You are on page 1of 7

School: File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.

com Grade Level: II


GRADES 1 to 12 Teacher: File created by Ma’am ESTRELLITA S. VINZON Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JANUARY 7 – 11, 2019 (WEEK 10-DAY 1) Quarter: 3RD QUARTER

OBJECTIVES ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH (Music )


( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Naipamamalas ang pag-unawa Naipamamalas ang Demonstrate grammatical Demonstrates understanding Demonstrates understanding Naipamamalas ang iba’t Demonstrates
Standard sa kahalagahan ng kamalayan sa pagpapahalaga sa kagalingang awareness by being able to of grade level narrative and of time, standard measures of ibang kasanayan upang understanding of the
karapatang pantao ng bata, pansibiko bilang pakikibahagi read, speak and write informational texts. length, mass and capacity and makilala at mabasa ang basic concepts of
pagkamasunurin tungo sa sa mga layunin ng sariling correctly area using square-tile units. mga pamilyar at di- dynamics
kaayusan at kapayapaan ng komunidad pamilyar na salita
kapaligiran at ng bansang
kinabibilangan
B. Performance Naisasabuhay ang pagsunod sa Nakapahahalagahan ang mga Communicate effectively, Uses literary and narrative Is able to apply knowledge of Naipahahayag ang Creatively applies
Standard iba’t ibang paraan ng paglilingkod ng komunidad sa in oral and written forms, texts to develop time, standard measures of ideya/kaisipan/damdami changes in dynamics to
pagpapanatili ng kaayusan at sariling pag-unlad at using the correct comprehension and length, weight, and capacity, n/reaksyon nang may enhance rhymes, chants,
kapayapaan sa pamayanan at nakakagawa ng makakayanang grammatical structure of appreciation of grade level and area using square-tile units wastong tono, diin, bilis, drama, and musical
bansa hakbangin bilang pakikibahagi English appropriate reading materials in mathematical problems and antala at intonasyon stories
sa mga layunin ng sariling real-life situations.
komunidad
C. Learning Nakapagpapakita ng pagiging Natatalakay ang kahalagahan 1. Begin to see that some Nakikilahok sa talakayan ng Estimates and measures length Natutukoy ang mga
Competency/ ehemplo ng kapayapaan ng mga paglilingkod/ serbisyo words mean the same pangkat o klase using meter or centimeter damdaming Distinguishes between
Objectives EsP2PPP- IIIi– 13 ng komunidad upang (synonyms) Natutukoy ang mga angkop M2ME-IVc-26 ipinahihiwatig sa “loud”, “louder”, “soft”
Write the LC code matugunan ang 2. Write simple sentences na magagalang na pananalita tekstong binasa and “softer” in music
for each. pangangailangan ng mga on context na ginagamit sa kaukulang Nauunawaan na may MU2DY-IIIc-2
kasapi sa komunidad. AP2PKK- sitwasyon na naaayon sa mga salitang magkasing
IVa-1 sariling kultura (hal. kahulugan at kasalungat
Natutukoy ang iba pang tao na Pakikipag-usap satelepono) na kahulugan
naglilingkod at ang kanilang MT2F-IIIa-i-1.5 Naipaliliwanag sa sariling
kahalagahan sa komunidad pananalita ang mga
(e.g. guro, pulis, brgy. tanod, natutuhan sa akdang
bumbero, nars, duktor, binasa
tagakolekta ng basura, F2TA-0a-j-2
kartero, karpintero, tubero,
atbp.) AP2PKK-IVa-2
II. CONTENT Aralin 9: Kapayapaan Sa Bayan Paksang Aralin: Serbisyong Lesson 33 I Can Write IKADALAWAMPU’T PITONG Measuring Length Magkasingkahulugan at Lesson 23:
Ko Totoo LINGGO Magkasalungat na mga Dynamics – Loud,
Pagpaanatili ng kaayusan at Pagtanggap at Pagpapaabot Salita Medium and Soft Music
kapayapaan ng
Mensahe
LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 CGp. 16 K-12 CGp K-12 CGp K-12 CGp 120 K-12 CGp. K-12 CGp 31 K-12 CGp 20
1. Teacher’s Guide 89-90 63-65 51-52 222-234 359 -362 134-135 84-87
pages
2. Learner’s 223-229 216-221 336-340 202-203 252-253 361-366 124-131
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional
Materials from
Learning
Resource (LR)
portal
B. Other Learning Larawan, tarpapel, video clips Larawan, tarpapel Television, tarpapel Telepono, tarpapel 1. Real objects or pictures of Larawan, tarpapel Song: 1. My Guardian
Resource objects which can be Angel, , D, so
measured using cm or m 2. Littlle Band , , C, sol
2. Meter sticks and rulers 3. Tiririt ng Maya. , C, mi
b. improvised
instruments, pictures
c. DVD/CD Player
III. PROCEDURES
A. Reviewing Ipakita sa mga bata ang nasa Magpakita ang larawan ng Let’s review some of the Tumawag ng ilang bata upang Drill Gawin ang hinihiling.
previous lesson or larawan sa modyul pahina 220 - paaralan at pamilya. Pag- rights of the child. Choose a isagawa ang isang pag-uusap Show a pencil, a spoon and a 3- 1. Lagyan ng tsek (/) ang Greet pupils with the
presenting the new 221. Maaaring magpakita ng usapan ang serbisyong picture and say something sa telepono inch nail. Using these objects mga salitang song “ Kumusta Ka
lesson video clips na nagpapakita ng ibinibigay ng bawat isa sa about it. ask the following questions. magkasingkahulugan at
kawalan ng kapayapaan sa ating komunidad. (Show the pictures and let About how many pencils long ekis (x) kung hindi.
bansa 2. Iugnay sa araling tatalakayin pupils tell something about is the table? a. malakas – mahina
them.) About how many spoons long b. mayaman – mariwasa
is the umbrella (the teacher 2. Isulat ang wastong
will provide umbrella)? anyo ng pang-uri na nasa
About how many nails long is loob ng panaklong.
the Mathematics book? a. Ang leon ang ___
(mabangis) na hayop sa
gubat.
b. Si Ate Liza ang ____
(matanda) sa aming
magkakapatid.
c. Ang bagong biling relo
ng tatay ang
______(mahal) sa
kaniyang tatlong relo.
( tingnan ang iba sa
tarpapel)
B. Establishing a Alamin at talakayin sa klase Ipasagot ang mga tanong na Concept Map Anong uri ng komunikasyon Group the class into four. Give Ipakita at pag-usapan
purpose for the kung ano ang masasabi nila sa nasa Alamin Mo ng Modyul Are you a Filipino? ang inyong isinagawa?Sino- each group a set of materials ang mga kaisipang Let pupils sing the song
lesson larawan at ano ang kanilang 7.1, What do you think are the sino sa inyo ang mayroong (ruler, meter stick and at least ipinakikita ng larawan ng learned in the previous
naramdaman sa pagkakita sa Ano-ano ang serbisyong characteristics of a Filipino telepono? Kung meron, three objects which can be isang malinis at maayos lesson
mga larawan/ sa pinanood na ibinibigay ng mga bumubuo ng Original File Submitted paano kayo nakikipag-uasap measured by cm and m) to nabarangay.
video clip. komunidad para matugunan and Formatted by DepEd sa telepono? Kung wala, work on. pangungusap ang mga
Hingan ng kuro-kuro ang mga ang pangunahing pangangailan Club Member - visit paano dapat kayo makikipag- Then, instruct to estimate in bagong salita na
bata kung bakit nangyayari ito ng tao? usap sa telepono? meter and centimeter (without natutunan.
depedclub.com for more
sa ating pamayanan at bansa. Basahin ang usapan sa pahina using the ruler or the meter
Ano ang maitutulong nila sa 216-218 sa LM stick) the length of each object.
pagsulong ng kapayapaan sa Explain to the pupils that if the
ating bansa. actual measure is one-half or
more than one-half of the unit,
add 1 to the approximated
measure. Example, 2 and ½ cm
is 3 cm and 5 and ¾ m is 6 m.
C. Presenting Ipabasa ang kuwento ni Mila Ano-ano ang serbisyong a. Different (Show pictures Isagawaa ang usapan sa a. Concrete Babasahin“Operasyon Guide pupils in singing
examples/ ibinibigay ng mga bumubuo ng illustrating different and telepono sa LMp200 Activity 1 Linis”. sa LM, pahina and have them do some
instances of the komunidad para matugunan the same.) Group the class into 2. Let 362-363 movements while
new lesson ang pangunahing pangangailan b. Size (Explain that size each group estimate the singing.
ng tao? shows the bigness or measure of the following
smallness of objects using centimeter or Tiririt ng Maya -
persons/things.) meter. medium music
c. Shape (Explain that Group 1: width of the room, My Guardian Angel -
shape shows the roundness length of the teacher’s table Soft music
or thinness of and length of a pencil .
Group 2: length of the room, Little Band - Loud music
height of the teacher’s chair
and length of a chalk.
Let each group find the
measures of the enumerated
objects using the appropriate
measuring device and units.
b. Pictorial
In your paper, draw any object
you can see around. Under it,
label with the estimated length
of the real object.
c. Abstract
Name objects with standard
measures and are familiar to
the learners. Let them
estimate the length, height or
width of each.
Below are examples of the
objects.
1. Length of ballpen or unused
pencil
2. Width or length of their
math book
3. Height of their classroom
4. Length of the hallway in
school
5. Height of the school
principal
D. Discussing new Talakayin ang kuwento. Alamin Basahin ang usapan sa pahina How are you and I different Gamit ang pag-uusap sa What are the lengths of the 1. Saan pupunta ang Ask pupils, what they
concepts and ang mensahe sa kuwento. 216-218 sa LM in the first part? telepono sa panimulang objects? mag-anak? have learned about
practicing new Paano ipinakita ni Mila ang Serbisyong Totoo Describe our color, size and gawain, aano sinagot ni Zaza Are the lengths the real 2. Bakit kailangan nilang dynamics.
skills #1 pagiging ehemplo ng shape? ang kausap sa telepono na si lengths of the objects? (let makilahok sa proyekto?
kapayapaan. How are you and I different Gng. Reyes? Paano ang them measure the objects 3. Ano ang kabutihang
in the second part? ginawang pamamaalam sa using the measuring device) naidudulot ng malinis at
We are different and yet kausap? How did you estimate lengths maayos na kapaligiran?
there is one thing that is Ano-ano pa ang magagalang of the objects? 4. Ano-ano ang gagawin
the same in us. na pananalita ang ginamit sa Compare your estimated ng bawat isa?
What is the same in us? pag-uusap? lengths/widths of the objects 5. Paano ka tutulong sa
and the real lengths/widths of iyong barangay upang
the objects (when measured manatili itong malinis at
using the measuring device). maayos?
Are your answers exactly the 6.Anong salita ang may
same with the lengths/widths salungguhit sa kuwento?
of the objects when measured Ano ang kanilang
using the measuring device? pagkakatulad?
If the measures are different,
how would you describe the
difference between the
measures? Is it far or close to
the real measure?
Is the closest measure the
estimated measure of the
object? Why?
What specific word can you
use in approximating
measurements (about)? Why?
E. Discussing new Ipaunawa sa mga bata na ang If we are all Filipinos, how Pinatnubayang Pagsasanay Tingnan ang loob ng iyong Ang mga tao sa barangay
concepts and pagiging payapa natin sa sarili shall we treat each other? Pasagutan ang Gawain 1 sa school bag at silid-aralan. ay dapat magtulong-
practicing new ay magdudulot ng kapayapaan If we are the same as LM. Pumili ng 3 bagay na maari tulong sa
skills #2 sa ating pamayanan at bansa. Pumili ng isa o dalawang Filipinos, what must we do mong ma-estimate ang sukat. pagpapanatiling maayos
paglilingkod/ serbisyo sa to each other? Iguhit ang mga ito sa iyong at malinis ang
paaralan at pamilya na kuwaderno. Kulayan at isulat kapaligiran.
tumutugon sa pangangailangan ang estimated measure sa
ng mga kasapi ng ating ilalim ng bawat larawan.
barangay.I-role play ito.
F. Developing Isulat ang T kung ang pahayag Isagawa: Now, let us study the Malayang Pagsasanay Basahin ang comic strip sa Isulat ang A kung ang After doing the task,
mastery (leads to ay tama at nagpapakita ng Ipabasa muli sa mga bata ang following lines. Ipagawa ang Gawain 2 sa ibaba at sagutin ang mga mga salita ay ask your pupils the
Formative pagiging ehemplo ng usapan at pagkatapos ay The word opposite the LM.p 202-203 tanong. magkasingkahulugan following questions:
Assessment 3) kapayapaan at M kung mali at pasagutan ang mga tanong na underlined word is its at O kung
hindi. inihanda ng guro sa talakayan. synonym. magkasalungat. “Why did you group
__1. Kinakaibigan ni Jessica ang Sagutin ang mga sumusunod (Refer to LM page _____.) 1. maganda - marikit these instruments as
lahat ng kanyang kamag-aral. na tanong: Let’s study more synonyms. 2. pandak - matangkad loud? Moderately loud?
( tingnan ang iba sa pisara ) 1. Ano-anong serbisyo sa (Refer to LM page _____.) 3. mahirap - mariwasa Or Soft?”
komunidad ang sinasabi sa 4. maalat - matamis “Can you imitate the
usapan? 5. payapa - tahimik sound of the
2. Bilang isang bata, paano mo Mga tanong: instruments?”
pahahalagahan ang mga 1. Ano ang masasabi mo sa
nabanggit na serbisyo sa estimates ng dalawang batang “Present to the class
komunidad? Ilarawan ang lalaki? Ipaliwanag ang sagot. the sound of the chosen
sagot. 2. Paghambingin ang 3m at 300 instrument.”
3. Ano pang serbisyo ng mga cm. Ipakita ang sagot.
bumubuo sa komunidad ang 3. Kung ibigay ang estimate ng
nararanasan mo na hindi taas mo, anong unit of
nabanggit sa usapan? Isa-isahin measure ang gagamitin mo?
ito Bakit?
4. Mga ilang ____ ang taas mo?
G. Finding practical Gumuhit ng larawan na A. Pangkatang gawain: Let’s use the synonyms in Ipagawa ang “Pair Share”. Ask the class to answer Activity Unang Pangkat – Activity II
application of nagpapakita ng pagiging 1. Maghanda ang bawat your sentences. Pahanapin ng kapareha ang 2 in LM 102 Gumawa ng poster Divide the class into
concepts and skills ehemplo ng kapayapaan. pangkat ng malapad na papel Complete the sentence. bawat bata. Ang bawat tungkol sa three groups. Ask them
in daily living Kulayan ito. at krayola. Write the name of your pareha ay magkunwaring pagpapanatiling maayos to create sound harmony
2. Iguhit ang mga taong kilala friends or classmates. magkausap sa telepono. at malinis ng kapaligiran. using improvised
nila sa komunidad na (Refer to LM page _____.) Gamitin ang mga natutunang Ikalawang Pangkat – instrument showing level
nagbibigay ng serbisyo. magagalang na pananalita sa Iguhit ang isa sa mga of dynamics. Guide your
Kulayan.Hal: pakikipag-usap sa telepono. ginawa ng pamilya sa pupils while doing the
Prinsipal paglilinis ng barangay. activity.
Guro Ikatlong Pangkat – Let the children sum up
Librarian Isadula ang diyalogo. the lesson by filling in the
Dyanitor blanks.
3. Magtulong-tulong ang bawat 1. The softness and
kasapi ng pangkat sa paggawa loudness of music is
ng liham pasasalamat bilang called
pagpapahalaga sa kanilang ____________________.
serbisyo.
4. Tingnan sa kahon ang 2. The dynamics may vary
iguguhit ng pangkat at kanilang in volume such as
pasasalamatan. _________ _______ and
___________ .

H.Making Kung ang bawat isa ay magiging Maraming serbisyo ang Synonyms are words with Ano-ano ang magagalang na To approximate Isa sa mga paraan upang Remember:
generalizations ehemplo ng kapayapaan, bawat ginagawa ng komunidad upang the same meaning pananalita sa pakikipag-usap measurements, it is important maunawaan ang Dynamics is the softness
and abstractions isa ay kagigiliwan at tutularan. matugunan ang pangunahing sa telepono? Ipabasa ang to consider the actual length of kahulugan ng isang salita and loudness of music.
about the lesson Sa tulong nito bansa natin ay pangangailangan ng Tandaan sa LM.p201 1 meter and 1 centimeter. ay sa pama- magitan ng The levels of dynamics
tutungo sa isang bansang mamamayan. Ilan sa mga ito pag-alam ng may vary.
mapayapa. ay: kasingkahulugan at
1. Pagpapagawa ng patubig kasalungat ng mga ito.
upang magkaroon ng mabuting
ani ang mga magsasaka.
2.Pagtatayo ng Pamilihang
Pangbarangay
Pagtatayo ng Health Center
3.Pagtatalaga ng mga Barangay
Pulis o Barangay Tanod upang
mapanatili ang kaligtasan ng
bawat isa.
4. Pagtatayo ng mga paaralan
at pagbibigay ng libreng
edukasyon sa elementarya at
sekundarya
5. Pagpapagawa at pagsasa-
ayos ng mga kalsada at tulay
6. Pagpapaganda at paglilinis
ng parke at pasyalang
pampubliko
I. Evaluating Isulat ang T kung ang pahayag Kopyahin ang talahanayan sa From the word in the box, Kumuha ng kapareha at 1. The pair of scissors A. Isulat ang MK kung
learning ay tama at nagpapakita ng ibaba at itala dito ang mga find the synonym of the bumuo ng usapan sa telepono measures 12 cm. About how ang mga salita ay
pagiging ehemplo ng bumubuo sa komunidad. Sa underlined word in the gamit ang sumusunod na high is the chair? magkasingkahulugan at
kapayapaan at M kung mali at katapat nito ay isulat ang sentence. Write it on the magagalang na pananalita. MKS kung
hindi. serbisyong ibinibigay nila sa line after the sentence. Magandang umaga sa iyo. magkasalungat.
__1. Ina butan ni Virgie na nag- mamamayan Kumusta ka? 1. mabigat - magaan
aaway ang kanyang kapatid na Bumubuo Serbisyong Maraming salamat 2. matanda - bata
si Lyn at kalaro nito. Kinagalitan sa Ibinibigay 2. About how thick is book “b” 3. kaibigan - kaaway
Ipagpaumanhin mo.
ni Virgie ang kalaro ni Lyn. Komunida if the width of book “a” is 18 4. maliwanag - madilim
( tingnan ang iba sa tarpapel ) d Maari ko po ba siyang 5. masaya – maligaya
makausap? cm?
1.prinsipal
2.guro
3.
magulang 3. The eraser measures 5 cm.
About how many centimeters
is the cellular phone?

Key to correction
1. 50 cm
2. 36 cm
3. 10 cm
J. Additional Takdang Aralin I-estimate ang sukat ng mga Basahin ang talata at Assignment
activities for Gumawa ng crescent organizer sumusunod na bagay o bahagi sagutin ang mga tanong. Group the class into 5.
application or kung saan nakasulat ang mga sa inyong bahay o katawan. Araw ng Linggo. Ang Render a song that shows
remediation serbisyong naibibigay ng Gamitin ang tamang unit of mag-anak ni Mang Tino level of dynamics.
pamilya at paaralan sa bilog at length. Isulat ang sagot sa ay sama-samang naglinis Present your output in
isulat sa loob ng crescent ang kuwaderno. ng bahay maliban kay class.
pagpapahalagang iyong 1. Ang lapad ng hapag kainan Romeo. Siya ay nasa
gagawin sa mga serbisyong ito. ay mga _____. labas ng bahay at
2. Ang lawak ng pintuan ay naglalaro. Tinawag siya
mga _____. ng nanay para tumulong
3. Ang haba ng iyong daliri ay pero hindi siya sumunod.
mga _____. Si Nelly ay naghuhugas
4. Mga _____ ang haba ng ng pinggan. Ang bunso
tsinelas mo. naman ay nagdidilig ng
5. Mga _____ ang layo ng mga halaman.
inyong bahay mula sa paaralan. 1. Anong araw naglinis ng
bahay ang mag-anak ni
Mang Tino?
2. Sino ang nasa labas ng
bahay?
3. Bakit tinawag ng nanay
si Romeo?
4. Ano ang ginagawa ng
bunso?
5. Ano sa palagay mo ang
gagawin ng nanay kay
Romeo?
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners
who have caught
up with
the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teachingstrategies
worked well? Why
did these work?
F. What
difficulties did I
encounter which
my principal or
supervisor can help
me solve?
G. What innovation
or localized
materials did I
use/discover which
I wish to share with
other teachers?

File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.com


File created by Ma’am ESTRELLITA S. VINZON