You are on page 1of 40

Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017.

VARIJANTA A

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Tačkasti naboji Q1 = Q2 = Q3 = Q, pri čemu je Q pozitivan naboj, su smješteni u tjemenima kvadrata u vazduhu, kao
na slici. Kakav mora da bude naboj Q4 smješten u četvrtom vrhu kvadrata, da bi rezultantna sila na naboj Q2 bila
jednaka nuli?

A Q4 = Q B Q4 = 2Q

C Q4 = −2 2Q D Q4 = − 2Q

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)

2. Jedan tačkasti naboj Q1 = 1 nC nalazi se u tački T1(−2,4), a drugi tačkasti naboj Q2 = −2 nC se nalazi u tački T2(6,2)
dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY. Koordinate tačaka su izražene u cm, a sredina je vazduh. Poznato je:
ε0 = 8,85·10−12 F/m.
2.1. Odrediti vektor elektrostatskog polja u koordinatnom početku.
 kV   kV 
A E0 = 6, 27 ⋅ i − 2,61⋅ j   B E0 = 2, 61⋅ i + 2, 61⋅ j  
m m
 
kV  kV 
C E0 = 2,61⋅ i − 6, 27 ⋅ j   D E0 = −6, 27 ⋅ i + 6, 27 ⋅ j  
m m
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

2.2. Odrediti rad koji se izvrši pri pomjeranju probnog naboja q = 1 nC iz koordinatnog početka u beskonačnost.
Vrijednosti podataka su iste kao u zadatku 2.1.
A A = 45, 245 nJ B A = 201, 246 nJ C A = −83,358 nJ D A = 284,604 nJ
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3. Naboj Q1 = Q nalazi se u tački A(5,0), a naboj Q2 = −2Q u tački C(8,0) dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY.
Sredina je vazduh, a koordinate tačaka su izražene u m. Poznate su vrijednosti: Q = 1 µC, ε0 = 8,85·10−12 F/m.
Referentna tačka nultog potencijala je u beskonačnosti. Proračunom utvrditi koliko ima tačaka M(6, YM) u kojima je
potencijal jednak nuli.
A jedna tačka, M(6,2) B jedna tačka, M(6,0)
C jedna tačka, M(6,6) D jedna tačka, M(6,−4)
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

1
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA A

4. Beskonačno dugi valjak poluprečnika R postavljen je duž z-ose, naelektrisan je po površini površinskom gustinom
naelektrisanja σ i stvara aksijalno simetrično polje prikazano na slici. Na udaljenosti R1 i R2 od ose (R<R1<R2), su
prikazani vektori dielektričnog pomjeraja D1 , D 2 okomiti na zamišljene koncentrične površi S1, S2. Zaokružiti tačnu
tvrdnju koja važi za flukseve električnog polja Φ1 , Φ 2 kroz površi S1, S2 i intenzitete vektora dielektričnog pomjeraja
D1 i D2 .

A Φ1 = Φ 2 , D1 = D2 B Φ1 = Φ 2 , D1 > D2

C Φ1 < Φ 2 , D1 = D2 D Φ1 > Φ 2 , D1 > D2

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:

R
E

(1 bod)

5. Provodna kugla poluprečnika R je naelektrisana površinskom gustinom naelektrisanja σ i postavljena u vazduhu.


Odrediti udaljenost r od centra kugle na kojoj se električno polje koje proizvodi nalektrisanje kugle smanji na 25%
svoje maksimalne vrijednosti.
R
A r= B r=R C r = 2R D r = 4R
2
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

6. Data je veza kondenzatora kao na slici. Prekidači P1 i P2 su zatvoreni, U = 24 V, C1 = C2 = C3 = C7 = 1 nF, C4 =2 nF,


C5 = 1/3 nF, C6 = 0,5 nF.
6.1. Izračunati ekvivalentni kapacitet veze Cek.

A Cek = 3 nF B Cek = 1 nF

2 1
C Cek = nF D Cek = nF
3 3
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
odgovor je:
E

(1 bod)
6.2. Izračunati količinu naboja na kondenzatoru C5.
4 8
A Q5 = nC B Q5 = nC C Q5 = 3 nC D Q5 = 4 nC
3 3
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
6.3. Izračunati napon na kondenzatoru C5.
A U5 = 8 V B U5 = 4 V C U5 = 2 V D U5 = 1 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA A

7. Pločasti kondenzator rastojanja između ploča d = 4 mm i površine ploča S = 20 cm2 je ispunjen dielektrikom relativne
dielektrične permeabilnosti εr = 2. Površinska gustina naelektrisanja ploča kondenzatora je σ = 10−7 C/m2. Odrediti
napon između ploča kondenzatora i kapacitet kondenzatora. Poznato je ε0 = 8,85·10−12 F/m.
C = 8,85 p F, C = 8,85 µ F, C = 4,43 n F, C = 8,85 n F,
A B C D
U = 22,599 V U = 22,599 V U = 45,197 V U = 45,197 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

U1
8. Za vezu kondenzatora kao na slici poznato je: C2 = 10 µF; odnos napona na kondenzatorima C1 i C2 je = 2 ; odnos
U2
W1
energija na kondenzatorima C1 i C2 je = 8.
W2
8.1. Izračunati kapacitet kondenzatora C1.

A C1 = 10 µF B C1 = 20 µF

C C1 = 30 µF D C1 = 40 µF

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije


tačan. Tačan odgovor je:
E

(1 bod)
8.2. Izračunati kapacitet kondenzatora C3.
A C3 = 10 µF B C3 = 20 µF C C3 = 30 µF D C3 = 40 µF

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

9. Pločasti kondenzator je ispunjen sa dva dielektrika relativnih dielektričnih permeabilnosti εr1 = 6 i εr2 = 1.
Kondenzator priključen je na izvor stalnog istosmjernog napona U, tako da je u prvom dielektriku intenzitet
električnog polja jednak E1 = 1 kV/m. Dimenzije kondenzatora su a = 4 mm i b = 1 mm, dielektrična permeabilnost
vakuuma je ε0 = 8,85·10−12 F/m.
9.1. Naći napon izvora U na koji je priključen kondenzator.

A U= 1 V B U= 6 V

C U= 4 V D U = 10 V

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije


tačan. Tačan odgovor je:

(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA A

9.2. Ako se kondenzator odspoji od izvora i umjesto dielektrika sa dielektričnom permeabilnosti εr2 stavi novi
dielektrik sa εr3 = 2, izračunati napon između ploča kondenzatora.
A U= 1 V B U= 4 V C U= 6 V D U= 7 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
9.3. Naći prirast energije kondenzatora do kojeg dolazi pri promjeni dielektrika opisanoj u zadatku 9.2. Prirast izraziti
u procentima u odnosu na slučaj kada je u kondenzatoru bio ubačen dielektrik sa dielektričnom permeabilnosti εr2.
A ∆We (%) = −3 % B ∆We (%) = −30 % C ∆We (%) = −70 % D ∆We (%) = 0 %
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

10. U električnom polju sa ekvipotencijalnim linijama kao na slici, kreće se naboj Q = 1 µC po putanji A - B - C bez
ubrzavanja. Ukupni izvršeni rad na putu od tačke A do tačke C će biti:

AAC = 20 µJ, rad je jednak potencijalnoj energiji naboja Q u


A
tački C.

AAC = −70 µJ, rad je jednak uloženoj vanjskoj energiji za


B
pomicanje naboja Q u tačku C.

AAC = −10 µJ, rad je jednak zbiru uložene vanjske energije na


C putu A - B i energije polja na putu B - C za pomicanje naboja Q
u tačku C.
AAC = 10 µJ, rad je jednak zbiru uložene energije polja na putu
D A - B i uložene vanjske energije na putu B - C za pomicanje
naboja Q u tačku C.

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:

(1 bod)

GRUPA A

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 7.
2.1. 8.1.
2.2. 8.2.
3. 9.1.
4. 9.2.
5. 9.3.
6.1. 10.
6.2.
UKUPNO
6.3.

4
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA B

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Beskonačno dugi valjak poluprečnika R postavljen je duž z-ose, naelektrisan je po površini površinskom gustinom
naelektrisanja σ i stvara aksijalno simetrično polje prikazano na slici. Na udaljenosti R1 i R2 od ose (R<R1<R2), su
prikazani vektori dielektričnog pomjeraja D1 , D 2 okomiti na zamišljene koncentrične površi S1, S2. Zaokružiti tačnu
tvrdnju koja važi za flukseve električnog polja Φ1 , Φ 2 kroz površi S1, S2 i intenzitete vektora dielektričnog pomjeraja
D1 i D2 .

A Φ1 < Φ 2 , D1 = D2 B Φ1 > Φ 2 , D1 > D2

C Φ1 = Φ 2 , D1 = D2 D Φ1 = Φ 2 , D1 > D2

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor


je:

R
E

(1 bod)

2. Jedan tačkasti naboj Q1 = −1 nC nalazi se u tački T1(−2,4), a drugi tačkasti naboj Q2 = 2 nC se nalazi u tački T2(6,2)
dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY. Koordinate tačaka su izražene u cm, a sredina je vazduh. Poznato je:
ε0 = 8,85·10−12 F/m.
2.1. Odrediti vektor elektrostatskog polja u koordinatnom početku.
 kV   kV 
A E0 = −6, 27 ⋅ i + 6, 27 ⋅ j   B E0 = −6, 27 ⋅ i + 2, 61⋅ j  
m m
 kV   kV 
C E0 = 2,61⋅ i − 6, 27 ⋅ j   D E0 = 2, 61⋅ i + 2, 61⋅ j  
m m
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

2.2. Odrediti rad koji se izvrši pri pomjeranju probnog naboja q = 1 nC iz beskonačnosti u koordinatni početak.
Vrijednosti podataka su iste kao u zadatku 2.1.
A A = 83,358 nJ B A = −201, 246 nJ C A = 45, 245 nJ D A = 284,604 nJ
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3. Naboj Q1 = Q nalazi se u tački A(5,0), a naboj Q2 = −2Q u tački C(8,0) dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY.
Sredina je vazduh, a koordinate tačaka su izražene u m. Poznate su vrijednosti: Q = 1 µC, ε0 = 8,85·10−12 F/m. Referentna
tačka nultog potencijala je u beskonačnosti. Proračunom utvrditi koliko ima tačaka M(2, YM) u kojima je potencijal
jednak nuli.
A jedna tačka, M(2,6) B jedna tačka, M(2,2)
C jedna tačka, M(2,4) D jedna tačka, M(2,0)
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

1
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA B

4. Tačkasti naboji Q1 = Q3 = Q4 = Q, pri čemu je Q pozitivan naboj, su smješteni u tjemenima kvadrata u vazduhu, kao na
slici. Kakav mora da bude naboj Q2 smješten u četvrtom vrhu kvadrata, da bi rezultantna sila na naboj Q4 bila jednaka
nuli?

A Q2 = Q B Q2 = −2 2Q

C Q2 = 2Q D Q2 = − 2Q

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor


je:
E

(2 boda)

5. Pločasti kondenzator rastojanja između ploča d = 4 mm i površine ploča S = 20 cm2 je ispunjen dielektrikom relativne
dielektrične permeabilnosti εr = 2. Površinska gustina naelektrisanja ploča kondenzatora je σ = 10−7 C/m2. Odrediti
napon između ploča kondenzatora i kapacitet kondenzatora. Poznato je ε0 = 8,85·10−12 F/m.
C = 4,43 n F, C = 8,85 µ F, C = 8,85 p F, C = 8,85 µ F,
A B C D
U = 45,197 V U = 22,599 V U = 22,599 V U = 45,197 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

6. Data je veza kondenzatora kao na slici. Prekidači P1 i P2 su zatvoreni, U = 24 V, C1 = C2 = C3 = C7 = 1 nF, C4 =2 nF,


C5 = 1/3 nF, C6 = 0,5 nF.
6.1. Izračunati ekvivalentni kapacitet veze Cek.
1 2
A Cek = nF B Cek = nF
3 3

C Cek = 1 nF D Cek = 3 nF

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(1 bod)
6.2. Izračunati količinu naboja na kondenzatoru C5.
8 4
A Q5 = 3 nC B Q5 = nC C Q5 = nC D Q5 = 4 nC
3 3
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
6.3. Izračunati napon na kondenzatoru C5.
A U5 = 16 V B U5 = 8 V C U5 = 4 V D U5 = 1 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA B

7. Provodna kugla poluprečnika R je naelektrisana površinskom gustinom naelektrisanja σ i postavljena u vazduhu. Odrediti
udaljenost r od centra kugle na kojoj se električno polje koje proizvodi nalektrisanje kugle smanji na 25% svoje
maksimalne vrijednosti.
R
A r = 4R B r = 2R C r=R D r=
2
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

U1
8. Za vezu kondenzatora kao na slici poznato je: C2 = 20 µF; odnos napona na kondenzatorima C1 i C2 je = 2 ; odnos
U2
W1
energija na kondenzatorima C1 i C2 je = 8.
W2
8.1. Izračunati kapacitet kondenzatora C1.

A C1 = 10 µF B C1 = 20 µF

C C1 = 30 µF D C1 = 40 µF

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(1 bod)
8.2. Izračunati kapacitet kondenzatora C3.
A C3 = 30 µF B C3 = 40 µF C C3 = 50 µF D C3 = 60 µF

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

9. Pločasti kondenzator je ispunjen sa dva dielektrika relativnih dielektričnih permeabilnosti εr1 = 6 i εr2 = 1. Kondenzator
priključen je na izvor stalnog istosmjernog napona U, tako da je u prvom dielektriku intenzitet električnog polja jednak
E1 = 1 kV/m. Dimenzije kondenzatora su a = 4 mm i b = 1 mm, dielektrična permeabilnost vakuuma je ε0 = 8,85·10−12
F/m.
9.1. Naći napon izvora U na koji je priključen kondenzator.

A U = 10 V B U= 4 V

C U= 6 V D U= 1 V

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:

(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 24.11.2017. VARIJANTA B

9.2. Ako se kondenzator odspoji od izvora i umjesto dielektrika sa dielektričnom permeabilnosti εr2 stavi novi dielektrik
sa εr3 = 3, izračunati napon između ploča kondenzatora.
A U= 1 V B U= 4 V C U= 6 V D U= 7 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
9.3. Naći prirast energije kondenzatora do kojeg dolazi pri promjeni dielektrika opisanoj u zadatku 9.2. Prirast izraziti
u procentima u odnosu na slučaj kada je u kondenzatoru bio ubačen dielektrik sa dielektričnom permeabilnosti εr2.
A ∆We (%) = −4 % B ∆We (%) = −40 % C ∆We (%) = −60 % D ∆We (%) = 0 %
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

10. U električnom polju sa ekvipotencijalnim linijama kao na slici, kreće se naboj Q = 1 µC po putanji A - B - C bez
ubrzavanja. Ukupni izvršeni rad na putu od tačke A do tačke C će biti:

AAC = −20 µJ, rad je jednak potencijalnoj energiji naboja Q u


A
tački C.

AAC = 70 µJ, rad je jednak uloženoj vanjskoj energiji za


B
pomicanje naboja Q u tačku C.

AAC = 10 µJ, rad je jednak zbiru uložene energije polja na putu A


C - B i uložene vanjske energije na putu B - C za pomicanje naboja
Q u tačku C.
AAC = −10 µJ, rad je jednak zbiru uložene vanjske energije na
D putu A - B i energije polja na putu B - C za pomicanje naboja Q u
tačku C.

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:

(1 bod)

GRUPA B

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 7.
2.1. 8.1.
2.2. 8.2.
3. 9.1.
4. 9.2.
5. 9.3.
6.1. 10.
6.2.
UKUPNO
6.3.

4
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Tri usamljena tačkasta naelektrisanja Q1 = Q2 = 20 nC i Q3, nalaze se u tjemenima pravouglog trougla kao na slici.
Rad sila elektrostatskog polja pri premještanju probnog naelektrisanja Qp = 1 pC iz tačke A u tačku B jednak je
nuli. Naći nepoznato naelektrisanje Q3.

A Q3 = 2,547 nC B Q3 = 7,648 nC

C Q3 = 11,941 nC D Q3 = 1,248 nC

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)

2. Dvije paralelne ravne provodne ploče površine S = 0,05 m2, su naelektrisane naelektrisanjima Q1 = 5⋅10−8 C i
Q2 = –5⋅10−8 C redom i zatim odvojene od izvora napona. Rastojanje između ploča je D = 1 cm, sredina je vazduh,
ε0 = 8,85·10−12 F/m. Izračunati promjenu napona između provodnih ploča u procentima (∆U(%)=(Uposlije–Uprije) ·100%
/Uprije), ako se između ove dvije ploče unese treća, nenaelektrisana provodna ploča debljine d = 5 mm, na udaljenosti
a = 2 mm od jedne od naelektrisanih ploča.
A ∆U(%) = –50% B ∆U(%) = –0,50% C ∆U(%) = 0,50% D ∆U(%) = 0%
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

3. Kondenzatori kapaciteta C1 = 3 µF i C2 = 6µF vezani su serijski i priključeni na napon U = 600 V. Koliku


kapacitivnost C3 treba vezati paralelno kondenzatoru kapaciteta C1, da bi napon na kondenzatoru C2 bio U2 = 360
V?
A C3 = 10 µF B C3 = 3 µF C C3 = 1 µF D C3 = 6 µF
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

4. U tački A jačina elektrostatskog polja kojeg proizvodi tačkasto naelektrisanje Q iznosi EA = 36 V/m, a u tački B EB
= 9 V/m. Odrediti jačinu elektrostatskog polja u tački C koja je na sredini rastojanja između tačaka A i B.

A EC = 9 V/m B EC = 22,5 V/m


•B
C EC = 16 V/m D EC = 27 V/m
∗C
•A
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
odgovor je:
Q

(1 bod)

1
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

5. Dva tačkasta naelektrisanja Q1 = 1 nC i Q2 = –1 nC nalaze se u tačkama B i G koordinatnog sistema datog na slici.


Poznato je: a = 1 cm, b = 3,46 cm, ε0 = 8,85·10−12 F/m, sredina je vazduh.
5.1. Naći vektor Kulonove sile na naelektrisanje Q2.

F2 = −2,813 ⋅ i − 4,871⋅ j [ µ N ]
A F2 = 4,871⋅ i + 2,813 ⋅ j [ µ N ] B

F2 = −2,813 ⋅ i + 4,871⋅ j [ µ N ] F2 = −4,871⋅ i − 2,813 ⋅ j [ µ N ]


C D

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)
5.2. Naći vektor jačine elektrostatskog polja u tački C.
 kV   kV 
A EC = 1,663 ⋅ i + 0, 481⋅ j   B EC = −1,663 ⋅ i + 7,5 ⋅ j  
m m
 kV   kV 
C EC = 5,837 ⋅ i − 0, 481⋅ j   D EC = 5,837 ⋅ i + 1, 663 ⋅ j  
m m
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

6. Za mrežu kondenzatora prikazanu na slici poznato je: C1 = 2 nF, C2 = 1 nF, C3 = 4 nF, C4 = 1,2 nF, C5 = 12 nF,
C6 = 4 nF, C7 = 8 nF. Naći ekvivalentni kapacitet mreže između tačaka A i B.

A CAB = 7 nF B CAB = 1/7 nF

C CAB = 6/7 nF D CAB = 6 nF

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora


nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

2
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

7. Naelektrisanje je ravnomjerno raspoređeno unutar sfere poluprečnika a sa zapreminskom gustinom naelektrisanja


ρ0 = const. Sfera je ispunjena i okružena vazduhom.
7.1. Za proizvoljnu tačku unutar sfere, koja se nalazi na rastojanju r < a u odnosu na centar sfere, naći izraz za
intenzitet vektora jačine elektrostatskog polja.
ρ0 ⋅ a ρ0
A E= B E=
3ε 0 3ε 0 ⋅ r
ρ0
ρ ⋅r ρ ⋅a
C E= 0 D E= 0 2 a
3ε 0 3ε 0 ⋅ r
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
E odgovor je:
(2 bod)

7.2. Naći izraz za energiju elektrostatskog polja akumuliranu u sferi poluprečnika r < a koja je postavljena tako
da joj se centar poklapa s centrom prikazane sfere poluprečnika a.
2ρ 2 ⋅ r5 ⋅ π 2 ρ 2 ⋅ a5 ⋅ π 2ρ 2 ⋅π 2ρ 2 ⋅π
A W = 0 B W= 0 C W= 0 5 D W= 0 5
45ε 0 45ε 0 9ε 0 ⋅ r ε0 ⋅ r
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

8. Na razdvojnoj površi dva homogena, linearna i izotropna dielektrika, relativnih dielektričnih konstanti εr1 i εr2, linije
vektora jačine elektrostatskog polja u prvom dielektriku zaklapaju ugao α1 u odnosu na normalu povučenu na
dodirnu ravan dielektrika, kao na slici. Poznate su vrijednosti: ε0 = 8,85·10-12 F/m, εr1 = 2, εr2 = 6, α1 = 30° i E1 =
500 V/m.
8.1. Odrediti vektor jačine elektrostatskog polja u prvom dielektriku.
y
A
V 
E1 = 216,507 ⋅ i + 125 ⋅ j   B
V 
E1 = 250 ⋅ i + 433,013 ⋅ j   ε r1 ε r 2
m m x
V  V 
C E1 = 433, 013 ⋅ i + 250 ⋅ j   D
m
E1 = 125 ⋅ i + 216,507 ⋅ j  
m
α1
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E1
E

(1 bod)
8.2. Odrediti intenzitet vektora jačine elektrostatskog polja u drugom dielektriku.
A E2 = 166,667 V/m B E2 = 288,675 V/m C E2 = 500 V/m D E2 = 866,025 V/m
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

8.3. Odrediti intenzitet vektora dielektričnog pomjeraja u drugom dielektriku.


A D2 = 8,854·10-9 C/m2 B D2 = 2,554·10-9 C/m2 C D2 = 1,532·10-8 C/m2 D D2 = 2,554·10-8 C/m2
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

9. Složena veza kondenzatora kao na slici priključena je na naponski izvor U. Ako se kratko spoje elektrode
kondenzatora C4, šta će se desiti sa naponima na kondenzatorima C1 i C2?
Napon na C1 će se smanjiti, Napon na C1 će se smanjiti,
A B
napon na C2 će se smanjiti. napon na C2 će se povećati.

Napon na C1 će se povećati, Napon na C1 će se povećati,


C D
napon na C2 će se povećati. napon na C2 će se smanjiti.
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

GRUPA A

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 2 7.1. 2
2. 2 7.2. 1
3. 1 8.1. 1
4. 1 8.2. 1
5.1. 2 8.3. 1
5.2. 2 9. 2
6. 2 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Tri usamljena tačkasta naelektrisanja Q1 = Q2 = 20 nC i Q3, nalaze se u tjemenima pravouglog trougla kao na slici.
Rad sila elektrostatskog polja pri premještanju probnog naelektrisanja Qp = 1 pC iz tačke A u tačku B jednak je
nuli. Naći nepoznato naelektrisanje Q3.

A Q3 = 2,547 nC B Q3 = 1,248 nC

C Q3 = 11,941 nC D Q3 = 7,648 nC

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)

2. Dvije paralelne ravne provodne ploče površine S = 0,05 m2, su naelektrisane naelektrisanjima Q1 = 5⋅10−8 C i
Q2 = –5⋅10−8 C redom i zatim odvojene od izvora napona. Rastojanje između ploča je D = 1 cm, sredina je vazduh,
ε0 = 8,85·10−12 F/m. Izračunati promjenu napona između provodnih ploča u procentima (∆U(%)=(Uposlije–
Uprije) ·100%/Uprije), ako se između ove dvije ploče unese treća, nenaelektrisana provodna ploča debljine d = 2 mm,
na udaljenosti a = 5 mm od jedne od naelektrisanih ploča.
A ∆U(%) = –50% B ∆U(%) = –20% C ∆U(%) = 0,20% D ∆U(%) = 0%
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

3. Kondenzatori kapaciteta C1 = 3 µF i C2 = 6µF vezani su serijski i priključeni na napon U = 600 V. Koliku


kapacitivnost C3 treba vezati paralelno kondenzatoru kapaciteta C1, da bi napon na kondenzatoru C2 bio U2 = 360
V?
A C3 = 10 µF B C3 = 6 µF C C3 = 3 µF D C3 = 1 µF
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

4. U tački A jačina elektrostatskog polja kojeg proizvodi tačkasto naelektrisanje Q iznosi EA = 81 V/m, a u tački B EB
= 9 V/m. Odrediti jačinu elektrostatskog polja u tački C koja je na sredini rastojanja između tačaka A i B.

A EC = 9 V/m B EC = 20,25 V/m


•B
C EC = 90 V/m D EC = 72 V/m
∗C
•A
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
odgovor je:
Q

(1 bod)

1
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

5. Dva tačkasta naelektrisanja Q1 = 1 nC i Q2 = –1 nC nalaze se u tačkama B i G koordinatnog sistema datog na slici.


Poznato je: a = 1 cm, b = 3,46 cm, ε0 = 8,85·10−12 F/m, sredina je vazduh.
5.1. Naći vektor Kulonove sile na naelektrisanje Q1.

F1 = −2,813 ⋅ i − 4,871⋅ j [ µ N ]
A F1 = 4,871⋅ i + 2,813 ⋅ j [ µ N ] B

F1 = −2,813 ⋅ i + 4,871⋅ j [ µ N ] F1 = −4,871⋅ i − 2,813 ⋅ j [ µ N ]


C D

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)
5.2. Naći vektor jačine elektrostatskog polja u tački C.
 kV   kV 
A EC = 5,837 ⋅ i − 0, 481 ⋅ j   B EC = 5,837 ⋅ i + 1, 663 ⋅ j  
m m
 kV   kV 
C EC = 1, 663 ⋅ i + 0, 481⋅ j   D EC = −1, 663 ⋅ i + 7,5 ⋅ j  
m m
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

6. Za mrežu kondenzatora prikazanu na slici poznato je: C1 = 2 nF, C2 = 1 nF, C3 = 4 nF, C4 = 1,2 nF, C5 = 12 nF,
C6 = 4 nF, C7 = 8 nF. Naći ekvivalentni kapacitet mreže između tačaka A i B.

A CAB = 1/7 nF B CAB = 7 nF

C CAB = 6 nF D CAB = 6/7 nF

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora


nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

2
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

7. Naelektrisanje je ravnomjerno raspoređeno unutar sfere poluprečnika a sa zapreminskom gustinom naelektrisanja


ρ0 = const. Sfera je ispunjena i okružena vazduhom.
7.1. Za proizvoljnu tačku unutar sfere, koja se nalazi na rastojanju r < a u odnosu na centar sfere, naći izraz za
intenzitet vektora jačine elektrostatskog polja.
ρ0 ⋅ a ρ0
A E= B E=
3ε 0 ⋅ r 2 3ε 0 ⋅ r
ρ0
ρ ⋅a ρ ⋅r
C E= 0 D E= 0 a
3ε 0 3ε 0
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
E odgovor je:
(2 bod)

7.2. Naći izraz za energiju elektrostatskog polja akumuliranu u sferi poluprečnika r < a koja je postavljena tako
da joj se centar poklapa s centrom prikazane sfere poluprečnika a.
2ρ 2 ⋅ a5 ⋅ π 2ρ 2 ⋅ r5 ⋅ π 2ρ 2 ⋅π 2ρ 2 ⋅π
A W= 0 B W= 0 C W= 0 5 D W= 0 5
45ε 0 45ε 0 ε0 ⋅ r 9ε 0 ⋅ r

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

8. Na razdvojnoj površi dva homogena, linearna i izotropna dielektrika, relativnih dielektričnih konstanti εr1 i εr2, linije
vektora jačine elektrostatskog polja u prvom dielektriku zaklapaju ugao α1 u odnosu na normalu povučenu na
dodirnu ravan dielektrika, kao na slici. Poznate su vrijednosti: ε0 = 8,85·10-12 F/m, εr1 = 2, εr2 = 6, α1 = 30° i E1 =
500 V/m.
8.1. Odrediti vektor jačine elektrostatskog polja u prvom dielektriku.
y
A
V 
E1 = 250 ⋅ i + 433, 013 ⋅ j   B
V 
E1 = 125 ⋅ i + 216,507 ⋅ j   ε r1 ε r 2
m m x
V  V 
C E1 = 216,507 ⋅ i + 125 ⋅ j   D E1 = 433,013 ⋅ i + 250 ⋅ j  
m m
α1
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E1
E

(1 bod)
8.2. Odrediti intenzitet vektora jačine elektrostatskog polja u drugom dielektriku.
A E2 = 166,667 V/m B E2 = 288,675 V/m C E2 = 500 V/m D E2 = 866,025 V/m
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

8.3. Odrediti intenzitet vektora dielektričnog pomjeraja u drugom dielektriku.


A D2 = 8,854·10-9 C/m2 B D2 = 2,554·10-9 C/m2 C D2 = 1,532·10-8 C/m2 D D2 = 2,554·10-8 C/m2
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

9. Složena veza kondenzatora kao na slici priključena je na naponski izvor U. Ako se kratko spoje elektrode
kondenzatora C4, šta će se desiti sa naponima na kondenzatorima C1 i C2?
Napon na C1 će se smanjiti, Napon na C1 će se povećati,
A B
napon na C2 će se smanjiti. napon na C2 će se povećati.

Napon na C1 će se povećati, Napon na C1 će se smanjiti,


C D
napon na C2 će se smanjiti. napon na C2 će se povećati.
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

GRUPA B

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 2 7.1. 2
2. 2 7.2. 1
3. 1 8.1. 1
4. 1 8.2. 1
5.1. 2 8.3. 1
5.2. 2 9. 2
6. 2 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Data su tri beskonačno duga pravolinijska provodnika kao na slici koji čine jednakokraki pravougli trougao. Kroz
provodnike protiču struje I1 = 4 A , I2 = 2 A, I3 = 2 A sa smjerovima kao na slici. Poznato je: a = 5 cm, sredina je
vazduh, µ 0 =4π·10-7 H/m. Naći jedinični vektor smjera magnetne indukcije u tački A na polovini hipotenuze.
i j i j y
A r0 = − B r0 = +
2 2 2 2
x
C r0 = −i D r0 = j

a
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.
Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

2. Beskonačni pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I1 i pravougaona kontura su postavljeni u jednoj ravni
kao na slici. Naći fluks kroz pravougaonu konturu, uz orijentaciju konture u smjeru kazaljke na satu. Sredina je
vazduh i poznate su vrijednosti a = 3 cm, b = 1 cm, I1 = 0,5 A, µ 0 =4π·10-7 H/m.
y
A Φ = 1,098·10-9 Wb B Φ = 0,405·10-9 Wb

C Φ = 0,693·10-9 Wb D Φ = 1,386·10-9 Wb
x

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

3. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I se nalazi između polova permanentnog magneta kao na slici.
Odrediti smjer sile na provodnik.

A A B B

C C D D

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:

(1 bod)

1
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

4. Dat je magnetni krug kao na slici načinjen od željeza i zračnog raspora, sa dimenzijama u mm. Poznato je NI = 200
Az, µ r = 25, µ 0 =4π·10-7 H/m. U zračnom rasporu nema rasipanja magnetnog fluksa. Odrediti:
4.1. intenzitet vektora jačine magnetnog polja u željeznoj jezgri;

A HFe = 746,268 A/m B HFe = 36,36 A/m

C HFe = 909,09 A/m D HFe = 18656,7 A/m

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(1 bod)
4.2. magnetni fluks u zračnom rasporu;
A Φ0 = 0,431·10-5 Wb B Φ0 = 1,8755·10-5 Wb C Φ0 = 7,502·10-7 Wb D Φ0 = 3,614·10-6 Wb
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
4.3. ukupnu magnetnu energiju u krugu.
A Wm = 7,132·10-4 J B Wm = 1,875·10-3 J C Wm = 8,75·10-5 J D Wm = 5,675·10-3 J
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

5. Za kolo na slici poznate su vrijednosti elemenata: R1 = R2 = 2 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 3 Ω, R5 = 8 Ω, E1 = 12 V, E2 = 4


V, E5 = 2 V, E6 = 6 V, Is = 3 A, I4 = 2 A.
5.1. Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odrediti struje u svim granama mreže.

I1 = 2 A, I1 = 1 A,
A B
I5 = –3 A, I6 = –1 A I5 = –1 A, I6 = –1 A

I1 = 1 A, I5 = –2 A, I1 = –1 A,
C D
I6 = –3 A I5 = 1 A, I6 = –1 A

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)
5.2. Odrediti snagu i režim rada naponskog izvora E6.
A │P6│ = 6 W, potrošač B │P6│ = 2 W, generator C │P6│ = 6 W, generator D │P6│ = 2 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)
5.3. Odrediti snagu i režim rada strujnog izvora Is.
A │Ps│ = 87 W, generator B │Ps│ = 81 W, generator C │Ps│ = 81 W, potrošač D │Ps│ = 87 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

6. Odrediti promjenu napona (∆UAB=UAB,poslije – UAB,prije) između tačaka A i B ako je u prvom slučaju prekidač P otvoren
a u drugom zatvoren. Poznato je : R1 = 2 kΩ, R2 = 8 kΩ, R3 = 0,6 kΩ, R4 = 2,2 kΩ, R5 = 4 kΩ, R6 = 1 kΩ, R7 = 2,1
kΩ, , E1 = 6 V, E2 = 14 V, E3 = 4 V.

A ∆UAB = – 4,4 V B ∆UAB = – 3,2 V

C ∆UAB = 3,2 V D ∆UAB = 4,4 V

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2
boda)

7. Koliki otpor R4 treba priključiti između tačaka Ci D mreže prikazane na slici da bi ekvivalentna otpornost između
tačaka A i B bila 10 Ω? Poznato je: R1 = 20 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 20 Ω.

A R4 = 10 Ω B R4 = 30 Ω

C R4 = 20 Ω D R4 = 40 Ω

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije


tačan. Tačan odgovor je:

(2
boda)

8. Za krug na slici poznati su svi elementi R1 = 2 kΩ, R3 = 1 kΩ, R4 = 5 kΩ, R5 = 6 kΩ, Is = 3 mA, E1 = 1 V, E5 = 4 V.
Potrebno je primjenom metode napona čvorova odrediti struje u krugu. Referentni čvor je čvor 1.
I1 = -2 mA, I2 = 3 mA, I3 = 2 mA, I4 = –1 mA,
A
I5 = 1 mA

I1 = 2 mA, I2 = 3 mA, I3 = –2 mA, I4 = 1 mA,


B
I5 = –1 mA

I1 = 4 mA, I2 = 3 mA, I3 = –2 mA, I4 = –1 mA,


C
I5 = –1 mA

I1 = 2 mA, I2 = 3 mA, I3 = –1 mA, I4 = 1 mA,


D
I5 = –2 mA
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 bod)

3
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA A

9. Naći ekvivalentni otpor između tačaka A i B ako je poznato R1 = 120 Ω, R2 = 80 Ω, R3 = 120 Ω, R4 = 20 Ω, R5 =


80 Ω, R6 = 160 Ω.

A RAB = 240 Ω B RAB = 80 Ω

C RAB = 40 Ω D RAB = 20 Ω

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


E odgovor je:

(2
boda)

GRUPA A

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 2 5.2. 1
2. 2 5.3. 1
3. 1 6. 2
4.1. 1 7. 2
4.2. 1 8. 2
4.3. 1 9. 2
5.1. 2 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Data su tri beskonačno duga pravolinijska provodnika kao na slici koji čine jednakokraki pravougli trougao. Kroz
provodnike protiču struje I1 = 4 A , I2 = 2 A, I3 = 2 A sa smjerovima kao na slici. Poznato je: a = 5 cm, sredina je
vazduh, µ 0 =4π·10-7 H/m. Naći jedinični vektor smjera magnetne indukcije u tački A na polovini hipotenuze.
i j i j y
A r0 = − B r0 = +
2 2 2 2
x
C r0 = i D r0 = j

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

2. Beskonačni pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I1 i pravougaona kontura su postavljeni u jednoj ravni
kao na slici. Naći fluks kroz pravougaonu konturu, uz orijentaciju konture u smjeru kazaljke na satu. Sredina je
vazduh i poznate su vrijednosti a = 3 cm, b = 1 cm, I1 = 0,5 A, µ 0 =4π·10-7 H/m.
y
A Φ = 1,098·10-9 Wb B Φ = 0,693·10-9 Wb

C Φ = 0,405·10-9 Wb D Φ = 1,386·10-9 Wb
x

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

3. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I se nalazi između polova permanentnog magneta kao na slici.
Odrediti smjer sile na provodnik.

A A B B

C C D D

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:

(1 bod)

1
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

4. Dat je magnetni krug kao na slici načinjen od željeza i zračnog raspora, sa dimenzijama u mm. Poznato je NI = 200
Az, µ r = 25, µ 0 =4π·10-7 H/m. U zračnom rasporu nema rasipanja magnetnog fluksa. Odrediti:
4.1. intenzitet vektora jačine magnetnog polja u željeznoj jezgri;

40
A HFe = 909,09 A/m HFe = 18656,7 A/m

C HFe = 36,36 A/m D HFe = 746,268 A/m

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(1 bod)
4.2. magnetni fluks u zračnom rasporu;
A Φ0 = 3,614·10-6 Wb B Φ0 = 7,502·10-7 Wb C Φ0 = 1,8755·10-5 Wb D Φ0 = 0,431·10-5 Wb
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
4.3. ukupnu magnetnu energiju u krugu.
A Wm = 5,675·10-3 J B Wm = 7,132·10-4 J C Wm = 1,875·10-3 J D Wm = 8,75·10-5 J
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

5. Za kolo na slici poznate su vrijednosti elemenata: R1 = R2 = 2 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 3 Ω, R5 = 8 Ω, E1 = 12 V, E2 = 4


V, E5 = 2 V, E6 = 6 V, Is = 3 A, I1 = 1 A.
5.1. Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odrediti struje u svim granama mreže.

I4 = 2 A, I4 = 2 A,
A B
I5 = –1 A, I6 = –1 A I5 = 1 A, I6 = –1 A

I4 = 3 A, I4 = -3 A,
C D
I5 = –1 A, I6 = –1 A I5 = 1 A, I6 = -1 A

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)
5.2. Odrediti snagu i režim rada naponskog izvora E5.
A │P5│ = 6 W, generator B │P5│ = 2 W, potrošač C │P5│ = 2 W, generator D │P5│ = 6 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)
5.3. Odrediti snagu i režim rada strujnog izvora Is.
A │Ps│ = 81 W, generator B │Ps│ = 81 W, potrošač C │Ps│ = 87 W, generator D │Ps│ = 87 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

6. Odrediti promjenu napona (∆UAB=UAB,poslije – UAB,prije) između tačaka A i B ako je u prvom slučaju prekidač P
zatvoren a u drugom otvoren. Poznato je : R1 = 2 kΩ, R2 = 8 kΩ, R3 = 0,6 kΩ, R4 = 2,2 kΩ, R5 = 4 kΩ, R6 = 1 kΩ,
R7 = 2,1 kΩ, , E1 = 6 V, E2 = 14 V, E3 = 4 V.

A ∆UAB = 3,2 V B ∆UAB = – 3,2 V

C ∆UAB = – 4,4 V D ∆UAB = 4,4 V

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2
boda)

7. Koliki otpor R4 treba priključiti između tačaka Ci D mreže prikazane na slici da bi ekvivalentna otpornost između
tačaka A i B bila 20 Ω? Poznato je: R1 = 40 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 40 Ω.

A R4 = 10 Ω B R4 = 30 Ω

C R4 = 20 Ω D R4 = 40 Ω

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije


tačan. Tačan odgovor je:

(2
boda)

8. Za krug na slici poznati su svi elementi R1 = 2 kΩ, R3 = 1 kΩ, R4 = 5 kΩ, R5 = 6 kΩ, Is = 3 mA, E1 = 1 V, E5 = 4 V.
Potrebno je primjenom metode napona čvorova odrediti struje u krugu. Referentni čvor je čvor 1.
I1 = -2 mA, I2 = 3 mA, I3 = 2 mA, I4 = -1 mA,
A
I5 = 1 mA

I1 = 4 mA, I2 = 3 mA, I3 = -2 mA, I4 = -1 mA,


B
I5 = -1 mA

I1 = 2 mA, I2 = 3 mA, I3 = -1 mA, I4 = 1 mA,


C
I5 = -2 mA

I1 = 2 mA, I2 = 3 mA, I3 = -2 mA, I4 = 1 mA,


D
I5 = -1 mA
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 bod)

3
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 14.02.2018. VARIJANTA B

9. Naći ekvivalentni otpor između tačaka A i B ako je poznato R1 = 60 Ω, R2 = 40 Ω, R3 = 60 Ω, R4 = 10 Ω, R5 = 40


Ω, R6 = 80 Ω.

A RAB = 240 Ω B RAB = 80 Ω

C RAB = 40 Ω D RAB = 20 Ω

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


E odgovor je:

(2
boda)

GRUPA B

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 2 5.2. 1
2. 2 5.3. 1
3. 1 6. 2
4.1. 1 7. 2
4.2. 1 8. 2
4.3. 1 9. 2
5.1. 2 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Beskonačno dugi valjak poluprečnika R postavljen je duž z-ose, naelektrisan je po površini površinskom gustinom
naelektrisanja σ i stvara aksijalno simetrično polje prikazano na slici. Na udaljenosti R1 i R2 od ose (R<R1<R2), su
ur ur uur uur
prikazani vektori električnog polja E 1 , E 2 i vektori dielektričnog pomjeraja D 1 , D 2 okomiti na zamišljene
koncentrične površi S1, S2. Zaokružiti tačnu tvrdnju koja važi za intenzitete vektora električnog polja E1 , E2 i intenzitete
vektora dielektričnog pomjeraja D1 i D2 na udaljenostima R1, R2.

A E1 < E2 , D1 = D2 B E1 > E2 , D1 > D2

C E1 < E2 , D1 < D2 D E1 = E2 , D1 > D2

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor


je:

R
E

(1 bod)

2. Naboj Q1 = −Q nalazi se u tački A(2,0), a naboj Q2 = Q u tački C(0,4) dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY.
Sredina je vazduh, a koordinate tačaka su izražene u m. Poznate su vrijednosti: Q = 1 µC, ε0 = 8,85·10−12 F/m. Referentna
tačka nultog potencijala je u beskonačnosti. Proračunom utvrditi koliko ima tačaka M(2, YM) u kojima je potencijal
jednak nuli.
A jedna tačka, M(2, 6) B nijedna tačka, M(2, YM)
C jedna tačka, M(2, 5/2) D beskonačno mnogo tačaka, M(2, YM)
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

3. Tri usamljena tačkasta naelektrisanja Q1 = Q2 = Q3 = 20 nC, nalaze se u tjemenima pravouglog trougla kao na slici.
3.1. Naći vektor električnog polja u tački B.
uur r  kV  uur r r  kV 
A EB = 40,249 ⋅ i   B EB = 20,125 ⋅ i − 327,44 ⋅ j  
m m
uur r  kV  uur r r  kV 
C EB = 11,251⋅ j   D EB = 297, 498 ⋅ i + 111,25 ⋅ j  
m m
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:

(2 boda)
3.2. Odrediti vektor ukupne sile kojom naelektrisanja Q1, Q3 djeluju na naelektrisanje Q2.
uur r r uur r
A F2 = 0,5625 ⋅ i − 1⋅ j [ mN ] B F2 = −1⋅ j [ mN ]
uur r uur r r
C F2 = 0,5625 ⋅ i [ mN ] D F2 = −0,5625 ⋅ i + 1⋅ j [ mN ]

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(2 boda)

1
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

3.3. Odrediti intenzitet ukupne sile kojom naelektrisanja Q1, Q3 djeluju na naelektrisanje Q2.
A F2 = 1,5625 [ mN ] B F2 = 1 [ mN ]
C F2 = 0,5625 [ mN ] D F2 = 1,147 [ mN ]
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

4. Koja veza kondenzatora prikazana na slici ima veći ekvivalentni kapacitet?

A (1) B (2)

Nije moguće
Ekvivalentni izračunati
C kapaciteti obje veze D ekvivalentne
su jednaki. kapacitete zbog
nedostatka podataka. (1) (2)
(1 bod)

5. Data je veza kondenzatora kao na slici. Poznati su podaci za napon izvora U = 60 V, kapacitete kondenzatora C2 = 10
nF, C3 = 50 nF, C4 = 16 nF, C5 =60 nF i napon na kondenzatoru C5, U5 = 24 V.
5.1. Izračunati kapacitet kondenzatora C1.

A C1 = 10 nF B C1 = 20 nF C2
C1 C5
C C1 = 30 nF D C1 = 40 nF
C3
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan C4
odgovor je:
E
U
(1 bod)
5.2. Izračunati količinu naboja na kondenzatoru C1.
A Q1 = 576 nC B Q1 = 864 nC C Q1 = 1440 nC D Q1 = 2016 nC
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
5.3. Koji od kondenzatora ima akumulisanu najveću količinu energije?
A C1 B C2 C C3 D C4
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

6. Provodna kugla poluprečnika R je naelektrisana površinskom gustinom naelektrisanja σ i postavljena u vazduhu.


6.1. Odrediti izraz za intenzitet elektrostatskog polja na udaljenosti r od centra.
σ σ σ ⋅ R2 σ ⋅ R2
A E= B E= C E= D E=
ε0 4 ⋅π ⋅ ε0 ⋅ r 2 4 ⋅ π ⋅ ε0 ⋅ r 2 ε0 ⋅ r 2
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

6.2. Odrediti udaljenost r>R od centra kugle tako da je u unutrašnjosti zamišljene sfere poluprečnika r akumulirano 25%
ukupne energije elektrostatskog polja.
4R 8R
A r= B r = 2R C r= D r = 4R
3 3
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

7. Pločasti kondenzator je ispunjen sa dva dielektrika relativnih dielektričnih permeabilnosti εr1 = 1 i εr2 = 6. Kondenzator
priključen je na izvor stalnog istosmjernog napona U, tako da je u prvom dielektriku intenzitet vektora dielektričnog
pomjeraja jednak D1 = 8,85 nC/m2. Odnos površina ploča koje pokrivaju prvi i drugi dielektrik je S1/S2 = 4, udaljenost
među pločama d = 1 mm, dielektrična permeabilnost vakuuma je ε0 = 8,85·10−12 F/m.
7.1. Naći napon izvora U na koji je priključen kondenzator.

A U = 10 V B U= 4 V

C U= 6 V D U= 1 V

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:

(1 bod)

7.2. Ako se kondenzator odspoji od izvora i umjesto dielektrika sa dielektričnom permeabilnosti εr2 stavi novi dielektrik
sa εr3 = 2, izračunati napon između ploča kondenzatora.
A U = 0,33 V B U = 1,66 V C U = 2,33 V D U = 3,66 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
7.3. Naći prirast energije kondenzatora do kojeg dolazi pri promjeni dielektrika opisanoj u zadatku 7.2. Prirast izraziti
u procentima u odnosu na slučaj kada je u kondenzatoru bio ubačen dielektrik sa dielektričnom permeabilnosti εr2.
A ∆We (%) = 0 % B ∆We (%) = 40 % C ∆We (%) = −40 % D ∆We (%) = 100 %
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

8. Jedan tačkasti naboj Q1 = −1 nC nalazi se u koordinatnom početku, a drugi tačkasti naboj Q2 = 2 nC se nalazi u tački
T2(3,4) dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY. Koordinate tačaka su izražene u cm, a sredina je vazduh. Poznato
je ε0 = 8,85·10−12 F/m. Odrediti vrijednost rada potrebnog da se nalektrisanje Q2 premjesti u beskonačnost.
A = 60 nJ, rad se izvršava na osnovu unutrašnje A = 72 nJ, rad se izvršava na osnovu unutrašnje
A B
energije polja energije polja
A = −360 nJ, rad se izvršava na osnovu uložene A = −36 nJ, rad se izvršava na osnovu uložene vanjske
C D
vanjske energije energije
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

GRUPA A

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 1 5.3. 1
2. 2 6.1. 2
3.1. 2 6.2. 2
3.2. 2 7.1. 1
3.3. 1 7.2. 1
4. 1 7.3. 1
5.1. 1 8. 1
5.2. 1 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Pločasti kondenzator je ispunjen sa dva dielektrika relativnih dielektričnih permeabilnosti εr1 = 1 i εr2 = 6. Kondenzator
priključen je na izvor stalnog istosmjernog napona U, tako da je u prvom dielektriku intenzitet vektora dielektričnog
pomjeraja jednak D1 = 8,85 nC/m2. Odnos površina ploča koje pokrivaju prvi i drugi dielektrik je S1/S2 = 4, udaljenost
među pločama d = 1 mm, dielektrična permeabilnost vakuuma je ε0 = 8,85·10−12 F/m.
1.1. Naći napon izvora U na koji je priključen kondenzator.

A U= 1 V B U= 4 V

C U= 6 V D U = 10 V

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:

(1 bod)

1.2. Ako se kondenzator odspoji od izvora i umjesto dielektrika sa dielektričnom permeabilnosti εr2 stavi novi dielektrik
sa εr3 = 2, izračunati napon između ploča kondenzatora.
A U = 0,33 V B U = 0,66 V C U = 1,33 V D U = 1,66 V
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
1.3. Naći prirast energije kondenzatora do kojeg dolazi pri promjeni dielektrika opisanoj u zadatku 1.2. Prirast izraziti
u procentima u odnosu na slučaj kada je u kondenzatoru bio ubačen dielektrik sa dielektričnom permeabilnosti εr2.
A ∆We (%) = 0 % B ∆We (%) = 40 % C ∆We (%) = −40 % D ∆We (%) = 100 %
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

2. Koja veza kondenzatora prikazana na slici ima veći ekvivalentni kapacitet?

A (1) B (2)

Nije moguće
Ekvivalentni izračunati
C kapaciteti obje veze D ekvivalentne
su jednaki. kapacitete zbog
nedostatka podataka. (1) (2)
(1 bod)

1
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

3. Data je veza kondenzatora kao na slici. Poznati su podaci za napon izvora U = 60 V, kapacitete kondenzatora C2 = 10
nF, C3 = 50 nF, C4 = 16 nF, C5 =60 nF i napon na kondenzatoru C5, U5 = 24 V.
3.1. Izračunati kapacitet kondenzatora C1.

A C1 = 10 nF B C1 = 40 nF C2
C1 C5
C C1 = 100 nF D C1 = 200 nF
C3
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan C4
odgovor je:
E
U
(1 bod)
3.2. Izračunati količinu naboja na kondenzatoru C1.
A Q1 = 2016 nC B Q1 = 1440 nC C Q1 = 864 nC D Q1 = 576 nC
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
3.3. Koji od kondenzatora ima akumulisanu najveću količinu energije?
A C1 B C2 C C3 D C4
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

4. Beskonačno dugi valjak poluprečnika R postavljen je duž z-ose, naelektrisan je po površini površinskom gustinom
naelektrisanja σ i stvara aksijalno simetrično polje prikazano na slici. Na udaljenosti R1 i R2 od ose (R<R1<R2), su
ur ur uur uur
prikazani vektori električnog polja E 1 , E 2 i vektori dielektričnog pomjeraja D 1 , D 2 okomiti na zamišljene
koncentrične površi S1, S2. Zaokružiti tačnu tvrdnju koja važi za intenzitete vektora električnog polja E1 , E2 i intenzitete
vektora dielektričnog pomjeraja D1 i D2 na udaljenostima R1, R2.

A E1 = E2 , D1 > D2 B E1 < E2 , D1 < D2

C E1 > E2 , D1 > D2 D E1 < E2 , D1 = D2

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor


je:
R

(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

5. Naboj Q1 = −Q nalazi se u tački A(2,0), a naboj Q2 = Q u tački C(0,4) dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY.
Sredina je vazduh, a koordinate tačaka su izražene u m. Poznate su vrijednosti: Q = 1 µC, ε0 = 8,85·10−12 F/m. Referentna
tačka nultog potencijala je u beskonačnosti. Proračunom utvrditi koliko ima tačaka M(2, YM) u kojima je potencijal
jednak nuli.
A jedna tačka, M(2, 5/2) B beskonačno mnogo tačaka, M(2, YM)
C jedna tačka, M(2, 6) D nijedna tačka, M(2, YM)
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

6. Jedan tačkasti naboj Q1 = −1 nC nalazi se u koordinatnom početku, a drugi tačkasti naboj Q2 = 2 nC se nalazi u tački
T2(3,4) dvodimenzionalnog koordinatnog sistema XoY. Koordinate tačaka su izražene u cm, a sredina je vazduh. Poznato
je ε0 = 8,85·10−12 F/m. Odrediti vrijednost rada potrebnog da se nalektrisanje Q2 premjesti u beskonačnost.
A = 360 nJ, rad se izvršava na osnovu unutrašnje A = 72 nJ, rad se izvršava na osnovu unutrašnje
A B
energije polja energije polja
A = −36 nJ, rad se izvršava na osnovu uložene A = −360 nJ, rad se izvršava na osnovu uložene
C D
vanjske energije vanjske energije
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

7. Tri usamljena tačkasta naelektrisanja Q1 = Q2 = Q3 = 20 nC, nalaze se u tjemenima pravouglog trougla kao na slici.
7.1. Naći vektor električnog polja u tački B.
uur r r  kV  uur r  kV 
A EB = 297,498 ⋅ i +111,25 ⋅ j   B EB = 40, 249 ⋅ i  
m m
uur r r  kV  uur r  kV 
C EB = 20,125 ⋅ i − 327,44 ⋅ j   D EB = 11,251⋅ j  
m m
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:

(2 boda)
7.2. Odrediti vektor ukupne sile kojom naelektrisanja Q1, Q3 djeluju na naelektrisanje Q2.
uur r uur r r
A F2 = 0,5625 ⋅ i [ mN ] B F2 = −0,5625 ⋅ i + 1⋅ j [ mN ]
uur r r uur r
C F2 = 0,5625 ⋅ i − 1⋅ j [ mN ] D F2 = −1⋅ j [ mN ]

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(2 boda)
7.3. Odrediti intenzitet ukupne sile kojom naelektrisanja Q1, Q3 djeluju na naelektrisanje Q2.
A F2 = 1,147 [ mN ] B F2 = 1 [ mN ]
C F2 = 0,5625 [ mN ] D F2 = 1,5625 [ mN ]
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike I parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

8. Provodna kugla poluprečnika R je naelektrisana površinskom gustinom naelektrisanja σ i postavljena u vazduhu.


8.1. Odrediti izraz za intenzitet elektrostatskog polja na udaljenosti r od centra.
σ σ σ ⋅ R2 σ ⋅ R2
A E= B E= C E= D E=
ε0 4 ⋅π ⋅ ε0 ⋅ r 2 ε0 ⋅ r 2 4 ⋅π ⋅ ε0 ⋅ r 2
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

8.2. Odrediti udaljenost r>R od centra kugle tako da je u unutrašnjosti zamišljene sfere poluprečnika r akumulirano 25%
ukupne energije elektrostatskog polja.
4R 8R
A r= B r = 2R C r= D r = 4R
3 3
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(2 boda)

GRUPA B

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1.1. 1 5. 2
1.2. 1 6. 1
1.3. 1 7.1. 2
2. 1 7.2. 2
3.1. 1 7.3. 1
3.2. 1 8.1. 2
3.3. 1 8.2. 2
4. 1 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Dat je skup otpornika R1 = 120 Ω, R2 = 80 Ω, R3 = 120 Ω, R4 = 20 Ω, R5 = 80 Ω, R6 = 160 Ω kao na slici.


1.1. Koliki je ekvivalentni otpor između tačaka A i B, kada je prekidač P otvoren?

A RAB = 44,44 Ω B RAB = 54,54 Ω

C RAB = 68,57 Ω D RAB = 92,31 Ω

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije


tačan. Tačan odgovor je:
E

(1 bod)
1.2. Koliki je ekvivalentni otpor između tačaka A i B, kada je prekidač P zatvoren?
A RAB = 40 Ω B RAB = 80 Ω C RAB = 120 Ω D RAB = 160 Ω
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
1.3. Neka se između tačaka A i B postavi naponski izvor elektromotorne sile E. Koliko iznosi promjena snage u
procentima (∆P (%) = (Pposlije-Pprije)/ Pprije) na otporniku R1 ukoliko prekidač P pređe iz otvorenog stanja u
zatvoreno stanje?
A ∆P ≈ 50,24 % B ∆P ≈ -61,43 % C Snaga se ne mijenja D ∆P ≈ -49,75%
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

2. Naći napon koji mjeri idealni voltmetar. Poznato je: R1 = 40 Ω, R2 = 120 Ω, G3 = 20 mS, R4 = 50 Ω, Is = 30 mA, E1
= 15 V, E2 = 30 V.

A Uv= 0,75 V B Uv= 1,5 V

C Uv= 0,9375 V D Uv= 5,625 V

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)

3. Za kolo na slici poznate su vrijednosti elemenata: R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, R3 = 300 Ω, R4 = 150 Ω, Is = 0,15 A.
Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odrediti struje u svim granama mreže i napon između krajeva
strujnog generatora.
I3 = 5 mA, I3 = 0,5 A,
A I4 = 10 mA, B I4 = 0,1 A,
UAB = 4,5 V UAB = 45 V
I3 = 0,05 A, I3 = 50 mA,
C I4 = 0,01 A, D I4 = 100 mA,
UAB = 6 V UAB = 60 V
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
E odgovor je:

(2 boda)
1
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

4. Za krug na slici poznati su svi elementi R1 = 2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 4 Ω, R5 = 5 Ω, Is = 5 A, E1 = 40 V, E2


= 15 V.
4.1. Primjenom metode konturnih struja odrediti struje u krugu.
I1 = 1 A, I2 = –3 A, I3 = –6 A,
A
I4 = –2 A, I5 = 4 A, I6 = 5 A

I1 = –1 A, I2 = –3 A, I3 = –6 A,
B
I4 = –3 A, I5 = –4 A, I6 = 5 A

I1 = –3 A, I2 = 3 A, I3 = –2 A,
C
I4 = –2 A, I5 = 6 A, I6 = 5 A

I1 = 1 A, I2 = 3 A, I3 = 6 A,
D
I4 = 2 A, I5 = 4 A, I6 = 5 A
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 boda)
4.2. Odrediti snagu i režim rada naponskog izvora E2.
A │P2│ = 45 W, potrošač B │P2│ = 45 W, generator C │P2│ = 15 W, generator D │P2│ = 15 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)
4.3. Odrediti snagu i režim rada strujnog izvora Is.
A │Ps│ = 130 W, potrošač B │Ps│ = 26 W, generator C │Ps│ = 26 W, potrošač D │Ps│ = 130 W, generator

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)
5. Poznato je : R1 = 10 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 5 Ω, R5 = 15 Ω, E1 = 30 V, E2 = 4 V, E3 = 8 V, E6= 50 V. Primjenom
Theveninove teoreme odrediti struju u grani sa otpornikom R3.
5.1. Theveninov napon (ET=UAB) je:

A ET = 1,667 V B ET = 9,667 V

C ET = 20,833 V D ET = 30,833 V

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:

(1 bod)
5.2. Struja I3.
A I3 = 0,583 A B I3 = 1 A C I3 = 2 A D I3 = 5,692 A

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

2
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

6. Beskonačni pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I1 i trougaona kontura su postavljeni u jednoj ravni kao
na slici. Naći izraz za fluks kroz trougaonu konturu, uz orijentaciju konture u smjeru kazaljke na satu. Sredina je
vazduh.
µ0 ⋅ I1 µ 0 ⋅ I1  a y
A Φ= ( a − a ⋅ ln b ) B Φ= 1 − ln 
2π 2π ⋅ a  b
µ ⋅ I ⋅ a  ln 9  µ ⋅ I ⋅ a  ln 4  x
C Φ = 0 1 1 −  D Φ = 0 1 1 − 
4π  4  2π  9 
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
odgovor je:
E

(2 boda)

7. Dat je magnetni krug kao na slici načinjen od željeza i zračnog raspora, sa dimenzijama u mm. U zračnom rasporu
je potrebno ostvariti fluks Φ0 =1,08·10-4 Wb, na jezgru je namotano N = 300 zavoja, kriva magnetiziranja je data
tablicom, magnetska permeabilnost vakuuma je µ 0 =4π·10-7 H/m. U zračnom rasporu nema rasipanja magnetnog
fluksa.
H [A/m] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
B [T] 0,25 0,5 0,72 0,89 1,08 1,16 1,24 1,30 1,34 1,37
Odrediti:
7.1. intenzitet magnetnog polja u željezu;

B
10

A HFe = 400 A/m HFe = 572957,795 A/m


10

50
C HFe = 600 A/m D HFe = 520870,722 A/m

30
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.
Tačan odgovor je:
10

(1 bod)
7.2. jačinu struje I u zavojima;
A I = 1,345 A B I = 12,481 A C I = 2,178 A D I = 26,765 A
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
7.3. ukupnu magnetnu energiju u krugu.
A Wm = 35,281·10-3 J B Wm = 1,875·10-3 J C Wm = 4,341·10-3 J D Wm = 30,939·10-3 J
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA A

8. Dat je složeni provodnik u obliku pravilnog petougla stranice a = 0,5 m postavljen u vazduhu, µ 0 =4π·10-7 H/m.
Kroz provodnik protiče struja jačine I = 3 A. Izračunati intenzitet magnetne indukcije u centru petougla.

A B0 = 1, 743 µT B B0 = 5,124 µT

C B = 8, 718 µT D B0 = 7, 053 µT

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:
E

(2 boda)

GRUPA A

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1.1. 1 5.1. 1
1.2. 1 5.2. 1
1.3. 1 6. 2
2. 2 7.1. 1
3. 2 7.2. 1
4.1. 2 7.3. 1
4.2. 1 8. 2
4.3. 1 UKUPNO

4
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

Prezime i ime: Broj indeksa:

Profesorov prvi postulat: “Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti.“

1. Beskonačni pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I1 i trougaona kontura su postavljeni u jednoj ravni kao
na slici. Naći izraz za fluks kroz trougaonu konturu, uz orijentaciju konture u smjeru kazaljke na satu. Sredina je
vazduh.
µ0 ⋅ I1 µ0 ⋅ I1 ⋅ a  ln 4  y
A Φ= ( a − a ⋅ ln b ) B Φ= 1 − 
2π 2π  9 
µ ⋅ I ⋅ a  ln 9  µ ⋅I  a x
C Φ = 0 1 1 −  D Φ = 0 1 1 − ln 
4π  4  2π ⋅ a  b
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
odgovor je:
E

(2 boda)

2. Dat je magnetni krug kao na slici načinjen od željeza i zračnog raspora, sa dimenzijama u mm. U zračnom rasporu
je potrebno ostvariti fluks Φ0 =1,08·10-4 Wb, na jezgru je namotano N = 300 zavoja, kriva magnetiziranja je data
tablicom, magnetska permeabilnost vakuuma je µ 0 =4π·10-7 H/m. U zračnom rasporu nema rasipanja magnetnog
fluksa.
H [A/m] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
B [T] 0,25 0,5 0,72 0,89 1,08 1,16 1,24 1,30 1,34 1,37
Odrediti:
2.1. intenzitet magnetnog polja u željezu;

B
10

A HFe = 572957,795 A/m HFe = 400 A/m

C HFe = 520870,722 A/m D HFe = 600 A/m

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.


Tačan odgovor je:

(1 bod)
2.2. jačinu struje I u zavojima;
A I = 1,345 A B I = 2,178 A C I = 12,481 A D I = 26,765 A
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
2.3. ukupnu magnetnu energiju u krugu.
A Wm = 1,875·10-3 J B Wm = 4,341·10-3 J C Wm = 30,939·10-3 J D Wm = 35,281·10-3 J
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

1
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

3. Dat je složeni provodnik u obliku pravilnog petougla stranice a = 0,5 m postavljen u vazduhu, µ 0 =4π·10-7 H/m.
Kroz provodnik protiče struja jačine I = 3 A. Izračunati intenzitet magnetne indukcije u centru petougla.

A B0 = 7, 053 µT B B0 = 1, 743 µT
a a
O
C B0 = 5,124 µT D B = 8, 718 µT
a I a
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan.
Tačan odgovor je:
E a

(2 boda)

4. Dat je skup otpornika R1 = 120 Ω, R2 = 80 Ω, R3 = 120 Ω, R4 = 20 Ω, R5 = 80 Ω, R6 = 160 Ω kao na slici.


4.1. Koliki je ekvivalentni otpor između tačaka A i B, kada je prekidač P otvoren?

A RAB = 54,54 Ω B RAB = 44,44 Ω

C RAB = 28,57 Ω D RAB = 12,31 Ω

Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije


tačan. Tačan odgovor je:
E

(1 bod)
4.2. Koliki je ekvivalentni otpor između tačaka A i B, kada je prekidač P zatvoren?
A RAB = 80 Ω B RAB = 40 Ω C RAB = 20 Ω D RAB = 10 Ω
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)
4.3. Neka se između tačaka A i B postavi naponski izvor elektromotorne sile E. Koliko iznosi promjena snage u
procentima (∆P (%) = (Pposlije-Pprije)/ Pprije) na otporniku R1 ukoliko prekidač P pređe iz otvorenog stanja u
zatvoreno stanje?
A Snaga se ne mijenja B ∆P ≈ -6,43 % C ∆P ≈ 50,24 % D ∆P ≈ -19,75%
E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
(1 bod)

5. Naći napon koji mjeri idealni voltmetar. Poznato je: R1 = 40 Ω, R2 = 120 Ω, G3 = 20 mS, R4 = 50 Ω, Is = 30 mA, E1
= 15 V, E2 = 30 V.

A Uv= 5,25 V B Uv= 2,5 V

C Uv= 9,375 V D Uv= 0,75 V

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:
E

(2 boda)

2
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

6. Za kolo na slici poznate su vrijednosti elemenata: R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, R3 = 300 Ω, R4 = 150 Ω, Is = 0,15 A.
Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odrediti struje u svim granama mreže i napon između krajeva
strujnog generatora.
I3 = 5 mA, I3 = 50 mA,
A I4 = 10 mA, B I4 = 100 mA,
UAB = 4,5 V UAB = 60 V

I3 = 0,05 A, I3 = 0,5 A,
C I4 = 0,01 A, D I4 = 0,1 A,
UAB = 6 V UAB = 45 V
Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan
E odgovor je:

(2 boda)

7. Za krug na slici poznati su svi elementi R1 = 2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 4 Ω, R5 = 5 Ω, Is = 5 A, E1 = 40 V, E2


= 15 V.
7.1. Primjenom metode konturnih struja odrediti struje u krugu.
I1 = 1 A, I2 = 3 A, I3 = 6 A,
A
I4 = 2 A, I5 = 4 A, I6 = 5 A

I1 = –1 A, I2 = –3 A, I3 = –6 A,
B
I4 = –3 A, I5 = –4 A, I6 = 5 A

I1 = –3 A, I2 = 3 A, I3 = –2 A,
C
I4 = –2 A, I5 = 6 A, I6 = 5 A

I1 = 1 A, I2 = –3 A, I3 = –6 A,
D
I4 = –2 A, I5 = 4 A, I6 = 5 A
Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
E

(2 boda)
7.2. Odrediti snagu i režim rada naponskog izvora E2.
A │P2│ = 15 W, generator B │P2│ = 15 W, potrošač C │P2│ = 45 W, generator D │P2│ = 45 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)
7.3. Odrediti snagu i režim rada strujnog izvora Is.
A │Ps│ = 130 W, potrošač B │Ps│ = 26 W, generator C │Ps│ = 130 W, generator D │Ps│ = 26 W, potrošač

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

3
Osnove elektrotehnike II parcijalni ispit 30.08.2018. VARIJANTA B

8. Poznato je : R1 = 10 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 5 Ω, R5 = 15 Ω, E1 = 30 V, E2 = 4 V, E3 = 8 V, E6= 50 V. Primjenom


Theveninove teoreme odrediti struju u grani sa otpornikom R3.
8.1. Theveninov napon (ET=UAB) je:

A ET = 1,667 V B ET = 9,667 V

C ET = 20,833 V D ET = 30,833 V

Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan


odgovor je:

(1 bod)
8.2. Struja I3.
A I3 = 0,583 A B I3 = 2 A C I3 = 4 A D I3 = 5,692 A

E Niti jedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:


(1 bod)

GRUPA B

Popunjava Popunjava
student ↓ student ↓
Upisati tačan Broj Ostvareni Upisati tačan Broj Ostvareni
Zadatak Zadatak
odgovor bodova broj bodova odgovor bodova broj bodova
1. 2 5. 2
2.1. 1 6. 2
2.2. 1 7.1. 2
2.3. 1 7.2. 1
3. 2 7.3. 1
4.1. 1 8.1. 1
4.2. 1 8.2. 1
4.3. 1 UKUPNO