You are on page 1of 3

What is paleo diet?

பேலிப ோ ட ட் என் றோல் என் ன?

பேலிப ோலிதிக் கோலம் என் ேது சுமோர் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தை , விவசோ
கோலகட்டை்துக்கு முந்தை கற் கோலை்தை குறிக்கும் . கற் கோலை்தில் அரிசி, ேருே் பு,
கோபி, பீன் ஸ், உருதைகிழங் கு, பசோ ோ, பசோைம் , பகோதுதம, சிறுைோனி ங் கை் ,
எண்பணயில் பேோறிை்ை உணவுகை் இல் தல. மக்கைின் உணவு சுட்ட இதறச்சியும்
சில கோ ் கறிகளுபம.
ைோனி ம் , சர்க்கதர அற் ற இந் ை உணதவ உண்ட வதர மக்களுக்கு ட ேடிஸ்,
பிைட்பிரஷர், மோரதடே் பு, தசனஸ், ஆஸ்துமோ, -தைே் பேோை ் ரோ ் டிசம் , கோக்தக
வலிே்பு, பசோரி ோசிஸ், விடில் பகோ (பவண்திட்டுக்கை் ), கோன் சர் முைலோன நகர்ே்புற
மனிைனின் வி ோதிகை் இல் தல. ைோனி உணதவ உண்டபின் னபர இவ் வி ோதிகை்
மனிைதர சூழந் ைன

பேலிப ோ ட ட்டில் என் ன சோே்பிடலோம் ?

முட்தட
இதறச்சி, மீன்
பேலிப ோ கோ ் கறிகை்
மூலிதககை்
ைண்ணீர ்
ேோைோம் , வோல் நட் முைலோன பகோட்தடகை் (நிலகடதல அல் ல)
சிறிைைவு ேோல் , ையிர் சுதவக்கும் கோல் சி ை்துக்கும் பசர்க்கிபறோம்

இவற் தற எந் ை அைவுகைில் சோே்பிடலோம் ?

அைவுகணக்கு எதுவும் இல் தல. முட்தட, இதறச்சி ஆகி வற் தற வயிறு


நிரம் பும் வதர உண்ணலோம் . ேசி அடங் கி பின் சோே்பிடுவதை நிறுை்திவிடலோம் .

எம் மோதிரி முட்தட, இதறச்சி சோே் பிடபவண்டும் ?

முழு முட்தடயும் சேபிடபவண்டும் . இதறச்சிகைில் பகோழுே் பு நிரம் பி


இதறச்சிப நல் லது. பகோழுே்பு குதறவோன கருவோடு, சிக்கன் பிபரஸ்ட்
பேோன் றவற் தற குதறவோக அல் லது அைவோக சோே் பிடுங் கை் . எக் ஒயிட்ஸ் மட்டும்
சேபிடுவது, ஸ் கிம் மில் க் சேபிடுவது பேோன் றவற் தற ைவிர்க்கபவண்டும் .
பேலிப ோவில் பகோழுே் பே உங் கை் எரிபேோருை் , சர்க்கதர அல் ல என் ேைோல்
பகோழுே்பு நிரம் பி இதறச்சி ோக உண்ணலோம்

எவ் வதக சதம ல் முதறத பின் ேற் றபவண்டும் ?


குக்கரில் பவகதவே் ேது, அவன் , வோணலியில் சதமே் ேது, க்ரில் பச ் வது, பேக்
பச ் வது ஆகி ன பச ் லோம் . எண்பணயில் பேோறிே் ேதை ைவிர்க்கவும்

எவ் வதக சதம ல் எண்பண ் ே ன் ேடுை்ைலோம் ?

-தைட்ரஜபனட் பச ் ோை இ ற் தக மிருக பகோழுே் புகை் : லோர்ட் (ேன் றிபகோழுே்பு),


பேகன் க்ரஸ
ீ ் (ேன் றிக்பகோழுே்பு), பீஃே் டோபலோ (மோட்டுபகோழுே்பு), பந ் ,
பவண்பண ்

-தைட்ரஜன் பநட் பச ் ோை பகோட்தட எண்பண ் கை் : பைங் கோ ் எண்பண ்

மூன் றோமிடம் : எக்ஸ்ட்ரோ வர்ஜின் ஆலிவ் ஆயில் , நல் பலண்பண ்

ைவிர்க்கபவண்டி தவ: கடதல எண்பண ் , சஃபேோலோ, சபனோலோ, சூரி கோந்தி,


தரஸ் ே் ரோன் ஆயில் , கடுகு எண்பண ் , கோட்டசீட் ஆயில் , வோனஸ்ேதி, டோல் டோ

ட ேடிஸ் இருே்ேவர்கை் பேலிப ோ எடுககலமோ?

கட்டோ மோக எடுக்கலோம் . ஆனோல் பேலிப ோவில் உங் கை் சுகர் அைவுகை் ஏறபவ
ஏறோது என் ேைோல் வழக்கமோன ைோனி உணவுக்கு பேோடும் அைவு இன் சுலின் ஊசி,
மோை்திதர பேோட்டோல் பலோ சுகர் அேோ ம் வரும் …ஆக பேலிப ோ எடுக்கும் முைல்
நோபை இன் சுலின் ஊசி அைதவ குதறக்கும் நிதல அல் லது சுை்ைமோக நிறுை்தும்
இனி பிரச்சதனத நீ ங் கை் சந்திே்பீர்கை் . சுகர் அைவுகதை பைோடர்ந்து
மோனிட்டர் பச ் து, இன் சுலின் ஊசி அைதவ குதறை்து வரவும்

பேலிப ோ ட ட்டின் பின் விதைவுகை் என் ன?

முைல் சில நோட்கை் ைதலவலி, கதைே்பு பேோன் றதவ இருக்கும் . நீ ர் அதிகமோக ேருகி
வரவும் . முைல் சிலநோட்கை் உடல் ேயிற் சி பவண்டோம் .அைன் பின் மதறந்துவிடும்

பேலிப ோவில் துவக்கநிதல ைவறுகை் எதவ?

ேட்டினி கிடை்ைல் …இது பவண்டோம் . வயிறு நிரம் ே சோே்பிடவும்


குதறந் ை கோலரி உண்ணுைல் …இதுவும் பவண்டோம் .
பகோழுே்தே சோே்பிட ே ேடுைல் …..இதுவும் ைவறு, முட்தடயின் மஞ் சை் கரு,
சிகே்பிதறச்சி ஆகி தவப உங் கை் எரிபேோருை் . இதை ே மின் றி உண்ணவும்
எை்ைதன நோளுக்கு ஒருமுதற பிபரக் எடுக்கலோம் ?

துவக்கை்தில் மோைம் ஒரு நோை் மட்டுபம பிபரக் எடுக்கலோம் . அன் றும் குே்தே
உணவுகை் , எண்பணயில் பேோறிை்ை உணவுகை் , ஐஸ்க்ரீம் எலலம்
சோே்பிடபவண்டோம் . பேலிப ோவில் 1 மோைம் இருந்து குே்தே உணதவ ஒபர ஒரு நோை்
உண்டோலும் வயிறு கடுதம ோன ரி ோக்சன் கோட்டும் . விரும் பினோல் அன் று அரிசி,
இட்டிலி, ேழங் கை் முைதல வற் தற உண்டு சீட் பச ் வும் . இனிே் பு, துரிை
உணவகம் , நூடில் ஸ் குே்தேகை் ேக்கபம பேோகபவண்டோம்
எம் மோதிரி உடல் ேயிற் சி பச ் பவண்டும் ?

30- 45 நிமிட பமதுநதட, ஜிம் முக்கு பசன்று ேளுதூக்குவது, தசக்கிைிங் , கிரிக்கட்


மோதிரி விதை ோட்டுக்கை் ஆகி வற் தற பச ் லோம் . ஓடுைல் , ஜோகிங் , கடும்
ேயிற் சிகை் ஆகி தவ அவசி மில் தல என் ேதுடன் ஆேை்தும் கூட.

எனக்கு பசோபரோ ோசிஸ், -தைே்பேோதை ோரிடிசம் , பிகோட் மோதிரி ஸ்பேசலோன


சில வி ோதிகை் உை் ைன. நோன் பேலிப ோ பின் ேற் றலோமோ?

கட்டோ மோக பச ் லோம் . இைற் கோன ைனி ட ட்டுகை் உை் ைன. ஆபரோக்கி ம் ,
நல் வோழ் வு குழுமை்தில் ேதிவு பச ் து ட ட் பகளுங் கை் .

நோன் தசவம் ..பேலிப ோவில் எம் மோதிரி பைர்வுகை் எனக்கு உை் ைன?

பேலிப ோவில் குதறந்ைது முட்தட ோவது தினம் சோே்பிட ை ோரோக பவண்டும் .. 90%
வி ோதிகதை முட்தடத அடிே் ேதட ோக பகோண்ட எஜிட்படரி ன் ட ட்டோல்
துரை்ை முடியும் . முட்தடயும் சோே்பிடவில் தல எனில் எதடகுதறே் பு, பிரசர், சுகர்
முைலோனவற் தற சற் று சிரமேட்டு குதறக்க முடியும் . -ைோர்பமோன் சிக்கல் ,
ஆண்தமகுதறவு, ஆட்படோஇம் யூன் வி ோதிகை் , பசோரஇ ோசிஸ் பேோன் ற சிக்கலோன
பிரச்சதனகதை ஒன் று அைனோல் தீர்க்க இ லோது. அல் லது ப ோகி நிதலக்கு
பசன் று கடும் ேை்தி ம் இருக்கும் நிதலக்கு ைை் ைேடுவீர்கை் .

நோன் ேோல் கூட குடிக்கோை வீகன் …

ரோங் நம் ேர்….நீ ங் கை் அதழை்ை எண்தண சரிேோர்க்கவும்

கட்டோ ம் தினம் 100 ேோைோம் சோபிடணுமோ?

முடி ோபைனில் பவறு பைர்வுகை் உை் ைன. ஆபரோக்கி ம் நல் வோழ் வு குழுவில்
பகளுங் கை்

நோன் பேலிப ோ ஆரம் பிை்து ஆகி விட்டது..அடுை்து என் ன பச ் பவண்டும் ?

ே ணை்தை அனுேவியுங் கை் …எதட இறங் கும் வதர இறங் கட்டும் . எதட இறங் குவது
நின் றோல் வோரி ர், பகபடோசிஸ் பேோன் ற அடுை்ை கட்டங் களுக்கு
பசல் லலோம் ..ஆபரோக்கி ம் நல் வோழ் வு குழுவில் அடுை்ை கட்ட நடவடிக்தககை்
குறிை்து பகை் விகை் பகளுங் கை்