You are on page 1of 8

Increase in the minimum wage for the Contract Cleaning Sector

Platinum
Labour Minister Mildred Oliphant has announced in terms of section 56(1) of the Basic Conditions of
Employment Act (BCEA), No 75 of 1997 the upward review of the minimum wages for Contract Cleaning
Sector.
In terms of the Contract Cleaning Sector’s sectoral determination that governs minimum wages – for
workers in Area A the new minimum rate per hour will be R22.00 (2018/2019: R20.74).
Area A includes Metropolitan Councils: City of Cape Town, Greater East Rand Metro, City of Johan-

Gazette
nesburg, Tshwane and Nelson Mandela. The Area also includes Local Council of: Emfuleni, Merafong,
Mogale City, Metsimaholo, Randfontein, Stellenbosch, Westonaria.
In Area B the new minimum wage will be R22.20 per hour (2018/2019: R20.00). Conditions of employ-
ment for KwaZulu-Natal areas shall be subjected to the agreement concluded in the Bargaining Council
for the Contract Cleaning Service Industry KwaZulu-Natal.
In Area C – which includes the rest of the Republic of South Africa the minimum rate per hour will be
R20.07 (2018/2019: R18.90).
The new minimum rate will be applicable from 01 February 2019 to 31 January 2020.

Flattened

A violent storm hit Burgersfort last week Saturday and wreaked havock in homes,
while a large number of businesses, schools, churches and also informal business-
es sustained heavy damages. On Sunday morning some informal traders, such as
these in the photograph literally had to start over again...
More photographs on pages 2 & 3.

Fetakgomo Tubatse Tel 0832719151 (Editorial) 0835431676 (Advertisements) email: adverts@platinumgazette.com


Burgersfort, Steelpoort, Ohrigstad, Apel 1 Februarie 2019 Fax 0865549031 editorial@platinumgazette.com
2 NEWS 1 FEBRUARY 2019

Major damage as storm wreaks havoc


A storm with very strong winds bringing between 55 and 75mm of rain
within a short period of time caused major damage in especially Burgers-
fort on Saturday evening.

Many trees fell over and everywhere in town this week teams could be
In the photo top left is some of the damage to Laer- spotted working on cleaning up and removing the fallen trees. In some
skool Burgersfort. cases the unexpected supply of wood came in handy as cut pieces were
Above and left: On Sunday morning workers started collected in store trolleys.
early to repair structural damage to businesses and
informal businesses in Burgersfort.

CTM employees (left) made the best The Dutch Reformed


of a bad situation as they cleaned up Church in Burgers-
the store after it was flooded during fort suffered major
the storm. Various trees also caused damage as parts of
damage at the store. the ceiling and roof
caved in during the
storm.
The congregation
was unable to have
their church service
in the building on
Sunday morning, 27
January 2019.
Volunteers assisted
with the clean-up of
the process and do-
nations or assistance
for repairs are still
very welcome.

Calvin College in Burgersfort also suffered damage during the storm. Two of their new class-
rooms had the roof blown off.
1 FEBRUARIE 2019 NUUS 3

Voortrekkers bewys Chaotic crossing


diensbaarheid na Month-end chaotic traffic is not an unusual
problem in the area. On Monday afternoon
the four-way stop at Steelpoort was howev-
Instead of stopping, waiting his turn and
then turning within the allocated lanes, he
opted to skip the cross by going past the

stormskade by kerk er an exceptionally lawless spot.


A truck used the lane dedicated for turning
right to just proceed straight without stop-
ping at the stop sign. In the process almost
back of the oncoming truck and in front of
oncoming traffic in that lane.
Pointsmen are helping to regulate traffic in
Burgersfort during peak times, but Steel-
Die Voortrekkers van die Waterval Kom- punte bymekaar om kentekens te kry. Dié
causing an accident with an oncoming poort do not have that assistance.
mando het op Sondag 27 Januarie 2019 hul wat genoeg punte bymekaar gemaak het,
vehicle busy turning right. Month-end is not over yet, so another
eerste bestaansjaar gevier. kon hulle ABC kenteken kry.
An impatient delivery vehicle driver from a weekend with drivers doing as they please
Die groep het ‘n kerkdiens by die NG Kerk Die dag is ook gemerk deur dienslewering.
local business near the crossing chose to may be on the cards - be aware and be
Burgersfort bygewoon en daar ‘n parade Die NG Kerk in Burgesfort het groot skade
cross out of turn and out of rule regulations. careful.
gehou. Gedurende die jaar maak die kinders gekry tydens die storm van 26 Januarie
2019. Daar het onder meer
groot stukke van die plafon
losgeruk, natgereën en in
stukke op die kerkbanke en
matte geval. Die Voortrekkers
was diensbaar deur te help
opruim na die storm.

(Fotos en inligting: Ria van


Wyk)

Foto onder is die Voortrekkers


buite die kerk saam met die
NG Kerk se predikant, Ds.
Johan Koen (agter heel regs).
Die groep het die kerk help
opruim na die storm.

Laerskool Burgersfort bedank weldoeners


Laerskool Burgersfort is erg deur die storm liggaam bedank graag die gemeenskap en
van verlede Saterdag beskadig. Die skool besighede van Burgersfort vir hul hulp en
was Maandag gesluit terwyl spanne op- bystand gedurende opruimingswerk op die
geruim en skade herstel het om te verseker skoolterrein.
dat leerders veilig kan skoolgaan. Die skool kon teen Dinsdag weer soos nor-
Mnr. Coert Erasmus en die skool se beheer- maal klasse voortsit danksy dié hulp.

Titus 3:4 – 7 (NIV)

4
But when the
kindness and love
of God our Savior
appeared, 5 he
saved us, not be-
cause of righteous
things we had
done, but because
of his mercy. He
saved us through
the washing of re-
birth and renewal
by the Holy Spirit,
6
whom he poured
out on us gen-
erously through
Jesus Christ our
Savior, 7 so that,
having been justi-
fied by his grace,
we might become
heirs having the
hope of eternal life.
4 NEWS 1 FEBRUARY 2019

Houtsport op Ohrigstad
Laerskool Ohrigstad het op 19 Januarie
2019 hul jaarlikse houtsport aangebied. Die
skool is verdeel in twee spanne, die Kiaat- en
Oliënhout spanne.
Daar is deelgeneem aan verskillende baan
en velditems. Die hele gemeenskap het die
skool kom ondersteun met ouers wat as
beamptes en in die snoepie uitgehelp het.
Uiteindelik was die dag se wenspan Oliën.
Hulle het beide die atletiek en sang trofees
gewen. Die trofee vir die sang was ‘n nael-
skraap beslissing met slegs 3 punte verskil
tussen die spanne.
Die dag het in goeie gees plaasgevind en
die skool bedank elkeen wat die dag kom
ondersteun het en gehelp het om daarvan ‘n
sukses te maak.

Die Kiaatspan het in rooi klere


deelgeneem en Oliën in geel. Elke
Die byeenkoms was die eerste van nog baie span het ‘n tema gehad en ‘n groepie
wat kom. Die top presteerders sal nou teen leerders wat die span aangemoedig
ander skole se atlete gaan deelneem en het om te sing en die atlete wat deel-
uiteindelik die skool by die interlaer verteen- neem te ondersteun. Ouers het ook
woordig. naby die verskillende spanne gesit.

Selfs die kleuters het hul beurt gehad om te wys hoe hulle
kan hardloop. Elkeen van hulle het ‘n medalje ontvang
wat die skool se hoof, Mnr. Johan Pieterse self aan hulle
oorhandig het.
1 FEBRUARIE 2019 NUUS 5

Laerskool Ohrigstad se atlete wys hul staal


Laerskool Ohrig-
stad se atlete het
op 19 Januarie
aan die skool se
huissport deelge-
neem. Dit is meer
algemeen bekend
as die houtsport
omdat die skool se
twee spanne beide
houtname het.
Van die kleinste
tot die oudste
in die skool het
deelgeneem en
alles het in goeie
gees gebeur terwyl
ouers en ander
familielede die
kinders luidkeels
aanmoedig het.

Ouers en die beheerliggaam het


gesorg dat niemand honger was nie.
6 NEWS 1 FEBRUARY 2019

Klein Advertensies
Samancor Chrome is a progressive, innovative company with an enviable reputation for being an employer of choice.
:HKDYHDFOHDUO\GH¿QHGFRPPLWPHQWWRSURYLGHJURZWKDQGGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHVDQGWKHVHDUHHYLGHQWDWRXU
WZRPLQHV¿YHVPHOWHUVDQGRXUFRUSRUDWHKHDGRϒFH
• Smalls
Place your small advertisement via e-mail or fax or contact Beánnla
Celliers on 083 543 1676 or 083 271 9151. E-mail: adverts@plati-
numgazette.com • Fax: 086 554 9031

Te Huur/
“Doing business
To Rent
without adverƟsing
VIP RENTALS
BURGERSFORT is like winking at a
We have 2 and 3
The following opportunity has become available at bedroom units avail- girl in the dark. You
Eastern Chrome Mines able for viewing after
business unit near Steelpoort in the Limpopo Province.
hours. Please call know what you are
082 578 6113
doing, but nobody
HR Practitioner Maintenance Artisan Dienste/ else does”
HRD Mining Diesel Mechanic Services
- Stuart Henderson
Visit
Vi it your local
l l
(C-Upper) (Doornbosch) professional art
and décor framer in
The incumbent will be responsible to provide a technical training
and development service to ensure the implementation and
maintenance of training interventions according to organisational
(C2) Steelpoort.
25 Years experience Speak to
needs and SETA requirements. in framing. Stockists
Candidate must have a Grade 12, OD ETDP Diploma NQF Level
7KHLQFXPEHQWZLOOVDIHO\FDUU\RXWSUHYHQWLYHPDLQWHQDQFHDQG
UHSDLUVRQWUDFNOHVVPRELOHPDFKLQHU\LQOLQHZLWKGRFXPHQWHG
of EPA! NOW BACK us!
- SWEET ANGELS
 %ODVWLQJ &HUWL¿FDWH 0LQLQJ 7UDLQLQJ  FRXSOHG ZLWK  \HDUV ZRUN LQVWUXFWLRQV $UHDV RI IRFXV LQFOXGH 6+(4 FRPSOLDQFH Forward your news and
BOUTIQUE FUDGE -
UHOHYDQW H[SHULHQFH  \HDUV VXSHUYLVRU\ H[SHULHQFH LQ PLQLQJ maintenance of equipment and adhering to the correct process variety of flavours! invitations to
5HJLVWHUHG$VVHVVRUDQG0RGHUDWRUZLOOEHDGYDQWDJHRXV ÀRZ Visit Esmé Framers editorial@platinumgazette.com
Ref. No. SAM22293/1 &DQGLGDWHV PXVW KDYH D JUDGH   1 FHUWL¿FDWH UHOHYDQW in Steelpoort next The deadline for
To apply go to: http://bit.ly/2Tdt5Zk VHFWLRQWUDGHWHVWDQG\HDUVUHOHYDQWH[SHULHQFH to Wimpy or contact
submissions is on a
Esmé on

HR Practitioner Ref. No. SAM22293/5 079 100 9643. Wednesday 17:00

To apply go to: http://bit.ly/2B3dZ1v


HRD Engineering
(C-Upper)
The incumbent will be responsible to provide a technical training
and development service to ensure the implementation and
MR Specialist
Planning
Platinum
maintenance of training interventions according to organisational
needs and SETA requirements.
Candidate must have a Grade 12, OD ETDP Diploma NQF Level
 5HJLVWHUHG 7HFKQLFLDQ 7HFKQLFLDQ 7UDGH &HUWL¿FDWH  FRXSOHG
(D-Lower)
7KH LQFXPEHQW ZLOO EH UHVSRQVLEOH WR DSSO\ DSSURSULDWH PLQH
Gazette
ZLWK\HDUVUHOHYDQWH[SHULHQFH\HDUVVXSHUYLVRU\H[SHULHQFH planning software to develop medium, long term and Life of Beánnla Celliers will see to it that your
LQ (QJLQHHULQJ 5HJLVWHUHG $VVHVVRU DQG 0RGHUDWRU ZLOO EH 0LQHGHVLJQVDQGDVVRFLDWHGVFKHGXOHVLQDQHϑRUWWRRSWLPLVH advertisement in the Platinum Gazette meets
advantageous. the exploitation of the lease area. The period for this role will
UDQJHIURPPRQWKVWR/LIHRI0LQHSODQQLQJ
the highest standards with regards to
Ref. No. SAM22293/2 design and reproduction.
To apply go to: http://bit.ly/2B2wWkO Candidate must have a Gr 12, Degree or National Diploma in
0LQLQJ(QJLQHHULQJ*HRORJ\RU0LQHUDO5HVRXUFHV0DQDJHPHQW

6+(46DIHW\2ϒFHU D&KDPEHURI0LQHV&HUWL¿FDWH $GYDQFHG ZLOOEHDGYDQWDJHRXV


FRXSOHGZLWK\HDUV¶H[SHULHQFHLQRSHUDWLRQDOPLQHSODQQLQJ
(C-Upper) XVLQJPLQHSODQQLQJVRIWZDUH VKRUWWHUPORQJWHUP DQG
The incumbent will be responsible to ensure compliance to the \HDUV¶H[SHULHQFHLQD050HQYLURQPHQWRUGLVFLSOLQH
0LQH +HDOWK DQG 6DIHW\ $FW RUJDQLVDWLRQDO UHTXLUHPHQWV DQG
RWKHUUHODWHGDFWVE\FRQGXFWLQJ,QVSHFWLRQVDXGLWVDQGXWLOLVLQJ Ref. No. SAM22293/6
RWKHU6+(4V\VWHPV
To apply go to: http://bit.ly/2Tei61w
&DQGLGDWH PXVW KDYH D *UDGH  &2062&    D %ODVWLQJ
&HUWL¿FDWHFRPSXWHUOLWHUDWHDQGDYDOLGGULYHU¶VOLFHQVH1DWLRQDO

Mining Shift Boss


6DIHW\ 'LSORPD RU VWXG\LQJ WRZDUGV RQH ZLOO EH DGYDQWDJHRXV
FRXSOHGZLWKDWOHDVW\HDUV¶H[SHULHQFHLQDPLQLQJHQYLURQPHQW
Ref. No. SAM22293/3
To apply go to: http://bit.ly/2AYgpy7 (Doornbosch)
Maintenance (C-Upper)

Artisans Boilermaker 7KHLQFXPEHQWZLOOEHUHVSRQVLEOHWRVXSHUYLVHWKHFRVWHϑHFWLYH


execution of all mining work ensuring the achievement of

(Doornbosch) (C2) PLQLQJDQGTXDOLW\WDUJHWV(QVXUHFRPSOLDQFHWRWKHSURYLVLRQV


RIWKH0LQH+HDOWK 6DIHW\0LQHUDOV$FWDQGLWVUHJXODWLRQV
Contact her on 083 543 1676 or
7KH LQFXPEHQW ZLOO VDIHO\ FDUU\ RXW SUHYHQWLYH PDLQWHQDQFH E-mail to
and repairs in line with documented work instructions. Conduct &DQGLGDWH PXVW KDYH D *UDGH  %ODVWLQJ &HUWL¿FDWH 0LQLQJ
IDXOW¿QGLQJRQGHIHFWLYHHTXLSPHQWPDLQWDLQDQGUHSDLU&RQGXFW 6XSHUYLVRUV&HUWL¿FDWHDQGDWOHDVW\HDUVWUDFNOHVVH[SHULHQFH adverts@platinumgazette.com
regular inspections and ensure standards and procedures are SUHIHUDEO\\HDUVVXSHUYLVRU\H[SHULHQFH
maintained.
Ref. No. SAM22293/7 Platinum Gazette contact details:
&DQGLGDWHV PXVW KDYH D JUDGH   1 FHUWL¿FDWH UHOHYDQW
VHFWLRQWUDGHWHVWDQG\HDUVUHOHYDQWH[SHULHQFH To apply go to: http://bit.ly/2TfPZza Editorial: William Zwart
Ref. No. SAM22293/4 Tel: 083 271 9151
To apply go to: http://bit.ly/2B1HqAS E-mail: editorial@platinumgazette.com

Advertising: Beánnla Celliers


Tel: 083 543 1676
Samancor Chrome shall apply the Employment Equity Principles as set out in the company’s E-mail: adverts@platinumgazette.com
(PSOR\PHQW(TXLW\3ROLF\,QPDNLQJWKH¿QDOVHOHFWLRQFRQVLGHUDWLRQZLOOEHJLYHQWRDFKLHYLQJWKH6DPDQFRU&KURPH¶V
HPSOR\PHQWHTXLW\DQGWKHPLQLQJFKDUWHUREMHFWLYHV Fax: 086 554 9031/013 231 7147
6DPDQFRU&KURPH¶VUHFUXLWPHQWSUDFWLFHVGRQRWLQFOXGHDVNLQJIRUPRQH\RUSD\PHQWVIURPDSSOLFDQWVDWDQ\SRLQWLQWKH
UHFUXLWPHQWSURFHVV$Q\VXFKUHTXHVWVGRQRWRULJLQDWHIURPWKHFRPSDQ\DQGFRQVWLWXWHIUDXG Postal address: P O Box 2208, Burgersfort, 1150

To apply online go to the above link or www.samancorcr.com and select careers Website: www.platinumgazette.com
or e-mail your CV to recruitment.ecm@samancorcr.com
Printers:
Closing date: 08 February 2019. Printed by Lowveld Media, 12 Stinkhout Crescent, Nelspruit.
If you have not been contacted within 2 weeks after the closing date,
Copyright: All rights concerning any advertisement and / or
please assume that your application has been unsuccessful. other material contained in the Platinum Gazette are expressly
reserved in terms of Section 12 (7) of the Copyright Act (98 of
www.samancorcr.com 1978).
The Working Earth 01-22293
1 FEBRUARIE 2019 NUUS 7

Teams from mines


and smelters face-off
On Saturday 26 January 2019, teams from and a R4000 voucher. Magareng Mine came
various mines and smelters gathered at Sa- third. Trophies were handed out and both the
mancor Eastern Chrome Mines’ Mangabane organisers and sponsors remarked on how
Soccer Field for a tournament. well behaved the teams were and how much
Participating teams were Tubatse Ferro- character was shown in the tournament.
chrome, Tubatse Alloys, Magareng Mine, “We believe a fit employee is a productive
Xstrata Lion, Samancor Eastern Chrome employee and we would like to challenge
Mine, Helena Mine, Black Chrome Mine and other companies, medical aids and mining
Mototolo’s Borwa Shaft team. related industries and stakeholders to follow
The event was sponsored by Health Squared in the steps of Health Squared and support
and teams competed for a variety of prizes. A sports development through sponsorships”
large crowd gathered as the day progressed said the organisers.
and the day’s champions were Tubatse Al-
loys. They walked away with 15 pairs of soc-
cer boots and 15 bags. Black Chrome Mine (Information and some prizegiving photo-
took the second place and received jerseys graphs: George Maluleke).

Big and small came


to support the day’s
participating teams.
The event took place
in good sportsman-
ship and saw em-
ployees from different
mines and smelters
compete in a sport
they love.
8 1 FEBRUARY 2019

Platinum Gazette
SPORT TUPS receives
Modikwa MTB riders
participate in Barberton support from Lotto
On Saturday 26 January 2019, the Modikwa Cycle club riders Mr Matsobane Legodi, the Limpopo Provincial Manager of the
attended the annual Barberton XCM MTB Challenge hosted by National Lotteries Commission handed over TUPS equipment
Barberton High School. (TUPS crowns) to hundreds of TUPS players and well-wishers.
The riders participated in the 20 and 30km routes. It had rained This happened with the annual Kgoshikgolo Mampuru II Com-
a lot the night before the race and on race day it was very over- memoration event.
cast. Riders were faced with a muddy and wet course, making He said: “Our doors are open to sport initiatives that makes
riding quite difficult. The race was well planned with beautiful a sustainable impact. As much as I only read about this sport
scenery and everybody from emergency units and traffic to from the applications sent through to us, I am relieved that the
media was at their post. (Information & Photographs: Puleng Mmotla) sport is played by such an eager, committed and energetic
Participating riders were Derek and Bev Rieck, Jannie and community, representing different villages. We know R50 000
Sanet Oosthuizen (20km route) and Helgaard and Juanita Prins is a small amount of money and that it was the first funding
(30km route). The riders completed their respective routes that your organisation received. To us it’s only the beginning
without any injuries or mechanical problems. Despite the wet of a journey to change lives of millions of South Africans - with
conditions the riders reported that it was a very enjoyable race. TUPS sporting code as a catalyst. I see this sporting growing
All the riders who completed the race received medals. internationally and making some of you international stars, and
(Information and photographs: Willem Montgomery & Helgaard it’s all possible because you pushed it this far without any fund-
Prins). ing and backing” added Legodi.
National Lotteries Commission has on 07 November 2018 allo-
cated R50 000 (fifty thousand rand) to Thavhanacle Ultra-physio
Sport Federation (the sole custodian of TUPS sporting code).
According to the funding agreement the allocated amount will be
used for the purchase of 8 units of TUPS Crowns - an enabler for
the sporting code. The equipment will be distributed according to
the existing programmes of TUPS Sport Federation.

League results Rules evening


Pulana Maroga Soccer League teams
played last weekend at various sports
grounds in the area. The results for 26 Jan-
postponed
uary 2019 were: Mohlophi ground - Morethe Some new golf rules were implemented
Young Dribblers: 3 vs Mathipa Happy Fight- as of 1 January 2019.
ers: 1. Tearing Lions: 4 vs Driekop FC: 1. Tubatse Chrome Golf Club will be
Mohlophi Fast 11 Jnr: 0 vs Tshakanya Mighty hosting an evening for the members to
Rovers: 2. Bull Bull ground - Stone Break- learn more about the new rules. Mr Jean
ers: 1 vs Bafaladi: 0. Mighty Bucks: 2 vs Sadie will be coming to explain the new
Lenareng: 1. Bull bull: 1 vs Lebalelo Hungry rules. He has however been selected
Vultures: 2. Golden ground - Mangabane: 4 to represent the South African PGA and
vs Barcelona: 1. Real Touch: 2 vs Maruleng: Golf Develpment Board in a test against
0. Golden Spears: 2 vs Happy Stars:1. Scotland this weekend and next week,
Results for 27 January 2019: Tshakanya therefore the date has been moved from
ground - Tearing Lions: 5 vs Bull Bull: 1. this weekend to 15 February 2019 at
Bafaladi: 3 vs Mathipa Happy Fighters: 3. 18:30. The cost will be R150 per person
Tshakanya Mighty Rovers: 3 vs Driekop FC: and will include a meal. Those interested
2. Lenareng ground - Golden Spears: 0 vs in attending the evening should please
Morethe Young Dribblers: 1. Mighty Blues: book their place by 11 February 2019.
0 vs Mohlophi Fast 11 Jnr: 2. Lenareng: 2 For more information contact the Club
vs Maruleng: 0. Samancor Eastern Chrome Captain, Thinus Labuschagne on 082
Mines’ Mangabane ground - Mighty Bucks: 674 2494. This weekend the club will
3 vs Stone Breakers: 2. Real Touch: 4 vs have an individual Stablefort Competition.
Barcelona: 0. Winner takes all off the ladies tees.
(Information: Pulana Maroga Soccer League)