You are on page 1of 10
(GERECHTIN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN Zakoummer:x¥201900050KGoO008/2019 Datum: 30jenvari2019| VoNwis n KoRT GEDING Inge ssw 4 vermootschap naar buitnlands echt INTERCARIBEEAN AIRWAYS LTD evestgd op de Turks and Caeas ands, verweersterin et eden, semactigie: AC. VAN HOOF, Th, AARDENBURG, mM BONAPART ‘e besten veonotachap INSEL AR INTERNATIONAL BV, eves op Cua, edzzgdesub 1 n convent, ‘sees sub 1ineconventi, ‘eee ub Lint incident, ‘RF. VAN DEW HEUVEL, inp hoedanigheid van bewindverderin de srceance van Isl At Internationa Benn privé, mede-kantoorboudende op Set Maarten, sndzage sub 2nconvente, fees 2 eeonvent, ser sub 2ia hes indent, seach: VAN DEN HEUVEL, Partjen wordenhiererespctioelik a volgt zangedui Intrcarbbean Pinay Inet ir interaiona V7. Isl, eR. van denHewel~ de bewndvoerder rr RF van enHeuve in priv = Van den Heuvel 4. Hetvcoon vende procedure 1.1. Net Gerettheetkennegenomen van de volgende process veroelset me produces, onangen op 22 anu 2018, Incidental vorderng tot 2ekereldstelng eves conchsie van antwoord ven ain reconvene met producti, pletnota i het incident va pleats convene met produties anc, letnota in reconvente van, Pletnota rn debewindvoerder mt nile produtes. avee 1.2.09 25 jnuar2019 eet de mondeinge behandeingpansgevonden op Sint Maarten met een \eeoverbinding sar het Gerecht in erste Aanleg van Curagao. ICs naar Sint Maarten komen Insel en de bewinévoerder woonden de iting op Cras bi. De rier heft santkening ehouden van waters gezegd. 1.3. Vandasg woret speak gedson 2 Defeten 2.1. Insel seen ehtvartmaatichapl de vanaf Curagzo word gsteloteerd IC wordt vanaf de Turks and Caios ands gebepteerd. Bide mazschappljenrehtn chop het onderhouden van leeverbndingen n het Carschgbies. 22. an nslis bj vonns van hat Geecht i Eerste Aang van Carag hema: GEA Cuagz) van ‘auc 2017 surance vn betaling verleen, met benoeming van de bewndvoerder ae oda, 2.3 Cen sel hebben onderandelé over, kart ged, de overname door I van Insel. Ot heeft ‘eleid tat een overeentomst metals tel Heads of Agreement (hierna: HOA), gedsteerd 16 november 2038. feze overeenkonst is zangegaan door ns call andeelhouders van ins! en het Land Curagaoalsinvestercer in Insel. In deze overenkomt onder andere algesproken dat ‘een gandelenoveracht 2 plasvnden (share purchase agreement, oewel SPA), waar de ‘andele i Insel voor 2 doar worden verkoeht an 1.2 verpht sch om een bedrg van § 111050000 tr behing te stelen oor de cretoute vn Ise 2.4 Atel van de HOA it ae vol “onions recent SPA ‘The Spa wil nib executed, nd the poyents to Credtrs andor the purchase proved fora he 5A wl only tote place upon the folowing contons being me, netithstanding ether cndtions precedent to be concluded n the SPA type for © tronsction os prow fori ths Heads of Agreement incudng but not lited to the stsfotoy outcome of a reosonoble due agence Investigation by inerCarobeon andthe obtaining of required corporate cperoval «.Suffient comfort hos been obtained from CCAA (de luchveatoutatel van Curogo, GEA) thatthe contemplated shareholder structure nluing wfc of the Goverment wil not ead to withrowal ofthe oirie operting cence (AOC) by CCAA ord 1. acceptance of the poyment olan for the presmareterium ordinary creditors whose coins hve een registered ond acknowledged by the Trste by meors of Credtors Agreement (scutes lkoor) ona termination ofthe morotarum of payment amaogaie vn het ‘tkoort end ther own and unknown creditors the Creditor) . Asotifocoy egrement with the tox authors fr back taxes wil ave been confmed in wing.” 25, Op 4 december 2038 & op toss van de HOA een conceptcredteurenaksootd tot stand txkomen dat doo" de(pre-surseance)schudeser van ns saangenomen. Op de ting van 19 december 2018 heeft het GEA Curagao vasgesteld dat door Cog geen zekerhe was ested oor enakoring van et cedteuenaticord en ede belting ovr de homologaie van het alkoord oot het erect sangehouden tot 26 december 2018 2.6. vonisn ort gecng van het GEA Cursz0 van 28 december 2018 (zaknummer: CUR 201804330) op veroek van nsel en de bewindvoerder als og verordead “veroordelinterCrbbeon om tii de oor de homologate von et credteureakkooré benodige ceri te stele, op stro vn verbeure van cen éwongsom von US$ 500.000 nl 2 deze ‘erlieking, no de Ingevoie ote! 610 id 3 Ry vere betekering von dt von it ofra9 ‘komt ena olds verooreaokt dot de homologave van het eredteuenattoord door de rechter- commisoris wordt gewelgerd wegens het ontbreken van velvende zekereld (rte 261 lid 2 Falsemensbest)" 2.7. Tegan dt vos hee IC hoger berep ingest ij het Gemeenschapoeli& Hof van use van ‘rub, Curaao, Sit Maarten en Boni, Sint Eustatius en Sab (hrm: het Ha), Tevens hel het Hof verzocht am de tnulvoeregping van het kr ging ven te schoren. Door ht Hot i nog geen utspraat gedaan 28,8) boschitirg van 16 januari 2019 (F-8211782118 en 82276) heel het GEA Cuaga0 de homolog ver het sculdebersaltcord geweierd omdat “de notoming wan het “chuldeserotkood onvoldsende i veeekerd” Het GEA Curaqao heeft op verzock van de bewindvoerder niet het fllssement van Insel utgesproken, Door IC zowel als door nse is tegen ‘deze beschbkng hoger boroep bl ht Ho ingest. Er n0g geen utspraak van het Hot 29. Perma ar de bewindvoerder van 16 januari 2019 aan IC wordt onder andere het volgende mesegedeet = “At eis moment therefore, Ci in breach ond in default of the heads of aprerent to perform ts obigetion to furs secur in tine, + Therefore, (J, | herewith condtonaly solve (ntbinde) the Heods of Aareement ond coin danoges(verongendeschadevegoedlng) in the amount of USD 1.050000 plus ‘additonal domoges, to the effect thot the Heads of Agreement 1 herby dzoed (ontbende ond domoges ae payable unless C would stl: 1) frns suffer secunty before a court hearing in oppel ond (i) sgn the SPA and cosummote te transaction cantemploted therein, utimately before @ bonkrptyof Ine! ir would become inewableo” 15 April 2018, whichever comes fst {ond notwithstanding other dots st othough I reserve the ight to amend any ofthese ates)”