You are on page 1of 15

โครงการวันแหงความสําเร็จ (บัณฑิตนอย ) ประจําปการศึกษา 2553

องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน


------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจะเปนผูสืบทอดความเปนชาติในอนาคตตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษา
ที่มุงพัฒนาความพรอมของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาตามศักยภาพและมีความพรอมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเปน
การจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิต การเตรียมความพรอมของเด็ก ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ
สติปญญา บุคลิกภาพและสังคม ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู
ความสามารถขั้ น พื้ น ฐาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในความเป น ไทย “เก ง ดี มี สุ ข “ คื อ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของผู เ รี ย นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการดานการศึกษา
แกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด ซึ่งมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย และองคการ
บริหารสวนตําบลโนนสะอาด ไดเห็นความสําคัญของเด็กปฐมวัยในเขตความรับผิดชอบวา ควรไดรับการพัฒนา
ใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับวัยและเจริญเติบโตพัฒนาเต็มตามศักยภาพขั้นสูงสุด จึงไดทําโครงการวันแหง
ความสําคัญ (บัณฑิตนอย ) ประจําปการศึกษา 2553 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับเด็กและผูปกครอง
2. เพื่อความรวมมือรวมใจระหวางสถานศึกษากับชุมชนโดยใชเด็กเปนสื่อกลาง
3. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหเด็กเขาสูก ารศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

3. เปาหมาย
เด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด จํานวน 4 แหง
4. ระยะเวลาดําเนินงาน
วันสําเร็จการศึกษา 1 เมษายน 2553

5. วิธีการดําเนินการ
- เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน
- ดําเนินการตามโครงการ
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

6. สถานที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
7. งบประมาณ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หมวด คาใชสอย ปรากฏในแผนงานการศึกษา จํานวน 20,000.- บาท
- คาจางเหมาจัดสถานทีพ่ รอมซุมดอกไม จํานวน 3,000.- บาท
- คาจางเหมาทําอัฒจรรย 1 ชุดโครงเหล็กซุม 3 ชุด จํานวน 8,600.- บาท
- คาปายประชาสัมพันธ ( ปายโฟม+ปายผา+ปายไวนิล ) จํานวน 1,400.- บาท
- คาดอกไมมอบใหเด็ก จํานวน 3,000.- บาท
- คาของรางวัลสําหรับการแสดง จํานวน 2,000.- บาท
- คาวุฒิบัตร จํานวน 2,000.- บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจทีจ่ บ
2. เด็กมีความพรอมในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
3. เด็กมีความกลาแสดงออก
4. เด็กมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา และสังคม มากขึ้น

ลงชื่อ......................................................ผูเสนอโครงการ
( นางสาวมยุรี สุดชา )
นักวิชาการศึกษา / อบต.โนนสะอาด
ลงชื่อ .................................................. ผูตรวจสอบโครงการ
( นายชาลี บุญเพลิง )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

ลงชื่อ.........................................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายวัฒนา สีอาจ )
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

ลงชื่อ.........................................................ผูเห็นชอบโครงการ
( นายสิริวัฒน พิมพทองงาม )
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

ลงชื่อ.........................................................ผูอนุมัติโครงการ
( นายอดิศักดิ์ ลาลําโกน )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
บันทึกขอความ
สวนราชการ สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
ที่ ขก 83104/ 24 วันที่ 14 มีนาคม 2554
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ “ วันบัณฑิตนอย “
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2554 สวนการศึกษา ศาสนาและ


วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด หมวด คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รายจายหมวดอื่น ๆ ในหัวขอ กิจกรรมวันบัณฑิตนอย
จํานวนงบประมาณ 15,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน )
เพื่อใหเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว และเกิดประโยชนกับตัวเด็กและผูปกครอง
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด จึงไดจัดทํา โครงการ “วัน
บัณฑิตนอย ประจําป 2554 ” ขึ้น เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับเด็กและผูปกครอง ซึ่งในโครงการมี
รายละเอียดคาใชจายทีเ่ พิ่มขึน้ จากที่ไดตั้งไวในขอบัญญัติ 15,000.- บาท เปนจํานวน 19,900.- บาท
รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาดวยพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาโอนงบประมาณเพิม่

ลงชื่อ...........................................ผูเสนอ
ความเห็นของหัวหนาสวนการศึกษาฯ (นางสาวมยุรี สุดชา)
............................................................. นักวิชาการศึกษา/ อบต.โนนสะอาด

(นางสาวสุมนมาลย สาสุนันท)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
…………………………………………….
ความเห็นของผูบริหารฯ
.............................................................
(นายชาลี บุญเพลิง)
……………………………………….
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล โนนสะอาด

(นายอดิศักดิ์ ลาลําโกน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
คํากลาวรายงานของ ปลัด อบต.โนนสะอาด
ในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอย
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

กระผม นายชาลี บุญเพลิง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด และรักษาการ


หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด ในนาม
ของตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองนักเรียน และนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ทานไดสละเวลามาเปนประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร
บัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันนี้
องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในการกํากับดูแลจํานวน
๔ แหง จํานวนเด็กประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวน ๑๗๐ คน มีผดู ูแลเด็ก จํานวน ๑๑
คน ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๓ มีเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน ๗๐ คน โดย
แบงเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสะอาด จํานวน ๑๑ คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วังบงนอย จํานวน ๑๒ คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดสระทอง จํานวน ๒๗ คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานกุดหมากเห็บ จํานวน ๒๐ คน

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสรางและกําลังใจใหกับเด็กและผูปกครอง
2. เพื่อความรวมมือรวมใจระหวางสถานศึกษากับชุมชนโดยใชเด็กเปนสื่อกลาง
3. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหเด็ก สูการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

ดังนั้นเพื่อเปนเกียรติและขวัญกําลังใจแกผูเขารวมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอยในวันนี้
จึงขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด มอบวุฒิบัตรใหกับนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจําป ๒๕๕๓ และหลังจากมอบวุฒิบัตรแลว ขอเรียนเชิญ
ทานไดกลาวใหโอวาทและแสดงความยินดีตอนักเรียนและผูปกครองรวมถึงผูเขารวมกิจกรรม
ในครั้งนี้ ขอกราบเรียนเชิญครับ
คํากลาวรายงานของ นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
ในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอย
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ทานคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง ตลอดทั้งแขกผูมีเกียรติทุกทาน
กระผมนายอดิศักดิ์ ลาลําโกน รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสมาใหโอวาทกับ
เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แหง ทีจ่ บจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเขาเรียนตอในระดับอนุบาล ๑ และเด็ก
เล็กทุกคนในที่นี้

“ การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนา ความรูความคิด ความประพฤติ ทัศนติ


คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ ตอไป ” ซึ่งถือไดวาการศึกษา
มีความสําคัญยิ่งกับการพัฒนาประเทศชาติ การที่เด็กจะมีคุณภาพตองเริ่มตั้งแตแรกเกิด และ
พัฒนาตอไปเรื่อย ๆ ซึ่งชวงกอนประถมศึกษาถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะ
เปรียบเสมือนผาขาว ที่เราจะชวยกันแตงแตมสีสันลงบนผืนผาเพื่อใหไดตามความตองการของ
พวกเรา
และสุดทายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนยทุกทาน ตลอดจนผูมีเกียรติที่ได
ชวยเหลือใหกิจกรรมวันบัณฑิตนอยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบคุณครับ
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
ที่ /2554
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมตามโครงการวันบัณฑิตนอย ประจําป 2554
………………………………………..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด จะดําเนินกิจกรรมตามโครงการวันบัณฑิตนอย
ประจําป 2554 ขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ บรรลุ


วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว จึงขอแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการวันบัณฑิตนอย ประจําป 2554
ซึ่งมีราชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการควบคุมดูแลการใชเบิกจายเงิน
1 นายชาลี บุญเพลิง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมนมาลย สาสุนันท รองปลัด อบต.โนนสะอาด กรรมการ
3 นางประนอม ภักดีนอก เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
4 นางสาวมยุรี สุดชา นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ

ใหมีหนาที่ เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงินและใชจายเงินตามแผนงานโครงการพรอมทั้งจัดทําเอกสาร


ประกอบการจัดซื้อ จัดจางใหถูกตอง ตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ

2. ฝายจัดเตรียมสถานที่
2.1 นายสมศักดิ์ บุญสอน นักพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณวงศผา จพง.จัดเก็บรายได ผูชวย
2.3 นายชัชวาลย คุมธง จพง.ธุรการ ผูชวย
2.4 นายสมควร ทันสมัย จนท.พัฒนาชุมชน ผูชวย
2.5 น.ส.ญานิชา พูลหอมกิจเจริญ จนท.ธุรการ ผูชวย
2.6 น.ส.เกศราภรณ สาตื้อ ผช.จพง.พัสดุ ผูชวย
2.7 น.ส. พิมพาวรรณ สารางคํา ผช.จนท.บันทึกขอมูล ผูชวย
2.8 นายสันติ บรรเทา ผช.จนท.ธุรการ ผูชวย
2.9 นายอุทัย กองมี ผช.ชางโยธา ผูชวย
2.10 นายกฤษกร มินาคํา ผช.จนท.จัดเก็บรายได ผูชวย
2.11 นางสาวขนิษฐา อันชื่น ผช.จนท.จัดเก็บรายได ผูชวย
2.12 นางสมทรง วังราช ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.13 นางบานเย็น วงคลคร ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.14 นายบุญเย็น พรหมมณี ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.15 นางกาญจนา สอนกลาง ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.16 นางสาวสมมุง ริมโพธิ์ ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.17 นางสาวคําภาส คุณภู ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชว ย
2.18 นางประนอม วงศทหาร ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.19 นางสมบัติ สมศรีแสง ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.20 นางไพบุญ ปานเนาว ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.21 นางสาวภัทรียา ขุยชัยภูมิ ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.22 นางสาวอรัญญา ชาวงษ ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผูชวย
2.23 นายนิรัน โสดาจันทร จพง.พัสดุ กรรมการ/เลขานุการ

ใหมีหนาที่จัดเตรียมสถานที่กอนงานกิจกรรมวันบัณฑิตนอยและจัดเก็บสิ่งของ หลังกิจกกรม
เสร็จสิ้น

3. ฝายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ ฝายปฏิคม – ตอนรับ


3.1 พ.จ.ท.หญิง นิตยา แจงไพร จพง.สาธารณสุข ประธานคณะทํางาน
3.2 นางกุลกาญจน พลสวัสดิ์ เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายฯ ผูชวย
3.3 นางประนอม ภักดีนอก จพง.การเงินและบัญชี ผูชวย
3.4 น.ส.ญานิชา พูลหอมกิจเจริญ จนท.ธุรการ ผูชวย
3.5 น.ส.พิมพาวรรณ สารางคํา ผช.จนท.บันทึกขอมูล ผูชวย
3.6 นางสาวเกศราภรณ สาตื้อ ผช.เจาหนาธุรการ ผูชวย
ใหมีหนาที่จัดเตรีมอาหารเครื่องดื่มไวตอนรับแขกผูมีเกียรติ์ที่มารวมงาน

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ลาลําโกน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
กําหนดการจัดกิจกรรมวันบัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา 2553
วันที่ 1 เมษายน 2554
ณ. องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

เวลา 08.30 น. - ผูปกครองเด็ก แขกผูมีเกียรติพรอมกันที่ อบต.โนนสะอาด


เวลา 09.30น. - เชิญประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- เชิญประธานนั่ง
- รําเชิญขวัญ ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสะอาด )
- ปลัดกลาวรายงานตอประธานในพิธี
- ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แกเด็ก จํานวน 84 คน
- เชิญประธานกลาวใหโอวาทกับเด็ก
- การแสดงของเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระทอง
พรอมมอบของรางวัล
- การแสดงของเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กุดหมากเห็บ
พรอมมอบของรางวัล
- การแสดงของเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังบงนอย
พรอมมอบของรางวัล
เวลา 11.30 น. ประธานในพิธีกลาว ปดงาน
รายชื่อผูรับวุฒิบัตร ประจําปการศึกษา 2553
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระทอง
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชายจิรวัฒน ทองกันหา
2 เด็กชายชนบดี ขุยชัยภูมิ
3 เด็กชายอนุชา หนึ่งโคกสูง
4 เด็กชายพรชัย หงษแดง
5 เด็กชายกีรพล วงษชัยภูมิ
6 เด็กชายเจษฎา ศรีกันหา
7 เด็กชายนัฐตพงษ ชุมพล
8 เด็กชายชนกานต บาลี
9 เด็กชายธนภัทร ไชยหงษา
10 เด็กชายโชคอนันต ตุติ
11 เด็กชายปยะวัตร เพิ่มพลู
12 เด็กชายธนพงษ พรมสะแกแสง
13 เด็กชายวีระชิต เหล็กกลาง
14 เด็กชายสุรยุทธ ตุติ
15 เด็กชายอะติชาด บุรี
16 เด็กชายศักนรินทร อินทแสน
17 เด็กชายชาตรี พันธุสา
18 เด็กชายกิตนุวัฒน พิมเก
19 เด็กชายพิชชากร ปลัดกอง
20 เด็กหญิงชนาภา วาระคาม
21 เด็กหญิงกนกวรรณ เพิ่มยินดี
22 เด็กหญิงวาณิชา ดีใจ
23 เด็กหญิงศุภิสรา ศรีกุด
24 เด็กหญิงสุกัญญา ดีแปน
25 เด็กหญิงกุลยา พลรักษา
26 เด็กหญิงธัญรดา บุญมา
27 เด็กหญิงทิพยรดา บุญพิศาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหมากเห็บ
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชายสุรณาวุธ แสงจันทร
2 เด็กชายพิพัฒนพงศ ขุนราม
3 เด็กชายสุรวิทย พิมพทองงาม
4 เด็กชายกฤษณะ นาพะยัพ
5 เด็กชายกษม งามตา
6 เด็กชายศุภวิชญ เจาะสีดา
7 เด็กชายอดิเทพ ศรีจันทร
8 เด็กชายธนพล แกวบุดดี
9 เด็กชายอดิสร ศรีเผือก
10 เด็กชายเดชาวิชญ สุนทะมาลา
11 เด็กชายจาตุรนต สลับตาล
12 เด็กชายทินภัทร ชนไฮ
13 เด็กหญิงณิชกานต ทองดี
14 เด็กหญิงสุพิดสะรา นอยบุดดี
15 เด็กหญิงสไบแพร นาพะยับ
16 เด็กหญิงลลิตา แนวเงินดี
17 เด็กหญิงปราชญชนา บุญพิศาล
18 เด็กหญิงอนุสรา ดอกไมงาม
19 เด็กหญิงปพัทวรินทร พลจังหวีด
20 เด็กหญิงกฤติยา แสงแกว

รายชื่อผูรับวุฒิบัตร ประจําปการศึกษา 2553


ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสะอาด
1 เด็กชายธนวัฒน นาทาม
2 เด็กชายฐาปกรณ ทองดี
3 เด็กชายสดุดี เดยะดี
4 เด็กหญิงกุลนันท ภูละ
5 เด็กหญิงจุฑารัตน พั้วศรี
6 เด็กหญิงปนัสยา ไกรแสง
7 เด็กหญิงปราณี เมืองแสน
8 เด็กหญิงพรรณภัทร ใสนา
9 เด็กหญิงศิริประภา พงษโภชน
10 เด็กหญิงเสาวลักษณ แกวกลัด
11 เด็กหญิงหฤทัย ดําสิม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังบงนอย
1 เด็กชายปรเมษฐ มาขุนทศ
2 เด็กชายจิรายุด ศรีลอม
3 เด็กชายนภัส สุมมาตร
4 เด็กชายวุฒิชัย อยูโค
5 เด็กหญิงอภัสรา เกิดเดช
6 เด็กหญิงสุธิดา ทองสุข
7 เด็กหญิงปราริตา บาลี
8 เด็กหญิงอริญา เพิ่มยินดี
9 เด็กหญิงอารียา จันบัวลา
10 เด็กหญิงศรัญญา ทับทิมใส
11 เด็กหญิงนิจชยา วังทอง
12 เด็กหญิงอรปรียา ภาคสถาน
ที่ ขก 83104/ว องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด
อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 40330
29 มีนาคม 2553
เรื่อง เชิญรวมโครงการวันบัณฑิตนอย ประจําป 2553
เรียน กํานัน / ผูใหญบานทุกหมูบาน , สมาชิกสภา อบต.โนนสะอาด

ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโนนสะอาดได กํ า หนดจั ด โครงการวั น บั ณ ฑิ ต น อ ย


ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กเพื่อเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เขารวมจํานวน 4 แหง จํานวนเด็กที่รับวุฒิบัตร ทั้งสิ้น จํานวน 63 คน จัดขึ้น
ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
พรอมมีการแสดงของเด็กทั้ง 4 ศูนย เพื่อใหผูปกครองไดชื่นชมความสามารถของลูกหลาน
ดังนั้น เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกเด็กที่เขารับวุฒบัตรและเด็กที่เขารวมกิจกรรมทุกคน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโนนสะอาดจึ ง ขอเชิ ญ ท า นร ว มเป น เกี ย รติ ใ นการจั ด งานดั ง กล า ว พร อ ม
ประชาสัมพันธใหประชาชนที่สนใจเขารวมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกลาว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ลาลําโกน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.043- 210-335
โทร.043- 210-335
ประเภทกีฬาที่จัดการแขงขัน
1. ชักเยอผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน ศูนยละ 1 ทีม
2. วิ่งผลัด ทีมชาย 4 x 30 ศูนยละ 1 ทีม
3. วิ่งผลัด ทีมหญิง 4 x 30 ศูนยละ 1 ทีม
4. วิ่งทางตรงชาย 50 เมตร ศูนยละ 2 คน
5. วิ่งทางตรงหญิง 50 เมตร ศูนยละ 2 คน
6. แขงเดินกะลาชาย 40 เมตร ศูนยละ 2 คน
7. แขงเดินกะลาหญิง 40 เมตร ศูนยละ 2 คน
8. ปดตาแตงตัว ( ผูปกครอง กับ เด็ก ) ศูนยละ 2 ทีม
9. กีฬาชักเยอ พิเศษ ระหวางทีมผูปกครอง และผูดูแลเด็ก