You are on page 1of 2
Genesi, [Els origens; fr.] BIBLIA Catalana Interconfessional (La Biblia, BCI), Editorial Claret 17 GENESI Hii hagué un vespre i un mati, i fou el sisé dia " aixt van quedar acabats el cel j la terra amb tots els seus estols.' ? EL sett dia," Déu havia acabat Ia seva obra. El dia set, doncs, va reposar de tota Tobra que havia fet. ? Déu va beneir el dia sete en va fer un dia sagrat, per= ‘qué aquell dia reposa de la seva'obra creadora.* * Aixf foren els orfgens™ del cel i de la terra quan van ser creats. L’home en el paradis * ‘Quan el Senyor-Déu va fer la terra iel cel, $no hi havia cap arbust, ni havia nascut Vherba, perque el Senyor-Déu encara no havia fet ploure, ni existia cap home que pogués conrear els, camps.’ * Pero de-dins la terra pujava tuna humitat que els amarava en tote la seva extensié, TLlavors el Senyor-Déu va modelar home amb pols de la terra. Li va infon- dre Ialé de vida, i Thome es convertf en ei gota poey ee ane cataracts aa Teiggeant saree p ate Se Fo giivgs easier Condardre sips Coane tires 8 irre caatomnt ieee an ie Sele como nine. eieecs tem Bike eatin Saas Snethe uti agri idl pat ee ROE Se a veal pheaiae bron Sa ‘eparcae ida ean Tae en SF heey trata Ga tag 2A adi dnt Si i on 2 Foc plgraaca ne oey: ir Feaete arma eee bos te rele Sas ei Wine aie be Tasers Sher Ger ccmad on Sane giree Te siae SS eid tS inane ee ee emcee seaatttbeiae Seats ke Sipe grenmiage ay ae inrtenan Sie cole “its ge oe HES Stee Schama tun ser viu.t *Després, el Senyor-Déu planta un jardf a TEdén, a la regié orient,“ ¥a posar-hi Thome que havia modelat. ? El Senyor-Déu va fer néixer de la terra fertil ota casta darbres que fan goig de veure i donen fruits saboro- sos. Al mig del jardt hi féu néixer Tarbre de la vida { Tarbre del coneixement del bbéi del mal, ® 10 De Eden naixia un riu que regava cl jardi, i des dalla se separava en qua- tte bragos: ''el primer es diu Fison, i geo tot el pts david on hi hao, 2} Tor d'aquest pais és molt fi: també shi troben Ja resina olorosa de bdelli i la pedra d’onix, "El segon riu es diu Guihon, i recorre tot el pais de Cuix. "BL tercer riu és el Tigris, que passa per la part oriental e’Assiria i el quart és 'Eutrates.© "Sl Senyor-Déu va prendre Fhome i el va posar al jardf de !Edén, perque el conras i el guardas.¢ 81 li va donar aquest manament: Pots menjar dels fruits de tots els arbres del jardi, "”Perd no mengis del sex vi: a vida H ve de Dé 1C0 154549 aprofia cue text pr apart sprmer Adame doar Adame Cer que dina) Arta ass Sena ue sn eed edb ae ue 3 ‘Ece.Ts SMezopoumi. Pr, mts que un loc ri represents una stuns de gi hors 99 ‘dirs! Baum nf do. Ld el jar on {ep comerar amb De, Una ra sore Pen rl de Du sera tings en compe per Ezequiel IRIS 31D pe amen Ser aque dare per fr renee Fesperangs dl deporas « "Bablinin bPr316 11.50, 13.513 ‘APIEE IDB eon deol par de 1 concpts fOr ante (veges 7 noe). Ver: ress brea contre Be 8 mal sha err Eom una era capac pe a dstng el que es con ‘ez nesles ols ales (vegeu Di 138, 283 1936s 1715) pris dls ado com express dea le Tat bl ater (geo Gr 312439) 0 com 4 capac Seon ep ac reg ae ‘al pe,e seni més probable fen de Thome de corer el eo oral mare de Des pet tam de pase en ef oe qe nome = DU praca. eras algun alueac: ri dl cone ee [cur i dices aator fun eager feta nae ros congo is ses contemporain Es dos prc is (lo Ec) no es pode lcalianr xn separ le tte dos (gd | Es) aciaen 2 Es munanyes {Fhrménia doen tom 2 Mesopodma, que wl di eente rat dVepeuv'S 218-35 fruit de Iarbre del coneixement del bé i del mal, perqu® el dia que en mengis, ten per cert que moriras.* Llavors el, Senyor-Déu es digué: No és bo que home estigui tot sol Li faré una ajuda que i faci costat.» ° BI Senyor-Déu va modelar amb ter- ra tots els animals salvatges i tots els cells, i els va presentar a Thome, per Yeure quin nom els donaria: cadascun dels animals havia de portar el nom que Thome i posts. ® Lome dona un nom! a cadascun dels animals domés- tics i salvatges ia cadascun dels ocells; perd no va trobar® una ajuda que li fes costa home ila dona 2 Llavors el Senyor-Déu va fer caure home en un son profund, Quan queda adormit, prengué una de les seves coste- Iles i omplt amb carn el buit que havia deixat. # De la costella que havia pres @ home, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, ila presenta a Thome. ‘Lhome exclama Bi Aquesta si que €5 0s dels meus ctangtta e to i stare ae saat eat eae eae coe ota Ee [ede convolari,sobreot ab els reuse mieerter Sate thin sot era ab een ee cin» CAR tush a ih a aca ay aan Sonate aero dehece fete eat aera tata Grataseh arity cam tm mR Lee aon at mieict ehcp Seca ar Siri ites teens packs Sea eect wn Er cesitat copes tn ee ehcheicee (ads ‘chme toes ern SEES Sea sch memento ie Fase weeps nance 1a Face Sila cteia ace Sudeiguseuonna ts! ‘Sullunya,Retobam squeta express en 29,14 J. shag biirererreer on ED eaieteaon ten freee Ree enna GENESI 18 ‘ossos i carn de la meva cam!* El sew rom sera «dona, perque ha estat pres Ge Thome. '™ Per aixd, I'home deixa son pare i sa mare per unir-se a la seva do- ha, i, des daquest moment, formen una sola cosa. SB Tots dos, Thome i le seva dona, anaven nus, ino se n/avergonyien. * El pecat i les seves conseqiiéncies 3 (isso en is astut de tots els animals que el Senyor-Déu havia fet. Pregunta, doncs, a la dona: ~ Ang, Lthome va donar a la seva dona el hom d'Eva, perqué ella ha estat la mare de tots els qui viuen. 2 Llavors el Senyor-Déu va fer tini- ques de pel i va vestir home ila dona. 2 Després el Senyor-Déu digué ~Lhome sha tornat com un de nos- altres:* ja coneix el bé i el mall Isi ara agafa el fruit de farbre de la vida, el cull i'en menja, viura per sempre! * ® Llavors el Senyor-Déu va expulsar Vhome del jardf de lEdén, perqué tre- ballas la terra d’on havia estat tret.* Un cop Thagué expulsat, va posar a Forient de YEdén els querubins* amb la flama de Tespasa fulgurant per a guardar el cami de Varbre de la vida. nota m._v La interpreta aie. En qualevl ar, Pome a aap quer wire en la ples fiat Se iedon (2435) dort que i ha aug ada ‘unt (1617-19) despeés de ia seva desobedin ia Agusta ase ln seen nen, dons, un a US ionic 2.17 nota e. No es trcta que Deu tengo pordeThome @ consider un iva La frase £5 alc, De fet, Dé ha deveat una vida ef igus dolore coronade amb la mort (19) Lex puis (23) he remaren, Cala treba una era inom peda sok dave Peer ttn agut el erefons dls “uerubins de Meso snr en loom tee oe nage de fuardar tes enrades dei pala i dls Temples (egeu E210. " a