You are on page 1of 1

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS
TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA FORMU

...../……/20….

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ÖĞRENCİNİN;

Numarası :
Adı Soyadı :
Anabilim – Bilim Dalı /
Anasanat – Sanat Dalı /
Program Adı :
Tez Başlığı :

Danışmanı :
Program Türü : Yüksek Lisans Programı

Yukarıda Enstitü kayıt bilgileri sunulan öğrencinin Yüksek lisans tez savunma jürisinin aşağıda isimleri belirtilen
öğretim üyelerinden oluşması uygun görülmüştür.
Bilgileriniz ve gereği arz ederim.

İmzası

Anabilim Dalı Başkanının


Unvanı, Adı ve Soyadı

TEZ JÜRİSİNE ÖNERİLEN ÜYELER


Asıl Jüri Üyesinin Adı Üniversitesi Fakülte / Yüksekokul Bölümü

YEDEK ÜYELER
Yedek Jüri Üyesinin Adı Üniversitesi Fakülte / Yüksekokul Bölümü

MADDE 36 (3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi de belirlenir.

Versiyon:1.0.0.2-61559050-302.14.05 DİKKAT: Formdaki bilgiler bilgisayar ortamında doldurulacaktır.


El yazısı ile doldurulan formlar geçersiz sayılacaktır.