You are on page 1of 7

荷万中华公学

二零一七年一年级科学三月份评审

姓名:______________ 得分:____________

A) 哪些是生物?哪些是非生物?把有关的英文字母填在正确的空格里。(20%)

1
B) 把生物涂上红色,非生物图上绿色。(24%)

2
C) 图中显示的是生物的哪项特征? 画 V(8%)

3
D) 做得对的画 V,做错的画 X. (16%)

4
E) 把预测的结果圈起来。(8%)

5
F) 观察下图,然后将动物和植物分类,把代表答案的字母填写在空格里。(20%)

6
G) 哪个是正确使用科学仪器的方法?画 V。(4%)