- .. - - ·- - ··-- --·--·-·----···-
11637 H6J7 1!637
-·-- ·--- ·-·--···-- ------ - - - - · --
SNCM240
-
8640 8640 8640 (40NiCrMo22)
cSNCM6)
---------
.:8642 . 8642 8642
-:~8645 . 8645 8645
-· ····---
·.·:·~_650 ~650
,. ... ---- -·
8655 8655 8655
8660 8660 805A60, 805H60 I -------·
SOSA, H, M 17, 20, 22,
SNCM220 805A'24,
8720 87.20 8720 (21 NiCrMo22)
tSNCM21) BOSH, M25 •)
--
6282
8735 8735 8735 6320
6535
~. 6322
8740 8740 6323 SNCM240 (40NiCrMo22)
8740
6325 <SNCM6)
6327

8822 SNCM220
8822 8822
<SNOl21) I
~
- ---- :
6260
9310 E9310 6265
6267 I
94815
94817 941317 6275 ..
94830 94830
- . ·------·
High-Silicon Steels
9254 9254 60('2 :-. \
9255 9255 9255 SUP7 250A58 55C2
9260 9260 9260 250A6 l 60C2 .t.vC2A,
I SUP7
I
63C2 A
Cr-V Steels
6118 6118 6118
6150 6150 6-150 6448 SUPlO, SKT4 735A50 50CrV4 50Xf<l>A
Cr-Mo-Al Steels
SACM645
905M35 4 JCrAIMo7 38X2~1KM4
ISACMt)
1) For exampk, "530A30, 32" are the same :is 530A30 and 530A32, respectively.
2} For example, "34, 37, 38Cr4" are the same as J4Cr4, 37Cr4 and 38Cr4, respectively.
3) For example, "66SA, H, M 17" are the same as 66SA 17, 66SH 17 and 66SM 17, respectively.
4) For example, "SOSA, H, Ml7, 20, 22" arc the same as80SAl7, 805Hl7, 80SM17, 80SA20, 80SH20, 80SM20, 805A22, !!0Slt22 ant.I
80SM22, respectively.

I OA High-Carbon Chromium Bearing Steels

SAE AISI ASTM AMS JIS BS DIN or YDEh COST


50100 50100

c
6442 105Cr2 WX6
6443
51100 51100 6446 SUJI
6449 - 105Cr4 WX9

6440
52100 j.52100 6441
6444
SUJ2 534A99 100Cr6 WX15
108
6447

---------------------------....-----------------.
' I 0.5 Stainless and Heat-Resisting Steels

51403
SAE AISI

403
ASTM

403
AMS JIS
Martcnsitic Stainless Steels

SUS403 403Sl7
BS DIN or VDEh

XI OCrl 3,
X!5Crl 3
GOST

OBXl3, 12X13

5591 410S21 X10Cr13,


51410 410 410 SUS410 08Xl3, 12Xl3
5613 X!5Cr13
51414 414 414 5615
51416 416 416 5610 SUS4!6 4!6S21
416541
.,,·;·
51416Sc
.• _
I 416Se 416Se
XI 5Crl 3,
..st.:: --
-- •.,°'' r~:l
SUS420J1,
~usitron--"" ·~oSlls-·
420S29, 420S37,
M
X20Crl 3,
·~'""X'JOCtn;'
20X13, 30Xl3,
.... v .. ,1;,
X40Cr13
51420F I 420r= 420r=
-
5620 SUS420f
~OFS~I 420f-Se
-·--·--1-··
- i
616 5655 SUH616
--- -- I..

5 JJ >I
-------
Ii 431 431 5628 SUS431 4 31s29
-
X22CrNil 7
14Xt7112,
20Xt 7H2
I
c .LIO,\ ! 440A 440A 5631 SUS440A
- i
1n iI 4408 440B SUS440B 95Xl8
--·· --- --
514.; )( 440C 440C 5618 SUS440C XI 05CrMol 7 95Xl 8
i 5630
5 J.1.101· ! 440f 5632 SUS440F
-------
514-Hl!'Sc:
·-
440FSe
--·-- . .J
51501 501 501 15XM
- - · ---- ..
Ferritic Stainless Steels
; 405 SUS405 X7CrAl13
405
i 409 409 SUH409
429 429 SUS429
I 430 430 5627 SUS430 430St5 X8Crl 7 12Xt 7
5 lJ]OF !
j
430F 430F SUS430F XI 2CrMoSl7
·1 430FSe 430FSe
514}-1 I 434 SUS434 X6CrMol7
- -514-36- I 436
L
51JJ2 I 442 442Sl9
I

i 446 446 SUH446


502 502 15X5M
Austcnitic Stamlcss Steel~
--·----,
Jll20 I ! 201 201
202
SUS201
SUS202
~'~L .. 202 12Xl719AH4
}(J:_>Ol !,_ 301 SUS301 X5CrNil8 7 07X l 6H6
-----· ' 5636 Xl2CrNil7 7, l 2Xl8119,
30J02 302 302 SUS302 302S25
5637 X!2CrNil8 9 l7X18H9
----
Jl!}021l
..
3023 302D
- ·- --------
JfJ303 303 303 5640 SUS303 303521 X12CrNiS18 8
-------
Jf\JOJSc 303Sc 303Se SUS303Se 303S41 12Xl8HIOE
----·'I 5560
!
5566 X5CrNil8 9,
30304
I
I
304 304
5567
5639
SUS304 304Sl5
X5CrNil8 10
08Xl81ll0

304N 304N
----·-· ·1
(l 303114 L 304L 304L 5647 SUS304L
- 304512 X2CrNil8 9
04X18IllO,
--·-- I
03Xl8Hl I
-
303115 I 305 305 SUS305 X5CrNil9 11 06XI Riii i
~JOR • - -· ---- - -X5CrNl18
. --··-· -··--- ·- - .. .. .

-·-·3(1:i11·, ·-· II 308


309
308
309
. SUS308
SUH309
9
.
(co111i1111ed}
Stainless and lleat-Resisting Steels (continued)
SAE AISI ASTM AMS JIS BS DIN or VDEh
Austenitic Stainless Steels
---- ·------
5574 X7CrNi23 14
30309S 3095 309S SUS309S
5650
. -----
30310 310 310
5572
5651
SUH310 310S24 XI 2CrNi25 21
I :!0\:!3111l!
--·.
I OX:!.1111 K
-
30310S 310S 310S SUS310S X12CrNi25 21 i .. . .. -
30314 314 314 5652 XI 5CrNiSi25 20 2UX:!5ll:!OC2
···- - -·· ·-- -
5573 X5CrNiMo18 10,
30316 316 316 SUS316 316S16
5648 X5CrNiMo18 12
- ---· ··- -·· --- --- ·-
SUSJ16L X2CrNiMolR 10, 03X 1711·1~1:!
30316L 3t6L 316L 5653 316S12
~_2CrN iMo 18_!_2 __
--- . - ·-
316N 316N
----
,: . ' JQ.31,7 3.17 ; -. 317 SUS317
. .. - - . 317516
-.
··---- - . ·- . -
',, 3PL SUS317L 317S12 .. ------
. osx t~;'fli'Yr . ...
-~.........,.,.~

55:>1 ~tiJ&NtT#o-7,
321Sl2,
30321 321 321 5570 SUS321 .Xl2CrNITll8 9,
321S20 08\ l:>lllllT
5645 XlOCrNiTi\8 10
5716
-·· . ···-· --
30330
- -- SUll330 X12NiCrSi3616 .. ·- -- ·-·
5556
5571 SUS347 XlOCrNiNb!8 9,
30347 347 347 347S17 08Xlttlll~I>
5646 XIOCrNiNbl8 10
5654

... 30348
30384
348
384
348
384
..
SUS384
- ·-··---
- --- -·----
30385 385 385 SUS385
..
Prcc1p1tat1on Hardening Stainless Steels

.._. S17400

SI 7700
630

631
5622
5643
5644
SUS630

SUS631
--
09X 171171{)1.
Auscenitic-Ferritic Stainless Steels
329 329 SUS329J 1 X8CrNifllo275

110
ct
I I 0.6 Tool Steels

5,\E 1 AISI ASH! AMS JIS BS DIN or YD Eh I J GOST


__ ___j___1_11_0_-+__11_1_0_-+------+--------i--u~111_0_ _ _ _+ - - - - - - - + - - - - - - -
1111 j HI 1 1111 SKD6 Dll 11 X3BCrMoV5 l
1112 I 1112 Hl2 SKD62 Dll12 X37CrMoW51
-lfi3 Hl3 Hl3 SKD61 Blll3 X40CrMoY51
I 1114 Hl4
H19 Hl9 Blll9 X45CoCrWY555
-----l-----+------1-----+--:c~-:------r---:-:~-----r---------r-------
1121 H21 H21 SKD5 Bll21
H22 H22
H23 H23
--·1-U '!i~·\ii~ .41.u,,_,,...._..•"''·~""--

==
H 25 H25

l 11_26_--;----;--------r-0-1_1_2~ --------
112_6_-+-__ -~-------
1-•i42 1142 -:r-------~
1
A2 A2 A2 SKD12 BA2 XIOOCrMoY51
· - ·- - I-------+-- - - - 1 - - - - - + - - - - - - - - - t - - -- --···-----'1--------+---------
i A3 A3
I -----1-----f-----t---------r----------f-------+----------
.. I A4 A4
--- I A6 A6 BA6
-----L----+------+-----t--------r--------r--------r-------
A7 A7
1
- ·---1 AB AB
- ·-----+------l'-------+--------+---------+--------+-------
1 A9 A9
:· AlO AlO
··---- l - - - - + - - - - - - t - - - - - ; - - - - - - - - + - - - - - - - - ; - - - - - - - - - r - - - - - - -
D_2_ _+-_D_2_ _+------+-S_K_D_l_l_ _ _ __.____B_D_2_ _ _ _- + - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -
_0_2____ '--1_ _
.~--- [ __D_3_ _+-_D_3_ _t------+--S_K_D_l_ _ _ _-+_B_D_3_ _ _ _-+-------+-X_l_2_ _ _ __
_ _ _ _ , __
D_4_--11----D_4_ _+ - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - ' - - - - - - -
_L~5 1 __o_s__t--_o_s__+ - - - - - r - - - - - - - - + - - - - - - - - r - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
, 07 07
.. IL.----4------1-----1---------+--------t--------+--------
01 01 SKS3,SKS31 BO! ( 1OOMnCrW4) 9XBr. xnr
-- .«)2 - ll--0-2--+---0-:2--t------r---------t-B-0=--2=-------t-------t-------
--- L------11-------1-----+---------+--------+--------4--------
___5!_'~- !_ __0_6_ _1--_0_6_ _+ - - - - - - r - - - - - - - - r - - - - · - · - - - - r - - - - - - - 1 - - - _ _ _ _ __
' 07 07 SKS7
--··--·-L----+---::-:----1-----+--:c:c:-::-:__..----+--------+--------+-------
s1 I s1 s1 SKS7. SKS41 45WCrY7
-· s·2 ·--- i ---s--2--1---s-2--1-------r--------+--B-s-2-------.-------t----------
-~~r ~. j ss__-!-_s_s__-+--·---+--------t,_·_i3._s_5_~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ - - - - - - -
------- _j_ S6 S6 ----i--------i--------

-_ .. i ___s_1_ _+-_s_1_,~-+------+--------i---·-··-------i--------1----------
l __L_2_ _-+-_L_2____________________ - · ... _ ---··--------·-----------
j _____1 _ _L_3_ _-t------t---------l--DL_3_______+ - - - - - - -
1 L6 L6 SKS5, SKS5 l (X75NiCrMo533) 1
• ·- ..• -· " I ··-·-----t--=-::----r------ji---------r---·------11--------+---------
) P2 P2
----- - ·-) --p3-- - 1 - - - P J - - - r - - - - - - i - - - - - - - - - - t - - - - - - - - 1 - - - - - - - - + - - - - - - - -
- - - --·· I - - - : : - : - - - t - - - : : : - : - - - t - - - - - t - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - + - - - - - - - - I - - - - - - - -
·- ... __ !' __r1'5__4_ _+----=P~4---t-----t--------t---------t-(-'-l-2_C_r~_1_o_l
PS
9_5_)__,__ _ _ _ _ __
··-· ···- .. I - - P 6 : - - - t - - , P : : : - : 6 : - - - i - - - - - T - - - - - - - t - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - -
- ··-·· . -1 . ---·::--::----j:--~:---t------jr---------l------l------+-------
- I .__ 1'20 P20
______ l
,,., rn; J
r::-:2°'1--t---:r::-:2::--:1---1-----r-------+-----
----t----+----t---;::S;;K-;-6--:,S;:-;K:-:5::-----l--------1---C-B-O\-V-l-.C_B_O_W_2_+-_Y_7_,_Y_8_ _ __
--·\\-1(1•i- WI Wl SK5,SK4 BWIA y9
-"~_Ill I SK4,SK3 ' DWlll . CI05Wl,CI05W2 YIO,Yl 1
w1i21 SK2 nw1c CllOWl.Cl20W Yll.Yl2,Yl3
W •11•1 ! ·-----i-----·r------i---;S;;-;-K;;S:-:-4:-;4-----+-------l----__;_---+--------
W2 • W2
\\' .' 111 SKS43 UW2
(contmued}
11
Tool Steels (continued)
SAE AISI ASn.I AMS JIS DS DIN or VDEh I) <:os r
' Tl Tl Tl S626 SKll2 BTI (SIB·O·I) l'lli
.. ···-··- -----
T2 T2 T2 I' I n•I• 1
-·-. .- --
T4 T4 T4 SKH3 BT4
"--·-----
TS TS TS 5KH4A
----·---
T6 T6 SKll4D
- -1--.------ -
TB -
-- -- . --
TB TB
·-
TIS TIS SKHIO BTIS
-
Ml Ml Ml BMI (52-9-1)
SKH9 (51) BM2
- ·----
M2 M2 regularC
M2
M2 M2hlgh C SC-6-S-2
.. --·-----·-
--
~~

-~::~it:~·>P~~~;l;'~·if:
·MJ_c;:lassJ .:Jrl3 Class I SKHS2
··--'-:·...
M3 Oass 2 '·M3 Oass 2 .. .
.. 5KHS3 .. 56-S·J
.. -· .. - -
. <"·:· .... ' ·~-. M4
M6 M6
SKH54
-··· ... -··- .. -
... - .. --·. -··.
M7 M7 52-9-2
··- -·---·-
MIOregularC
MIO ----- -
MIO high C .. --
MJO M30 ..
M33 M33
-----
.. -·
~.
M34 M34 BM34 (52·9-2-B)
M36 M36 SKH56
·----
M41 M41 57-4-2·5
M42 M42 BM42 52-10-l·B
--------
.
6490
M50 6491
I) ( ): Former number.

,..
L

112
T.ULI 1 - ~,....... lke41t Aanptlfllle Dtrect ~to w
ICM« l.ftwtlOl'lfMftt (He ~ UI
:.•
Matert.I• Hated In thle teble ehovld be ueect only under condttloM noted In the
. taxi of tt\le lt81\defd.
~6v1 r.:v1 tcucr N'Sk&L£G1uw -o~u '"'H;lfbJtl 06y1cN1 a,aie,1 Ailti'Kol£.rrit*-l1 c asrtr L 1
........ " ~...... ....,,,,,.,,...... °"*
................ ~...... '--"""".... --
Alli J;C
'°'°"'""""1046 .,., """""".,.
Ml tio .._
rif k'.£
MtM

......
AIJIO. \020
~
""""""~
8'10 ...........
. API
4A ,,.., , •
1110

Al'I
146
.........
AIJIGI 10IO
~

c..A U.Twetl:t h4t1RQ AGtu A&ltil


CM0.11 ,., tfl(k .,.,.
A *GflHM
.:~ AITM J(J~./ A aDf Gt I"' c;» l4f'C ....,
,., J20(k t..Jt.I
AWCkftt

AltM
=.·.VF"~~""- c;»~U.•1
MTM
').'tJt Gt 16. ct. -- -~* '°"·""'· .,
,..,..
,_
'CC to. 70. IO
·CE 16. Cf IO
Atn"'
C..llftOt

O~Y(:iC I
-A&tM ,: .'.· • ..... ~-- .
A 118 Gt WCA. WC8.
wee
..
•t11G<WCt
A411CI 1.IA.8.e ·---
AITM

___
A a'2 Cit LCA. LCI. l.CC AWLC\
MTM ASTM
M 'e<J . A 1t1 Gt LC A fll T•
,
AP! Al'I

cJ~<Ac.)
A 171 .... ,,,. ' & • U. lro-2& 3
A214
A»40t1&t At.TM A$11.t
AIMGIA2&1.2 w.-f111w.o- A 10&
A181 Gf1 & 2
"'•tz f\ & f2
"' !>'I C1 •.S.6
P6)1'.t11{ t( NI
AITM
A)(!
A 131
ASTM
·~
A 204
i -1°.\VtUk~I
A 1UG< f1
A DC Gt WP•. WH. Wf'C
A >!50 Gt lf 1 I lf 2
....
v.
A2'l A2t6Gt A& I q>t,.,J ~\I.CC I A'91 Cl n5
A 116. <I< A. I. & C A)G7 ~6~VOQ
AM
·~·
A 420 Wl'l.4
A~2G•96'to At33GrA.tl A '41Cl1
,.,,.
,.,,,~
AWG•A.I C
....,...
,....
A'37 Ct

"&1'0
u. 2
O.& f C<>m4M-
~Pt{~t_
A.ff eornpon.ent• •·~ to w•t* •<>v' 0--1
flf\afl ... f'.Nt , ......o 1f l\K•••• ,, 10.
- - rtold a1~111 ot ll0.000 ~·
A 211 Cl le
.,. 40

A&73 ·~
AW l"M~e.oopt HIO-~ H l l O l e - 1 - --...411<>1-1"""
"67e k ACTM A 302 8 Oftly. a-
C5A
G-401
..~ull"'1HO
,__led...,ll'llde9
--- !IOI~-
"'Conte1ne IWIVOd _,.,_
att.. lllbt'C41- If eo<c:! -

TABLE 2 - Stalnl411 Stffl• Accaptebttl t0< Ol~t Expoc~ to s-r Environment


(aee Paragraph 1.3}

Materials hsl<!Q 1n lh1& table should be u1ed only under cond1tions t\Oled 1n th,.
tut ol this Stenda•d

J..ISI . ~. ASHA AISI ()lt<t~]

( 40()
•lO
'10
!.O•
A •!>3 Gr t«l'"
A U8 G< t«l' '•
]()]
JG<
:IO<l
A6TM ASTM UNS 517400 )()!>
.. 2'611 It 211 G• lOe
Gr lP 4~ GA 1~ ~SA~ 309
TP 4)0 A~G·H• 310
lPUA ]1 '1(J J1t
lPJC.t.A 33 ,. 74) (,· U'-'~ f'.M,/tt' )\M
CJ.. t'i.,,, )17
/.. .te1 {,I )]1
C• ,~._. ).47
,. •87
(.I (..AbNtJI ASlll
• 1e; .. •ei
Ct ftiN ... • ,9yJ·
G< 116A !MIRA
M.88"1.UMA
. ,. . ll•

°' .........
"4 ........
.. JXJ"•
C.• 811 &llM
,. )~l

U• Cf) C.fG
C• lt.c Cffttr.1
l1 4~)

(1.&7)

ll"'l>ti]<!G10

u..t. kOl!i)~

~ Ci-1
l<.ltR..bthk.Jo/..-i o7.;.f 1AJCH •

13
TABLE 3 - Nonfem>u1 Materials Acceptable for Direct Expo1u.-. to Sour Environments
(see Paragraph 1.3)

Materials listed In this table should be used only under the conditions noted In the
text of this Standard.
Lt:& Ut.£
Nldtef·Chromlum· Nlckel·Chromk.lm-Motybdenum Alloy•

All kt,.t'~ti·t! j ity&tl it GUtZE /Iii l<Jk -kilo Ulf - i HouMf.'iJ4


UNS N06600 UNS N06625 UNS N10002 UNS N10276

ASTM SAE/AMS -;;,;.. ASTM SAE/AMS ASTM. SAE/AMS ASTM SAE/AMS ASTM
B 127 45« · ., B 163 55"0 e .«3 5581 .. A 567 5388 8366
B 163 4574 8 166 5580 8 .t44 5599 Gr4 5389 8 574
B .1~- ... c<C575 •.••- .. B.16L 5665 ·· -tU!!6..:::::.:...~. ~­ B. 334 , . 5530 8575
B 366 .t730·· B 366 7232 . 583_7 .8336 ----"'5750 0619····
B 5641 4731 B 516 8 622
7233 B 517 8626
~.; ~ ;'".
-, ., . . ,
~·.f ~--.~.
··'···,· (~ ~
, l

UNS NO.t.t05
UNS N05500 UNS N07750 UNS N07718 UNS N06002 UNS N06007

SAE/AMS
4676
ASTM SAE/AMS ASTM
A 637
SAE/AMS ASTM SAE/AMS ASTM
B 582
(
A 637 5542 5383 A 567 5390
5582 A 670 5589 Gr5 5536 B 581
ASTM 5598 5590 B 435 5587 B 366
A 494 5667 5596 B 572 5588 B 619
Gr M35 5668 5597 5754 B 622
5669 5662 57~ 8626
5670 ')663 5799
5671 5664 7237
5698 5832
5699 A494
Gr CW 12 M1
f.j:'(-(j_f l011f...U --- tf·lf--{ KJl.i;l-fl!- f-f6-t/t..£ l(_j)~CT~r CW 12 M2

Nickel-Iron-Chromium- ~~ait·N~chl:c7~~ium~UbiGr_r. Oj'rf:tl:( {ft'.ul!.£ Przt. 1/cfit:;6J,;-ff ; at,( c r::1-


Molybdenum Alloys Molybdenum Alloys OttHtr Alloys coat1ngs and Overlays

UNS NOSSOO UNS R30035 Aluminum base alloys Co-Cr-W Alloys


1.£6~ tv',f Wt -f/li;'Hlf,.;1.J4
ASTM SAE/AMS UNS R30003 "',, Copper base alloys N1-Cr-B Alloys
[£ v-v£..f lvf1 lblttl Cll-J Ki.if
B 163 5766
B 366 5871 UNS R30004 Co-Ni-Cr-W alloys N1-8 Alloys .
B 407 UNS R30260 (UNS R30605) I o . , CY-0.-<. ~:_-ti:)~Ci.v._, /C1 ~
~ -Al· - Cf)-~~ ~if1'f
!.,A / ·~ l <'
"4 •'.V1Ir ~J •/ Q.•~ (3."-A,A {.--0 (fl k '... •
(.... ' • • - •
B 408 cl 'VVf
B 409 8SHR3 Cast. ccmentetl,,·or. thermally
B 514 sprayed powder tungsten /lt Jrrc~
B 515 UNS N07031 c;;rl.J1de!>
B '.:>64
Cast or ttwrmally ~pr ay••<l
UNS N08825

ASTM
B 163
B 423
B 424
8 425

UNS N09925
111Un1fed Numbe11ng System tor Metals and Alloys ASlM £527 or SAf J1086. avatlatll<' trom AS1M "'"'th" Sm 11·ti·
of Automotive Engineers

~fii.,_'f'C:-7~ ,tV·~- ~tL~I ::wt /VtA,~ ,· tJ:r,r-e -/fSTl-1 cS-2.J- , f--t


·Jfl c J 1o8C i ~ /.t' c&?idi od -/!ST/-7 u /J~'!._-l§f.·~. /l.J.ldo-i-u.,,._: fe. 7 lµ~"' f, he ?e;.,j{-J~,
'Vifl-114-~, 'J
. . TABLE 4 - Acceptable API and ASTM Sp.clflcatlons ,
for Tubular Good1

All materials listed In Tables 1 through 3 are acceptable. Materials llsted


In this table are accentable under envlronmental conditions noted.
--~~~~~~~~---~~bN~ 1ettert~1uen
.)(()£ $1/iH TC/..lff: f2ATU/!-A .l,40peratlng T•~·•~s-.e. Z..4 ~o·c 1ti v>s1J
For All Tomp«aturea<1• c
For 65 (150 fl Of ·areater-1 For 80 C (175 fl CH G,...ter

u,xf~u'?11ng1,,i,£'4uue &)c..' r~~C:Mf-w e;;e.. -1(,.~~ I. ;am'l-<.,e


Tubing and-Casing
.API Spec SA Gr H..CO,lll Apt Spec SA Gr N-80 (0 & n API Spec 5A Gr H..CO & N-80
J-65 & K·55 SAC Gr C-95 !>AX Gr P·105 & P-110
~TG.flT 1i.fiJJl_ SAC Gr ~-75 & l-80
.DJU>m/," .:~roprleta~ades per ProprietaryO & T Grades with Proprietary 0 & T Grades
-J'.A PAP Jv;1, Paragraph 3.4'.3
' ' UNS K12125
110 ksl 0r less maximum
yleld'Slrenglh.
to 140 ksi maximum
yield strength.
'";:.;,·- . ___ , _____ c- -_ ~-·"'·--'. --qn-r(Nr--11/)/'ifi-~i-08-1 ... -·?11r€-N7/-;J.iJN/-,P~Bi.)(f)/T ... ;···-------
P1pe.•
1
I c xv l(Ot> ·"10 J:Si '1.: 'e c:W lf'-10 ks I fUClX· i' (' ';! ~
API Spec 5L Gr A & B '1.M-4 ti. ~~ot:( ~c.:~'1r. · ..e. t~c'«.v?l-? ·
5LS Gr X-'43 through X-65<51 .. ·"-":c>:,
5LX Gr X..C2 throu~h X-65'!>1
ASTM A-53 oto
A 106 Gr A, B, C

•·~'
A 333 Gr 1 & 6
A 524 Gr I & 11
A 381 Cl Y35-Y65 1!>1

Drill Stem Msterisfsl{;' f111rc1u.:Ml'


API Spec SA Gr 0 t. E
SAX Gr X·95, G-105,
S-135 (See 11.3.1.1)
·-~.. API Spec 7
UNS A92Q14< 71

11
< 1mpact resistance may be required by other standards and codes for low operating tempe< atures
121Continuous minimum temperature; for lower temperatures. select from column 1.
13
'80 ksi maximum yield strength peri:nissible (latest revision of API SA includes this requ11ement)
1
•'Welded grades must meet the requirements of Sections 3 through 8 of this Standard
'~'Grades X-56 through X-65 through Y-65 shall have a maximum hardness of HRC 22
161
For use under cont<olled environments as defined in Paragraph 11.1.3
111
Maximum d111lmg fluid pH 10 5. =

TABLE 5 - Acceptable Materials for


Subsurface Equipment for Direct Exposure to
Sour Environments (see Paragraph 1.3)

All materials listed in Tables 1 through 4 are acceptal)le

Use. Material

011llable packer components Oucttle 1100 (ASTM A 536. A 5711


011llable packer compon1~nts Maflea!Jle 11011 (ASTM A 2?0. A 60;.>1
Compression members G<ay 1100 (ASTM A 48. A 2781
All 9Cr 1Mo (ASTM A 19Y Gt 19.
A 200 Gr T9
A 276. Type 9
A 182 Gr F9" 11
ASTM A 213 Gr T9

1
" HAC 22 maximum.

15
APPENDIX A 2. Precipitation herdeQ at 1•00 F (760 C) for 2 hours et
temperature and cool In air to below 90 f (32 Cl before aecond
Precipitation Hardenlfto Stainless Steels precipitation hardening atep.
3. Pre<:lpltatlon harden at 1150 f (620 Cl for • hours at
The UNS S17"400 precipitation hardening atalnleaa steel Isac· temperature and cool In air.
ceptable In SSC service when heat treated to HAC 33 max·
lmom by one of the following procedures:
APPENDIX B ·
P~ure 1: Double age at 1150 F (620 q Snap Ainge f« SSC Service
1. Solution anneal at 1000 F (1040 C) and air cool, Of suit·
able llquld quench, to below 90 F (32 C). Snap rings processed from UNS 815700 In the AH950 solutior
·><· 2. Harden at 1150 F (620 q for 4 hours at temperature and annealed and aged at 950 F (510 C) condition and heat treate<
.:.f· cool In air.
. },« as described below are acceptable at HAC 30·32:
...;.:.:...
•le.,·
3. Cool materlat~ below 90 F (32 C) before the second
precipitation hardening step. 1. Temper at 1150 F (620 C) for 4 hours, 15 minutes. Coo
. ,<ft#.f:~~' .. (Q6j~·~l~~de~.at 115() F (620 C)f~!..~-~~~~~~~.~~-~r~J~r-~-~°.d to room temperature In still air.
2. Retempcr al 1150 F (620"<~) lor ·4·h0urs, 15 minutes
Cool to room temperature in still air.
P~ure 2 (H1150M) 3. Temper at 1050 F (560 C) for 4 h<?urs, 15 minutes. Coe
1. Solution anneal at 1900 F (1040 C) and air cool. or suit· to room temperature In still air.
able. liquid quench, to below 90 F (32 Ci. 4. Check hardness-HAG 30·32 required.

16
'.
..
. "
('
i ;•

NACE Stands"" MR-01·76


(1984 Editorial Revision)
Item No. 63024

;.;, ·i ·~,~~:~;.~::~: ',.;. ~::


; .. :

---
1-, -.i-,'i-':
.,..J.

'""
-~.i.
.

~
·~
..
Material Requirements

Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic


Materials fo,r Oil Field Equipment

This National Asso<:latlon of Com>slon Englnffr& Standard represents a conHn11u11 of those


lndlvfdual members who haH ~ this document. Its scope, and provisions. This Stand·
ard Is Intend.cl to aid the manufaetunK, the Consumer; and the Qenefal pubilc. lta accept•~ .
dOff not In any"iespect preeti.tdG anyc>M,' whett* hG. has. adOpted the Standard or not. fijin. . '
manufacturing, mafi(etlng, pufdMlalng, Of using' products, processes, CM' procedures n0t Jn
·---:.i.
conformance wtth this Standard. NACE Standards are subject to periodic revktw, and the wer
Is cautioned t<t obtain the latest edition.. ·

CAUTIONARY NOTICE: This NACE Standard_m.ay.be revised or withdrawn at any time without
prior notice. NACE requires 'hat action be taken to reaffirm, revise, or withdraw this Standard
no later than. two years ffoc'1 the dote of Initial publlcatlon. Purchasers of NACE Standards
may receive current Information on ell Standards by writing to NACE Publlcotlons Deport·
ment, P.O. Box 218340, Houston, Texas 71218.

Approved January 1984


Natlonol Association of Corroalon Engineers
P.O. Box 218340 -.- ...
Houston, Texas 77218

Ccpy1Jght 1984, .. otlonal Auoclatlon of Corrosion EnglOHrs.


:-« -. '