You are on page 1of 1

Danh sách kiểm tra tự kỷ Nhóm tập trung

Danh sách kiểm tra tự kỷ (MCHAT-R)

Làm thế nào cải tiến trong việc thẩm tra sơ khởi của trẻ em Việt Nam bị tự kỷ?

Mục đích của Nhóm tập trung:


Để đánh giá và điều chỉnh MCHAT-R bàng tiếng Việt cho phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ

Nhóm tập trung này có thể phù hợp với bạn nếu:
Bạn là một thành viên của cộng đồng người Việt ở Seattle, và là phụ huynh
Bạn nói, đọc và/hoặc viết tiếng Việt

Những câu hỏi trong buổi họp?


Buôỉ họ p này kéo dài khoảng 2 tiếng ruởi.

Khi nào và địa điểm?


Sẽ có nhiều buổi họp. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn lựa địa điểm thuận tiện cho người tham dự

Sự tham gia là tự nguyện:


Phụ huynh sẽ nhận được quà cảm ơn trị giá $50 cho sự tham gia. Nhửng em nhở khi tham dự sẻ có nguời
phụ giúp và món ăn nhẹ sẽ được cung cấp cho mọi người.

Nếu bạn muốn tham gia:


Nếu bạn muốn tham gia hoặc muốn biết thêm thông tin xin Email Vân Hồng
(vHong@hopecentralhealth.org) hoạc Swee May Cripe (sCripe@hopecentralhealth.org)

Cảm ơn,
Cố ván gia đình Việt Nam có con em bị chứng tự kỷ (VFAAB)