You are on page 1of 3

DATA KEPEMILIKAN SARANA SANITASI DASAR

DESA LANTIBONGAN

Dusun :

Sarana Jamban Sarana Ar Bersh
Jml Anggo!a Lan & Tempa!
No Nama Kepala Rumah Tangga PPSR'Per SPAL Ke!
Keluarga Ml" Sen#r M$K Lan'Sunga' Sumur K% Sampah
ppaan
Kebun
Sarana Jamban Sarana Ar Bersh
Jml Anggo!a Lan & Tempa!
No Nama Kepala Rumah Tangga PPSR'Per SPAL Ke!
Keluarga Ml" Sen#r M$K Lan'Sunga' Sumur K% Sampah
ppaan
Kebun