You are on page 1of 3
เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวันเด็ก แต่ คงม ี เด ็ กน ้ อยคนน

เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวันเด็ก แต่คงมเดกนอยคนนกที่จะทราบถึงประวัติความเปนมาของวนเด็ก

ความเป็นมา...วันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกําเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสําคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การ สหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห ์ ให้มีการจัดงานวันเด็ก แห่ งชาติขึ้น เพื่ อส่ งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญ และความต้องการของเด็ก

สําหรับงานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรก จัดขึ้นในวันจันทร์แรก ของเดือนตุลาคม พ.. 2498 และได้จัดต่อกันมาเป็นประจําทุกปี จนถึง พ.. 2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงาน วันเด็กในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่า เป็นช่วงที่พ้นจากฤดูฝนมาแล้ว และเป็น วันหยุดราชการทําให้เกิด ความสะดวกด้วยประการทั้งปวง แต่ในปีถัดมา คือปี พ.. 2507 ไม่สามารถจัดงาน วันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดในปี พ .. 2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมา จนถึงบัดนี้

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหน ึ่ง ทําหน้าที่ ประสานงานกบหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนกาหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน ได้รู้ถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและ สังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เปนประมุข ทุกๆ ปี ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จ พระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคําขวัญวันเด็ก แสดงให้ เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคําพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า " เด็กคืออนาคตของ ชาติ เดกฉลาด ชาติเจริญ"

เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวันเด็ก แต่ คงม ี เด ็ กน ้ อยคนน
คํ าขว ัญวั นเด ็ กแห ่งชาติ จากนายกร ั ฐมนตร ี ในป ีต่ างๆ ในปี พ

คําขวัญวันเดกแห่งชาติ จากนายกรฐมนตรในปีต่างๆ

ในปี พ.. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสําคัญ ของเดกจงมอบคาขวัญให้เปนข้อคิด สําหรบเด็ก นายกรฐมนตรในสมยตอๆมา จึงได้ถือปฏิบัติสืบต่อไปนี้

 • - ..2502 ขอใหเดกสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความกาวหน้า

 • - ..2503 ขอใหเดกสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

 • - ..2504 ขอใหเดกสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบยบวินัย

 • - ..2505 ขอใหเดกสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัด

 • - ..2506 ขอใหเดกสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่มีความขยันหม่นเพ ั ียร

 • - ..2507 งดจัดงานวันเด็ก

 • - ..2508 เดกจะเจริญต้องรักเรยนและเพยรทําดี

 • - ..2509 เดกที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

 • - ..2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

 • - ..2511 ความเจริญและความมั่นคงของไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

 • - ..2512 รู้เรยน รู้เล่น รู้สามัคคเปนความดีที่เดกพึงจํา

 • - ..2513 เดกประพฤติดีและศึกษาดีทําให้มีอนาคตแจมใส ่

 • - ..2514 ยามเดกจงหมั่นเรยน เพยรกระทําดี เตบใหญจะได ่ ้มีความสขความเจริญ

 • - ..2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

 • - ..2516 เดกดเปนศรีแก่ชาติ เดกฉลาดชาตเจริญ

 • - ..2517 สามคคี คือ พลัง

 • - ..2518 เดกคอทายาทของชาตไทย ต้องร่วมใจรวมพลงสรางความด

 • - ..2519 เดกที่ต้องการเหนอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทําตัวให้ดี

 • - ..2520 รักชาติ ศาสนกษัตริย์ เปนคณสมบัติของเยาวชน

 • - ..2521 เดกดเปนศรีแก่ชาติ เดกฉลาดชาติมั่นคง

 • - ..2522 เดกไทยคือหัวใจของชาต

 • - ..2523 อดทน ขยัน ประหยัด เปนคณสมบัติของเดกไทย

 • - ..2524 เดกไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย ์ รู้ประหยัด เครงครัดคุณธรรม

 • - ..2525 ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสนกษัตริย์ เปนคณสมบัติของเดกไทย

 • - ..2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซอสื่ ัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม

 • - ..2527 รักวฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมนั่ หมั่นศึกษา

 • - ..2528 สามคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 • - ..2529 นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตยซ์ อื่ ถือคุณธรรม

 • - ..2530 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 • - ..2531 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คํ าขว ัญวั นเด ็ กแห ่งชาติ จากนายกร ั ฐมนตร ี ในป ีต่ างๆ ในปี พ
คํ าขว ัญวั นเด ็ กแห ่งชาติ จากนายกร ั ฐมนตร ี ในป ีต่ างๆ ในปี พ
คํ าขว ัญวั นเด ็ กแห ่งชาติ จากนายกร ั ฐมนตร ี ในป ีต่ างๆ ในปี พ

2

 • - ..2532 รักชาติ ศาสนกษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 • - ..2533 รักชาติ ศาสนกษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 • - ..2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นําชาติพัฒนา

 • - ..2535 สามคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

 • - ..2536 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพฒนา ั รักษาสิ่งแวดล้อม

 • - ..2537 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพฒนา ั รักษาสิ่งแวดล้อม

 • - ..2538 สืบสานวฒนธรรมไทย ร่วมใจพฒนา ั รักษาสิ่งแวดล้อม

 • - ..2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

 • - ..2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

 • - ..2541 ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มวี ินัย

 • - ..2542 ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย

 • - ..2543 มีวินัย ใฝ่เรยนร ู้คู่คุณธรรม นําประชาธิปไตย

 • - ..2544 มีวินัย ใฝ่เรยนร ู้คู่คุณธรรม นําประชาธิปไตย

 • - ..2545 เรยนให้สนุก เลนให ่ ้มีความร ู้มุ่งสู่อนาคตที่สดใส

 • - ..2546 เรยนรู้ตลอดชวี ิต คิดอย่างสรางสรรค ์ ก้าวทันเทคโนโลย

 • - ..2547 รักชาติ รักพอแม่ รักเรยน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอo

 • - ..2548 เดกรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยนเรยน กล้าคิด กล้าพูด

 • - ..2549 เดกฉลาดตองขยนอ่าน ขยนคิด

 • - ..2550 มีคุณธรรมนําใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเล่ยงอบายม

ุข

 • - ..2551 สามคคี มีวินัย ใฝ่เรยนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 • - ..2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพนรกสาม ั ัคค

 • - ..2553 คิดสรางสรรค์ ขยันใฝ่ร ู้เชิดชูคุณธรรม

 • - ..2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

- พ . ศ .2532 รักชาติ ศาสน ์ กษ ัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม - พ . ศ

สําหรับคําขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.. ๒๕๕๔ จาก นายอภิสิทธิ์

ี ือกที่จะรับข้อมูลข่าวสาร

เวชชาชีวะ นายกรฐมนตรแนวคิดของคําขวัญนี้คือ

รอบคอบ - เนื่องมาจากปัจจุบัน มทางเล

ผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เหนว่า เยาวชนไทยตองรู้

รอบด้าน จะไดไมตกเปนเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณจนอาจทาสํ ิ่งที่เกิดปัญหาแก

ตนเองและสงคมไดในอนาคต

รู้คิด - เมื่อเยาวชนไทยเรยนรู้รอบดานแล้ว ต้องรู้จักคิด

ใช้ชีวิตอย่างมีสติไมประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให

น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคดใหเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

จิตสาธารณะ - สังคมต้องพึ่งพิงกัน เหนได้ในยามมีภัย

คนไทยเราช่วยกัน การปลกฝงจั ิตสํานึกเช่นนี้จําเป็นอยางยิ่งใน

สังคม โดยตองเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย

- พ . ศ .2532 รักชาติ ศาสน ์ กษ ัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม - พ . ศ

นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์ นักวชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ