You are on page 1of 6
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODOLOGIA CU PRIVIRE LA DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2018 2018 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI oe, CDOLOGIA coneurcului de admitere Studi Metodologia cu privire la desfasurarea concursului de admitere 2018 da Studii universitare de masterat Norme de organizare Concursul de admitere la studii universitare de masterat din anul 2018 in toate facult&tile Universitatii din Bucuresti (in continuare Universitatea”) se va desfagura conform legislatiei in vigoare, conform Ordinului Ministrului Sducatiei Nationale si Cercet&rii $tiintifice nr. 6102/15.12.2016 si Ordinul ministrului nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/15.12.2016 $i prezentei metodologii. Concursul de admitere la masterat se organizeazé de c&tre facul n conformitate cu prevederile legale mentiona care vor fi aduse la cunogtintd celor interesati prin afisare sau postarea pe pagina web (modalit&ti denumite in continuare, in mod colectiv, ,afisare”). IT. Forma de organizare Admiterea la programele de studii universitare de masterat ale Universitatii se sustine in sesiunea iulie - septembrie 2018. Admiterea se organizeaza in facultati astfel: a)pe locuri finantate de la buget; b)pe locuri cu taxd. Admiterea se organizeazd pentru programele de studii universitare de masterat acreditate, la urmatoarele forme de inv&tamant: - invatamant cu frecventa; - invatamant cu frecvent& redusa. Universitatea poate stabili scutirea de taxi de gcolarizare pentru tinerii proveniti din centre de plasament sau alte cazuri sociale, in baza unei proceduri adoptate de Consiliul de Administratie, conform prevederilor legale. III. Calendarul admiterii Inscrierile $i examenele de admitere 1a programele de studii universitare de masterat se desfiscaré conform calendarului aprobat de Senatul Universitatii. IV. Conditii generale de inscriere la concurs Se pot inserie la concursul de admitere cetateni romani, absolventi cu diplom& de licenté sau echivalentul acesteia si cetatenii statelor membre ale Uniunii Buropene, ai statelor UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODOLOGIA concursului de sdaitece Studli universitave de _masterat apartinénd Spatiului Economic European gi ai Confederatiei Elvetiene. In cazul dublei cet&tenii, candidayii vor opta pentru una dintre cetaéteniile cu care vor sA participe la concurs $i aceasta optiune nu poate fi schimbatS pe parcureul admiterii din snul universitar respectiv. inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, gi de c&tre o alt& perscan’ pe bazi de procurd. Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat sunt scutiti de plata taxzelor de Inseriere la concursurile de admitere in invatdmantul superior. Pentru inscrierea la concursul de admitere sunt necesare urmitoarele act a) figS-tip de inscriere; b) diploma de licenté in original sau copie certificata conform cu originalul sau adeverinta de licent& pentru promotia 2018; ¢) diplom& de bacalaureat sau diplom& echivalents cu aceasta, in original sau copie certificaté conform cu originelul; d) certificatul de nastere, in copie certificat& conform cu originalul; ©) adeverinté medicala-tip, din care s& regulte c& este apt pentru facultatea la care candideaza; f) trei fotografii % cm; g) carte de identitete sau pagapert in copie; h) chitant&é de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere in conformitate cu taxele aprobate de Senstul Universitagii; i) documentul de recunoastere a studiilor efectuate in afara Romaniei, conform prevederilor legale in vigoare la data inserierii; j) numai pentru persoanele care solicité scutirea de tax& de inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre urm&toarele docunente: * copie legalizata de pe certificatele de deces ale pArintilor (in cazul celor orfani de ambii p&rinti); © adeverinté de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceastA situatie); © adeverinta din care sA rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, in activitate seu pensionat, a unuia dintre parinti. Facultétile pot prevedea gi facilitaéti online pentru inscriere, in metodologiile proprii. fn acest caz, facult&tile vor dezvolta platforme on line, fiind necesar s& se solicite datele de identificare personale ale candidatilor, conform c&rtii de ident itate/pasaportului © persoand poate beneficie de finantare de la buget pentru un singur program de studii universitare de masterat. Costurile aferente depAsirii duratei invSt4mantului gratuit, prevazute de lege, se suport& de c&tre studenti.