You are on page 1of 6

Física i química

GES 1
Curs 18-19

TEMES 1 i 2
PREPARAT PER L’EXAMEN
Física i química GES 1

1. Quines són les propietats generals de la matèria? Per què reben aquest nom?

2. Esmenta tres propietats específiques de la matèria.

3. Indica quines de les propietats següents són magnituds:
longitud, bellesa, temps, volum, alegria, velocitat, força, simpatia, temperatura,
tristesa i superfície.

Magnituds No magnituds

4. Indica quin múltiple o submúltiple del metre faries servir per fer cada mesura.

Mesurar Múltiple, submúltiple
Distancia de casa meva al CFA
Lloret de Mar
Longitud d’un bolígraf

Longitud de la teva habitació

5. Expressa en centímetres aquestes mesures,

a) 320 mm =
b) 25 dm =
c) 1,4 hm =
d) 3,5 m =
e) 2 km =

6. Defineix que és la densitat:

MBA 1
Física i química GES 1

7. Completa la taula aplicant-hi la fórmula de la densitat.

Volum
Substància Massa(kg) Densitat (kg/m 3 )
(m 3 )
Fusta de cedre 57.000 100 570
Aigua 1 1.000
Plom 22.600 2
Or 3 19.300
Plata 21.000 2
Quars 5.200 2
Mercuri 54.400 4
Alumini 5.400 2
Alcohol de 96° 1 800

8. Calcula la densitat de l’oli d’oliva sabent que un bidó de 3 l d’oli té una massa de 2,7 kg.

9. Omple la taula següent :

PROPIETATS SÒLID LÍQUID GASÓS

Forma

Volum

S’expandeixen?

Es comprimeixen ?

MBA 2
Física i química GES 1

10. Quina de les següents afirmacions, relacionades amb la teoria cinètica, creus que és correcta?.
Raona la teva resposta.
a. Les forces d’atracció entre les partícules dels gasos són molt fortes.

...................................................................................

b. Les partícules dels líquids tenen forces d’interacció més fortes que les dels sòlids.

...................................................................................

c. Els sòlids s’expandeixen amb facilitat i, per tant, poden adoptar la forma del
recipient que els conté.

...................................................................................

d. Les partícules components d’un sòlid estan molt pròxims entre si i mantenen les
seves posicions fixes.

...................................................................................

11. Si rentem un got i deixem que s'escorri, al cap d'un temps comprovarem que s'ha assecat.

a) Què ha passat amb l’aigua que contenia?

b) Quin nom rep el procés que s’ha produït?

12. Marca només les oracions que són certes:

a) Quan una substància canvia d’estat es transforma en una altra substància.

b) En tots els canvis d’estat té lloc un augment de temperatura.

c) Si escalfem una substància sòlida la podem fondre.

d) Perquè l’aigua passi de l’estat líquid al sòlid és necessari que arribi a una temperatura
de 100 ºC o més.

MBA 3
Física i química GES 1

13. Què significa que el punt d’ebullició de l’alcohol és de 78 ºC?
a) Que la temperatura a la qual es fon i passa a l’estat líquid és de 78 ºC.
b) Que l’alcohol bull a temperatures per sota de 78 ºC.
c) Que la temperatura exacta a la qual bull l’alcohol i passa a l’estat gasós és de 78 ºC.
d) Que la temperatura a la qual es produeix la condensació de l’alcohol està per sobre de

78 ºC.

14. Comenta les oracions següents i indica si són certes o falses:

a) Cada substància pura té el seu propi punt de fusió i d’ebullició.

b) La temperatura de canvi de l’estat sòlid al líquid és la mateixa que la temperatura de
canvi de líquid a sòlid.

c) Les pastilles de naftalina que es col·loquen als armaris contra les arnes disminueixen

de volum i no gotegen perquè la substància que les forma sublima.

d) El punt de fusió de l’aigua coincideix amb el punt d’ebullició.

15. Omple els buits

MBA 4
Física i química GES 1
16. Completa les oracions següents.

a) El pas de sòlid a líquid s’anomena...

b) El pas de gas a líquid s’anomena...

c) El pas de líquid a gas s’anomena...

d) El pas de líquid a sòlid s’anomena...

17. Quin nom rep el canvi invers de la fusió?

18. Dels elements indicats en el dibuix següent, identifica quin és el dissolvent, quin és el solut i
quina és la dissolució.

19. Explica quin procediment faries servir per separar els components d'aquestes mescles.
a. Aigua i sucre.

b. Aigua, sorra i sal.

c. Gasolina i aigua.

20. Tenim llet i cacau.

1. Si els barregem, serà una
mescla homogènia o
heterogènia?

2. Quin n’és el dissolvent i
quin n’és el solut?

MBA 5