You are on page 1of 1

College van Bestuur

Retour afzender
Postbus 1025, 1000 BA AMSTERDAM Wibautstraat 3b
1091 GH AMSTERDAM
Telefoon 020 595 28 03
www.hva.nl

Aan Smilde
T.a.v. …
Adres
Postcode en plaats

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk


31 januari 2019 hc19u0027
Onderwerp E-mail Telefoonnummer
Marketingactiviteiten m.n.lursen@hva.nl 020 – 595 2803

Geachte heer Smilde,

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft kennis genomen van een
door u georganiseerde marketingactiviteit binnen onze onderwijsgebouwen. Bij deze actie – het
onder tafels plakken van blikjes – heeft u zich bediend van een ‘student brand manager’, zoals
op te tekenen valt uit de uitspraken van de coördinator in een artikel op de website
www.hvana.nl.

De HvA verleent geen medewerking aan commerciële activiteiten en u kunt blijkbaar niet het
fatsoen opbrengen om ons over uw activiteiten te consulteren. Ergerlijker is nog dat u onze
interne afspraken opzettelijk heeft geschonden en daarbij gebruik heeft gemaakt van één of
meer van onze studenten. Die student of deze studenten heeft u daarmee uitgelokt tot het
overtreden van de huisregels en het verstoren van ons onderwijs. Dat kan voor hen
consequenties hebben. Wij houden u daar als opdrachtgever mede voor verantwoordelijk.

Namens het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam verlang ik van u, en voor
zover nodig sommeer ik u:
1) zich te conformeren aan onze regels en zich in de toekomst te onthouden van dit soort
activiteiten en onze studenten niet meer te benaderen voor marketing binnen de
gebouwen van de Hogeschool en;
2) de door u ingezette student(en) te informeren omtrent deze reactie van de HvA en hen
er op te wijzen dat dergelijke acties consequenties kunnen hebben voor zijn/hun studie
aan de HvA.

Wij zien een bevestiging uwerzijds voor 11 februari as. van tegemoet. Wij hopen dat hiermee de
kwestie kan worden afgedaan.

Indien wij niet van u vernemen behouden wij ons alle rechten voor.

het College van Bestuur,

drs. M.N. Lürsen


secretaris van de hogeschool

Related Interests