You are on page 1of 107

COMPETIC 2-6

T ractament de la informació
numèrica. Libre office

NOM I COGNOMS:................................
ÍNDEX DE CONTINGUTS
Autoria.......................................................................................................................................3
T-1. RANGS............................................................................................................4
Pràctica 1: Definir un rang................................................................................................................4
Pràctica 2: Assignar nom a un rang......................................................................................................5
Pràctica 3: Fer servir rangs a fórmules.................................................................................................6
Pràctica 4: Modificar un rang.............................................................................................................6
T-2. UTILITATS DEL FULL DE CÀLCUL..................................................................................8
Pràctica 1: Cercar informació dins el full..............................................................................................8
Pràctica 2: Fer canvis automàtics de continguts de cel·les........................................................................10
Pràctica 3: Seriar dades..................................................................................................................11
Pràctica 4: Continuar sèries de dades.................................................................................................15
Pràctica 5: Emprar la utilitat de desplaçament directe a una cel·la.............................................................16
Pràctica 6: Copiar fulls sencers.........................................................................................................17
Pràctica 7: Eliminar fulls sencers.......................................................................................................18
Pràctica 8: Moure fulls sencers.........................................................................................................20
T-3. ORDENACIÓ BÀSICA DE DADES...................................................................................20
Pràctica 1: Ordenar dades alfabèticament...........................................................................................20
Pràctica 2: Ordenar dades numèricament............................................................................................21
Pràctica 3: Ordenar taules segons diferents criteris i prioritats...................................................................22
Pràctica 4: Ordenar taules amb criteris no estàndards.............................................................................23
Pràctica 5: Ordenar verticalment i horitzontal......................................................................................24
T-4. OPCIONS AVANÇADES D’IMPRESSIÓ I EMMAGATZEMATGE........................................................26
Pràctica 1: Configurar el full per imprimir les línies de divisió....................................................................26
Pràctica 2: Imprimir amb diferents graus de qualitat...............................................................................30
Pràctica 3: Imprimir en color............................................................................................................30
Pràctica 4: Imprimir les fórmules i no els resultats.................................................................................30
Pràctica 5: Imprimir un full en diferents pàgines....................................................................................31
Pràctica 6: Ajustar un full a una sola pàgina.........................................................................................36
Pràctica 7: Imprimir les capçaleres de fila i columna...............................................................................36
Pràctica 8: Desar en format text.......................................................................................................38
Pràctica 9: Desar en format web.......................................................................................................40
Pràctica 10: Desar en format de versions anteriors compatibles..................................................................42
Pràctica 11: Desar en altres formats específics......................................................................................43
T-5. CERCAR I FILTRAR DADES........................................................................................44
Pràctica 1: Emprar funcions de recerca general.....................................................................................44
Pràctica 2: Emprar funcions de recerca vertical.....................................................................................47
Pràctica 3: Emprar funcions de recerca horitzontal.................................................................................48
Pràctica 4: Crear filtres de dades automàtics........................................................................................50
Pràctica 5: Aplicar diferents criteris de filtre........................................................................................50
Pràctica 6: Ordenar dades amb filtre..................................................................................................51
Pràctica 7: Filtrar dades amb lògica booleana AND i OR............................................................................52
Pràctica 8: Crear criteris de filtre avançats..........................................................................................54
Pràctica 9: Emprar múltiples criteris de filtre alhora...............................................................................56
Pràctica 10: Eliminar filtres.............................................................................................................57
Pràctica 11: Modificar filtres............................................................................................................58
T-6. ESTILS I FORMATS...............................................................................................58
Pràctica 1: Canviar el tipus de dada de la cel·la....................................................................................58
Pràctica 2: Canviar propietats de la fila..............................................................................................61
Pràctica 3: Canviar alçada...............................................................................................................61
Pràctica 4: Ajust automàtic d’alçada..................................................................................................62
Pràctica 5: Ocultar files..................................................................................................................62
Pràctica 6: Mostrar files..................................................................................................................62
Pràctica 7: Canviar propietats de la columna........................................................................................63
Pràctica 8: Canviar d’amplada..........................................................................................................63
Pràctica 9: Ajustar automàticament l’amplada......................................................................................64
Pràctica 10: Ocultar columnes..........................................................................................................64
Pràctica 11: Mostrar columnes..........................................................................................................65
Pràctica 12: Canviar les propietats del full...........................................................................................65
Pràctica 13: Canviar el nom del full...................................................................................................65
Pràctica 14: Canviar el fons del full....................................................................................................66
Pràctica 15: Ocultar fulls................................................................................................................67

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 2
Pràctica 16: Mostrar fulls................................................................................................................68
Pràctica 17: Donar format automàticament al full..................................................................................69
Pràctica 18: Configurar preferències per al format automàtic....................................................................69
Pràctica 19: Aplicar estils a cel·les.....................................................................................................70
Pràctica 21: Combinar diferents estils a cel·les.....................................................................................76
T-7. ASSISTENT DE FUNCIONS........................................................................................76
Pràctica 1: Iniciar l’assistent de funcions.............................................................................................76
Pràctica 2: Seleccionar funcions segons la seva categoria.........................................................................78
Pràctica 3: Omplir els paràmetres de les funcions amb l’assistent...............................................................79
Pràctica 4: Veure el resultat previ de la funció amb l’assistent...................................................................82
Pràctica 5: Fer servir l’ajut de l’assistent per determinar la funció adequada.................................................82
T-8. TREBALL AMB DIVERSOS FULLS DE CÀLCUL.....................................................................84
Pràctica 1: Obrir diversos fulls alhora.................................................................................................84
Pràctica 2: Inserir nous fulls.............................................................................................................85
Pràctica 3: Copiar informació entre fulls.............................................................................................87
Pràctica 4: Moure informació entre fulls..............................................................................................88
Pràctica 5: Fer referència a dades entre fulls........................................................................................89
Pràctica 6: Canviar vistes de fulls......................................................................................................90
Pràctica 7: Veure diferents fulls alhora...............................................................................................92
T-9. GRÀFIQUES......................................................................................................92
Pràctica 1: Crear gràfiques bàsiques mitjançant l’assistent.......................................................................92
Pràctica 2: Identificar parts de la gràfica (sèries de dades, escales, línies de divisió)........................................99
Pràctica 3: Canviar el tipus de gràfica...............................................................................................100
Pràctica 4: Canviar el tipus de lletra de la gràfica.................................................................................101
Pràctica 5: Canviar colors de les sèries de dades de la gràfica..................................................................104
Pràctica 6: Inserir títols a la gràfica..................................................................................................110
Pràctica 7: Modificar la llegenda......................................................................................................111
Pràctica 8: Identificar diferents tipus de gràfica segons les dades..............................................................113

AUTORIA

Vicenç Gil Burriel

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 3
TEMA 1
T-1. RANGS.
PRÀCTICA 1: DEFINIR UN RANG.

Referència a la posició de la cel·la (A1)

De forma predeterminada, "Microsoft Excel" utilitza l'estil de *referència A1*. Es refereix a


columnes amb lletres (d´A a IV - un total de 256 columnes-) i a les fileres amb nombres (de l'1 al
65536).
Aquestes lletres i nombres reben el nom de títols de fila i de columna.

Per fer referència a una cel·la, cal escriure la lletra de la columna seguida del nombre de la fila.
Per exemple, B2 fa referència a la cel·la de la columna B i la fila 2.

Alguns exemples de Rangs:


Referència Emprar
La cel·la de la columna C i la fila 7 C7
El rang de cel·les de la columna C i de les files de la 15 a la 25 C15:C25
El rang de cel·les de la fila 10 i de les columnes de la B a la E B10:E10
Totes les cel·les de la fila 5 5:5
Totes les cel·les de las files 7 a 12 7:12

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 4
Referència Emprar
Totes les cel·les de la columna J J:J
Totes les cel·les de la columna F fins a la K F:K
El rang de cel·les de les columnes A fins a E i de les files 10 fins a
A10:E20
20.

PRÀCTICA 2: ASSIGNAR NOM A UN RANG.

Per facilitar l'ús d'un rang, per exemple en una fórmula, es pot assignar un nom que substitueixi el
rang. Hem de seleccionar el rang (per exemple una columna) i anar al menú Insereix | Nom |
Defineix o bé (Ctrl+F3) o (Alt+I) N D.

}}

Posarem el nom que ens sembli més adequat (per defecte, l'"Excel" agafa l'encapçalament de
columna i/o fila). Podem observar que el rang queda com a referència absoluta.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 5
Un cop premem el botó "Aceptar", el rang té un nom assignat.

Podem comprovar-ho. Seleccionant el rang ens indica el nom assignat.

Un nombre emprat en un full, no es pot repetir en un altre, atès que el


rang inclou el nom del full de la seva definició.

De la mateixa manera es pot definir un nom a qualsevol tipus de rang


(fileres, columnes, …)

PRÀCTICA 3: FER SERVIR RANGS A FÓRMULES.

Les fórmules fan sempre referència a un rang.

Per exemple la funció SUMA


objectiu Fórmula
Sumar les dues cel·les des d´A2 fins B2 =SUMA(A2:B2)
Sumar tota la columna C =SUMA(C:C)
Sumar tota la fila 5 =SUMA(5:5)
Sumar totes les cel·les des de B2 fins a D5 =SUMA(B2:D5)
Una manera fàcil d'emprar rangs a fórmules és marcar amb el cursor el rang que es vol emprar:

animació Flash

En una fórmula podem substituir un rang pel nom creat anteriorment capitol_4

En lloc d'escriure a la barra de fórmules =A2*B2 podem posar =PREU*QUANTITAT, que és més
entenedor.

Caldrà, doncs, buscar noms curts que alhora siguin aclaridors de les dades que representen.

PRÀCTICA 4: MODIFICAR UN RANG.

Quan tenim un rang en una fórmula, podem modificar-lo situant-nos sobre la barra de fórmules i
escrivint el nou rang o modificant alguna dada de l'existent,

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 6
o bé, després de clicar a sobre de la cel·la que conté la fórmula, amb el cursor moure el senyal de
rang des de qualsevol de les quatre cantonades.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 7
TEMA 2
T-2. UTILITATS DEL FULL DE CÀLCUL
PRÀCTICA 1: CERCAR INFORMACIÓ DINS EL FULL.

Per buscar informació dins d'un full de càlcul


podem anar al menú Edita | Cerca i reemplaça
o emprar les dreceres de menú abreujar (Alt+E)
I o la drecera curta (Ctrl+F).

Es desplega una finestra que ens permet cercar


un text dintre de tot el full actiu. Només hem
d'escriure el text buscat i prémer el botó
"Buscar siguiente"

S'aniran marcant successivament les cel·les que


tenen el text indicat.
També podem definir si el text que es cerca ha
de coincidir amb la cel·la completa (cal activar
l'opció) o si volem que es tinguin en compte les
majúscules i minúscules. (Si activem aquesta
opció, NO ens trobarà "Maria" si cerquem
"maria")

Podem obtenir opcions complementàries quan


premem el botó Més opcions

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 8
• Només en la selecció: Si tenim marcada una columna o una filera la cerca quedarà
restringida als valors de la zona seleccionada si aquesta opció està activada.

• Endarrere: La direcció
de cerca és inversa a l
´habitual.

• Expressions regulars:
Es poden emprar
opcions avançades.més
informació

• Cerca per similitud:


Si la cerca es realitza
per paraules
semblants. S'obre una
finestra amb més
opcions.

• Cerca a: Si la cerca es
realitza dintre de les
Fórmules o en els
Valors o les Notes.

• Direcció de cerca: Si
es realitza en Files o
Columnes.

• Cerca en tots els


fulls:Es pot triar si
volem que la cerca es
realitzi en el full actiu
o en tot el llibre.

En un principi es poden fer


cerques més generals i, si el
nombre de resultats és massa
alt, cal anar restringint les
opcions.

PRÀCTICA 2: FER CANVIS AUTOMÀTICS DE CONTINGUTS DE CEL·LES.

A més de cercar informació en un full o llibre es pot substituir la informació que hi havia per una
de nova, emprant l'opció del menú Edita | Cerca i reemplaça o emprar les dreceres de menú
abreujar (Alt+E) R o la drecera curta (Ctrl+F).

El procediment consiteix en cercar un determinat text d'acord amb el capítol anterior i substituir-
lo per un altre. Es poden emprar totes les opcions de cerca comentades en el capítol 1.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 9
De la mateixa manera pot
servir per canviar tot un
format per un altre. A
l'exemple es canvia tot el text
de color blanc, per color groc.

És convenient, primer, emprar


Reemplaça per substituir un
valor i comprovar que tot
funciona correctament, per
després prémer Reemplaça
tot.

PRÀCTICA 3: SERIAR DADES.

Mètode Manual

L'"open calc" permet completar sèries de dades a


partir dels primers nombres que la defineixen.

Exemple:

De la mateixa manera es poden fer sèries en


fileres o columnes.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 10
Mètode per Menú

Primerament hem de seleccionar la columna, fila o rang, on volem crear la sèrie.

Mitjançant el menú Edita | Emplena | Sèries podem accedir a una finestra per configurar
l'emplenament de sèries de nombres.

La nova finestra té les següents opcions:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 11
• Podem seleccionar la direcció:

• Amunt o avall en columnes.


• A la dreta o a l'esquerra en files.

• Tipus de sèrie:

• Lineal: Successió artimètica. (Cada valor és l'anterior més una


constant) (Ex: 2,4,6,8…)
• Geomètrica: Successió geomètrica. (Cada valor és l'anterior
multiplicat per una constant) (ex: 2,4,8,16,32,64…)
• Data: Fa referència a unitats de temps expressada de la següent
forma:
• Dia
• Dia feiner
• Mes
• Any

• A més, hem de marcar el valor inicial, el final i l'augment (o constant).

Per exemple, per fer una sèrie del 10 al 100 de 15 en 15 faríem el següent:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 12
PRÀCTICA 4: CONTINUAR SÈRIES DE DADES.

Mètode Manual

Per completar sèries ja iniciades. Per fer-ho, cal seleccionar les


dues últimes cel·les de la sèrie i arrossegar des de l'extrem
inferior dret (el cursor canvia de forma) fins a la posició
de l´última cel·la de la sèrie completa.

Exemple:

Mètode per Menú

De la mateixa manera, podem completar situant el cursor a


l'última cel·la de la sèrie. Mitjançant el menú Edita | Emplena |
Sèries podem accedir a una finestra per configurar
l'emplenament de sèries de nombres.

Les opcions estan comentades al capítol anterior

Exemple de completar una sèrie temporal:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 13
PRÀCTICA 5: EMPRAR LA UTILITAT DE DESPLAÇAMENT DIRECTE A UNA CEL·LA.

Situant-nos a l'esquerra de la barra de fòrmules


podem escriure la referència de la cel·la on
volem anar, prement tot seguit, la tecla de
retorn .

També podem anar a un full diferent posant el seu nom seguit del tancament d'admiració.

Es van guardant totes les cel·les on hem anat anteriorment per facilitar tornar-hi.

PRÀCTICA 6: COPIAR FULLS SENCERS.

Es poden fer còpies de fulls sencers emprant qualsevol dels dos mètodes:

Per menú clàssic

Ens situem dins del full que volem copiar i


anem el menú Edita | Full | Mou / Copia
(Alt+E) F M.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 14
Per menú contextual

O bé amb el botó dret del ratolí (menú contextual) cliquem a sobre del full que volem copiar.

En els dos casos ens sortirà un desplegable:

Si no activem l'opció Crear còpia el full es


mourà. En referència a la destinació hem
d'indicar:

*El llibre on s'ha de situar la còpia (per


defecte, és el mateix llibre). Si tenim més
d'un llibre obert podem copiar o moure fulls
d'un llibre a l'altre.

*La posició on es col.locarà (davant del full


que seleccionem, o bé al final).

PRÀCTICA 7: ELIMINAR FULLS SENCERS.

Per eliminar un full sencer podem emprar dos mètodes.

Per menú clàssic

Ens situem dins del full que volem copiar i anem al menú Edita | Full | Suprimeix. (Alt+E) F S.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 15
Per menú contextual

O bé amb el botó dret del ratolí (menú contextual) cliquem a sobre del full que volem eliminar.

Si el full no està buit apareix el següent missatge:

Precaució! Cal estar segur d'eliminar un full atès que és una operació que no es pot desfer.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 16
PRÀCTICA 8: MOURE FULLS SENCERS

El procediment és el mateix que l'indicat en el practica 7

L'única diferència és que per moure no ha d'estar activada l'opció copiar:

TEMA 3
T-3. ORDENACIÓ BÀSICA DE DADES.
PRÀCTICA 1: ORDENAR DADES ALFABÈTICAMENT.

Per ordenar dades, cal que prèviament les tinguem col·locades de la forma correcta: En fileres,
les dades referents a una mateixa persona, objecte, lloc. En bases de dades reben el nom de
registres.

Podem dir que un registre és el conjunt de dades que es refereixen al mateix … A l'exemple tenim
un registre per cada objecte d'un inventari.

En columnes, les dades que es refereixen a una característica comuna. En bases de dades reben el
nom de camps.

Podem dir que un camp és el conjunt de dades que tenen una mateixa tipologia. Així podem parlar
del camp "Nom", "Cognom1", "Cognom2", "Data de naixement d'una persona".

A l'exemple els camps són: DESCRIPCIÓ, CODI, UNITATS, VALOR_UNITARI, VALOR_TOTAL.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 17
Per ordenar una taula per un camp, cal que ens situem sobre un valor del camp i premem el botó
d'ordenació ascendent (és a dir de la A a la Z ) situada a la barra d'eines estàndard; o bé el
botó d'ordenació descendent .

Avís important: La primera filera no s'ordena atès que són els Noms dels Camps i ha de restar
immòbil.

Precaució! !! No deixeu columnes ni fileres en blanc al mig de les dades atès que es pot considerar
que són d'una altra taula i no les ordenarà.

PRÀCTICA 2: ORDENAR DADES NUMÈRICAMENT.

Si la columna que seleccionem conté dades numèriques amb la icona es farà l'ordenació de
menor a major (creixent), mentre que ho farà de major a menor (decreixent).

Podem veure un exemple en què ordenem per la quantitat, primer de forma creixent i després
decreixent:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 18
PRÀCTICA 3: ORDENAR TAULES SEGONS DIFERENTS CRITERIS I PRIORITATS.

Ens situem dins d'una dada de la taula i anem al menú _D_ades | Ordena (o la seva forma
abreujada) (Alt+D) O.

Es desplega una finestra en la qual podem triar els camps d'ordenació. L'"openoffice" cerca si les
dades tenen, o no, títols de camps.

En el menú ens apareixen els Noms dels Camps pels quals es farà l'ordenació i si es vol ordre
ascendent o descendent:

En el cas que no es tinguin escrits


els noms dels camps, a la finestra
es pot triar els noms de les
columnes pels quals es farà
l'ordenació:

PRÀCTICA 4: ORDENAR TAULES AMB CRITERIS NO ESTÀNDARDS.

En alguns casos pot interessar ordenar segons els criteris no habituals, alfabètic, numèric, data i
hora. Per exemple, pels noms dels dies de la setmana. Seleccionem la columna que volem ordenar

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 19
i anem al menú Dades | Ordena.

Després seleccionem la pestanya Opcions

En l'exemple ordenem un inventari segons el dia en què hom s'ha de preparar per un trasllat
d'edifici:

Si la llista per la qual volem ordenar no està creada, cal que prèviament la introduïm:

Menú Eines | Opcions (Alt+E) O i seleccionem del llistat "OpenOffice.org Calc" l´opció Ordena
les llistes.

Premem el botó Nou , posteriorment cal posar els diferents elements de la llista separats i tornar

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 20
a prémer el botó D'acord .

Es pot eliminar una llista existent, situant-nos a sobre d´ella i prement el botó Suprimeix.

PRÀCTICA 5: ORDENAR VERTICALMENT I HORITZONTAL

Si tenim una taula on les dades que volem ordenar estan en forma horitzontal, hem de triar
aquesta opció dins del menú Dades | Ordena (o la seva forma abreujada) (Alt+D) o anem a la
pestanya Opcions.

Podem triar l´orientació de l'ordenació: De dalt a baix (per defecte) o bé d'esquerra a dreta.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 21
Tot seguit triem la pestanya Criteris d'ordenació i seleccionem la fila d'ordenació:

En el següent exemple podem veure com s'ordena una taula on les dades principals estan una a
cada columna:

En aquest cas no hi ha capceleres de Fila (Títols)

Nota!: Recorda: cal tornar l'opció d'ordenació al seu estat habitual (de dalt a baix).

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 22
TEMA 4
T-4. OPCIONS AVANÇADES D’IMPRESSIÓ I EMMAGATZEMATGE.
PRÀCTICA 1: CONFIGURAR EL FULL PER IMPRIMIR LES LÍNIES DE DIVISIÓ.

Anem al menú Format | Pàgina (o la seva forma abreujada) (Alt+F) P.

A la finestra "configurar pàgina" seleccionem la pestanya Vores.

Podem veure la diferència d'impressió si activem l'opció "Lineas de división".


Per imprimir la quadrícula

Resultat:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 23
Per NO imprimir les línies de divisió de la quadrícula

Resultat:

• A la configuració també s'hi pot accedir des de la presentació preliminar si estem observant
com quedarà imprès el nostre treball:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 24
• O des del menú Fitxer | Visualització prèvia d'impressió (o la seva forma abreujada)
(Alt+F) V.

i prement el botó "Configurar"

• O també, des de la barra inferior, fent doble clic a sobre de la configuració de pàgina:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 25
PRÀCTICA 2: IMPRIMIR AMB DIFERENTS GRAUS DE QUALITAT.

Opció no disponible en libreOffice

S'ha de generar segons les opcions de la configuració de la impressora. Moltes tenen una opció
d'imprimir en esborrany.

PRÀCTICA 3: IMPRIMIR EN COLOR.

Anem al Menú Format | Pàgina (o la seva forma abreujada) (Alt+F) P.

En la finestra "configurar pàgina" seleccionem la pestanya Full.

Si activem "Blanco y Negro" la impressió no es realitzarà en escala de grisos. Per altra banda, per
poder imprimir en color aquesta opció ha d'estar desactivada.

Nota!: Recordeu revisar aquesta opció en imprimir en color. Molts cops queda activat només
imprimir en grisos.

PRÀCTICA 4: IMPRIMIR LES FÓRMULES I NO ELS RESULTATS.

Per imprimir les fórmules, primer cal anar al menú Format | Pàgina (Alt+O) F. Anem a la pestanya
Full

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 26
Activem la casella corresponent a Fórmules. D'aquesta manera veurem les fórmules i no els
resultats.

Observem la diferència entre una i l'altra:

• Sense fórmules:

• Activant fórmules:

Després només resta imprimir.

Recordeu tornar a posar la impressió a l'estat habitual .

PRÀCTICA 5: IMPRIMIR UN FULL EN DIFERENTS PÀGINES.

Anem al Menú Format | Pàgina (o la seva forma abreujada) (Alt+O) P.

Seleccionem la pestanya Pàgina

Podem triar si la impressió serà en fulls verticals o horitzontals i els marges.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 27
Seleccionem la pestanya Full

També es pot indicar que el resultat de la impressió surti en diversos fulls (sobretot quan tenim
una gran quantitat d'informació)

Per fer-ho, seleccionem l'opció Ajusta l'àrea d'impressió a amplada/alçada (en el nostre cas 2 x
2 ).

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 28
Hi ha una opció que permet triar directament la quantitat de fulls que ens ha d'ocupar Ajusta
l'àrea d'impressió al nombre de pàgines i hem d'indicar la quantitat. Per exemple: 4.

Si hi ha poca informació i volem separar-la en pàgines, podem triar una ampliació:


Anem al menú Format | Pàgina.

Seleccionem la pestanya Full

Podem ampliar o reduir amb l'opció Redueix / Amplia la còpia impresa Indicant el factor de
zoom. Inferior a 100% és reducció. Superior és ampliació. En el nostre cas 300%

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 29
Tot seguit anem al menú Visualització | Visualització prèvia dels salts de pàgina .

Es pot veure ara el full de càlcul amb línies discontínues que produeixen divisions horitzontals i
verticals. Són salts de pàgina automàtics.

Si posem salts de pàgina manuals, menú Insereix | Salt | Salt de fila o bé Salt de columna,

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 30
apareixeran com línies contínues.

També es pot observar el límit de la impressió.

Per modificar-ho, només cal moure amb el cursor els salts de pàgina o els límits de la impressió:
animació Flash

Per tornar a la vista habitual de l'"Excel": Menú Visualitza | Normal (Alt+V) N.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 31
PRÀCTICA 6: AJUSTAR UN FULL A UNA SOLA PÀGINA.

Anem al menú Format | Pàgina (o la seva forma abreujada) (Alt+O) P.


Seleccionem la pestanya Full

Per fer la impressió en un sol full es selecciona l´opció Ajusta l'àrea d'impresisó al nombre de
pàgines; Nombre pàgines: 1 , i es prem "Acceptar".

Podem veure com queda a la vista prèvia .

Nota!: Aquesta opció es aconsellable quan hi ha molta informació i volem fer una impressió
reduïda en un sol full.

PRÀCTICA 7: IMPRIMIR LES CAPÇALERES DE FILA I COLUMNA.

Anem al menú Format | Pàgina (Alt+O) P.


Seleccionem la pestanya Full

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 32
• Opció desactivada

Per defecte aquesta opció està desactivada i produeix una impressió com a la següent imatge:

• Opció activada

Si activem l'opció de títols es poden veure en el full imprès les capceleres de columnes i fileres.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 33
PRÀCTICA 8: DESAR EN FORMAT TEXT.

Anem al menú Fitxer | Anomena i desa o (Alt+F) A.

Seleccionem el tipus de fitxer resultant:

Avís important: En totes les exportacion de text, Només es guarda el full actiu.

Text pla

Opció no disponible en "Open Office"

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 34
Text delimitat per espais

Text delimitat per tabulacions

CSV delimitat per comes

Amb l'opció "CSV (delimitado por comas)" es genera un fitxer de text amb extensió .csv que
separa cada camp per un ;. Aquesta opció és més completa i permet transferir informació entre
diferents fulls de càlcul, bases de dades,…

És un estàndard de transmisió de la informació. Si l'obrim amb la llibreta del "Windows" o un editor


de text pla, el podem desar en diverses codificacions.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 35
Aquest punt és important quan s'importa un fitxer des d'una aplicació dissenyada amb php
("Moodle", Intranet,…)

PRÀCTICA 9: DESAR EN FORMAT WEB.

Per desar un document en format web, cal anar al menú Fitxer | Anomena i desa (Alt+F) A.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 36
Apareix la finestra d'opcions i seleccionem format web (html).

El resultat és una pàgina, amb extensió htm o html que es pot llegir des de qualsevol navegador
web.

Si el fitxer ja s'havia desat prèviament en un altre format, cal canviar l'extensió .xls i posar el nom
del fitxer.htm o fitxer.html de forma manual

Exemple:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 37
PRÀCTICA 10: DESAR EN FORMAT DE VERSIONS ANTERIORS COMPATIBLES.

Cal anar al Menú Fitxer | Anomena i desa (Alt+F) A.

Totes les opcions assenyalades a la imatge corresponen a versions anteriors de l'"Excel". Es pot
desar el fitxer per recuperar-lo després amb programari anterior, ja sigui d'"Excel" com de versions
1 i 2 d'"OpenOffice".

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 38
PRÀCTICA 11: DESAR EN ALTRES FORMATS ESPECÍFICS.

Anem al Menú Fitxer | Anomena i desa (Alt+F) A.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 39
Aquesta opció ens permet desar fulls en formats compatibles per la seva recuperació amb d'altre
programari:
Data intenchange format (*.dif)
Star Calc 5.0 (*.sdc)
Star Calc 4.0 (*.sdc)
Star Calc 3.0 (*.sdc)
DBF (dBASE) (*.dbf)

A l'últim parèntesi consta l'extensió amb la qual es desarà i que servirà perquè el programari
identifiqui el fitxer.

TEMA 5:
5:
T-5. CERCAR I FILTRAR DADES.
PRÀCTICA 1: EMPRAR FUNCIONS DE RECERCA GENERAL.

Podem cercar dades en una taula amb la funció =CONSULTA(valor_cercat;Matriu_de_cerca).

Ens situem a la cel·la on introduirem la fórmula per buscar les dades que tenim en una taula.

Per fer-ho, tenim diverses opcions:

• Menú Insereix | Funció o Ctrl + F2

• Prémer la icona de la barra de funcions.

• Entrar directament el codi a la barra de fórmules: =CONSULTA(C2;$Codis!$B$1:$C$43)

Aquesta funció ens busca el valor situat a la dreta del valor igual al buscat dins la matriu de cerca.
El que busquem ha d'estar a la primera columna i el buscat a la segona.

Exemple:

Volem cercar el codi de la comarca. Tenim un llistat de comarques i codis al full "Codis" Cerquem
B2(Pallars Sobirà)
Matriu de Cerca : Codis!$B$1:$C$43
(Marquem amb $ el rang per tal que en copiar-lo no es desplaci, ja que les dades de la taula són
fixes)

El resultat és la cerca del codi de la comarca.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 40
• Si l'hem emprat anteriorment, podem prémer la tecla = i ens apareixerà CONSULTA a
l'extrem esquerra de la barra de fórmules**

PRÀCTICA 2: EMPRAR FUNCIONS DE RECERCA VERTICAL.

Podem cercar dades en una taula amb la funció

=CONSULTAV(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat).

Aquesta funció CONSULTAV cerca en un rang el valor indicat i ens retorna al que està tantes
columnes a la dreta com indiquem.

• L'opció "Ordenat" té dos possibles valors:


* FALS(); quan es tracta de dades discretes que tenen un valor determinat. (Per exemple
codis o correspondències biunívoques).
* CERT(); quan són intervals i el valor buscat no cal que coincideixi exactament. (Per
exemple entre 0-2.000 li correspon x o bé de la A a la C el dia y)

Exemple:

Volem calcular el descompte d'una factura en funció del seu valor (B2). Tenim un rang on es
troben les dades: $C$5:$D$10.

Si la factura supera els 1.000 € el descompte és del 2%, si supera els 2.000 el 4%, … La columna on
tenim els descomptes és la 2 Ordenat= FALS() atès que no tenim, un a un, tots els valors, es
tracta d'intervals.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 41
Veiem que en ser la factura de 1.500 € li correspon el descompte del 2%.

PRÀCTICA 3: EMPRAR FUNCIONS DE RECERCA HORITZONTAL.

Podem cercar dades en una taula amb la funció

=BUSCARH(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat).

Per introduir la funció podem emprar qualsevol dels mètodes explicats en el mòdul 5 - pràctica 1

Aquesta funció CONSULTAH cerca en un rang el valor indicat i ens retorna el que està tantes files
per sota com indiquem.

L'opció "Ordenat" té dos posibles valors: * FALS(); quan es tracta de dades discretes que tenen un
valor determinat. (per exemple codis o correspondències biunívoques). * CERT(); quan són
intervals i el valor buscat no cal que coincideixi exactament. (Per exemple entre 0-2.000 li
correspon x o bé de la A a la C el dia y)

Exemple: Busquem la data de visita d'una persona en funció del seu cognom:
Busquem el valor a B2

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 42
Les dades les tenim a la taula de rang $B$8:$F$9

Les dates de visita les tenim a la segona filera del rang.

Les dades són intervals, per tant ordenat=CERT().

Observem que a Martínez li toca assistir el 22 de setembre.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 43
PRÀCTICA 4: CREAR FILTRES DE DADES AUTOMÀTICS.

Quan tenim una gran quantitat de dades la forma més senzilla de trobar-les és creant filtres
automàtics.
Per fer-ho, ens situem en qualsevol cel·la que contingui alguna de les dades que volem filtrar i
anem al menú Dades| Filtre | Filtre automàtic o (Alt+D) F F.

Apareix al costat dels noms dels camps (o títols de les columnes) una icona que ens permet
seleccionar un criteri de filtre.

A partir d'ara es poden seleccionar els valors de qualsevol de les columnes.

Per tornar a veure totes les dades cal tornar al menú Dades| Filtre | Suprimeix el Filtre o (Alt+D)
F R.

Per desactivar els filtres, cal tornar al mateix menú i tornar a clicar a sobre de menú Dades |
Filtre | Amaga el filtre automàtic o (Alt+S) F A.

PRÀCTICA 5: APLICAR DIFERENTS CRITERIS DE FILTRE.

Podem emprar criteris successius de filtratge:


Per exemple, seleccionem les persones de Salt.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 44
Observem que ha canviat el color de la icona per la qual hem filtrat.

Podem seguir filtrant per cognoms:

El resultat final:

Observem que ha canviat el color de la icona per la qual hem filtrat.

Podem anar a la icona i prémer ("Todas") per eliminar cadascun dels filtres, un a un.

PRÀCTICA 6: ORDENAR DADES AMB FILTRE.

Quan tenim dades filtrades, les podem ordenar de la forma indicada en mòdul 3-pràctica 1 i en el
mòdul 3-pràctica 4, situant-nos a la columna per la qual volem ordenar i emprant les icones

o bé amb el menú Dades | Ordena.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 45
PRÀCTICA 7: FILTRAR DADES AMB LÒGICA BOOLEANA AND I OR.

Si volem filtrar amb més d'un criteri, podem emprar els operador de lògica booleana AND (I) i OR
(O).

Per fer-ho, cliquem a sobre de la icona del camp al qual volem aplicar el filtre i premem Filtre
Estàndard….

Apareixerà una finestra:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 46
Podem marcar dues condicions, emprant (I): S'han d'acomplir els dos criteris, o (O) ens mostrarà
els registres que acompleixin qualsevol de les dues condicions.

Per exemple que la localitat sigui Salt o Cervera.

El resultat serà:

Tenim un grapat d'opcions de filtratge:

També es poden emprar en els criteris, caràcters comodins, de forma que un ? equival a qualsevol

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 47
lletra i (*) a qualsevol grup de lletres.

Exemples: *Si posem es igual a | ca?a, indica qualsevol paraula ca_a, com casa, cata, caça,
cama…
*Si posem es igual a | cas* seria equivalent a totes les paraules que comencen per cas: casa,
casal, casalot, cases…

Per filtrar camps de text que comencin per una lletra podem posar: Cognoms >= P i filtrarà tots els
que comencin per la lletra P

PRÀCTICA 8: CREAR CRITERIS DE FILTRE AVANÇATS.

Es poden crear filtres avançants. Per fer-ho, cal preparar el full en dues zones, la zona de filtres i
la de les dades:

Per posar un filtre anem a la zona de filtres, al camp que ens interessa, per exemple a D2 sota la
LOCALITAT i posem ="=Vic". Posem el valor pel qual volem filtrar entre cometes atès que és un
camp alfanumèric. Un exemple de filtre numèric >3000 o bé =40000

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 48
Tot seguit anem al menú Dades | Filtre | Filtre avançat o (Alt+D) F A.

Tot seguit apareix una finestra:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 49
Podem escriure el rang o seleccionar-lo amb el cursor, prement a sobre de la icona .

Per tornar a veure tots els registres, cal anar al menú Dades | Filtre | Suprimeix el filtre o
(Alt+D) F R.

Còpia del filtratge en una altra zona

Si activem l´opció Copia-ho a una altra ubicació i indiquem el rang de la còpia, ens retornarà els
registres filtrats en un lloc diferent:

PRÀCTICA 9: EMPRAR MÚLTIPLES CRITERIS DE FILTRE ALHORA.

També es poden posar més criteris. Si són numèrics, no s'ha de posar el primer igual ni les
cometes. Tots els criteris que posem a la mateixa filera estan lligats per l'operador booleà I (AND).

Exemple:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 50
També es pot emprar l'operador O (OR). Només cal posar-ho en una filera diferent.

Nota!: Recorda canviar el rang de criteris i ajustar-lo a la nova situació

Avís important : El camp de criteris sempre ha d'estar ajustat a les condicions. Si és més gran es
considera que una condició està en blanc i per tant qualsevol registre compleix la condició.

PRÀCTICA 10: ELIMINAR FILTRES.

Per eliminar un filtre només cal eliminar les fileres on estaven els filtres avançats.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 51
PRÀCTICA 11: MODIFICAR FILTRES.

Sempre es pot modificar un filtre avançat: Cal anar a la zona de filtres, modificar-lo i,
posteriorment, tornar al menú. Tot seguit anem al menú Dades | Filtre | Filtre avançat o (Alt+D)
F A. ; per tornar a executar el nou filtre.

TEMA 6:
T-6. ESTILS I FORMATS
PRÀCTICA 1: CANVIAR EL TIPUS DE DADA DE LA CEL·LA.

Per canviar el format de les dades d'una cel·la cal anar al menú Format | Cel·les o bé (Alt+O) S, o
la forma abreujada (Ctrl+1).

Format General

Per defecte les cel·les no


tenen un format preestablert.
Si les dades són numèriques, es
considera el nombre amb el
que es pot operar i s'alinea a la
dreta, si les dades introduïdes
són alfanumèriques es
considera text i s'alinea a
l'esquerra.

Format Número

Amb aquest format indiquem que les dades són numèriques i podem indicar la quantitat de
decimals i si volem emprar el punt per separat, els milers.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 52
Per exemple entrem 1000, si posem 2 decimals i separadors de milers a la cel·la se'ns mostrarà:
1.000,00

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 53
També podem determinar el format dels nombres negatius (en vermell, amb el signe davant, o en
vermell i signe)

Format Moneda

Format molt semblant a l'anterior que incorpora la moneda del país. Podem canviar la moneda per
si treballem amb altres països que no tinguin la mateixa.
És important emprar-lo per treballar amb dades monetàries. Incorpora formats de nombres
negatius.

Format Comptabilitat

Igual a l'anterior sense nombres negatius, ja que en comptabilitat no s'utilitzen.

Format Data

Si entrem una data podem triar la seva forma de visualització:


Podem crear-ne amb noves formes al format personalitzat.

Format Hora

Es pot triar el format per mostrar hores i dates i hores conjuntament.


Podem crear-ne amb noves formes al format personalitzat.

Format Percentatge

Entrem una dada en tant per 1: Exemples:


Dada introduïda Valor que representa
1 100%
0,2 20%
0,015 1,5%
Es pot fixar la quantitat de decimals.

Format Fracció

Converteix un nombre decimal en una fracció:

Format Científic

Converteix un nombre en el producte d'un decimal i una potencia en base 10. Es coneix com a
notació científica:
Dada introduïda Valor que representa
2000 2 x 10 3
2300 2,3 x 10 3
1000000 1 x 10 6

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 54
Format Text

Tot el que entrem amb aquest format és considerat com a text. És interessant per codis que tenen
0 davant de la primera xifra significativa. En format numèric els zeros a l'esquerra s'eliminen.

És important entrar com a text els codis postals, ja que en cas contrari elimina els zeros davant:
08001 queda en 8001

Format Especial

Format Personalitzat

Es poden generar nous formats ja siguin numèrics o de data que no estiguin predefinits.

Per exemple data llarga: dd-mmmm-aaaa indica dues xifres de dia + lletres del mes + quatre xifres
de l'any: 12-març-2010.
dd/mm/aaaa indica dues xifres de dia, dues de mes i dues de l'any. Canviem el separador per
barres: 12/04/2010.

#.### € "/unitat": indica separar els milers i afegir € a cada unitat. És útil per poder operar amb
preus unitaris.

PRÀCTICA 2: CANVIAR PROPIETATS DE LA FILA.

Podem seleccionar tota la fila situant-nos amb el cursor a sobre de l'encapçalament de la filera.
S'observa que el cursor canvia de forma:

Un cop seleccionada es pot canviar el format, l'alineació, o qualsevol propietat que afectarà a
tota la filera.

PRÀCTICA 3: CANVIAR ALÇADA.

Amb el cursor

Ens situem entre la filera que volem canviar i la següent. El cursor canvia de forma .
Podem arrossegar el cursor fins a l'amplada desitjada.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 55
.

Per Menú

L'altura estàndard és 0,45 cm. Això vol dir que qualsevol tipus de lletra de mida superior a 11
(sempre hi ha un marge per defecte) farà que la filera augmenti el tamany.
Podem canviar-la anant al menú Format | Fila | Alçada.

PRÀCTICA 4: AJUST AUTOMÀTIC D’ALÇADA.

Si hem modificat manualment l'altura de la fila, podem canviar-la anant al menú Format | Fila |
Alçada òptima.

S'ajusta a la mida estàndard o a la més petita possible segons el tipus de lletra.

PRÀCTICA 5: OCULTAR FILES.

Algunes vegades ens interessa que una filera quedi amagada, ja que té dades de càlcul intermedi
que no volem mostrar o imprimir.
Podem ocultar 1 o més files simultàniament:

Menú contextual

Podem seleccionar la o les fileres que volem ocultar amb el ratolí i premem el seu botó dret.
Seleccionem Amaga o la tecla M.
animació Flash

Menú General

Es seleccionen les fileres i anem menú Format | Fila | Amaga. (Alt+O) F M

PRÀCTICA 6: MOSTRAR FILES.

Per tornar a mostrar fileres ocultes, cal marcar l'anterior i posterior de les que no es veuen.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 56
Tot seguit tenim dues opccions:

Menú contextual

Un cop sleccionades amb el botó dret de ratolí, seleccionem Mostrar o la tecla M.


animació Flash

Menú General

Es seleccionen les fileres i cal que anem menú Format | Fila | Mostra. (Alt+O) F M

PRÀCTICA 7: CANVIAR PROPIETATS DE LA COLUMNA.

Quan ens situem sobre l'encapçalament d'una columna, el cursor canvia de forma i es pot
seleccionar tota la columna.
Qualsevol canvi que es realitzi sobre les propietats afectarà tota la columna.

PRÀCTICA 8: CANVIAR D’AMPLADA.

Amb el cursor

Quan situem el cursor entre dues columnes canvia de forma i podem modificar l'amplada de la
que tenim a l'esquerra del cursor.

Es pot observar que se'ns indica l'amplada. (Per defecte 6,27 CM).

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 57
Per Menú

Podem canviar l'amplada d'una columna, un cop seleccionada, anant al menú Format | Columna |
Amplada o bé (Alt+O) M P.

PRÀCTICA 9: AJUSTAR AUTOMÀTICAMENT L’AMPLADA.

Si seleccionem una o vàries columnes i anem al menú


Format | Columna | Amplada òptima o bé (Alt+O) M
M, l'amplada de la columna es reduirà al màxim per
tal que es puguin mostrar de forma completa les
dades existents.

PRÀCTICA 10: OCULTAR COLUMNES.

De la mateixa manera que es poden ocultar fileres; també es poden amagar columnes:

Menú contextual

Podem seleccionar la o les columnes que volem ocultar amb el ratolí i premem el seu botó dret.
Seleccionem Amaga o la tecla A.

Menú General

Es seleccionen les fileres i anem menú Format | Columna | Amaga. (Alt+O) M G

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 58
Les columnes seleccionades prèviament, queden ocultes.

PRÀCTICA 11: MOSTRAR COLUMNES.

Per tornar a mostrar columnes ocultes, cal marcar l'anterior i posterior de les que no es veuen.

Tot seguit tenim dues opcions:

Menú contextual

Un cop sleccionades amb el botó dret de ratolí, seleccionem Mostra o la tecla M.

Menú General

Es seleccionen les fileres i es va a menú Format | Columna | Mostra. (Alt+O) M S

Ja tornen a ser visibles les columnes que estaven amagades.

PRÀCTICA 12: CANVIAR LES PROPIETATS DEL FULL.

Quan ens situem a sobre de l'encapçalament de totes le files i columnes, el cursor canvia de forma
i es pot seleccionar tot el full.
Qualsevol canvi que es realitzi a sobre de les propietats afectarà tot el fulll.

PRÀCTICA 13: CANVIAR EL NOM DEL FULL.

En el nom no es poden emprar caràcters que no siguin lletres, nombre o guions. No s'accepten
interrogants o d'altres símbols.

Pestanyes inferiors

Si realitzem un doble clic a sobre del nom del full, el podem canviar directament.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 59
Apareix una finestra sobre la qual podem canviar-lo.

Menú contextual

Prement el botó dret del ratolí sobre la pestanya, apareix el menú i triem l'opció Canvia el nom

Menú General

Podem canviar el nom del full que tenim actiu, anant al menú Format | Full | Reanomena o
(Alt+O) U R.

PRÀCTICA 14: CANVIAR EL FONS DEL FULL.

Tot i que no es mostra en pantalla, es pot canviar el fons que sortirà imprès: Anem al menú
Format | Pàgina

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 60
Podem veure el resultat prement visualitació prèvia

PRÀCTICA 15: OCULTAR FULLS.

Podem canviar ocultar el full actiu anant al Menú Format | Full | Amaga o (Alt+O) F A.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 61
El resultat és :

PRÀCTICA 16: MOSTRAR FULLS.

Podem canviar "tornar a mostrar fulls ocults", anant al menú *Format | Full | Mostra o (Alt+O) F
M.

S'obre una finestra on tenim els fulls ocults i podem seleccionar els que volem mostrar.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 62
PRÀCTICA 17: DONAR FORMAT AUTOMÀTICAMENT AL FULL.

Seleccionem el rang o l'àrea a la qual volem dornar el format.


Anem al menú Format | Formatació automàtica o bé (Alt+F) F, i tot seguit triem un dels formats
del menú.

PRÀCTICA 18: CONFIGURAR PREFERÈNCIES PER AL FORMAT AUTOMÀTIC.

El format automàtic descrit en el capítol anterior, es pot configurar de manera que el format
automàtic tindrà o no en compte alguns elements de format.:

Opció
Número Tipus de dades i com es visualtizen
"Fuente" Format de tipus de lletra, color, subratllat,…
"Alineación" Dreta, centre, esquerra - A la part superior o inferior de la cel·la
"Bordes" Línies internes i externes a la graella
"Tramas" Colors i fons de les cel·les
"Ancho y Alto" Amplada de columa i altura de fila

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 63
Si una opció està desactivada no es tindrà en compte.

PRÀCTICA 19: APLICAR ESTILS A CEL·LES.

Els estils són formats establerts que podem emprar quan volem i que faciliten no haver de canviar
el format de cada cel·la manualment.

Per aplicar un estil preestablert a una cel·la o un conjunt de cel.les, cal seleccionar-les i anar al
menú Format | Estils i Formatació (Alt+O) E o bé la tecla F11

Assenyalem el del nom de l'estil.

Tenim dos mètodes: * Seleccionem la o les caselles on volem marcar l'estil i fem doble clic a sobre

del nom de l'estil * Assenyalem el nom de l'estil i cliquem a sobre de la icona ompliment

S'aplicaran tots el formats establerts.

Modificar estils

Un cop seleccionat un format d'estil, es pot canviar prement el botó dret del ratolí i triant

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 64
"Modifica".

Crear nou estils

Amb el botó dret del ratolí seleccionem "Nou"

Creem tots els paràmetres de format i acceptem.

Apareix una finestra on podem triar tots els formats de l'estil.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 65
Eliminar un estil

Seleccionem l'estil i premem la tecla [Supr] "Suprimir".


Els estils bàsics predeterminats no es poden eliminar.

PRÀCTICA 21: COMBINAR DIFERENTS ESTILS A CEL·LES.

Avís important Opció no disponible amb "OpenOffice"

TEMA 7:
7:
T-7. ASSISTENT DE FUNCIONS
PRÀCTICA 1: INICIAR L’ASSISTENT DE FUNCIONS.

Per introduir qualsevol funció, primer cal anar a la cel·la que l'ha de contenir.
Per executar l'assistent de funcions tenim diverses formes:

*Anar al menú Insereix | Funció ,o bé (Alt+I) F o (Ctrl+F2).

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 66
*Clicar a sobre de la icona de funcions situada a la barra d'eines estàndard.

En qualsevol dels tres casos s'obre la finestra d'assistent de funcions:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 67
PRÀCTICA 2: SELECCIONAR FUNCIONS SEGONS LA SEVA CATEGORIA.

Un cop iniciat l'assistent com s'indica en la pràctica anterior, podem seleccionar les funcions segons
categories:

En el selector triem la categoria i al requadre inferior es mostren ordenades alfabèticament totes


les funcions diponibles.
Al peu es mostra la informació de la funció que tenim seleccionada.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 68
Categories disponibles:
Categoria Usos
Base de dades Operacions en una taula que es comporta com a base de dades
Data i hora Operacions amb dates i hores
Finances Càlcul de pagaments de crèdits i altres productes financers
Informació Per conèixer el tipus de dades o característiques d'una cel·la o rang
Lògica Operacions de lògica booleana
Matemàtiques Operacions numèriques i d'àngles
Matrius Operacions amb matrius
Estadística Càlculs i operacions estadístiques
Full de càlcul Operacions relacionades amb la localització de cel·les i rangs
Text Operacions que es realitzen amb cadenes de caràcters
Complement Altres funcions que no corresponen a cap dels apartats anteriors
Si no coneixem la categoria en concret, Totes ens mostra totes les funcions disponibles.

En primer lloc de la llista tenim l'opció Usades recentment que són les últimes que hem emprat,
per si les hem de tornar a utilitzar.

PRÀCTICA 3: OMPLIR ELS PARÀMETRES DE LES FUNCIONS AMB L’ASSISTENT.

Un cop s'executa l'assitent i es selecciona la funció s'obre una nova finestra de l'assistent.
Exemple:

Escollim una funció de Text | Concatena, que uneix el text de vàries cel·les en una de sola.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 69
Dues formes de procedir:

* 1) A Text1 posem A3 que és la primera de les cel·les.

* 2) Premem el botó i amb el cursor seleccionem les cel·les o el rang que volem.

Acceptem i observem el resultat.

Observem que ens manca l'espai entre el nom i el cognom.

Modificar una funció amb l'assistent

Ens situem sobre la cel·la que té la funció i apretem la icona de la barra de fórmules:

Ens torna a aparèixer l'assistent per poder fer modificacions:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 70
Podem incorporar els espais entre el noms i els cognoms:

PRÀCTICA 4: VEURE EL RESULTAT PREVI DE LA FUNCIÓ AMB L’ASSISTENT.

L'assitent sempre ens mostra una visualització prèvia del resultat de la funció:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 71
PRÀCTICA 5: FER SERVIR L’AJUT DE L’ASSISTENT PER DETERMINAR LA FUNCIÓ
ADEQUADA.

Prement sobre l'ajuda de la funció:

Se´ns mostra una nova finestra amb informació complementària:

Podrem saber totes les condicions i, a més, alguna ajuda per facilitar la tasca.

En el nostre cas la funció =CONCATENA(A3;" ";A4;" ";A5) es por substituir per =A3&" "&A4&"
"&A5.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 72
Quant més emprem una funció més podrem introduir-la directament sobre la barra de fórmules:

TEMA 8:
T-8. TREBALL AMB DIVERSOS FULLS DE CÀLCUL.
PRÀCTICA 1: OBRIR DIVERSOS FULLS ALHORA.

Seleccionar més d'un full

Podem treballar de forma simultània en diversos fulls, clicant sobre els noms dels fulls mentre els

activem amb les tecles CTRL i/o SHIFT .

L'opció més còmoda és anar al Menú | Edita | Full | Selecciona (Alt+E) F S. Es desplega una

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 73
finestra.

Fulls Alterns

Per seleccionar més d'un full procedim de la següent forma: Seleccionem el primer clicant sobre el

nom de la pestanya. Tot seguit premem la tecla CTRL i sense deixar-la anar anem, amb el
ratolí, clicant sobre els fulls que volem seleccionar.
Amb aquest sistema podem seleccionar fulls que no estan seguits l'un de l'altre, per exemple Full1
i Full3.

Selecció Contínua

Seleccionem el primer full clicant sobre la pestanya inferior amb el ratolí. Premem la tecla Shift

i sense deixar-la anar anem a l'últim dels fulls que volem seleccionar.
Exemple Full1 Shift Full3, seleccionem des de Full1 fins a Full3

Selecció De Tots Els Fulls

Podem agrupar tots els fulls mitjançant el Menú contextual, clicant amb el botó dret del ratolí a
sobre de la pestanya d'alguns d'algun dels fulls, i triant l'opció Selecciona tots els Fulls

Qualsevol operació que fem sobre una cel·la o rang es repetirà en tots els fulls seleccionats.

Desagrupar

És preferible emprar el Menú | Edita | Full | Selecciona (Alt+E) F S. Es desplega la finestra, i


seleccionem només un dels fulls.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 74
PRÀCTICA 2: INSERIR NOUS FULLS.

Per inserir nou fulls tenim vàries opcions:

Menú contextual

Si cliquem amb el botó dret del ratolí sobre el nom del full, s´obre un menú on tenim l'opció
Insereix un full

Menú clàssic

Podem anar al menú Insereix | Full….

En ambdós casos s'obre una nova finestra.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 75
Ens permet triar la posició, la quantitat de fulls a inserir. També es pot inserir un full d'un altre
document o vincular-lo de forma que quan canviem l'original ens canvia el d'aquest document.

PRÀCTICA 3: COPIAR INFORMACIÓ ENTRE FULLS.

Còpia parcial

Per copiar una part de la informació d'un full a un altre, només cal seleccionar el rang del que
volem copiar. Hem d´anar al menú Edita | Copia, o bé podem fer-ho amb (Alt+E) C, o la forma
abreujada Ctrl+C.

També es pot prémer la icona o utilitzar el menú contextual (botó dret del ratolí).

Després cal situar-se a la cel·la superior esquerra on volem col·locar les dades i prémer Ctrl+V o
anar al menú Edita | _E__nganxa, o bé (Alt+E) E

També es pot prémer la icona o utilitzar el menú contextual (botó dret del ratolí).

Copiar tot el full

Cliquem amb el botó dret del ratolí sobre la pestanya del "Nom del Full" que volem copiar. S'obre
el menú contextual.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 76
S'ha d'indicar el llibre al qual volem copiar (per defecte el mateix). Si en tenim més d'oberts,
podem copiar a un altre llibre. També cal indicar la posició que ocuparà: Abans de ..
S'ha d'activar l´opció Crear una còpia, ja que en cas contrari ens mourà el full al lloc indicat.

PRÀCTICA 4: MOURE INFORMACIÓ ENTRE FULLS.

Moure part d'un full

Per moure una part de la informació d'un full a un altre, només cal seleccionar el rang del que
volem traslladar, anar al Menú Edita | Retalla, o bé (Alt+E) T, o la forma abreujada Ctrl+X.

(També es pot prémer la icona o utilitzar el menú contextual (botó dret del ratolí).

Després cal situar-se a la cel·la superior esquerra on volem col·locar les dades i prémer Ctrl+V o
anar al Menú Edita | Engaxa, o bé (Alt+E) E

(També es pot prémer la icona o utilitzar el menú contextual (botó dret del ratolí).

El procés és gairebé idèntic al de la pràctica anterior, canviant copiar per tallar

Moure tot el full

Cliquem amb el botó dret del ratolí sobre la pestanya del nom del full que volem moure. S'obre el
menú contextual.

S'ha d'indicar el llibre al qual volem moure (per defecte


el mateix). Si en tenim algun més d'obert, podem moure
el full a un altre llibre. També cal indicar la nova posició
que ocuparà: Abans del full

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 77
L'opció Crear una còpia ha d'estar desactivada.

PRÀCTICA 5: FER REFERÈNCIA A DADES ENTRE FULLS.

Per fer referència a una dada que està en un altre full cal posar-ho dins de la fórmula. El full es
posa a la barra de fórmules =Nom_del_full.rang.
El punt indica que és el nom d'un full.

Exemple:

També pot ser utilitzat en fórmules:


Exemple:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 78
Si no es vol escriure el nom del full i el rang, sempre es pot utilitzar el cursor, anant al full on
tenim les dades per seleccionar el rang:

PRÀCTICA 6: CANVIAR VISTES DE FULLS.

Divisió Horitzonal:
Horitzonal: Dues parts del mateix full.

Ens situem amb el ratolí sobre la part dreta de la finestra, com s'indica a la captura de pantalla i
observem que el cursor canvia de forma.

Podem arrossegar mentre premem el botó del ratolí per moure una divisió horitzonal i poder
treballar simultàniament en dues parts del mateix full.

Divisió Vertical:
Vertical: Dues parts del mateix full.

Ens situem amb el ratolí sobre la part inferior dreta de la finestra, com s'indica a la captura de
pantalla i observem que el cursor canvia de forma.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 79
Podem arrossegar mentre premem el botó del ratolí per moure la divisió vertical i poder treballar

Divisió Horitzontal i Vertical: Quatre parts del mateix full. Des del Menú Finestra | Divideix
o fent correlativament les dues opcions anteriors, tindrem la finestra dividida en quatre parts. La
divisió des del menú es produeix on tenim situat el cursor i queden immobilitzades.

Immobilització - Mobilització de les Divisions

En qualsevol moment podem immobilitzar l'estat de les subfinestres per tal que no es moguin
involuntàriament mentre treballem: Menú Finestra | Congela.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 80
En qualsevol moment la podem desactivar.

Una sola Finestra. Podem tornar a l'estat habitual desactivant l´opció al menú Finestra |
Divideix\

PRÀCTICA 7: VEURE DIFERENTS FULLS ALHORA

TEMA 9:
T-9. GRÀFIQUES.
PRÀCTICA 1: CREAR GRÀFIQUES BÀSIQUES MITJANÇANT L’ASSISTENT

Per crear un gràfic, primer cal seleccionar les dades amb què volem treballar:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 81
En l'exemple seleccionarem les dades d'ensenyament, públic i privat, però no el total.

(Podem fer-ho emprant la tecla Ctrl mentre fem la selecció:

Primer seleccionem des d'A4 fins a A11. Premem Ctrl i tot seguit, sense deixar anar la tecla,
seleccionem des de C4 fins D11)

Tot seguit premem la icona gràfic de la barra estàndard i s'obrirà l'assistent:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 82
Pas 1: Tipus de diagrama

Seleccionem un tipus i un subtipus de gràfic. Sempre es mostra l'exemple.

Tenim un grapat de tipus de gràfics: columnes, barres, línies, circulars, punts dispersos, àrees,
anell, radials, superfície, cotitzacions borsàries, bombolles, cilíndrics, cònic i piramidals. Cada
tipus té diversos subtipus.

Llevat de casos concrets que necessiten tipus de gràfics especials, emprarem els quatre primers
que són els més usuals.

Un cop triat premem el botó "Endavant".

Pas 2: Interval de dades

Per defecte el programa pren com a sèrie de dades les columnes ( en el nostre cas 2: públic i
privat)

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 83
Podem canviar-ho prement "Files" i observem que tenim 7 sèries de dades que corresponen a les
files.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 84
Quan ja hem seleccionat files o columnes com a sèrie de dades, premem el botó "Endavant"

Pas 3: Sèrie de dades

Des d'aquest pas. Es tria el títol o nom del gràfic i els noms de les categories i de les etiquetes de
les sèries.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 85
Pas 4: Elements del diagrama

En aquest pas podem triar les opcions del títol, títols dels eixos i si es vol una llegenda. Per acabar
cal prémer el botó Finalitza.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 86
PRÀCTICA 2: IDENTIFICAR PARTS DE LA GRÀFICA (SÈRIES DE DADES, ESCALES, LÍNIES
DE DIVISIÓ).

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 87
Les parts més importants del gràfic són:

Sèries de dades:
dades:

En l'exemple podem observar dues sèries (privat i púbic). Ho podem veure en la llegenda i en les
barres. En tenim de dos colors diferents.

Escales:
Escales:

L'escala és l'interval en el qual podem trobar valors de les diferents sèries


En l'exemple, l'escala del gràfic de columnes va des de zero fins al 300.000.

Línies de divisió:
divisió:

A l'escala es pot marcar línies de divisió per fer més fàcil la lectura de les dades.

Barra D'eines

Podem emprar la barra de Gràfics per assenyalar alguna de les següents parts de la gràfica:
Versió 3.1

Versió 3.2

Si no es desplega automàticament, ho podem fer clicant amb el botó dret del ratolí sobre
qualsevol barra que tinguem oberta i activant-la.

PRÀCTICA 3: CANVIAR EL TIPUS DE GRÀFICA.

Un cop creat un gràfic, si no ens satisfà, podem canviar-ne el tipus:

Menú contextual

Fem doble clic sobre el gràfic per poder editar-lo. Amb el


botó dret del ratolí apareix el menú contextual i podem
triar l'opció Tipus de diagrama.

Barra Gràfics

Fem doble clic sobre el gràfic per poder editar-lo. També podem canviar-ho emprant la icona
de la barra:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 88
(versió 3.1)

o versió 3.2
i obrirem opcions del tipus de gràfic.

PRÀCTICA 4: CANVIAR EL TIPUS DE LLETRA DE LA GRÀFICA.

Podem canviar el tipus de lletra de cadascun dels elements:

• Títol del gràfic.


• Títol de l'eix de categories.(X o abscisses)
• Títol de l'eix de valors. (Y o ordenades)
• Eix de categories.
• Eix de valors.

Per fer-ho tenim dues opcions:

Menú contextual

Cliquem amb el botó dret del ratolí l'objecte que volem canviar (per exemple el títol).S'obre el
menú contextual i cliquem sobre l'opció Formato

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 89
S'obrirà la finestra d'opcions i cliquem sobre la pestanya Tipus de lletra.
Es pot modificar el tipus de lletra, el color, la mida, l'estil. Sempre en tenim la visualització
prèvia.

Es pot realitzar diferents efectes sobre el text, com ombres, gravat, canviar els colors…

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 90
També es pot modificar l'alineació (superior, inferior,….) i l´orientació del text, mitjançant la
pestanya Orientació

Així mateix, si cliquem sobre la pestanya Àrea podem canviar el color del fons. També es poden
tenir més opcions d'ompliment i fer degradats i trames.

Podem afegir transparència al fons. Per fer-ho, anem a la pestanya Transparència

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 91
Per afegir o canviar les línies de les vores anem a la pestanya Vores

PRÀCTICA 5: CANVIAR COLORS DE LES SÈRIES DE DADES DE LA GRÀFICA.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 92
Barra Gràfica

Fem doble clic sobre el gràfic i podem seleccionar una de les sèries on actuar

Escollint l´opció "Format de la sèrie de dades", tenim accés a la finestra.


Si seleccionem la pestanya "Vores", podrem canviar la línia externa ("Vores") i sobre la pestanya
Àrea la part interna ("Àrea").

Així mateix, si cliquem sobre la pestanya Àrea podem canviar el color del fons.

També es poden tenir més opcions d'ompliment i fer degradats i trames.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 93
Podem afegir transparència al fons. Per fer-ho, anem a la pestanya Transparència

Per afegir o canviar les línies de les vores anem a la pestanya Vores

Podem esbrinar algunes opcions com degradats, textures i imatges si a la pestanya Àrea premem i
obrim el desplegable:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 94
Per fer degradats, cal anar a Gradient:

Per fer patrons que són molt útils quan s'ha d'imprimir en blanc i negre i no s'aprecien els colors,
cal triar Trames o Hatching:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 95
Per insertar imatges i poder crear pictogrames Bitmap:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 96
Atenció Per importar una imatge nova i incorporar-la a les que ja extisteixen cal:
1. Tancar l'"OpenOffice Calc"

2. Obrir "OpenOffice Draw".

3. Seleccionar el menú Format » Àrea » Pestanya Bitmaps » Importar. (admet formats gif, jpg i
bmp)
4. Seleccionem la imatge que volem per l'àrea de cada columna del pictograma.

5. Tancar "OpenOffice Draw".

6. Obrir l'"OpenOffice Calc" i la imatge ja estarà disponible.

No emprem l'opció relativa si no seleccionem mida original i adeqüem el tamany a l'altura de la


barra:

Aconseguim un gràfic com el següent:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 97
PRÀCTICA 6: INSERIR TÍTOLS A LA GRÀFICA.

Si quan s'ha creat el gràfic no hem posat títols , podem fer-ho posteriorment.

Menú Contextual

Fem doble clic sobre el gràfic per editar-lo.


Cliquem amb el botó dret del ratolí sobre l'àrea del gràfic:

Escollim l'opció "Insereix Títols".

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 98
Menú estàndard

Podem anar a les mateixes opcions, seleccionar el gràfic i anar al Menú Insereix | Títols (Alt+N) T.

PRÀCTICA 7: MODIFICAR LA LLEGENDA.

Podem accedir al format de la llegenda de diverses maneres:

Menú Contextual

Clicant amb el botó dret del ratolí sobre el gràfic, triem l'opció Opcions de gràfic i anem a la
pestanya Llegenda

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 99
Menú estàndard

Podem anar a les mateixes opcions, seleccionar el gràfic i anar al menú Format | Lllegenda
(Alt+O) L.

En els dos casos accedim al menú d'opcions de "Llegenda"

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 100
Podem canviar el tipus de lletra, vores, àrea…

Podem activar-la o desactivar-la i posicionar-la en diferents llocs.

Nota!: Es pot activar o desactivar la llegenda clicant sobre la icona de la barra Gràfics

PRÀCTICA 8: IDENTIFICAR DIFERENTS TIPUS DE GRÀFICA SEGONS LES DADES.

Es disposem d'un gran nombre de gràfics per ajudar a representar les dades de què disposem. Cada
tipus de gràfic accentua una característica de les dades i, per tant, serà més útil cada tipus
segons el que vulguem mostrar.

En general, tots els tipus permeten treballar


amb una o més sèries de dades, de manera que
podem comparar aquestes sèries entre si.
L'únic que només permet visualitzar una sola
sèrie és el gràfic circular. Per posar un
exemple, veurem grups de dades com es
visualitzen en diferents tipus de gràfics:

Dades:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 101
Tipus:Columna
Tipus:Columna;Dades
;Dades d'Origen:Columnes
d'Origen:Columnes

Permet comparar cadascuna de les dades de les dues sèries. En cada moment veiem com es
comporten per a cada element (infantil, primària,…)

Tipus:Columna
Tipus:Columna;Dades
;Dades d'Origen:Files
d'Origen:Files

La comparació es pot realitzar, però no és tant amb els elements de la sèrie d´un a un, sinó de
forma més global.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 102
Tipus:Columna
Tipus:Columna;Subtipus:
;Subtipus:Acumulades
Acumulades;Dades
;Dades d'origen:Columnes
d'origen:Columnes

Podem veure com es comporta cada element sumant les dues sèries. Ens permet comparar entre si
els diferents elements: infantil respecte a primària,…

Tipus:Columna;Subtipus:Acumulades
Tipus:Columna;Subtipus:Acumulades;Dades
;Dades d'Origen:Files
d'Origen:Files;; Opció:3D
Opció:3D

Ens permet comparar les dues sèries acumulant en cadascuna tots els elements.

Tipus:Barra
Tipus:Barra;Dades
;Dades d'Origen:Columnes
d'Origen:Columnes

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 103
Els gràfics de barra, són exactament iguals als de Columna, però en horitzontal.

En aquest cas concret si modifiquem les opcions d'emplenament com s'explica en el capítol
anterior i d'acord amb la imatge següent, escalant el nombre d'imatges segons les unitats de les
dades podem obtenir un pictograma:

Pictograma

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 104
Es representa amb una imatge que fa referència al tema tractat on cada dibuix representa una
quantitat determinada. Ens permet fer la mateixa visualització que les barres horitzontals.

Tipus:Circular
Tipus:Circular

Permet comparar com es distribueixen els diferents elements d'una sèrie.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 105
Tipus:Circular
Tipus:Circular;; Opció: 3D

Igual que l'anterior.

Si volem remarcar algun element, podem separar-lo de la resta:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 106
Tipus:Línies
Tipus:Línies;; Dades d'Origen:Columnes
d'Origen:Columnes

És útil per fer un evolutiu en el temps. Com es comporta una mateixa dada en moments diferents.

Tipus:Radial
Tipus:Radial;; Dades d'Origen:Columnes
d'Origen:Columnes

Ens permet, amb un sol cop de vista, comparar cadascun dels elements d'una sèrie amb el mateix
de l'altra sèrie.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2libre/index 107