You are on page 1of 8

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt

Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40
233233340-140, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: office@apaserv.eu, stefana.hangan@apaserv.eu, Fax: +40 233218937, Adresa internet (URL):
www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate Comerciala

Activitate (Activitati)
$Să

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
CL1 – Alimentare cu apa si retele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamt

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Piatra Neamt, Dumbrava Rosie, Alexandru cel Bun

Codul NUTS: RO214 - Neamt

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Aductiune Front Captare I Vaduri catre P.Neamt.Reabil.st.de pompare de la Uzina de Tratare a Apei Bâtca,SP Castanilor si SP
R4.Constr.st.de pompare de la R4 si a st.de repompare Sarata.Ext. retea de alimentare cu apa în P.Neamt si D-va Rosie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

45100000-8 Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)

45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

45232152-2 Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)

45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt

Valoarea estimata fara TVA: 82,110,535.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


22 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare este1642000 Ron. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Valabilitatea garantiei de participare 120 zile
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului.Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri europene 79.14%, Co-finantare 20.86%

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 2/8


Fisa de date
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Formularul nr.10- Declaratie privind eligibilitatea;
Formularul nr. 11 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006;
Cazier fiscal si cazier judiciar al operatorului economic.
Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
Certificat de taxe si impozite locale din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
Certificat pentru plata CAS din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
Certificat de participare cu oferta independenta-Formularul nr. 28,
Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1-Formularului nr. 30(Consiliu de Administratie:
Presedinte- Ioan Munteanu,Membri – Sergiu Bumbu,Andrei-Sandocan Chelariu,Radu Marian Monda,Cristian Tomulet;Director General:Ionut
-Catalin Dughir,Director Financiar:Iustina Balan,Director Tehnic:Florin Comsa,Director Dezvoltare:Gheorghita Zaharia,Director
Comercial:Victor-Petcu Movila).
Declaratia privind calitatea de participant la procedura- Formularul nr.25;
Formularul nr. 7 – Informatii generale despre ofertant;
Formularul nr. 8 – Date despre soxietatea mixta/consortiu;
Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului.
Persoanele juridice straine vor prezenta:
- Documentele echivalente cu cele solicitate mai sus, emise de autoritati/institutii abilitate din alte state, care vor fi prezentate în copii
conforme cu originalul, traduse de traducator autorizat.
- Documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele prezentate trebuie sa fie emise de autoritatile competente ale tatii respective
- Se solicita Certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul în curs.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


.Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului.
Persoanele juridice straine vor prezenta:
- Documentele echivalente cu cele solicitate mai sus, emise de autoritati/institutii abilitate din alte state, care vor fi prezentate în copii
conforme cu originalul, traduse de traducator autorizat.
- Documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele prezentate trebuie sa fie emise de autoritatile competente ale tatii respective
- Se solicita Certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul în curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri în domeniul de activitate (retele de alimentare cu apa Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri în
potabila, retele de canalizare ape uzate) in ultimii 3 ani de minim domeniul de activitate ce face obiectul contractului.
45.000.000 lei. - Formular 23:Declaratie privind cifra de afaceri însotita de
documente justificative: declaratie pe propria raspundere privind
cifra de afaceri; copii certificate pentru conformitate cu
originalul ale situatiilor financiare ale companiei bilantul contabil
la data de 31.12, pe ultimii 3 ani -2008, 2009, 2010-.
Documentele originale trebuie sa fie înregistrate la organele
competente.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate în limba


româna ale documentelor solicitate mai sus.
Se va completa Formularul 13 - Declaratie financiara
recapitulativa (bilant)
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita
ofertantilor – persoane juridice române si persoane juridice
straine - prezentarea si a altor documente în cazul în care cele
nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Pentru situatiile financiare exprimate în alte monede decât euro
se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb
comunicata de catre Banca Centrala Europeana pentru anul
respectiv (www.ecb.int).
ANULCURS EURO
20083,6827
20094,2348
20104,2106

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 3/8


Fisa de date
Se solicita prezentarea unui angajament din partea unei banci, propriu - Scrisoare de bonitate
lucrarii, din care sa rezulte ca respectivul ofertant detine/beneficiaza, în (privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma
cazul în care este declarat câstigator, pe toata perioada derularii juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de
contractului de executie, de: lichiditati, credite, linii de credit sau alte afaceri globala, profitul brut/net, rata profitului net, rata
mijloace financiare a caror valoare este egala sau mai mare cu valoarea lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu
de 20.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus clientul).
independent de angajamentele pentru alte contracte;. Acest formular, specific autoritatii competente din România sau
Acest lucru se solicita în scopul sustinerii din surse proprii a lucrarilor, de tara de origine, trebuie sa demonstreze ca ofertantul are
catre ofertantul declarat câstigator, pâna la decontarea facturilor de catre disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau
beneficiar. alte instrumente financiare suficiente pentru a îndeplini fluxul de
numerar pentru constructie conform contractului.
Scrisoarea de bonitate va fi prezentata ca document original
sau copie conform cu originalul, valabila la data limita de
depunere a ofertelor.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara Se vor completa:
Prezentarea a cel putin 1 contract similar în ultimii 5 ani, care sa cuprinda -Formular 15- Experienta ca antreprenor/
lucrari de alimentare cu apa si canalizare, atestate prin extrase din subantreprenor/asociat;
contractului prezentat care sa contina informatii privind obiectul, perioada si -Formular 16–Experienta similara;
locul executarii lucrarilor însotit de certificatul/procesul-verbal de receptie la -Formular 17–Declaratie privind lista principalelor lucrari
terminarea/ proces verbal receptie finala sau partiala a lucrarilor, semnat de executate în ultimii 5 ani.Formularul 17 va fi însotit de certificari
catre partile autorizate conform legii, care sa includa: de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
-Reabilitarea/Construirea unei retea aductiune de apa potabila de Se accepta ca dovada sa fie facuta cu un numar de mai multe
diametru DN=400mm si lungime L= 7000 m ; contracte de lucrari similare derulate în ultimii 5 ani.Se vor lua în
-Reabilitarea/Construirea retea de distributie apa potabila de lungime L= considerare acele contracte si certificate pentru lucrarile
6000 m ;-Reabilitarea/Construirea retea de canalizare apa menajera de executate si duse la bun sfarsit în ultimii 5 ani fata de data
lungime L= 40000 m ;-Reabilitarea/Construirea a unei statii pompare apa prezentarii ofertei.
uzata. În conformitate cu art. 11 alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a
prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere,
semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în
documentatia de atribuire.Se va prezenta în anexa la declaratie
în mod obligatoriu denumirea proiectului propus ca referinta,
Beneficiarul, Finantatorul, principalele caracteristici (lungimi,
diametre de conducte pozate) valoarea contractul
Personalul Contractorului implicat în proiect: Se vor completa:
1. Manager de proiect (Reprezentantul Antreprenorului)- ingine- rminim 5 -Formularul 18 – Personalul cheie angajat în contract;
ani experienta profesionala generala -Formularul 19: Experienta profesionala a personalului cheie
- atestat ca manager de proiect minim 1 contract de lucrari similar cu Pentru personalul tehnic minim solicitat se vor prezenta CV-urile,
contractul ce face obiectul procedurii diploma de inginer în domeniul
constructii/instalatii/mecanic/electric,
2. Sef de santier retea apa- inginer- Minim 5 ani de experienta profesionala
generala;
- minim 3 ani experienta specifica în contracte de alimentari cu apa potabila

3. Sef de santier retea apa uzata- inginer-Minim 5 ani de experienta


profesionala generala;
- minim 3 ani experienta specifica în contracte retele canalizare

4. Inginer retele electrice- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;


Detinere Autorizatie ANRE, gradele AIII, BIII.

5. Responsabil Tehnic cu Executia - RTE


Detinere autorizatie „RTE – domeniul IX” (vizata la zi)
Lista utilaje necesare-Excavatoare pe pneuri sau senile cu comanda Se va completa Formularul 22 – Declaratie privind utilajele,
hidraulica si cupa minim 0,23 mc – min 6 buc; instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
-Mini-excavatoare cu cupa minim 0,07 mc- min 2 buc; economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de
-Încarcator frontal minim 1,70 mc – min 5 buc; lucrari.
- Multifunctional tip BOBCAT – min 4 buc Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are
-Buldo-excavator rigid multifunctional minim 0,31 mc – min 6 buc;- acces nelimitat la echipamentele si utilajele de mai jos.
Autocamion basculant 5-20 to încarcatura utila –min 10 buc;-Camion marfa Mijloacele de transport sa fie însotite de ITP.Pentru utilajele,
cu bena basculabila >5to – min 2 buc; mijloacele de transport în proprietate se vor anexa documente
-Camion carosat 5-20 to încarcatura utila – min 2 buc,-Statie betoane, de proprietate respectiv contracte de leasing si/sau facturi, iar
autorizatie mediu – min 1 buc;-Macara minim 12,5 to autorizata ISCIR -min pentru cele asigurate de la terti se vor prezenta acorduri de
2 buc;-Motocompresor aer debit minim 5 mc/min – min 2 buc;-Ciocane închiriere.Modalitatea de îndeplinire:
demolatoare pneumatice –min 4 buc;-Maiuri compactoare în 4 timpi min. 10 Se va completa Formularul 20 – Declaratie privind partea/partile
KN – min 4 buc;-Placi compactoare-minim 4CP – min 4 buc; din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si
-Motopompe usoare debit nominal minim 30 mc/h – min 4 buc. specializarile si datele de identificare ale acestora, completata
-Aparat polifuziune PEHD – min 3 buc. de ofertant/liderul Asocierii.
Numarul minim de utilaje impus avand caracteristicile tehnice
descrise a fost determinat de numarul mare de strazi pe care se
lucreaza concomitant si gabaritul redus al dimensiunilor
sapaturilor. Toate lucrarile se vor efectua fara a bloca total
strazile sau caile de acces.
Acces la Laborator autorizat de grad II, autorizat ISC Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are în proprietate sau ca
are acces nelimitat la un laborator autorizat de grad II, autorizat
ISC pentru toate determinarile de laborator necesare în vederea
executiei lucrarilor. Dovada se va face prin prezentarea unui
contract/precontract/acor de inchiriere sau angajament de
sustinere cu copia dupa autorizatia laboratorului, anexele cu
profilele autorizate specifice categoriilor de lucrari ofertate, sau
acordul de prestari servicii .

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 4/8


Fisa de date
Atestate, certificate privind capacitatea tehnica si profesionala: Autorizatii Dovada îndeplinirii acestui nivel se va face în mod obligatoriu
valabile ISCIR (sau echivalent) pentru utilajele si echipamentele relevante numai cu copie a fiecarui atestat semnata si stampilata „conform
-Autorizatii valabile ISCIR(sau echivalent) pentru sudori emise conform cu originalul” de catre ofertant.
Prescriptiei tehnice PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa
lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, în otel si
polietilena de înalta densitate (PE-HD)", conform Anexei 3 a Ordinului nr.
442/12.03.2010 emis de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Certificat ISO 9001 pentru asigurarea Calitatii sau similar, eventual Se va completa Formularul 14 – Sistemul de Asigurare a
certificari potrivit Standardelor ISO transpuse în legislatia tarii de origine a Calitatii
ofertantului;
Certificat ISO 14001 privind sistemele de management al mediului sau -Certificat ISO 14001 privind sistemele de management al
similar, eventual certificari potrivit Standardelor ISO transpuse în legislatia mediului sau similar, eventual certificari potrivit Standardelor ISO
tarii de origine a ofertantului; transpuse în legislatia tarii de origine a ofertantului;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 5/8


Fisa de date
Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 30.00% 30.00

Descriere: Componenta financiara

2 Numarul suplimentar de 20.00% 20.00


inspectii a lucrarilor /an
pe durata perioadei de
garantie a lucrarilor
ofertata fata de cerintele
Caietului de Sracini
Descriere: Pentru oferta cu NRImax - numarul cel mai mare de inspectii suplimentarea lucrarilor pe durata fiecarui an de
garantie ofertat - se acorda punctajul maxim alocat acestui sub-factor, respectiv 20 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul
se va acorda dupa formula:P3 = (NRI ofertat / NRI max) x 20.In Caietul de sarcini au fost prevazute un numar de 4
inspectii/an (Vol.III- Sectiunea II, paragraful 1.11).
3 Durata totala in ore a 30.00% 30.00
intreruperilor in furnizarea
apei potabile in timpul
efectuarii lucrarilor
Descriere: P3=P31+P32;P31 reprezinta durata întreruperilor generale datorata lucrarilor pe aductiune, stabilindu-se
intervalul min-max de 6-12 ore;P32 reprezinta durata întreruperilor locale pe portiuni ale retelei de distributie, stabilindu-se
intervalul min-max de 12-24 ore;Ofertantul care prezinta cea mai mica durata de intreruperi generale datorate lucrarilor pe
aductiune DImin va primi punctaj maxim, respectiv 15 puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa
formula:P31 = (DI ofertat / DImin) x 15;Ofertantul care prezinta cea mai mica durata de intreruperi locale pe portiuni ale
retelei de distributie DI localmin va primi punctaj maxim, respective 15 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda
dupa formula:P32 = (DI localmin / DImin) x 15;Durata intreruperilor va fi exprimata in ore;.Ofertantii vor descrie fiecare
întrerupere a apei pe care o vor executa indicând locul (strazile), diametrele conductelor ce urmeaza a se conecta precum si
durata întreruperii.
4 Durata de mobilizare in 20.00% 20.00
vederea remedierii
avariilor/ defectiunilor in
ore semnalate in
Perioada de Notificare a
Defectelor de Autoritatea
Contractanta
Descriere: Pentru oferta cu Tmin – durata cea mai mica de mobilizare in vederea remedierii avariilor/ defectiunilor in ore
semnalate in Perioada de Notificare a Defectelor de Autoritatea Contractanta - se acorda punctajul maxim alocat acestui
sub-factor, respectiv 20 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula:P4= (Tofertat/Tmin) x20
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 70.00

Ponderea componentei tehnice: 70.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Da

Anunt de intentie

Numarul anuntului in JO:2011/S116-192023 din 18.06.2011

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 6/8


Fisa de date
Ofertantul a înteles corect cerintele din Specificatiile Tehnice si ca solutia tehnica prezentata îndeplineste intru totul aceste specificatii. De
asemenea propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca în caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale si umane
suficiente precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor ofertate cu respectarea tuturor prevederilor legale românesti
în vigoare, ducând la atingerea indicatorilor de performanta din Anexa IV a Cererii de Finantare aprobate de Comisia Europeana.
Propunerea Tehnica a ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de
atribuire adoptat.
Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate în documentatia de atribuire.
Propunerea Tehnica a ofertantului va include dar nu va fi limitata la urmatoarele:
1.Memoriu tehnic în care se vor descrie metodele de lucru propuse, se va preciza modul în care sunt considerate conditiile existente si
solutiile propuse pentru mentinerea serviciilor pe timpul executiei. Se va descrie metoda de lucru adoptata la lucrarile în zonele drumurilor
judetene si nationale precum si la traversarea acestora pentru a limita perturbarile în trafic. Se va include, de asemenea, conceptul
ofertantului privind testarea lucrarilor executate.
2.Toate clarificarile aferente proiectului, semnate (daca este cazul);
3.Listele cu Cantitati de Lucrari prevazute în Volumul 4, completate cu respectarea dispozitiilor HG nr. 28/2008 si ale Ordinului 863/2008.
4.Graficul de executie propus
5.Lista principalelor materiale si echipamente ce vor fi instalate cu indicarea furnizorilor
6.Volumul 3 al documentatiei de atribuire semnat si stampilat pe fiecare pagina
7.Volumul 5 al documentatiei de atribuire semnat si stampilat pe fiecare pagina
8.Orice alt desen relevant din punctul de vedere al ofertantului
9.Proiectul pentru Organizare de santier si procesul tehnologic de executie pentru construire si dezafectare, în baza experientei si
tehnologiilor proprii ofertantului, cu respectarea dispozitiilor HG nr. 28/ 2008 si a Ordinului 863/2008.
Ofertantul poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei în raport cu cerintele tehnice
minime din Specificatiile Tehnice fara insa a livra cataloage tehnice generale fara relevanta directa cu oferta.
Un CD-ROM ce va contine oferta tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic separat. În cazul în care
se constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Oferta financiara trebuie sa fie prezentata în LEI cu prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprinda:
- Formularul de oferta - Formular nr.2 si anexa la formularul de oferta;
- Listele de preturi întocmite potrivit cerintelor Ordinului 863/2008 si ale HG 28/2008 (Volumul 4) din care sa rezulte pretul ofertei asa cum a
fost prezentat în Formularul de oferta –Formular nr. 2:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – formularul F1 conform Ordinului 863/2008;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari – Formular F2 conform Ordinului 863/2008;
- listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – formular F3 conform Ordinului 863/2008;
- lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari – Formular F4 conform Ordinului 863/2008;
- fisa tehnica pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari – formular F5 conform Ordinului 863/2008;
- graficul general de realizare a investitiei publice – formular F6 conform ordinului 863/2008.
Conditiile de contract: Conditii generale, Conditii speciale obligatorii si Conditii speciale suplimentare (Volumul 2)
- Anexa la oferta (Volumul 2)
Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.
Pretul ofertei din Formularul de oferta (Formular 2) trebuie sa acopere lucrarile descrise în Documentele Ofertei. Nu este acceptata ofertarea
pentru o parte din lucrari.
Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertei.
-Ofertantul va completa preturile si ratele pentru toate lucrarile descrise în Listele de Cantitati, Volumul 4 tinând cont de indicatiile din
preambulul la Listele de Cantitati
-In cazul în care exista componente în Liste de Cantitati pentru care Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera ca acel pret are
valoarea zero, iar lucrarea va fi efectuata pe cheltuiala Ofertantului.
Tarifele si preturile introduse de catre ofertant nu fac subiectul actualizarii pe durata implementarii contractului .
Corectarea Erorilor
-Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul în care ofertantul nu accepta corectia acestor
erori, atunci oferta va fi considerata neconforma.
-Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
oDaca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator.
oDaca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia în considerare valoarea exprimata în litere, iar valoarea exprimata în cifre va fi corectata
corespunzator.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa aplicarea corectiei aritmetice.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 7/8


Fisa de date
Ofertele trebuie depuse înaintea termenului limita specificat în Anuntul de participare.
Ele trebuie sa contina documentele solicitate si sa fie înaintate:
*prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) catre:
Compania Judeteana APA SERV S.A
Adresa: Str. Lt.Draghiescu, Nr.20, Piatra Neamt, cod 610125, Judetul Neamt

*sau livrate personal la aceeasi adresa, pe baza unei scrisori de înaintare completata conform Formularului nr.1 semnata si datata, direct
catre Autoritatea Contractanta.
*sau prin serviciu de curierat rapid catre:
Compania Judeteana APA SERV S.A
Adresa: Str. Lt.Draghiescu, Nr.20, Piatra Neamt, cod 610125, Judetul Neamt

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu vor fi luate în considerare.
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 6
(sase) plicuri interioare marcate astfel: “ORIGINAL” (1 exemplar), respectiv “COPIE” (5 exemplare), fiecare sigilat si netransparent plus o
varianta electronica pe CD/DVD a propunerii tehnice si financiare. Fiecare oferta (originalul si copiile) va contine cele trei plicuri separate,
marcate corespunzator cu: "PLIC A – Documente de calificare", "PLIC B - Oferta Tehnica" si "PLIC C - Oferta Financiara".
Plicul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va contine, separat de cele trei plicuri (A, B si C) Garantia de participare completata conform
Formularului nr. 3 si Împuternicirea notariala pentru persoana autorizata -
Întreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pâna la ultima pagina, pe aceasta din urma
fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”.
Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:
a)adresa unde trebuie depuse ofertele:
Compania Judeteana APA SERV S.A
Adresa: Str. Lt. Draghiescu, Nr.20, Loc. Piatra Neamt, cod 610125, Judetul Neamt
b)Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (numarul anuntului
de participare din SEAP sau din JO al UE);
*Numele persoanei de contact indicata în sectiunea 1 a Fisei de date
*cuvintele “A nu se deschide înainte de data de data de …..ora…..”
*numele si adresa ofertantului.
Autoritatea Contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate în cazul în care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate
sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfacute, la depunerea ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care vor exista mai multe oferte cu punctaje egale, ordinea de prioritate a punctajelor va fi urmatoarea:
1.Punctajul maxim obtinut la factorul de evaluare “Pretul ofertei”.
2. Punctajul maxim obtinut la subfactorul P3

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

conform artt 256^2, alin 1., lit.a) din OUG 34/2006: Contestatiile se formuleaza in termende 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la
cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic -Compania Judeteana Apa Serv SA

Adresa postala: str. Lt. Draghiescu, nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: office@apaserv.eu, Fax:
+40 233218937

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2012 10:21 Pagina 8/8