You are on page 1of 3

wwww.eenadupratibha.

net

ÚÛ·ôÙæÀ ÍšíÆjôÂq
øŒÚh¨-÷ªÙêŸ ÷ªï‡°-üŒõª- 2018
J
e t
ðƼôÂ(¬q ÷«uÞœ-â˵jû ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì -c100 ÷ªÙC ÍêŸuÙêŸ øŒÚ¨h-÷ªÙêŸ ÷ªï‡°-üŒõ â°Gê¦ n- 2018e-ö˺ ÷ªì ë¶ø‹-EÚ¨ àµÙCì

J
a n
ìõª-Þœªô¢ª ÷ªï‡°-üŒ-õÚÛª àÁåª ë]Ú¨\ÙC.-
.
šï°àÂ-úˆ-ÓöËÀ ç˵ڥo-õ-@úà úˆÐ× ôÁo û¦è¯ô ÷ªö˺|vê¦ â°G-ê¦ö˺ 51÷ þ§–ìÙö˺ EL-à¦ô¢ª.- ñóµ«-Ú¥û ÷u÷-þ§–-í£-ÚÛª-ô¦õª,

i bh
àŵjôÂí£ô¢qû ڨô¢éË ÷ªVÙ-ë¯ô ÿ§ s60÷ þ§–ìÙz, šï°àÂæ© Oªè…óŸ« àŵjôÂ-í£-ô¢qûÂ, û¶->ÙÞ è˵j·ô-ÚÛdô øËËÁòÅ¡û¦ òÅ¡JhóŸ«
s88÷ þ§–ìÙz, ò°M-÷±è ìæ¨ ví‡óŸ«ÙÚÛ àÁvð§ s94÷ þ§–ìÙz Ð â°G-ê¦ö˺ Ñû¦oô¢ª.
J
t
áô¢t-FÚ¨ 4÷ þ§J àŦûµq-õ-ôÂÞ¥ í£E-à¶-ú£ªhìo ÔÙâ˵ö° ·ô\öËÀ ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺ EL-à¦ô¢ª.- Ð Ð â°G-ê¦ö˺ ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺
a
r
Eõ-÷è[Ù ÏC ÷ô¢ª-ú£Þ¥ 8÷- þ§J.- vGåû ví£ëů-ì-÷ªÙvA ëǵKþ§  ·ôÙèÁ þ§–ìÙö˺ Eõ÷Þ¥, ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª vë]÷u-ECÅ ú£Ùú£–

up
sÕÓÙ-ÓíÆÃz û¶->ÙÞ è˵j·ô-ÚÛdô vÚ¨šú—dû õÞ¥-¸ô“ÚÛª ÷´èÁ-þ§–ìÙ, áì-ô¢öËÀ æ°ôÂq úˆÐ× î¶ªK ñvô¦ÚÛª 4÷ þ§–ìÙ, íƇè˵-Læ©
Ïûµy-úÃd-ÙæÀq úˆÐ× ÍG-·ÞjöËÀ â°ìq-ûÂÚÛª 5÷- -þ§–ìÙ õGÅÙ-à¦ô³.-

ad ÎôÂ-HÕ í£ô¢-í£A Nëůì ú£Oª¤Û
J
n
ÎôÂ-HÕ Þœ÷-ô¢oô ÑJbê í£ç˶öËÀ ÍëÅ]u-¤Û-êŸì Îô¢ª-Þœªô¢ª ú£òÅ¡ªuõ ÷«E-åK ð§õúˆ ÚÛNªæ© sÓÙíˆúˆz 2018, è…šúÙ-ñô¢ª 5ì
e
e
2018n-19 ÕëÁ ëµj¬y÷«-ú‡ÚÛ í£ô¢-í£A Nëůì ú£Oª¤Û Eô¢g-óŸ«-õìª ví£ÚÛ-æ¨Ù-#ÙC.-
J
.
ò°uÙÚÛª-õÚÛª ÷JhÙචú£yõp-Ú¥-LÚÛ ÷膓 s·ôð¼z ¸ôåª 6.-5 ø‹êŸÙÞ¥, J÷ôÂq ·ôð¼ 6.-25 ø‹êŸÙÞ¥, ò°uÙÚÛªõ ìÞœë]ª Eõyõ
w
Eù£pAh súˆÎôÂ-ÎôÂz 4 ø‹êŸÙÞ¥, ò°uÙÚ ¸ôåª 6.-75 ø‹êŸÙÞ¥ óŸªëǯ-êŸ-ëÇ]ÙÞ¥ Ú•ì-þ§-T-ú£ªh-ìoåªx õx-è…Ù-#ÙC.-
J
w
ví£ú£ªhêŸ ÎJ–ÚÛ ú£Ù÷-êŸq-ô¦-EÚ¨ s2018n-19z ÷”CÌÄ ¸ôåª ÍÙàŸ-û¦ìª 7.-4 ø‹êŸÙ-Þ¥û¶ Ú•ì-þ§-T-ú£ªh-ìoåªx ÎôÂ-HÕ îµõx-è…Ù-#ÙC.-

w
J
t
ò°uÙÚÛªõ Jç˵jöËÀ, ÓÙÓúÃÓÙÐ ô¢ªé°õ ÷膓 ¸ôåxö˺ ð§ô¢-ë]-ô¢)-ÚÛêŸ šíÙà¶Ù-ë]ªÚÛª ÎôÂ-HÕ Ú©õÚÛ Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªÙC.- ÷uÚ¨h-ÞœêŸ,
e
Þœ”, î¦ï£°ì ô¢ªé°-õ-êÁ-ð§åª ú£«¤Ût, #ìo êŸô¢ï£„ í£J-vøŒ-÷ªõ sÓÙÓúÃÓÙÐzÚ¨à¶a ô¢ªé°-õšíj ðƼxæ¨ÙÞ ÷膓-¸ô-åxìª vð§÷«é¨ÚÛ

.n
¸ôåxêÁ Íìª-ú£Ù-ëůìÙ à¶óŸª-ìª-û¦oô¢ª.- ÷à¶a Ôè¯C Ôví‡öËÀ 1 ìªÙ# Ð NëůìÙ Í÷ª-ö˺xÚ¨ ô¦ìªÙC.-

a @-ø‹æÀ 11 ví£óµ«ÞœÙ
h
n-

J

ib
òÅ°ô¢êŸ ÍÙêŸ-J¤Û í£J-øËÁ-ëÅ]ì ú£Ùú£– sÏvþ¼z àŸJ-vêŸ-ö˺û¶ ÍêŸuÙêŸ òÅ°K Ñí£-vÞœ--iì @ø‹æÀn-11ìª 2018 è…šúÙ-ñô¢ª 5ì všíÆÙàÂ

t
ÞœóŸ«-û¦-ö˺E Ú˽ô¢ª ÍÙêŸ-J¤Û ¸ÚÙvë]Ù ìªÙ# ÔJ-óŸªû ›úpúà ú£Ùú£–ÚÛª àµÙCì ÔJ-óŸªûÂn-5 sOÔ 246z Ñí£-vޜ î¦ï£°ÚÛ û½ÚÛ-

a
ë¯yô¦ Ná-óŸª-÷Ù-êŸÙÞ¥ EKgêŸ ÚÛ¤Ûu-ö˺ڨ à¶ô¦aô¢ª.-
r
J
p
5,854 Ú¨ö˺õ ñô¢ª-÷±ìo @ø‹æÀn-11, Ïí£pæ¨÷ô¢ÚÛª Ïvþ¼ êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ú‡ì ÍEo Ñí£-vÞœ--ö˺x-·Úö°x ÍêŸuÙêŸ ñô¢ª-jÙC.- ÍÙë]ª¸Ú

u
DEo cGÞ ñô“e- sšíë]Ì í£¤¨z ÍE í‡õª-ú£ªh-û¦oô¢ª.- Ïvþ¼ÚÛª àµÙCì ÍêŸuÙêŸ øŒÚ¨h-÷ªÙ-êŸ-iì ô¦·ÚæÀ @ÓúÃ-ÓöËÀO ÷«ôÂ\n-3Ú¨

a d
¸Ú÷õÙ û¦õªÞœª åìªoõ ñô¢ª-÷±ìo Ñí£-vÞœ--õìª ÷«vêŸî¶ª ú£ª-·Úü™x þ§÷ª-ô¢–¬uÙ ÑÙC.- @ø‹æÀ n 11 ñô¢ª÷± 5 åìªo-õÚÛª
šíjÞ¥ ÑÙè[åÙ ÷õx Në¶Q î¦ï£°ÚÛ û½ÚÛšíj Ïvþ¼ Îëů-ô¢-í£-è…ÙC.-
J
e n
Ïvþ¼ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì @ø‹æÀn-11 ÍêŸuÙêŸ ñô¢ª-jì, ÍëÅ]ª-û¦-êŸì šïj° vëÇÁí£±æÀ ÚÛ÷´u-E-¸Ú-ù£û Ñí£-vޜ٠sšï°àÂ-æ©-ÓúÃz.- ÍGÅ÷”CÌÄ

. e
àµÙCì ë¶ø‹ö˺x Ð šï°àÂ-æ©-ÓúÃõª ÏÙå-·ôoæÀ Bô¢ª-êµ-ìªo-õìª ÷«¸ôa-ø‹ô³.- òÅ°ô¢ê ÚÛ«è¯ -cè…>-åöËÀ ÏÙè…óŸ«e- Ú¥ô¢u-vÚÛ÷ªÙ
Ú¨Ùë] ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ šúÚÛ-ìªÚÛª 100 TÞ¥-ò˵jåx s@H-íˆ-ÓúÃz ޥEo ÍÙCÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª û¦õªÞœª šï°àÂ-æ©-Óúà Ñí£-vÞœ-õ

w w
ô¢«í£ÚÛõpìÚÛª XÚ¥ô¢Ù àŸªæ¨dÙC.- î¦æ¨-ö˺E @ø‹æÀn-19ìª Þœê¶-è¯C Wû 5ì @ÓúÃ-ÓöËÀOn-÷«ôÂ\ 3n-è†1 ë¯yô¦, @ø‹æÀn-29ìª
Ð Ôè¯C ì÷Ù-ñô¢ª 14ì @ÓúÃ-ÓöËÀOn-÷«ôÂ\ 3n-è†2 ë¯yô¦ Ïí£p-æ¨¸Ú ÚÛ¤Ûu-ö˺ڨ à¶ô¢aÞ¥, @ø‹æÀn-11ìª ê¦â°Þ¥

J w
ví£óµ«TÙà¦ô¢ª.- û¦õª-ÞÁ-ëµjì @ø‹æÀn-20 ÷à¶a Ôè¯C ví£óµ«-T-þ§hô¢ª.-
@ø‹æÀn-11 šúÚÛ-ìªÚÛª 16 TÞ¥-ò˵jåx s@H-íˆ-ÓúÃz ޥEo ÍÙCÙ-àŸ-Þœ-õë]ª.- Ð Ñí£-vޜ٠òÅ°ô¢êŸ òÅ¡«òÅ°-ÞœÙ-êÁ-ð§åª àŸªåªd-í£ÚÛ\õ
Ñìo D÷±-ö˺xE NE-óµ«-Þœ-ë¯-ô¢ª-õÚÛª šïj°èË¶æ° ÏÙå-·ôoæÀ ›ú÷-õìª ÍÙC-ú£ªhÙC.-

R-10-12-18
wwww.eenadupratibha.net
wwww.eenadupratibha.net
J @ø‹æÀn-11 Ïvþ¼ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì 34÷ ÚÛ÷´u-E-¸Ú-ù£û Ñí£-vޜÙ.- ÏÙë]ªö˺ 32 ¸ÚóŸ´ vò°ÙèÂ, 8 ¸ÚÔ vò°ÙèÂ, væ°ûÂq-ð§Ùè[ô¢ªx
Ñû¦oô³.- @NêŸ Ú¥õÙ 15 ÔüŒ‰x.- ví£óµ«Þœ Üô¢ªaêÁ ÚÛLí‡ DE ÷uóŸªÙ ô¢«.-1200 -ÚÁåªx.-
J @ø‹æÀn-11êÁ ð§åª ë]¤¨é Ú•J-óŸ«ÚÛª àµÙCì 3507 Ú¨ö˺õ @óµ«n-ÚÁÙíà ø‹æÀn-2Ôìª ÚÛ«è¯ Ôì-J-óŸ«ûÂn-5 ô¦·ÚæÀ ê¦â°Þ¥
ÚÛ¤Ûu-ö˺ڨ ví£î¶-øŒ-ší-æ¨dÙC.-

e t ví£-ëůE Í·ôbÙ-æ©û¦ í£ô¢u-åì
J
. n
ví£ëůE ì¸ôÙvë] D 2018, ì÷Ù-ñô¢ª 29 ìªÙ# ÷´è[ª ôÁVõ ð§åª Í·ôbÙ-æ©-û¦ö˺ í£ô¢u-æ¨Ù-à¦ô¢ª.- ì÷Ù-ñô¢ª 30,

a
è…šúÙñô¢ª 1 ê¶Dö˺x ·ôÙè[ª ôÁV-õ-ð§åª Í·ôbÙ-æ©û¦ ô¦á-ëůE ñ«uìúà Óô³ôÂqö˺ áJ-Tì 13÷ @n-20 ú£ë]-ú£ªqö˺

J
ð§ö˹_û¦oô¢ª.-

i bh
ì÷Ù-ñô¢ª 30ì Í-JÚ¥ ÍëÅ]u-Éè[ª èÁû¦öËÀ“ våÙíÃ, áð§û ví£ëůE ù‡Ùâ˺ Íò˶-õêÁ D ñ«uìúà Óô³ôÂqö˺ ê•Lþ§JÞ¥

a t
áJTì wêµj𧤨ÚÛ òÅ˶æ©êÁ ì÷ øŒÚ¥-EÚ¨ û¦ÙC í£L-Ú¥ô¢ª.- ví£í£ÙàŸ ø‹ÙA ÚÁú£Ù -câ˵je- sáð§ûÂ, Í-JÚ¥, ÏÙè…óŸ«z ÚÛLú‡

J
p r
í£Eà¶ú£ªhÙ-ë]E D ›íô•\-û¦oô¢ª.- -cø‹ÙA ÚÁú£Ù óµ«Þ¥e- Íû¶ ú£Ùú£– Ôô¦påª à¶ú‡ì Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷ªÙ-öËºì« îµ«D ð§ö˹_-û¦oô¢ª.-
è…šúÙ-ñô¢ª 1ì ví£ëůE D @n-20 ú£ë]-ú£ªqö˺ ví£ú£Ù-TÙ-à¦ô¢ª.- ÎJ–ÚÛ û¶ô¦-õÚÛª ð§õp-è…ì î¦J Nù£-óŸªÙö˺ àŸô¢u-õšíj
u
9 ÍÙø‹õ Íâ˵Ù-è¯ìª Ð ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ D @n-20 ë¶ø‹õ ÷³Ùë]ªÚÛª Bú£ª-ÚÛª-÷-à¦aô¢ª.-

d
J
a
òÅ°ô¢ê 2022ö˺ @n-20 ú£ë]-ú£ªqÚÛª ÎA-ëǯuEo Ïî¦y-õE Eô¢g-ô³Ù-#ÙC.- ë¶øŒÙ 75÷ þ§yêŸÙvêŸu ú£Ùñ-ô¦Eo áô¢ª-í£±-ÚÁ-ìªìo
n
û¶í£-ëÇ]uÙö˺ Î Ôè¯C òÅ°ô¢-êÂö˺ ú£ë]ú£ªq Eô¢y--éÚÛª ú£òÅ¡u-ë¶-ø‹õª ÍÙU-ÚÛ-JÙ-à¦ô³.-
J
J e e
í£ûµoÙ-è˶üŒx Nô¦-÷«-ìÙ-êŸô¢Ù òÅ°ô¢êÂ, ô¢ÿ§u, àµjû¦õª ñ«uì-úÃ-Óô³ôÂqö˺ wêµj𧤨ÚÛ òÅË¶æ© Eô¢y-Ù-à¦ô³.-
.
ñüŒ 𧤨ÚÛ î¦é¨áu ÷u÷-ú£–ÚÛª @n-20 ë¶ø‹õª ÷ªë]Ì꟪ í£L-Ú¥ô³.- ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª î¦é¨-â°uEo í£ô¢u--¤¨Ùචví£í£ÙàŸ î¦é¨áu

ww
ú£Ùú£– sõªÚ¥zö˺ ú£Ùú£\-ô¢-éõª Bú£ª-ÚÛª-ô¦-î¦-Lqì Í÷-ú£ô¢Ù ÑÙë]E ›íô•\-û¦oô¢ª.- ÑvÞœ-î¦-ë¯-EÚ¨ ÚÛü˜x٠óŸª-è[Ùö˺ ÙñôÂ_
û¶êŸõ ví£ÚÛ-å-ìÚÛª ÚÛåªd-ñè… ÑÙæ°-÷ªE ›íô•\-û¦oô¢ª.- ð§J-úÃö˺ ÚÛªC-Jì î¦ê¦-÷-ô¢é ÷«ô¢ªpõ Öí£pÙ-ë¯Eo Í÷ªõª à¶óŸª-è¯EÚ¨

w t
Í-JÚ¥ Nªì NªT-Lì 19 ë¶ø‹õª ÍÙU-ÚÛ-JÙ-à¦ô³.-

e ðƼ-ôÂ(¬qö˺ òÅ°ô¢êŸ šúõ-vG-æ©õª
J
.n
Ð Ôè¯C ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÎJbÙ-#ì 100 -÷ªÙC òÅ°ô¢êŸ šúõ-vG-æ©õ â°G-ê¦ìª 2018, è…šúÙ-ñô¢ª 5ì ðƼôÂ(¬q ÷«uÞœâ˵jû Nè[ªë]õ
a
h
à¶ú‡ÙC.- 2017, ÍÚÁd-ñô¢ª 1 ìªÙ# 2018, šúšídÙ-ñô¢ª 30 ÷ô¢ÚÛ« ë¶øŒÙ-ö˺û¶ ÍêŸu-CÅ-ÚÛÙÞ¥ ÎJbÙ-#ì 100 ÷ªÙC

ib
ví£÷³ÜªõêÁ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì Ð â°G-ê¦ö˺ ú£ö°t-ûÂ-Ý°û sô¢«.-253.-25 ÚÁåx Îë¯óŸªÙz ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺ EL-à¦ô¢ª.- Ð
â°Gê¦ö˺ ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺ Eõ-÷è[Ù ú£ö°t-ûÂÚÛª ÏC ÷ô¢ª-ú£Þ¥ ÷´èÁ-þ§J.-
t
J
a
æ©NªÙ-è…óŸ« ·Úšídû Nô¦æÀ ÚÁx Ð â°G-ê¦ö˺ ·ôÙèÁ þ§–ìÙö˺ EL-à¦è[ª.- ÚÁx ô¢«.-228.-09 ÚÁåªx ÎJbÙ-à¦è[ª.- ͤÛ-óÀª-
r
ÚÛª-÷«ô sô¢«.-185 ÚÁåªxz, Dí‡Ú¥ í£ë]ª-Ú•é˵ sô¢«.-112.-8 ÚÁåªxz, ÷ª›ï°Ù-vë]-ú‡ÙÞ ëÅÁF sô¢«.-101.-77 ÚÁåªxz ÷ô¢ª-ú£Þ¥
p
3, 4, 5 þ§–û¦ö˺x EL-à¦ô¢ª.-

u
J
d
6 ìªÙ# 10 þ§–û¦ö˺x ÷ô¢ª-ú£Þ¥ ÍOª-ôÂ-Ý°û sô¢«.-97.-5 ÚÁåªxz, ÍNª-ê¦òËÀ ñàŸaû sô¢«.-96.-17 ÚÁåªxz, ô¢éËÂ-O-ôÂ-ú‡ÙÞÂ

a
sô¢«.-84.-67 ÚÁåªxz, ú£#û êµÙë]«-õ\ô sô¢«.-80 ÚÁåªxz, ÍáóÀª ë¶îËÂ-Þœû sô¢«.-74.-5 ÚÁåªxz EL-à¦ô¢ª.-

e n ð¼-õÙè î¦ê¦-÷-ô¢é ú£ë]ú£ªq
J
. e
ð§Júà î¦ê¦-÷-ô¢é ÷«ô¢ªpõ Öí£pÙ-ë¯Eo Í÷ª-ö˺xÚ¨ Bú£ª-ÚÛª-÷à¶a õ¤ÛuÙêÁ 2018, è…šúÙ-ñô¢ª 3 ìªÙ# 14 ÷ô¢ÚÛª ð¼õÙèÂö˺E

J
w w
¸Úæ˺júà ìÞœô¢Ù C-ÚÛÞ¥ î¦ê¦-÷-ô¢é ú£ë]-ú£ªqìª Eô¢y--þ§hô¢ª.-
'Cop 24- ¸Úæ˺-júà 2018n- óŸ³ûµj-ç˵è ·Ú—xæÀ àŶÙâËÀ Ú¥ìpÄ-·ôûÂqe- ›íJå DEo Eô¢y--ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÷³ÙàŸª-Ú•-ú£ªhìo î¦ê¦-÷ô¢é

J w
÷³í£±pìª Óë]ª-ô•\-û¶Ù-ë]ªÚÛª Ú¥ô¦u-àŸ-ô¢-éìª ô¢«ð»Ù-CÙ-àŸ-è[ Ð ú£ë]ú£ªq ëŶuóŸªÙ.
úˆyè[-ûÂÚÛª àµÙCì 15 ÔüŒx ò°LÚÛ v·Þå ëÇ]ªûÂ-ò˵ôÂ_ è…šúÙ-ñô¢ª 3ì Ð ú£ë]-ú£ªqö˺ ð§ö˹_E ví£ú£Ù-TÙ-#ÙC.- -cÎæ¨áÙe-êÁ
ò°ëÅ]í£è[ªêŸªìo Ð ò°LÚÛ û¶êŸ”-êŸyÙö˺ úˆyè[-ûÂö˺ í£ô¦u-÷-ô¢é í£J-ô¢¤Ûé Ñë]u÷ªÙ Ú•ì-þ§-Þœª-êÁÙC.-

wwww.eenadupratibha.net
wwww.eenadupratibha.net
Ð î¦ô¢Ù NøË™-ÿ§õª
J ví£í£ÙàŸ ÷u÷-þ§óŸª ÓÞœª-÷ª-꟪ö˺x òÅ°ô¢ê î¦æ°ìª ·ôæ¨dÙí£± à¶óŸ«-õE, Në¶Q ÷«·ô\-åxö˺ ÓÞœª-÷ªA Í÷-Ú¥-ø‹õ ë¯yô¦ ·ôj꟪õª
ví£óµ«-á-û¦õª ð»Ùë¶ö° à¶óŸ«-õû¶ õ¤¥u-õêÁ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì -c÷u÷-þ§óŸª ÓÞœª-÷ªA NëůìÙ n- 2018e-Ú¨ ¸ÚÙvë] ÷ªÙvA-÷ô¢_Ù
2018, è…šúÙ-ñô¢ª 6ì Îë]Ù êµL-í‡ÙC.- ÷u÷-þ§óŸª ÓÞœª-÷ª-꟪õª ví£ú£ªhêŸÙ ô¢«.-2.-12 õ¤Ûõ ÚÁåªx ÑÙè[Þ¥, 2022 û¦æ¨Ú¨

e t
ú£ª÷«ô¢ª ô¢«.-4.25 õ¤Ûõ ÚÁåxÚÛª šíÙà¦-õû¶ õ¤ÛuÙêÁ DEo ô¢«ð»Ù-CÙ-à¦ô¢ª.-
J
J
a. n
ví£÷³Ü ô¢àŸ-ô³êŸ Ú•õ-ÚÛ-õ«J Ïû¦Ú ô¢#Ù-#ì -cN÷ª-J)Ee- î¦uú£ ú£Ùí£±-æ¨Ú¨ ¸ÚÙvë] þ§ï‡°êŸu ÍÚ¥-è[Oª Íî¦ô¢ª“ õGÅÙ-#ÙC.-
õÙè[û ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ í£E-à¶-ú£ªhìo -cÐú£dôÂo Õe- î¦ô¢-í£-vAÚÛ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì Îú‡-óŸ«ö˺ ÍêŸuÙêŸ ÎÚÛ-ô¢{-é©-óŸª-iì 50 ÷ªÙC

J
i h
÷ªï‡°üŒõ â°G-ê¦ö˺ ví£÷³Ü ò°M-÷±è ìæ¨ Dí‡Ú¥ í£ë]ª-Ú•é˵ ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺ EL-à¦ô¢ª.-
b
àŸE-ð¼-ô³ì ÷ªï‡°ü° ë¯êŸ ìªÙ# úˆyÚÛ-JÙ-#ì Þœô¦(Ä-øŒóŸªÙ ë¯yô¦ × vò˵>-L-óŸªû ÷ªï‡°üŒ í£Ùè[Ùæ¨ Îè[-G-è[“ÚÛª áìt-E-à¦aô¢ª.-
t
Ð NëÅ]ÙÞ¥ × Gè[“ÚÛª Ná-óŸª-÷Ù-êŸÙÞ¥ áìt-E-÷yè[Ù ví£í£Ù-àŸÙö˺ Ïë¶ ê•L-þ§J.- vò˵>-öËÀ-ö˺E þ§îËÁ-ð§ö˺ NøŒy-N-ë¯u-õ-óŸ«EÚ¨
a
J
p r
àµÙCì è˶O Óâ˵-ûÂ-ñôÂ_ û¶êŸ”-êŸyÙ-ö˺E í£J-øËÁ-ëÅ]-ÚÛªõ ñ”Ùë]Ù Ð íÆ£ªìêŸ þ§CÅÙ-#ÙC.-
ô¢ÿ§uÚÛª àµÙCì Öö˵Þ ·ÚûÁ-ûµþ¼\, Í-J-Ú¥ÚÛª àµÙCì Íûµo Ú ·Úxô³ûÂ, ·Úì-è¯ÚÛª àµÙCì è˶Nè šúô³ÙæÀ â°·Úyúà Íû¶
u
÷³Þœª_ô¢ª îËÁu÷ª-Þ¥-÷³õª þ¼óŸ³âËÀ îËÁu÷ª-û½ÚÛ ë¯yô¦ 2018, è…šúÙ-ñô¢ª 4ì ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª ÍÙêŸ-J¤Û ¸ÚÙvë¯-EÚ¨ sÕÓúÃ-ÓúÃz
d
a
Ná-óŸª-÷Ù-êŸÙÞ¥ à¶ô¢ª-ÚÛª-û¦oô¢ª.-
J
n
-cšïj°óµªúÃd šíô³è óŸ´å«uòËÀ þ§dôÂq 2018e- â°G-ê¦ö˺ Í-J-Ú¥ÚÛª àµÙCì Ôè˶üŒx ò°õªè[ª ¸ôóŸ«û ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺ ELà¦è[ª.-
e
óŸ´å«u-òËÀö˺ -c¸ôóŸ«û æ°óÀªq J÷²ue- ›íô¢ªêÁ Oè…-óµ«-õìª ÍíÃ-ö˺è ඛú Î ñªè[-êŸè[ª ô¢«.-155 ÚÁåx ú£Ùð§-ë]-ìêÁ

.e
ÍvÞœþ§–ìÙö˺ EL-à¦è[ª.-
J
w
÷à¶a Ôè¯C áì-÷-Jö˺ šívæ˺-LóŸªÙ ÓÞœª-÷ªA ë¶ø‹õ ú£ÙíÆ£ªÙ sÖšíÚÂz ìªÙ# jë•-õ-Þœ-ìª-ìoåªx Íô¢-ñÀ ë¶øŒÙ Üê¦ôÂ

w
ví£ÚÛæ¨Ù#ÙC.-
J
w
òÅ°ô¢ê 23÷ ví£ëůì ÓEo-ÚÛõ ÚÛNª-ù£-ìô súˆÐúˆzÞ¥ ú£ªFöËÀ ÍôÁô¦ 2018, è…šúÙ-ñô¢ª 2ì ò°ëÅ]u-êŸõª úˆyÚÛ-JÙ-à¦ô¢ª.- ÐóŸªì

et
2021, Ôví‡öËÀ 12 ÷ô¢ÚÛª í£ë]-Nö˺ Ú•ì-þ§-Þœª-ê¦ô¢ª.-
J

a .n
Í-JÚ¥ ÷«@ ÍëÅ]u-Éè[ª â°ôÂb šï°ô¢(ôÂd î¦ÚÛô ñªùà s94z 2018, è…šúÙ-ñô¢ª 1ì uú£d-ûÂö˺ ÷ªô¢-é¨Ù-à¦ô¢ª.-
ÐóŸªì 1989 ìªÙ# 1993 ÷ô¢ÚÛª Í-JÚ¥ 41÷ ÍëÅ]u-É-è…Þ¥ ÷u÷--JÙ-à¦ô¢ª.-

ib h ô¢àŸô³êŸ: úˆšï°à ÚÛ”ù£gví£þ§ëÂ

at
pr
du
na
. ee
w w
w
wwww.eenadupratibha.net

Related Interests