You are on page 1of 7

SOAL LATIHAN LAJU REAKSI – KESETIMBANGAN KIMIA

1. Dari reaksi: 4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(g)


Laju reaksi dinyatakan sebagai...
a. bertambahnya [NH3]/satuan waktu
b. berkurangnya [H2O]/satuan waktu
c. bertambahnya[NO]/satuan waktu
d. berkurangnya [NO]/satuan waktu
e. bertambahnya [O2]/satuan waktu

2. Dari percobaan reaksi P + Q → R + S diperoleh data sebagai berikut


Percobaan ke [P] (M) [Q] (M) V (M/sekon
1 0,1 0,1 1
2 0,2 0,2 8
3 0,1 0,3 9
Orde reaksi terhadap P adalah...
a.1 b.2 c.3. d.4 e.5

3. Pada reaksi A+B+C→ D diperoleh data:


Persamaan laju reaksinya adalah...
2 1 1
Percobaan ke [A] (M) [B] (M) [C] (M) Laju reaksi (M/s)
1 0,1 0,2 0,2 10
2 0,1 0,3 0,2 15
3 0,2 0,2 0,4 80
4 0,2 0,2 0,8 160
a. v = k [A][B][C]
b. v = k [A][B]2[C]
c. v = k [A] 2 [B] 2 [C] 2
d. v = k [A] 2 [B][C]
e. v = k [A][B][C] 2

4. Berdasarkan percobaan reaksi CaCO3 dengan


larutan HCl diperoleh data sebagai berikut:

No Massa dan bentuk Mg Konsentrasi dan suhu HNO3


0
1 3 g, serbuk 2M,40 C
0
2 3 g, butiran 2M,35 C
0
3 3 g, kepingan 2M,30 C
0
4 3 g, serbuk 2M,50 C
0
5 3 g, butiran 2M,60 C

Reaksi yang berlangsung paling lambat adalah...


a.1 2 c.3 d.4 e.5

5. Reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan suhu 100C. Jika pada
suhu 400C suatu reaksi berlangsung 3 menit maka pada suhu 700C reaksi akan
berlangsung selama...
1 1 1
a. menit c. menit e. menit
3 9 2
2 2
b. menit d. menit
3 9
6. Suatu reaksi dengan: v = k [A]2[B] jika konsentrasi A dan B diperbesar 4 kali maka v
reaksi menjadi...semula
a. 4 kali b. 8 kali c. 16 kali d. 32 kali e. 64 kali

7. Pada reaksi A +B → C diperoleh data :

Percobaan ke [A] [B] V


1 a b T
2 2a b 4t
3 3a 2b 18t
Persamaan laju reaksinya adalah...
a. V = k [A] [B]
b. V = k [A]2[B]
c. V = k [A] 2 [B] 2
d. V = k [A] [B] 2
e. V = k [A] [B] 3

8. Reaksi bolak balik A + B ↔ C + D


Keadaan setimbang tercapai apabila...
a. Perbandingan [C] [D] dengan [A] [B] sama dengan satu
b. Komponen A + B dan C + D berada dalam sistem tertutup
c. Jumlah massa [A + B] sama dengan massa [ C+ D]
d. Jumlah mol [A+B] sama dengan jumlah mol [ C+ D ]
e. Laju reaksi A + B →C + D sama dengan laju reaksi C + D → A + B

9. Kesetimbangan :
C2H4 (g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ∆H = 1410,8 kJ.
Tidak akan terganggu apabila dilakukan...
a. perubahan suhu c. Mengurangi tekanan e. mengeluarkan uap air
b. penambahan O2 d. Menurunkan suhu

10. Reaksi Cu2S(s) + O2(g) → Cu2O(s) + SO2(g) (belum setara)


Rumus tetapan kesetimbangan adalah...
[Cu 2 O][ SO2 ] [O2 ]
a. K = d. K =
[Cu 2 S ][O2 ] 2 [ SO2 ]

2
[ SO 2 ] [Cu 2 S ]2 [O2 ]3
b. K = e. K =
[O2 ]3 [Cu 2 O]2 [ SO2 ]2

3
[Cu 2 O]2 [ SO2 ]
c. K =
[Cu 2 S ]
11. Reaksi kesetimbangan pada suhu tetap,volume sistem
diperbesar menyebabkan hasil reaksi bertambah adalah...
a. 4HCl (g) + O2(g) ↔ 2Cl2(g) + 2H2O(g)
1
b. Cu2S(s) + 1 O2(g) ↔ CU2O(s) + SO2(g)
2
c. 2CO2(g) ↔ 2CO(g) + O2(g)
d. CO2(g) + 2H2(g) ↔ C(s) + H22O(g)
e. C22H2(g) + H2 ↔ C2H4(g)

[ H 2 O]6 [ NO] 4
12. Bila harga Kc = maka persamaan reaksi yang benar adalah...
[ NH 3 ] 4 [O 2 ]5 4
a. 6H2O(g) + 4NO(g) ↔ 4NH3(g) + 5O2(g)
b. 4H2O(g) + 6NO(g) ↔ 5NH3(g) + 4O2(g)
c. H2O(g) + NO(g)↔NH3(g) + O2(g)
d. 4NH3(g) + 5O2(g)↔6H2O(g) + 4NO(g)
e. NH3(g) + O2(g) ↔ H2O(g) + NO(g)

13. Ke dalam ruangan 2 liter dimasukkan 0,4 mol gas fosfen terurai menjadi:
COCl2(g)↔ CO(g) + Cl2(g)
Setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas klor.
Pada suhu tetap harga Kc adalah...
a. 1/60 c. 9/30 e. 90
b. 1/30 d. 30

14. Pada reaksi :


N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g)
Harga Kc = 4 .10-30
Harga Kc untuk reaksi NO(g) ↔ ½ N2(g) + ½ O2 (g) adalah...
a. 2.1014 c. 5.1014 e. 5.1016
b.2.1015 d.5.1015

15. Dimasukkan 0,6 mol gas N2 dan 0,4 mol gas O2 dalam ruang 2 liter
N2(g) + O2(g)↔ 2NO(g)
Dalam keadaan setimbang perbandingan
gas nitrogen dan nitrogen monoksida 1:3. Harga Kc adalah...
a. 0,02 c. 0,75 e. 75
b. 0,54 d. 54

17. Reaksi PCl5↔PCl3 + Cl2


Pada suhu 2500C tekanan 10 atm terdapat 0,33 mol PCl5,0,67 mol PCl3 dan 0,67 mol
CL2. Harga Kp reaksi tersebut adalah...
a. 0,123 atm c. 0,812 atm e. 8,15 atm
b. 0,136 atm d. 7,35 atm

1. Pada reaksi P + Q  R + S
laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai … .
A. penambahan konsentrasi P tiap satuan waktu
B. penambahan konsentrasi Q tiap satuan waktu
C. pengurangan konsentrasi P dan Q tiap satuan waktu
D. pengurangan konsentrasi R tiap satuan waktu
E. pengurangan konsentrasi S tiap satuan waktu

2. Data percobaan untuk reaksi: 2A + B2  2AB tersebut adalah sebagai berikut :


N [A] [B] Laju
o mol/lt mol/lt (mol/lt
dt)
1 0,5 0,5 1,5 x 10-2
2 1,0 0,5 3,0 x 10-2
3 1,0 1,0 3,0 x 10-2
Persamaan laju reaksinya adalah … .
A. v = k (A)2 (B2)
B. v = k (A) (B2)
C. v = k (B2)
D. v = k (A)0,5 (B2)
E. v = k (A)

3. Reaksi: NO(g) + Cl2(g)  NOCl memiliki data :


N [NO] [Cl2(g)] Laju
o mol/lt mol/lt (mol/lt
dt)
1 0,5 0,5 1 x 10-3
2 0,5 0,15 3 x 10-3
3 0,15 0,05 9 x 10-3
maka orde reaksinya adalah … .
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

4. Untuk reaksi A + B  C diperoleh data sebagai berikut :


[A] molar [B] molar Laju,
molar/menit
0,01 0.20 0,02
0,02 0,20 0,08
0,02 0,40 0,16
0,03 0,60 0,54
Harga tetapan laju reaksi k untuk reaksi tersebut adalah … .
A. 1000
B. 500
C. 10
D. 0,02
E. 0,001

5. Data hasil percobaan untuk reaksi


A + B  hasil, sebagai berikut :
Perc Zat yang bereaksi Waktu Suhu
. A B (detik) (0C)
1 4 gr serbuk 2M 10 27
2 4 gr larutan 2M 8 27
3 4 gr larutan 4M 4 27
4 4 gr 2M 20 27
5 kepingan 2M 8 27
4 gr larutan
Berdasarkan data percobaan 1 dan 4, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah … .
A. katalis
B. konsentrasi
C. perubahan suhu
D. sifat zat
E. luas permukaan

6. Laju reaksi dari suatu reaksi gas dinyatakan sebagai v = k(CO)(NO2)


Bila volum yang ditempati gas-gas tersebut tiba-tiba diperkecil 12 kali dari volum semula, maka
laju reaksinya jika dibandingkan laju reaksi semula akan menjadi … .
A. 12 kali
B. 1 kali
4
C. 2 kali
1
D. 4 kali
1
E. 8 kali
1

7. Data untuk reaksi : R + Q  hasil


adalah sebagai berikut :
N [P] [B] Laju
o mol/lt mol/lt (mol/lt
dt)
1 0,1 0,1 2,2 x 10-4
2 0,2 0,3 19,8 x 10-4
3 0,1 0,3 19,8 x 10-4

maka grafik yang menggambarkan tingkat reaksi terhadap P adalah … .


A. D.
v
v

(P) (P)

B. E.
v v

(P) (P)

C.

(P)

8. Setiap kenaikan suhu 100C laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 0
C reaksi berlangsung selama 12 menit, maka laju reaksi pada suhu 500C adalah … .
A. 1,0 menit
B. 1,5 menit
C. 2,0 menit
D. 3,0 menit
E. 4,0 menit

9. Pada saat tercapai kesetimbangan dalam reaksi kimia, pernyataan berikut yang benar adalah … .
A. reaksi telah terhenti
B. mol pereaksi yang berubah sama dengan mol zat yang terbentuk
C. konsentrasi zat-zat campuran reaksi tidak berubah
D. laju reaksi ke kanan lebih cepat daripada laju reaksi balik
E. mol zat pereaksi sama dengan mol hasil reaksi

10. Tetapan kesetimbangan reaksi :


Sn(s) + 2Cl2(g)  SnCl4(g) diberikan oleh … .
[S n][ C l2 ]2
A. Kc =
[SnC l4 ]
[SnC l4 ]
B. Kc =
[S n][ C l2 ]2
[S nC l4 ]
C. Kc =
[C l2 ]2
[C l2 ]2
D. Kc =
[S nC l4 ]
[S nC l4 ]
E. Kc = 1
[C l2 ] 2

11. Diketahui reaksi A(g) + 2B(g)  AB2(g)


Kesetimbangan bergeser ke kanan jika … .
A. tekanan diperbesar
B. suhu dinaikkan
C. suhu diturunkan
D. tekanan diperkecil
E. konsentrasi B diperkecil

12. Dalam suatu bejana 1 liter 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut :
2NO2(g)  2NO2(g) + O2(g)
dalam keadaan setimbang pada suhu tetap, masih terdapat NO2 sebanyak 1 mol, maka harga kc
adalah … .
A. 2,7
B. 4,1
C. 6,75
D. 9,0
E. 13,5

13. Pada kesetimbangan :


CO(g) + H2O(g) CO2(g) +H2(g)
Bila dalam volum 1 liter direaksikan 1 mol CO dan 1 mol H 2O
hingga tercapai kesetimbangan dengan Kc = 16,

maka pada saat setimbang konsentrasi CO2 adalah … .


A. 0,1 M
B. 0,2 M
C. 0,4 M
D. 0,8 M
E. 1,0 M

14. Pada kesetimbangan :


Ag+(aq) + Fe2+(aq) Ag(s) + Fe3+(aq)
Jika pada suhu tetap ditambahkan larutan AgNO3, maka akan terjadi … .
A. pengurangan konsentrasi Fe3+
B. penambahan konsentrasi Ag+
C. kesetimbangan bergeser ke kanan
D. penambahan konsentrasi Fe2+
E. pengurangan konsentrasi Ag+

15. Sistem kesetimbangan berikut tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan maupun volum.
A. SO2(g) + 2O2(g) 2SO3
B. 2HI(g) H2(g) + I2(g)
C. CaCO3(s) CaO(g) +CO2(g)
D. 2Cl2(g) + 2H2O(g) 4HCl(g) + O2(g)
E. 2NO2(g) 2NO(g) + O2(g)

16. Suatu reaksi kesetimbangan :


PCl5(g) PCl3(g) +Cl2(g) . Pada saat setimbang jumlah mol PCl5 sama dengan jumlah mol PCl3 ,
maka derajad disosiasi PCl5 adalah … .
A. 12
B. 1
3
C. 1
5
D. 2
3
E. 2
5

17. Diketahui :
NOBr(g)  NO(g) + 1 Br2(g) Kc = 0,71
2
Pada suhu yang sama, harga Kc untuk kesetimbangan :
2NOBr(g)  2NO(g) + Br2(g) adalah … .
A. 0,50
B. 0,71
C. 1,42
D. 2,84
E. 4,90

18. Pada suhu 250C dan tekanan total 0,30 atm, tekanan parsial N 2O4 adalah 0,15 atm, maka pada
sistem kesetimbangan
2NO2(g) N2O4(g)
Harga Kp adalah … .
1
A. 1 atm-1
3
2
B. 1 atm-1
3
C. 3,0 atm-1
1
D. 6 atm-1
3
2
E. 6 atm-1
3